Anda di halaman 1dari 61

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL


MURID (HEM)

1.0 PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ( Akta 550 )

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu
utama arah tujuan negara dan
penyelamat bangsa

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk
memb!lehkan masyarakat Malaysia
menguasai ilmu" kemahiran dan nilai murni yang diperlukan
dalam dunia yang berdaya saing
tinggi serta bersi#at gl!bal" kesan daripada perkembangan
pesat sains" tekn!l!gi dan
maklumat

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting
dalam menjayakan wawasan
negara demi untuk men$apai tara# negara m aju
sepenuhnya dari segi kemajuan ek!n!mi"
keadilan s!sial" dan kekuatan r!hani" m!ral dan etika" ke arah
mewujudkan suatu masyarakat
yang bersatu padu" dem!kratik" liberal dan dinamik

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk
menghasilkan sistem pendidikan
yang bertara# dunia dansegi kualiti bagi
memperkembangkan p!tensi indi%idu sepenuhnya
dan men$apai aspirasi negara Malaysia

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan &ebangsaan
adalah berlandaskan 'alsa#ah
yang di(ahirkan seperti yang berikut)
Pendidikan &ebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah
suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
p!tensi indi%idu se$ara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harm!nis dari segi
intelek" r!hani" em!si dan jasmani" berdasarkan keper$ayaan
dan kepatuhan kepada *uhan+
,saha ini adalah bertujuan untuk m elahirkan warganegara
Malaysia yang berilm u
pengetahuan" berketerampilan" berakhlak mulia"
bertanggungjawab dan berkeupayaan
men$apai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharm!nian dan
dan negara- kemakmuran
keluarga" masyarakat
.


Dasar Pengurusan Hal Ehwal MuridDAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di
atasakan dilaksanakan melalui suatu sistem
pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan
bahasa kebangsaan sebagai bahasa
pengantar utama" &urikulum &ebangsaandan
peperiksaan yang sama/ pendidikan yang
diberikan adalah pelbagai dan k!mprehensi#
sk!pnya dan yangakan memenuhi keperluan
negara" serta memupuk perpaduan negara
melalui pembangunan budaya" s!sial"ek!n!mi
dan p!litik selaras dengan prinsip0prinsip 1ukun
Negara

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu
yang perlu" selagi ia selaras dengan dasar
itu" dengan menyediakan pengajaran yang $ekap
dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan
awam yang tidak munasabah untuk mengambil
kira akan prinsip am bahawa m urid harus
dididik mengikut hasrat ibu bapa masing0masing

MA&A" 23EH YAN4 DEM5&5AN" 5N53AH
D5PE1B,A* ,NDAN40,NDAN4 !leh Seri Paduka
Baginda Yang Di0Pertuan Ag!ng dengan nasihat dan
persetujuan Dewan Negara dan Dewan
1akyat yang bersidang dalam Parlimen" dan
dengan kuasa daripadanya" seperti berikut

) urid- ertinya sese!rang tanpa mengira um urnya
yang kepadanya pendidikan atau latihan M
sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan/6


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
2.0 PENGENALAN

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah antara
aspek utama untuk membantu pengurusan
sek!lah+ 5ni bermakna pen$apaian prestasi
berkualiti pengurusan Hal Ehwal Murid b!leh
membantu untuk menghasilkan sek!lah
berkesan serta b!leh men$apai %isi d an misi
sek!lah ke arah kegemilangan+

Dengan adanya permintaan dan harapan yang
tinggi dalam kalangan murid dan
masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan
sek!lah" pentadbir sek!lah seharusnya
memainkan peranan yang lebih daripada
hanya menjalankan #ungsi pentadbiran dan
penyelenggaraan+ Pentadbir sek!lah mesti
berupaya menjadi penggerak dan penggalak
perubahan untuk mempengaruhi ahli0ahli dalam
sek!lah menuju ke arah ke$emerlangan+
5ni kerana murid0murid merupakan aset
negara masa depan+ 7atuh bangunnya negara
bergantung kepada kualiti tenaga manusia
yang dihasilkan !leh pendidikan+ ,ntuk
membantu indi%idu supaya seimbang dari segi
jasmani" em!si" r!hani" dan intelek
sebagaimana yang ter$erna dalam 'alsa#ah
Pendidikan &ebangsaan bukanlah satu
perkara yang mudah+ Di peringkat sek!lah ia
berkehendakkan satu peran$angan yang
lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan
sesebuah sek!lah itu memenuhi $iri0$iri
institusi yang berjaya dalam bidang akademik dan
bukan akademik+

3.0 O!EKTI" DASAR

8+. Menyeragamkan Dasar Pengurusan HEM di
semua sek!lah rendah dan menengah
kerajaan dan bantuan m !dal di bawah
seliaan 7abatan Pelajaran W+P+ 3abuan"
8+6 Sebagai d!kumen panduan untuk menangani
isu0isu pengurusan HEM di sek!lah"
8+8 Sebagai d!kumen panduan !leh pegawai
HEM dalam menangani isu0isu disiplin yang
dirujuk !leh sek!lah untuk tindakan jabatan+
8+9 Sebagai d!kumen ber$etak tambahan bagi
Pengurusan Disiplin Sek!lah yang sedia
ada terbitan &ementerian Pelajaran Malaysia
dan 7abatan Pelajaran W+P+ 3abuan+8


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
8+: Sebagai d!kumen tambahan dalam
melaksanakan Strategi ." 6 dan 8 dalam
1an$angan Strategik 7abatan Pelajaran W+P+
3abuan 6;..06;.: iaitu
Strategi . Men$emerlangkan Sahsiah
Strategi 6 Men$emerlangkan Sukan
Strategi 8 Men$emerlangkan &!kurikulum

#.0 DASAR PENGURUSAN KELAS

9+. $k$ !a%$a& K'%ata()a( M$*+% (!KM)
a< Semua butiran murid hendaklah
dilengkapkan dalam bulan pertama
persek!lahan =7anuari<+
b< Menandakan B7&M pada setiap hari
persek!lahan sebelum pukul >+;; pagi+
Sila ambil perhatian terhadap
murid yang datang lewat dan
murid p!nteng
sek!lah+ Murid yang datang lewat
dikira sebagai hadir+ Bagaimana
pun"
sek!lah perlu m enyediakan rek!d
nama" kelas" masa tiba dan
sebab
kelewatan untuk tujuan nasihat dan
tindakan penambahbaikan+
$< B7&M hendaklah ditandakan seperti
simb!l0simb!l berikut

+& S+,-.& Mak/$%
. 0 M$*+% 1a%+*
6 O T+%ak 1a%+* ta(2a /'-a-
8 S T+%ak 1a%+* k'*a(a /ak+t
(%'()a( %.k$,'(
/.k.()a()
9 K '*/'-a- 3a() t'&a1
%+-'*+ k'-'(a*a( .&'1 G$*$
'/a* 0P'()'t$a
(%+k+*a t+%ak 1a%+*)
: L M$*+% &'4at k' /'k.&a1
(ta(%a %a&a, -$&ata( %a(
,$*+% %+k+*a 1a%+*)
? W M$*+% ,'4ak+&+ /'k.&a1
(ta(%a %a&a, -$&ata( %a(
,$*+% %+k+*a 1a%+*)
@ G M$*+% %+)a(t$()
2'*/'k.&a1a( (ta(%a %a&a, -$&ata(
%a( ,$*+% %+k+*a
t+%ak 1a%+*)

9


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
d< 4uru &elas bertanggungjawab
dalam memastikan kebersihan"
kekemasan
dan keselamatan Buku 7adual
&edatangan+ Ae$air pemadam
tidak b!leh
digunakan+ Segala kesilapan
hendaklah dip!t!ng dan
ditandatangani ringkas+
e< Semua B7&M hendaklah sentiasa
berada di pejabat sek!lah untuk
memudahkan Pen!l!ng &anan
=HEM< dan Penyelia Petang m
erek!dkan data
kehadiran murid+
#< Pen!l!ng &anan =HEM< B guru yang
dilantik !leh sek!lah akan memasukkan
data kehadiran murid ke dalam
Sistem '5Ha%+* se$ara atas
talian = !n0line<
sebelum pukul C+;; pagi setiap hari
persek!lahan+
g< B7&M hendaklah ditutup tidak lewat
dari : haribulan tiap0tiap bulan
berikutnya+

MURID 6UKAN WARGA NEGARA7 (MWN)
5.0
:+. Bagi murid )Bukan Warga Negara-
=MBWN<" 8$*a( Wa*)a A/+() sebanyak
1M.6;+;; bagi sek!lah rendah dan
1M69;+;; bagi sek!lah menengah setiap
tahun
wajib dibayar di ,nit Akaun 7abatan
Pelajaran W+P+ 3abuan terlebih dahulu
sebelum
dida#tar sebagai murid sek!lah+ 1esit
bayaran mesti ditunjukkan kepada P&
HEM+
Setiap MBWN juga dikenakan bayaran
tambahan mengikut arahan Penda#tar
Sek!lah+
:+6 1ujuk Sekt!r Pengurusan Sek!lah 0 surat
kebenaran sek!lah bagi bukan warga

6.0 "AIL PERIADI MURID
?+. Semua murid yang berda#tar di sek!lah
wajib mempunyai #ail ini+
?+6 Nama penuh murid" kelas" tahun dan
nama 4uru &elas hendaklah ditulis pada
helaian pertama #ail+ Setiap #ail
hendaklah dilekatkan gambar murid
=ukuran
passp!rt<+
?+8 Semua maklumat peribadi murid seperti
salinan surat beranak" kad pengenalan"
keputusan Peperiksaan Dalaman" slip
keputusan peperiksaan awam yang
berkaitan
=,PS1" PM1" SPM< disim pan dalam #ail
ini+ Buku 1ek!d &esihatan Murid yang
diuruskan !leh A7& &esihatan akan
disimpan di Bilik &esihatan B Bilik
D!kumentasiB
Bilik HEM+
:


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
?+9 'ail ini hendaklah diserahkan kepada
murid apabila murid telah menamatkan
persek!lahan atau bertukar sek!lah+
Semua #ail perlu disimpan dalam Dl!kerE
berlabel di bilik ?+:
HEM atau bilik Bimbingan F
&aunseling atau bilik D!kumentasi+
?+? Semua surat yang berkaitan dengan murid
seperti sijil sakit" surat ibu bapa Bpenjaga
bagi memaklumkan ketidakhadiran murid"
salinan surat amaran p!nteng dan salinan
surat gantung B buang sek!lah yang
dikeluarkan disimpan dalam #ail ini+
?+@ 'ail kelas akan disemak pada setiap
akhir bulan !leh P& HEM+ P& HEM akan
menyediakan d!kumen penyemakan #ail
kelas =senarai semak<+

9.0 PENDA"TARAN M URID ARU
@+. 4uru &elas menerima murid baru daripada P&
HEM+ =Status kewarganegaraan
telah dikenal pasti !leh P& HEM terlebih dahulu<+
@+6 P& HEM hendaklah memastikan B!rang
Maklumat Murid =B!rang SMM<
dilengkapkan !leh ibu bapaBpenjaga pada masa itu
juga+ 7ika murid membawa
bersama SMM dari sek!lah asal" sila pastikan
maklumat adalah lengkap dan terkini+
@+8 4uru &elas akan memasukkan data murid0murid
baru+ Bagi murid asal" guru0guru
hanya mengemaskini data SMM yang telah dibuat
dan menyerahkan Dhard $!pyE
kepada guru SMM B guru data+
@+9 4uru kelas hendaklah menyemak jika murid
berkenaan menerima sebarang bentuk
biasiswa B bantuan dan melap!rkan kepada 4uru
Biasiswa B 4uru &ebajikan+
@+: 4uru &elas perlu selalu mengambil inisiati#
mengenal pasti murid berkeperluan khas
dan yang memerlukan bantuan khas =anak yatim "
murid miskin" !ku dll<" serta
melap!rkan kepada P& HEM untuk tindakan lanjut+
@+? P& HEM perlu mendapatkan lap!ran disiplin"
,jian 3isan Berasaskan Sek!lah
=,3BS<" Penilaian &emahiran Amali =PE&A<" '!li!
&emahiran Hidup" Penilaian
Amali 'ardu Ain =PA'A<" Petaksiran Berasaskan
Sek!lah =PBS< dan lain0lain
berkaitan kerja kursus dari sek!lah terdahulu jika
tidak dibawa bersama semasa
menda#tar+ D!kumen tersebut hendaklah
dimasukkan ke dalam #ail murid dan satu
salinan d!kumen berkenaan hendaklah diserahkan
kepada guru mata pelajaran+
@+@ P& HEM akan menyerahkan b!rang SMM
kepada guru SMM B 4uru Data untuk
pengisian butiran di k!mputer+
?


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

:.0 MURID KELUAR 0 ERTUKAR 0 ERPINDAH
>+. P& HEM perlu memastikan surat setuju terima
diper!lehi dari sek!lah yang dip!h!n
sebelum mengeluarkan B!rang 7adual
&etiga = yang telah dilengkapi < ke$uali
pertukaran antara negeri B wilayah dan surat
perakuan ibubapaBpenjaga+ =1ujuk SPS<
0
masal
ah
pertuk
aran
ke luar
neger
a
1ujuk
SPS
>+6 4uru &elas perlu men$atatkan maklumat B
butiran perpindahan dalam B7&M kelas+
>+8 Bagi pertukaran keluar dari WP 3abuan" P&
HEM perlu memastikan semua buku
teks telah dipulangkan =diluar (!n0rujuk
SPB*< dan senarai judul buku yang
dipulangkan diserahkan kepada 4uru SPB*
untuk rek!d dan tindakan lanjut
=perm!h!nan hapus kira" bayaran" bekalan
baru dll<+ Maklumat bantuan yang
diterima murid+
>+9 ,ntuk pertukaran dalam WP 3abuan" P&
HEM merek!dkan judul buku yang akan
dibawa ke sek!lah baru dan menyerahkan
kepada 4uru SPB* untuk rek!d dan
tindakan lanjut+
>+: Semua #ail yang berkaitan dengan murid perlu
diserahkan kepada murid untuk
rujukan pihak sek!lah baru ke$uali #ail sulit
akan dihantar ke sek!lah baru+
>+? Sijil Berhenti Sek!lah hanya diberikan kepada
murid *ahun ?" murid *ingkatan 8
yang diterima masuk ke &!lej G!kasi!nal dan
Sek!lah Berasrama Penuh atau ke
mana0mana institusi pendidikan bukan
dibawah &PM" *ingkatan : dan *ingkatan ?
Atas" serta murid yang telah lama berhenti
sek!lah dengan kerelaan sendiri untuk
tujuan men$ari pekerjaan+ Bagi kes berhenti
sek!lah" Sijil Berhenti Sek!lah hanya
dikeluarkan jika perm !h!nan menyertakan
d!kumen s!k!ngan daripada ibu bapaB
penjaga jika berumur kurang daripada .@
tahun+ =murid bukan warga H rujuk SPS<
>+@ Merujuk Dasar Pendidikan Wajib pihak
sek!lah tidak dibenarkan mengeluarkan sijil
berhenti sek!lah selain yang dinyatakan
dalam perkara >+?+ selagi murid itu berada
dalam lingkungan umur pendidikan wajib+

@

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

9.0 PENGURUSAN ; ORGANISASI
KELAS
C+. 4uru &elas b!leh melantik 7awatankuasa
&elas yang terdiri daripada
&etua &elas
Pen!l!ng &etua &elas
Bendahari
A7& &ebersihan
A7& &e$eriaan
A7& &eselamatan
A7& SPB*
enyelaras
penyediaan
perkara berikut I
C+6 4uru &elas
hendaklah m
a< Aarta 2rganisasi &elas 0 ditampal
pada papan kenyataan kelas
b< 7adual Waktu 0 ditampal pada papan
kenyataan &elas
$< 7adual *ugas &ebersihan 0 ditampal
pada papan kenyataan kelas+
d< Pelan kedudukan kelas 0 ditampal di
atas meja 4uru
e< 5n%ent!ri &elas 0 ditampal pada pintu
#< M!t! kelas 0 ditampal pada papan
kenyataan kelas+
g< Misi F Gisi Sek!lah" M!t! Sek!lah"
Maklumat Mata Pelajaran" Artikel
Berin#!rmasi F isu semasa hendaklah
ditampal pada papan kenyataan
kelas+
h< Alatan pembersihan seperti penyapu"

pemadam papan hitam Bpapan putih"
penyeduk sampah" bakul sampah
dan sebagainya hendaklah
disediakan dan
disimpan di tempat yang sesuai+
i< Pelan laluan ke$emasan sewaktu
kebakaran hendaklah dipamerkan+
j< Sudut Bahan Ba$aan hendaklah
disediakan di tempat yang bersesuaian+
C+8 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di
penjuru papan tulis =kanan B atas< atau di
tempat yang mudah dilihat+
C+9 4uru &elas dengan dibantu !leh &etua
&elas hendaklah memastikan semua
kerusi dan meja men$ukupi dan telah diberi
n!mb!r siri+ Perab!t yang telah r!sak
hendaklah diganti dan dibawa turun untuk
disimpan di dalam st!r peralatan
sek!lah+

>


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

C+: K'-'*/+1a( k'&a/<

a< A7& &ebersihan hendaklah
memastikan kelas dibersihkan setiap hari
persek!lahan+
b< Setiap guru yang masuk ke kelas
mesti memastikan keadaan dalam kelas
sentiasa bersih dan teratur sebelum
mula mengajar atau menggantikan
guru
dan juga sebelum keluar dari kelas
berkenaan+
$< A7& &ebersihan &elas hendaklah
memastikan sampah di dalam la$i meja
murid dan bakul sampah dibuang
pada waktu akhir setiap hari+
d< Sebelum meninggalkan kelas semua
murid hendaklah m emastikan kerusi dan
meja dalam keadaan kemas dan
teratur+
e< &etua &elas hendaklah m emastikan
suis lampu dan kipas dimatikan sebelum
meninggalkan kelas+
#< &etua &elas hendaklah memastikan
pintu kelas ditutup+
C+? Peralatan kebersihan akan dibekalkan
pada awal tahun+ Adalah menjadi
tanggungjawab ketua kelas untuk
melap!rkan kepada guru kelas jika hilang
atau r!sak+
C+@ 4uru &elas hendaklah mengambil
perhatian terhadap perkara berikut
a< Menentukan wayar elektrik" kipas
dan lampu serta suisnya dalam
keadaan baik dan selamat
digunakan+
b< Melap!rkan perab!t dan peralatan
elektrik yang r!sak kepada pihak
pentadbir+
$< Membimbing dan menyelia
7awatankuasa &elas yang dilantik
menjalankan tugas+C

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

10.0 DASAR PENGURUSAN DISIPLIN
.;+. P.(t'() S'k.&a1
a< Murid adalah dianggap p!nteng
sek!lah sekiranya tidak hadir
sek!lah
dan tidak membawa surat
daripada ibu bapaBpenjaga
atau surat sakit
pada kees!kan harinya+
b< 4uru &elas hendaklah
menandakan );- dalam B7&M kelas
=sila rujuk
N!ta 9+. =$<
$< 7adual penghantaran surat kes
P!nteng sek!lah adalah seperti berikut
T+(%aka( P.(t'()
'*t'*$/a( P.(t'() '*ka&a0
T+%ak
'*t'*$/a(
Amaran 5 8 hari berturut0turut
.; hari

Amaran 55 @ hari selepas
surat .; hari selepas
Surat
Amaran 5
Amaran 5
Amaran 555 @ hari selepas
surat 6; hari selepas
Surat
Amaran 55
Amaran 55
Buang Sek!lah .9 hari
selepas surat 6; hari
selepas Surat
Amaran 555
Amaran 555
!$,&a1 31 1a*+ 60 1a*+
K'/'&$*$1a(

d< 4uru &elas hendaklah merek!dkan
semua pr!ses tindakan di atas dalam
b!rang 1ek!d P!nteng
Sek!lah dan merek!d
hantaran surat kepada
ibubapaBpenjaga =dalam #ail
kelas<+
e< Surat Amaran ." 6" dan 8 mesti diisi
dalam 8 salinan dan ditandatangani
!leh
Amaran . Ditandatangani !leh
4P&HEM
Amaran 6 Ditandatangani !leh
4P&HEM
Amaran 8 Ditandatangani
!leh 4P&HEM
Buang Sek!lah
Ditandatangani !leh Pengetua+
.;

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

Salinan . adalah untuk ibu
bapaBpenjaga" salinan 6 untuk
dimasukkan
ke dalam #ail 1ek!d Salah
3aku dan salinan 8 untuk
dimasukkan ke
dalam #ail kelas guru &elas+
Surat Buang Sek!lah diisi
dalam 9 salinan dan
ditandatangani !leh
Pengetua+
Aatatan dibuat dalam Buku
&edatangan Murid untuk
surat0surat
seperti berikut AP
Amaran Pertama A&
Amaran &edua A*
Amaran *erakhir BS Buang
Sek!lah

#< Sekiranya murid hadir ke sek!lah
selepas sesuatu tindakan telah dibuat"
peraturan berikut hendaklah
dipatuhi
Selepas surat Amaran ."
murid hendaklah membawa
surat jawapan
daripada ibu bapaBpenjaga
masing0masing+
Selepas surat Amaran 6"
murid hendaklah mem bawa
surat jawapan
daripada ibu bapaBpenjaga

masing0masing dan
berjumpa dengan
4P&HEM terlebih dahulu+
Selepas Amaran 8" murid
mestilah datang kesek!lah
bersama0sama
ibu bapaBpenjaga dan
berjumpa dengan
pengetua+ Murid hanya
dibenarkan masuk ke
kelas setelah Pengetua
berpuas hati dengan
jaminan yang diberi !leh
ibu bapa atau penjaga
melalui surat aku
janji+ Murid hanya b!leh
dibenarkan bersek!lah
semula setelah
membuat rayuan dan
diluluskan !leh pihak 7PN
WP 3abuan+
.;+6 $k$ Ka4a&a( K'&a/ (KK)
a< Semua 4uru &elas mesti
memastikan kelas mereka
mempunyai B&&
setiap hari+
b< B&& akan diedarkan kepada
&etua &elas pada waktu pagi !leh
&etua
4uru Disiplin+ Adalah menjadi
tanggungjawab setiap &etua
&elas untuk
memulangkan B&& ke meja
&etua 4uru Disiplin selepas
tamat waktu
persek!lahan setiap hari+

..


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

$< B&& hendaklah sentiasa berada
dengan &etua &elas dan diserahkan
kepada guru yang masuk pada
setiap waktu+
d< 4uru diminta men$atatkan
bilangan murid yang berada di
dalam kelas
pada m asa tersebut+ Bagi
kelas yang bergabung seperti
Pendidikan
5slam" Pendidikan M!ral"
Bahasa Aina " Bahasa *amil"
3ukisan
&ejuruteraan" E1*" &HB dan
Pendidikan 7asmani B&&
akan dibuat
se$ara berasingan+
e< 4uru juga mestilah men$atatkan
nam a0nama murid yang keluar
kelasB
lambat masuk kelasB p!nteng
kelas semasa guru mengajar+
#< Setiap guru yang mem asuki kelas
mesti memastikan keadaan kelas
bersih dan teratur sebelum
menandatangani B&&+
g< Semua kes salah laku murid yang
ringan atau sederhana mesti diambil
tindakan !leh guru berkenaan
semasa waktunya+Hanya kes0
kes berat
sahaja perlu di$atatkan dalam
B&& untuk tindakan
Penyelaras B&&
=&etua 4uru Disiplin< dan 4uru
Disiplin pada kees!kan harinya+
7ika kes
berat yang memerlukan
tindakan segera" buat $atatan
dalam B&& dan
terus maklumkan kepada &etua
4uru Disiplin B 4P& HEM+
h< &etua 4uru Disiplin =Penyelaras
B&&< akan menyemak B&& setiap
hari
dan mengambil nama murid
yang bermasalah untuk tindakan
selanjutnya
pada kees!kkannya+
i< Penyelaras B&& hendaklah
menjaga B&& dengan baik dan
sempurna
mengikut susunan minggu dan
bulan dan diserahkan kepada
4P&HEM
pada setiap akhir semester . F
6+
j< Sekiranya B&& hilang " &etua
&elas hendaklah melap!rkan kepada
&etua 4uru Disiplin sek!lah
dengan segera+
k< Nama guru yang tidak hadir
mengajar dalam B&& " &etua 4uru
Disiplin
hendaklah melap!rkan kepada
P& HEM dan Pengetua B 4uru
Besar+
.6


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
.;+8 Pa/ K'&$a*
a< Semua guru hendaklah
mendapatkan pas kebenaran keluar
daripada
4P& HEM pada awal tahun+
b< Mana0mana murid yang ingin
keluar kelas untuk ke tandas"
berjumpa
guru dan sebagainya mesti
memakai pas berkenaan+
$< 4uru0guru berhak menahan dan
meminta murid balik ke kelas untuk
mendapatkan pas daripada
guru berkenaan atau guru
yang berada
dikelas sebelahnya jika tiada
guru+
.;+9 D+/+2&+( M$*+%
a< SEM,A 4,1, ADA3AH 4,1,
D5S5P35N+ 2leh itu" guru0guru
mestilah
memastikan murid mematuhi
semua peraturan sek!lah setiap
masa+
b< 4uru0guru mestilah memberi
nasihat dan teguran jika mereka
dapati
sese!rang murid itu melakukan
kesalahan disiplin+
$< 4uru0guru mestilah memaklumkan
kesalahan0kesalahan disiplin murid
yang berat kepada &etua 4uru
Disiplin atau 4P& HEM+
d< Hukuman yang dikenakan
mestilah mematuhi pr!sedur yang
telah
ditetapkan !leh &PM serta
setimpal dengan kesalahan
murid+ 5ni
bertujuan supaya m urid tidak
terasa teraniaya dan akan
menerima
hukuman dengan rela hati+
e< *iada sentuhan badan kepada
murid atau tingkah laku negati# guru
yang
b!leh menimbulkan prasangka
kepada murid+
H #<
Semu
a guru
perlu
menja
di r!le
m!del
$!nt!h
telada
n yang
baik
kepad
a
murid0murid+
.;+: Ka4a&a( 0Ta())$()=a4a- G$*$
a< 4uru mestilah mengenali setiap
nam a murid mereka+ 5ni diangap
sebagai
satu usaha bahawa guru
mempunyai sikap keprihatinan
dan mengenali
mereka sebagai se!rang
indi%idu+ =Amalan Budaya
Penyayang<
b< 4uru hendaklah memahami dan
mengenali mana0mana murid yang
sering menimbulkan masalah
disiplin dan memberikan
tumpuan yang
lebih terhadap mereka bagi
mendapatkan kerjasama+
.8


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
$< 7angan memulakan pr!ses
Pembelajaran dan Pengajaran jika m
urid0
murid tidak memberi tumpuan
atau sedang bising dan
ber$akap sesam a
sendiri+
d< 7angan membiarkan murid0murid
berkumpul di hadapan meja guru
sedangkan murid0murid lain
dibiarkan bising di tempat
mereka atau di
belakang kelas+
e< 4uru haruslah memeriksa
kebersihan kelas termasuk bahagian
kaki lima
kelas dan melap!rkan kepada
pentadbir sek!lah untuk
mengambil
tindakan lanjut+
#< 4uru0guru haruslah mengambil
perhatian terhadap murid0murid yang
selalu tidak membuat kerja
rumah atau tugasan dalam
kelas+ Auba kenal
pasti sebab0sebabnya dan ambil
tindakan yang sewajarnya+
.;+? Da/a* U,$, D+/+2&+(
a< Setiap murid wajib memiliki buku
peraturan sek!lah dan mesti dibawa ke
sek!lah pada setiap hari+
Peraturan sek!lah perlu
di#ahami dan dipatuhi+
b< Setiap murid wajib memiliki buku
n!ta dan wajib dibawa bersama
sewaktu perhimpunan+
$< Pada awal tahun permulaan
semasa persek!lahan" murid akan
diberi
penjelasan dan penerangan
tentang peraturan sek!lah dan
tindakan 0
tindakan disiplin yang
dikuatkuasakan+
d< Penerangan dan penjelasan
mengenai peraturan disiplin sek!lah
juga
disampaikan kepada murid0
murid dari semasa ke semasa+
.;+@ P','*+k/aa( M'()'=$t
a< Pemeriksaan mengejut b!leh
dijalankan dari semasa ke sem asa ke
atas
murid semasa berada di kelas
atau tapak perhimpunan atas
arahan
pihak pentadbir+
b< 4uru disiplinBguru bertugas
bersama guru kelas atau guru mata
pelajaran
dengan bantuan pengawas
akan menjalankan
pemeriksaan mengejut
dengan disaksikan !leh murid
berkenaan+
$< Barang larangan akan dirampas
dan maklumat murid tersebut akan
direk!d !leh guru berkenaan
dalam Buku 1ek!d Salah
3aku Barang
1ampasan yang disimpan di
dalam almari berkun$i di bilik
4P& HEM+
.9

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
d< Barang larangan akan disimpan di
dalam bilik 4P& HEM+
e< Barang rampasan yang mahal
=seperti tele#!n bimbit< hanya !leh
dituntut
balik !leh ibu bapaB penjaga
murid selepas berjumpa dengan
4P& HEM
dan menandatangani surat
perjanjian+
#< Barang rampasan yang tidak dituntut
selepas tiga tahun akan dilupuskan
setelah diputuskan dalam
mesyuarat A7& 3embaga
Disiplin F A7& P5B4+
g< &ehilangan barang0barang
berharga adalah di bawah
tanggungjawab
murid0murid+
.;+> Ka'%a1 M'()ata/+ D+/+2&+(
a< Edarkan senarai kesalahan ringan"
sederhana dan berat kepada
semua guru
kelas0kelas=untuk dipamerkan
dipapan kenyataan<
bilik0bilik khas
b< &es0kes disiplin kesalahan ringan
semua guru perlu menanganinya
se$ara berhemat dengan
kadar segera sebelum ianya
menjadi kes
kesalahan disiplin yang lebih
berat+

$< 4uru mata pelajaran B guru kelas
hendaklah
Merek!d kesalahan murid
di buku kawalan kelas
4uru Disiplin akan
mengumpulkan rek!d
kesalahan dan
seterusnya membawa ke
mesyuarat disiplin
mengikut keperluan+
d< Senaraikan nama murid dan pamer
di papan kenyataan
&edatangan penuh 0 6
kali setahun
Sijil Si#ar P!nteng 0
&elas yang berjaya
mengekalkan si#ar
p!nteng akan diberikan
sijil setiap bulan+
Walaupun tidak hadir"
ianya mesti bersebab+
Murid yang
mengekalkan si#ar
p!nteng akan diberikan
sijil dan
anugerah pada akhir
tahun+


.:

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
e< P'()$*$/a( P'*1+,2$(a(
Perhimpunan diadakan
sekurang0kurangnya sekali
seminggu
=5snin<+ Masa
perhimpunan 8; minit
untuk sek!lah rendah"
9;
minit untuk sek!lah
menengah" kem udian
dimasukkan dalam
jadual waktu induk dan
kelas+
Perhimpunan akan
diuruskan !leh penyelaras
perhimpunan" guru
bertugas dan pengawas
sek!lah+
Semua guru dan murid
wajib m enghadiri
perhimpunan ke$uali
tidak sihat atau sakit+
P& HEM perlu m
enyediakan 1ek!d
&ehadiran 4uru ke
perhimpunan untuk
memastikan semua guru
hadir bagi m embantu
pengawasan murid dan
bertindak sebagai r!le
m!del+


11.0 DASAR KEA!IKAN MURID

..+. Semua bentuk bantuan dan kebajikan
murid mesti merujuk kepada data
Sistem Maklumat Murid =SMM< yang
sentiasa dikemaskini+
..+6 Pengurusan Skim Pinjaman Buku *eks
=SPB*<
a< Memastikan semua murid
mendapatkan buku teks yang
men$ukupi
selewat0lewatnya hari pertama
sesi baru persek!lahan+
b< Melaksanakan arahan
perpindahan Murid Bersama Buku
*eks Dalam
J!n yang Sama =1uj
&BP+B*+>C9:B7ld+6>=69< H
.@Ma$ 6;;><+
$< 4uru &elas mesti memastikan
semua buku teks yang diterim a !leh
murid
dibalut kemas dan ditulis nama+
d< 4uru &elas juga mesti
memastikan mana0mana muridnya
yang ingin
bertukar sek!lah ke negeri
lain memulangkan semula
buku SPB*
tersebut dengan mengikut
tata$ara yang telah ditetapkan+
e< 4uru SPB* mestilah
mengumpulkan semula buku teks pada
akhir tahun
mengikut tarikh yang ditetapkan
serta membuat senarai murid
yang tidak
memulangkannya+
Murid -Bukan Warga Negara-
=BWN< tidak layak menerima b #<
uku SPB*+
.?

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
..+8 P'()$*$/a( +a/+/4a %a( a(t$a(
La+(
a< 4uru biasiswa mestilah
memastikan murid yang berjaya
menerima surat
tawaran dan membuka akaun
simpanan di Bank Simpanan
Nasi!nal+
b< 4uru &elas juga b!leh meminta
mana0mana murid yang layak untuk
mem!h!n biasiswa+
$< Buku Simpanan bank hendaklah
diserahkan kepada guru biasiswa
dan
pengeluaran wang yang
dibuat mestilah dikawal agar
tidak
disalahgunakan !leh murid
berkenaan+ 5bubapa atau
penjaga dilarang
sama sekali mengambil buku
akaun murid+ Se!rang murid
hanya b!leh
menerima satu biasiswa
sahaja+ 7ika mendapat lebih
daripada satu
biasiswa" satu surat
pemberitahuan perlu dihantar
kepada pihak penaja+
d< Bagi penerima bantuan Biasiswa
Baitulmal" 4uru Biasiswa berkenaan
mestilah mengenalpasti jika
ada murid0murid baru
terutamanya murid

*ingkatan Satu yang pernah
menerima bantuan tersebut
semasa mereka
di sek!lah rendah+
e< Walaupun murid0murid berkenaan
pernah menerima bantuan" mereka
mesti memperbaharui
perm!h!nan mereka semasa
di sek!lah
menengah dengan mengisi
b!rang perm!h!nan bantuan
Baitulmal+
#< 4uru biasiswa perlu m enyim pan
rek!d prestasi akademik murid
penerima biasiswa+
g< Murid -Bukan Warga Negara-
=BWN< tidak layak menerima biasiswa
dan
bantuan0bantuan lain+
..+9 K1+%,at +,-+()a( %a( Ka$(/'&+()
a< 4uru Bimbingan dan &aunseling
=4B&< mestilah memberikan tumpuan
kepada empat #!kus utama iaitu
Pembangunan sahsiah diri
murid
Peningkatan disiplin diri m
urid
Pendidikan kerjaya murid
Psik!s!sial dan
kesejahteraan mental murid
b< ,nit Bimbingan dan &aunseling
harus diuruskan mengikut etikanya"
demi
memelihara hak murid+ Segala
maklumat murid adalah
dianggap sulit
dan hanya b!leh didedahkan
kepada pihak yang berkenaan
sahaja+
.@

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
$< 4B& b!leh membantu murid0
murid dengan memberi bimbingan
dan
saranan sama ada se$ara
indi%idu atau kel!mp!k+
d< 4B& harus membimbing murid
dalam membuat pemilihan kerjaya
mereka" terutamanya $al!n0
$al!n lepasan SPM yang
ingin membuat
pemilihan kursus di 5P*A atau
5P*S+
e< 4B& mestilah mengatur masa
untuk memberi khidmat kaunseling
kepada murid yang telah
diberi surat amaran p!nteng
pertama" kedua
dan ketiga+ Bagi murid yang
telah digantung B dibuang
sek!lah dan
diterima bersek!lah semula"
sesi kaunseling perlu
dilakukan selama
enam bulan dan lap!rannya
dihantar kepada P& HEM setiap
bulan+
#< 4uru Disiplin mahupun 4uru &elas
b!leh merujuk kepada 4B& tentang
murid yang memerlukan
bantuan kaunseling ataupun
murid yang
menghadapi masalah disiplin+
g< 4B& hanya b!leh menjalankan
tugas di luar sek!lah dengan kadar

.;K
daripada hari persek!lahan
setahun+
..+: Da/a* K'-a=+ka( M$*+%
a< 4uru &elas hendaklah
mengenalpasti maklumat berdasrkan
SMM
Bilangan anak yatim di dalam
kelas
Bilangan murid yang terdiri
daripada keluarga
berpendapatan
rendah
b< 4uru kelas hendaklah
menguruskan hal0hal berkaitan
bantuan yang
b!leh dip!h!n !leh murid0murid
berkenaan dan merek!dkan
murid yang
berjaya menerima bantuan ke
dalam SMM seperti
Biasiswa
&umpulan Wang Amanah
Murid Miskin =&WAMP<
1an$angan Makanan
*ambahan =1M*<
Susu .Malaysia
Gitamin . Malaysia
Bantuan Pakaian Seragam
Derma &ebajikan
.>


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
$< 4uru &elas hendaklah
memaklumkan kepada P& HEM
sekiranya ada di
kalangan muridnya yang
mendapat kemalangan B
kematian atau
ben$ana dalam keluarganya+
d< Derma kilat akan dibuat !leh unit
kebajikan dan menyerahkan derma
kepada murid berkenaan
sekiranya berlaku kematian B
ben$ana seperti
kematian saudara terdekat
=ibubapa< atau diri sendiri+

12.0 DASAR KEERSIHAN DAN KESIHATAN
.6+. R'k.% K'/+1ata( M$*+%
a< 4uru &elas mestilah memastikan
setiap muridnya mempunyai Buku
1ek!d &esihatan+
b< Buku 1ek!d &esihatan ini
selalunya diper!lehi sewaktu murid
berada di
sek!lah rendah lagi+ 5a akan
dibawa dan diteruskan
penggunaannya
sehinggalah ke sek!lah
menengah+
$< 7ika 4uru &elas mendapati
muridnya tidak mempunyai atau
kehilangan
buku tersebut" murid b!leh
mendapatkanya daripada P&
HEM+
d< Buku 1ek!d &esihatan wajib
dimiliki !leh setiap murid kerana
buku ini
diperlukan apabila pem
eriksaan kesihatan dibuat
ataupun semasa
suntikan imunisasi A** =untuk
*ingkatan *iga sahaja<
diberikan kepada
murid !leh pegawai kesihatan+
e< Buku 1ek!d &esihatan wajib
dibawa bersama !leh murid yang
bertukar
sek!lah dan disertakan bersama
'ail Peribadi murid berkenaan+
.6+6 Ka% P'*)+)+a( M$*+%
a< Setiap murid sek!lah mempunyai
kad pergigian yang dibekalkan setiap
tahun+
b< 4uru &elas mestilah memastikan
kad ini diedarkan kepada ibu bapa B
penjaga murid untuk
mendapatkan kebenaran bagi
menjalankan
pemeriksaan gigi terhadap anak
B anak jagaannya+
$< &ad ini hendaklah diserahkan
kepada pegawai kesihatan yang
berkenaan dan pemeriksaan
akan dijalankan pada satu
temp!h yang
ditetapkan !leh 7abatan
&esihatan berkenaan+
.C


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

.6+8 S$*at Ra4ata( M$*+%
a< Murid b!leh mendapatkan surat
rawatan ini di pejabat sek!lah+
b< Surat rawatan ini hendaklah
ditandatangani !leh Pengetua atau
mana 0
mana Pen!l!ng &anan+
$< Surat ini digunakan !leh murid
apabila ingin m endapatkan khidmat
rawatan di mana0m ana h!spital
atau klinik kerajaan+
.6+9 M$*+% Sak+t
a< 4uru &elas mestilah prihatin jika
ada dalam kalangan murid kelasnya
yang sakit atau kurang sihat
pada hari tersebut+
b< 7ika murid berkenaan ingin
meminta i(in untuk pulang" 4uru
Bertugas
atau 4uru &elas b!leh
menghubungi ibu bapa B
penjaga berkenaan untuk
menjemputnya di sek!lah+
$< 4uru Bertugas atau 4uru &elas
tidak b!leh membenarkan murid
berkenaan pulang sendiri ke
rumah walau pun rumahnya
berham piran
dengan sek!lah+
d< 7ika keadaan kesihatan murid
serius atau berlaku kes0kes
ke$emasan
atau ke$ederaan" guru
bertugas mestilah
menghubungi ibu bapa B
penjaga dan menghantar
murid berkenaan ke klinik
atau h!spital
terdekat samada
menggunakan kenderaan
sendiri" kenderan sek!lah
atau menghubungi ambulan+
e< 4uru bertugas mestilah
merek!dkan butiran murid yang
dibenarkan
pulang dalam Buku 3ap!ran
Bertugas dan Buku 1ek!d
&eluar Murid+
.6+: K'-'*/+1a( %a( K'>'*+aa( S'k.&a1
a< Semua guru bertanggungjawab
bagi memastikan murid0murid
menjaga
kebersihan diri" kelas" tandas"
kantin" bilik0bilik khas"
bangunan dan
kawasan sek!lah+
b< 4uru &elas mestilah sentiasa
mengingatkan murid0murid kelasnya
supaya menjaga kebersihan dan
ke$eriaan kelas masing0masing+
$< 4uru &elas bertanggungjawab
mengambil inisiati# untuk menghias
kelas
mereka agar kelihatan kemas
dan teratur" $eria dan
k!ndusi# bagi
memudah dan membantu dalam
pr!ses Pembelajaran dan
Pengajaran+
6;


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
d< 4uru kelas dibantu !leh &etua
&elas bertanggungjawab
mempastikan
kelas dibersihkan setiap hari
iaitu : minit sebelum waktu
pertama
persek!lahan+
e< 4uru yang masuk mengajar
masa pertama bertanggungjawab
memastikan kelas dalam
keadaan bersih sebelum
memulakan
Pembelajaran dan Pengajaran+
#< Murid0murid dikehendaki menaikkan
kerusi di atas meja masing0masing
sebelum meninggalkan kelas
pada waktu akhir persek!lahan+
.6+? Ka(t+( S'k.&a1
a< 4uru Penyelaras &antin
bertanggungjawab memastikan
bahawa
pengusaha kantin
mengamalkan kebersihan
dalam
penyediaan"penjualan dan
menjaga seluruh kawasan
kantin+
b< 4uru Penyelaras &antin perlu
membuat lap!ran harian kepada
4P&
HEM dengan menyemak Buku
Pemeriksaan &endiri yang
dibekalkan
!leh 7PN
$< 4uru Penyelaras &antin perlu
membuat lap!ran kepada 4P& HEM
atau
pentadbir lain jika berlakunya
kes kera$unan makanan di
kantin sek!lah+
d< Pihak pentadbir sek!lah perlu
melap!rkan kes kera$unan makanan
ke
7PN WP 3abuan dengan
kadar segera sebaik sahaja
menerima aduan
daripada murid+
e< 4uru0guru juga bertanggungjawab
menasihatkan para muridsupaya
mengamalkan pemakanan
seimbang dan tidak
menggalakkan murid
membeli makanan daripada
penjual di luar kawasan sek!lah+
#< 4uru Disiplin serta 4uru Bertugas
Harian hendaklah berada di kantin
bersama0sama pengawas
bertugas untuk mengawal
disiplin murid
semasa waktu rehat+
g< Murid tidak dibenarkan membeli
makanan B minuman di luar waktu
rehat
ke$uali dengan kebenaran khas+
.6+@ K'-'*/+1a( K'&a/
a< Murid mesti membersihkan kelas
.; minit sebelum waktu pertama
bermula+
6.


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
b< 4uru mata pelajaran hendaklah
memeriksa kelas sebelum waktu
pertama bermula dan untuk
waktu terakhir" : minit
sebelum tamat
persek!lahan+
$< 4uru bertugas harian hendaklah
membuat pemeriksaan setiap hari pada
bila0bila masa sepanjang
minggu bertugas+

13.0 DASAR KESELAMATAN SEKOLAH
.8+. Semua sek!lah wajib melaksanakan
Pr!gram 8& = &ebersihan" &esihatan"
&eselamatan <+
.8+6 &eselamatan murid sentiasa dilindungi
sepenuhnya sepanjang mereka berada
di kawasan sek!lah dari jam ?+8; pagi
hingga tamat sesi persek!lahan+
.8+8 Sek!lah perlu memastikan semua
murid memiliki insuran perlindungan
kemalangan dan digalakkan membeli
Skim 5nsuran *aka#ul+
.8+9 Setiap akti%iti yang dilaksanakan
diluar kawasan sek!lah perlu mendapat
kebenaran daripada pihak sek!lah B
7abatan Pelajaran dan ibubapa B
penjaga
murid+ Penglibatan murid dalam
mana0mana akti%iti luar sek!lah
perlu diiringi
!leh guru pada nisbah .; !rang
murid dan se!rang guru pengiring+
Sekiranya
terdapat se!rang murid perempuan
atau lebih dalam jumlah .; !rang
murid
berkenaan maka guru pengiringnya
hendaklah se!rang guru perempuan+
.8+: Aspek0aspek keselamatan dan
kebajikan murid wajib diberi keutamaan
!leh
semua pihak terutama semasa
sebelum dan semasa selepas sesuatu
pr!gram B
akti%iti dilaksanakan+
.8+? Penglibatan murid dalam sebarang
akti%iti luar sek!lah
.8+@ Lat+1a( K'>',a/a( K'-aka*a(
a< Sek!lah mesti memastikan
bahawa latihan kebakaran =#ire drill<
dijalankan 6 kali setahun+
b< Sek!lah mesti m emastikan alat
pen$egahan kebakaran men$ukupi
dan
ber#ungsi+
$< 4uru04uru mestilah memastikan
murid0murid meninggalkan kelas B
bilik
khas dengan segera" tetapi
se$ara teratur apabila isyarat
kebakaran
dibunyikan+ Murid0murid khas
atau 2&, hendaklah dibantu
keluar !leh
guru mereka+
66

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
d< 4uru04uru mesti m emastikan
suis lampu" kipas atau peralatan
elektrik
yang lain serta bekalan gas
ditutup sebelum keluar+
e< Buku 7adual &edatangan Murid
=B7&M< dibawa keluar dari pejabat
!leh
sta# pejabat ke tempat
berkumpul+
#< 4uru *ingkatan mestilah
mengambil B7&M kelas masing0
masing di
tempat berkumpul dan
mengira bilangan murid
dengan segera+ Mana 0
mana m urid yang tiada
hendaklah dimaklumkan
kepada Pentadbir
dengan serta0merta
.8+> M'()1a%a2+ T/$(a,+ 0 T/$(a,.
a< 7ika terdapat tanda0tanda peluang
terjadinya tsunami lakukan e%akuasi
ke l!kasi seperti berikut
Bangunan bertingkatyang
memenuhi syarat berikut
3ebih dari dua tingkat
Berada pada jarak
:;;m dari garis pantai
*idak ada ker!sakan
pada struktur bangunan
&awasan yang tinggi yang
memenuhi syarat
Berada lebih dari .;m

dari permukaan laut
Dapat di$apai dalam
waktu kurang dari 8;
minit dengan
berjalan kaki
.8+C P.&+/+ K'/'&a,ata( S'k.&a1
a< Pihak sek!lah perlu mengamalkan
tiga p!lisi utama dalam aspek
keselamatan sek!lah iaitu 0
i+ P!lisi &eselamatan Pergi dan
Balik dari Sek!lah
ii+ P!lisi Mengelakkan 4angguan
Seksual
iii+ P!lisi &eselamatan
Menjalankan Akti%iti &!kurikulum+
b< Semua guru bertanggungjawab bagi
memastikan p!lisi0p!lisi ini dipatuhi
dan diamalkan setiap masa
demi mewujudkan iklim
sek!lah yang
selamat kepada semua warga
sek!lah =sila rujuk surat
pekeliling iktisas
yang berkaitan<

68


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
.8+.; K'(%'*aa( M$*+%? Kak+ta()a( %a(
P'&a4at
a< 4uru" murid dan pelawat mesti
memastikan kenderaan diletakkan di
tempat yang telah dikhaskan
dan tidak mengganggu laluan
masuk+
b< 4uru0guru dan para murid
diingatkan supaya berhati0hati
memandu
kenderaan mereka dalam
kawasan sek!lah untuk
mengelakkan
sebarang kemalangan+
$< Murid0murid yang m emandu
kenderaan ke sek!lah mesti memiliki
lesen
memandu dan insuran
kenderaan berm!t!r +
.8+.. P.(%.k Ka4a&a( K'/'&a,ata(
a< 4uru0guru hendaklah m
emaklumkan kepada pentadbir sek!lah
sekiranya
mereka mendapati tiada
pengawal keselamatan yang
bertugas di pintu
pagar sek!lah+
b< Pintu pagar sek!lah mestilah
sentiasa ditutup dan mana0mana
pelawat
yang ingin berurusan dengan
pihak sek!lah mesti
menandatangani Buku
1ek!d Pelawat dan
Mendapatkan Pas Pelawat
terlebih dahulu+
$< &hidmat Warden lalulintas bagi
mengawal pergerakan murid keluar
dan
masuk dalam pertimbangan
kerajaan+

69


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid
1#.0 MES8AURAT !AWATANKUASA HAL EHWAL
MURID
.9+. Mesyuarat 7awatankuasa Hal Ehwal
Murid hendaklah di adakan sekurang0
kurangnya empat kali setahun+
.9+6 A)'(%a t'ta2<
a< ,$apan Pengerusi
b< Pengesahan minit mesyuarat
$< Perkara berbangkit B maklum balas
d< Pemba$aan kuat dasar0dasar baru B
SP5 B Surat siaran rasmi
e< Analisis 3ap!ran Salah 3aku Murid
#< 3ap!ran Pr!gram 8&
g< Hal0hal lain+
.9+8 A1&+ ,'/3$a*at<
Pengerusi Pengetua B 4uru Besar

*im+Pengerusi 4P& HEM

Setausaha Dilantik

Ahli Semua Pen!l!ng &anan" semua
setiausaha
di bawah ,nit
HEM" Semua
4uru &elas
Penyelaras &elas"
4uru Bimbingan
dan &aunseling
15.0 SENARAI !AWATAN KUASA ERKAITAN
HAL EHWAL MURID 8ANG PERLU
DITUUHKAN<
.:+. 7awatan &uasa Pengurusan Hal Ehwal
Murid
a< 7& Hal Ehwal Murid
b< 7& Pelaksana 4uru Penyayang
$< 7& 5nduk 8 & = &ebesihan"
&esihatan" &eselamatan <+
d< 7& 3embaga Disiplin Sek!lah
e< 7& &ebajikan F Bantuan Murid+
#< 7& Pengurusan Disiplin Sek!lah
g< 7& &antin Sek!lah
h< 7& SPB*
i< 7& Badan Pegawas Sek!lah+
6:


Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid

16.0 TARIKH KUAT KUASA DASAR

Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid ini
digunakan di semua sek!lah di Wilayah
Persekutuan 3abuan mulai 6. 7anuari 6;.8+

6?