Anda di halaman 1dari 2

Penulis: Pitoyo Amrih

Penerbit: Pinus
Tebal: 358 halaman
Cetakan: I, Juni 2007
Beli i: BBC Palasari, Banun!
"kor: 8
#arasoma aalah $utra mahkota %anraka, anak lelaki &a'a %anara$ati(
Ia iusir ari tanah airnya karena berlaku $on!ah an berhaa$an
en!an seoran! raksasa yan! mulia bernama Be!a)an Ba!as$ati( *emuian
#arasoma i!emblen! sekali!us inikahkan en!an $utrinya, Pu'a)ati(
"ayan!nya, san! $an!eran belum a$at men!enalikan tutur kata( Ia
melukai $erasaan istri ter+inta en!an menyatakan malu memiliki mertua
ban!sa raksasa( Ter'ailah $eristi)a yan! memeras airmata, Be!a)an
Ba!as$ati menemui a'alnya emi kehormatan Pu'a)ati( Ia me)ariskan
a'ian sakti Canrabira)a ke$aa #arasoma yan! ili$uti $erasaan sesal(
#arasoma men!!antikan ayahananya i %anraka setelah Prabu
%anara$ati bunuh iri an men'ai Prabu "alya(
&ahasia asal,usul Pu'a)ati isim$annya
ra$at,ra$at sehin!!a ia bahkan membuan! $utra mereka yan! san!at
kentara +iri raksasanya, Burisra)a, i keiaman seratus *ura)a i esa
-a'ahoya( Perasaan bersalah, yan! tiak 'u!a hilan! setelah Prabu
"alya men!an!kat $utra sulun!nya seba!ai anak, a!aknya membuat ia
membela *ura)a alam Baratayuha(
Aa ua ke'aian yan! berbea en!an in!atan saya sesuai berba!ai
re.erensi yan! $ernah saya ba+a( Panu /e)anata ikisahkan men!alahkan
a'ian Canrabira)a ketika #arasoma bertanin! en!an Basue)a sehin!!a
ia berhak menyuntin! /e)i *unti( /alam sebuah komik, #arasoma
benar,benar men!ikuti sayembara an menantan! Panu yan! suah menan!
en!an imin!,imin! /e)i %arim, aiknya( #o0el ini 'u!a mema$arkan
bah)a Panu an %arim te)as seketika oleh amarah e)a,e)a karena
memanah se$asan! ki'an! 'elmaan( %enurut 0ersi lain, ki'an! 'elmaan
$erta$a itu men!utuk Panu a!ar tak bisa berkasih,kasihan en!an
istrinya( "uatu
ketika, Panu tiak a$at menahan iri an men!hembuskan na.as
terakhir i $erauan( /e)i %arim men!ikutinya en!an membakar iri
karena irunun! rasa berosa(
1#arasoma1 tak sekaar men!isahkan $eran! sauara yan! amat memilukan,
beserta au kesaktian yan! itam$ilkan se+ara rin+i an +uku$ seru(
#o0el ini men!eten!ahkan $er!olakan batin seoran! ksatria yan! bimban!
atas $ihak yan! ibelanya, $ersia$an seoran! $ra'urit menyon!son!
kematiannya, an keseihan seoran! ayah atas kematian $utranya( Tak
kalah mem$esona, kisah *arna yan! marah ke$aa nasib malan!nya seba!ai
anak terbuan! namun itan!isi Batara "urya saat ia !u!ur i *urusetra(
Juul Inonesia: 2iia an %ahkota Peri
Penulis: 3aura /ris+oll
Pener'emah: 2ina /ama'anti
Penerbit: -rameia Pustaka 4tama
Tebal: 552 halaman
Cetakan: II, A$ril 2007
-enre: 6antasi
Beli i: BBC, Jatinan!or
7ar!a: &$ 33(000,00
"kor: 8
2iia $ernah mun+ul i buku,buku /isney 6airies lainnya(
Peri,bakat,terban!,+e$at ini tiak tin!!al i 7ome Tree karena tiak
berteman en!an $eri,$eri lainnya( Ia $ernah men+abut se$uluh bulu
%other /o0e untuk i'aikan ebu $eri yan! a$at menambah ke+e$atan
terban!nya( "e'ak itulah hubun!annya en!an &atu Clarion, atau ikenal
seba!ai &atu &ee, san!at tiak harmonis(
"ika$ tersebut membuat 2iia tersan!ka tun!!al alam hilan!nya mahkota
&atu &ee yan! akan ikenakan i $esta 7ari *eatan!an( A$a la!i Tink
an &ani menen!arnya melontarkan ie men!ambil mahkota tersebut 'ika
berniat men!hairi $esta( 2iia harus berusaha keras membuktikan bah)a
kata,katanya tak lebih ari lelu+on an menemukan mahkota &atu &ee
a!ar tiak iusir ari Pi8ie 7ollo)(
*eistime)aan no0el ini aalah men'aikan karakter anta!onis seba!ai
tokoh sentral( /alam )ilayah ke$enulisan, saya bela'ar bah)a anta!onis
tak semestinya isuutkan i $o'ok reman!,reman! senantiasa( %ereka
$unya $eran an a$at menya'ikan $esan moral tersirat: hati,hati
berbi+ara serta bahaya $rasan!ka buruk( Aanya karakter Prilla, yan!
mem$er+ayai an membela 2iia, meru$akan sosok netral sehin!!a $emba+a
mam$u memanan! $eri bermulut ta'am itu ari ka+amata lain(
Petualan!an yan! ber!ulir kala 2iia an Prilla menelusuri 'e'ak
mahkota &atu &ee sun!!uh men!asyikkan( *limaksnya saat mahkota suah
itemukan, namun teta$ membutuhkan syarat,syarat khusus a!ar tiak
keliru en!an bena tiruan( /i sinilah kreati0itas $enulis tam$ak
menon'ol( Akhir +eritanya $un s$esial, sebab berbea en!an $enutu$
kisah Tink, &ani, an 3ily(