Anda di halaman 1dari 33

1

PRANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS BERBASIS AKHLAQ DAN KARAKTER BANGSA
Maa P!"a#a$a% & S!#a$a'
Sa(a% P!%)*)*+a% & Ma)$a,a' A"*-a'
K!"a,.S!/!,!$ & 0.1 2 Ga%#*" 3
Na/a G($( & MU4IS SUHMI
NIP.NIK &56
Na/a Ma)$a,a' & MA A%7a$(" H*)a-a'
KURIKULUM MADRASAH ALI8AH 2 MA 3 AN9ARUL HIDA8AH
:IPUTRI KE:AMATAN MENES PANDEGLANG
TAHUN ;<11. ;<1;
2
3
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : MA ANWARUL HIDAYAH
Program : Ilmu Pengetahuan Sosal
Mata Pela!aran : Se!arah
"elas#Semester : $II#1
Stan%ar "om&etens : 1' Menganalss Per!uangan (angsa In%onesa se!ak Proklamas hngga Lahrn)a *r%e (aru
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
1'1' Menganalss
Perst+a
sektar
Proklamas 1,
Agustus 1-./
%an
Pem0entukan
Pemerntah
In%onesa
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
In%onesa Pa%a
A+al "emer%ekaan
Hngga 7ahun 1-/8
U&a)a
mem&ersa&kan
kemer%ekaan
In%onesa
Perst+a
se&utar
Proklamas 1,
Agustus 1-./
Dskus
!gsa+ mengena
(PUP"I %an
PP"I
Men%eskr
&skan &erst+a
se&utar
Proklamas %ar
Rengas%engklok
hngga
Proklamas
"emer%ekaan
In%onesa
Men%eskr
&skan u&a)a
mem&ersa&kan
kemer%ekaan
In%onesa %ar
&em0entukan
(PUP"I hngga
PP"I
Men%eskr
&skan &erst+a
se&utar
Proklamas %ar
Rengas%engklok
hngga
Proklamas
"emer%ekaan
In%onesa
U
n!uk
"er!a
P
orto6ol
o
D
skus
9gsa+
"
ronolog

Dskuska
n mengena
(PUP"I %an
PP"I:
(uatlah
se0uah kronolog
sngkat %ar
&erst+a;
&erst+a &oltk
% se&utar
Proklamas
"emer%ekaan
In%onesa:
3Akt5tas hal
1.4
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1 = 384
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
.
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!a+a0
1'2' Menganalss
Perkem0angan
>konom;
"euangan %an
Poltk &a%a
Masa A+al
"emer%ekaan
sam&a 7ahun
1-/8
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
"e0!akan
&emerntah
In%onesa &a%a
masa a+al
kemer%ekaan
Pem0ela!ar
an n?ur
mengena
ke0!akan
&emerntah
In%onesa &a%a
masa a+al
kemer%ekaan
Menganals
s ke0!akan
&emerntah
In%onesa &a%a
masa a+al
kemer%ekaan
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
U
raan
Maklumat
Pemerntah )ang
men)atakan
0er%rn)a
7entara
"eamanan
Rak)at 37"R4
a%alah '''
a' / *kto0er
1-./
0' A *kto0er
1-./
2' 28 *kto0er
1-./
%' / *kto0er
1-.A
e' 3 9un 1-.,
3>5aluas hal
2B = 384
A&akah s
Maklumat
Poltk 3
No5em0er
1-./C 3>5aluas
hal 384
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1 = 384
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
Perkem0an
gan stuas &oltk
%an kenegaraan
In%onesa % a+al
kemer%ekaan
Dskus
%an analss
&erkem0angan
stuas &oltk
%an kenegaraan
Menganals
s &erkem0angan
stuas &oltk %an
kenegaraan
In%onesa % a+al
U
n!uk
"er!a
%an
Porto6o
P
resenta
s %an
Uraan
Analts
(uatlah
kelom&ok
%skus )ang
ter%r 3;.
orang: (uatlah
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1 = 384
/
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
In%onesa %
a+al
kemer%ekaan
kemer%ekaan lo analss
hu0ungan antara
0er0aga
&erst+a &oltk
% se&utar
Proklamas
"emer%ekaan
In%onesa:
Susunlah se0ak
mungkn:
9a%kan tugas
&orto6olo %an
&resentaskan %
%e&an kelas:
3Analtka hal
2,4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Per!uangan
Mem&ertahankan
"emer%ekaan
In%onesa Pa%a
7ahun 1-./;1-.-
"on6lk
In%onesa;
(elan%a 1-./;
1-.-
Dskus
!gsa+ mengena
kon6lk
In%onesa;
Men%eskr
&skan kon6lk
In%onesa;
(elan%a %alam
U
n!uk
"er!a
D
skus
9gsa+
Dskuskanlah
kon6lk
In%onesa;
(elan%a %alam
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
A
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
(elan%a %alam
u&a)a
mem&ertahankan
kemer%ekaan
u&a)a
mem&ertahankan
kemer%ekaan
u&a)a
mem&ertahanka
n kemer%ekaan:
3hal 31 = /B4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
Per0e%aan
strateg %an
%eolog %alam
mengha%a&
(elan%a %an
kon6lk
antarkelom&ok
&oltk %
In%onesa
Menganal
ss &er0e%aan
strateg %an
%eolog &oltk
&a%a masa
&emerntahan
ka0net S)ahrr1
Amr
S)ar6u%%n1 %an
Hatta %alam
mengha%a&
(elan%a
Menganals
s &er0e%aan
strateg %an
%eolog &oltk
&a%a masa
&emerntahan
ka0net S)ahrr1
Amr S)ar6u%%n1
%an Hatta %alam
mengha%a&
(elan%a
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
U
raan
Perun%ng
an )ang
%laksanakan
&a%a masa
&emerntahan
ka0net Amr
S)ar6u%%n
a%alah '''
a' Ren5lle
0' Inter;
In%onesa
2' Lnggar!at
%' Me!a
(un%ar
e' Roem;
Ro)en
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 31 = /B4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
,
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
3>5aluas hal
/A = /B4
9el
askanlah
masng;masng
ke0!akan %ar
ka0net S)ahrr1
Amr
S)ar6u%%n1 %an
Hatta %alam
mengha%a&
(elan%a:
3>5aluas hal
/B4
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
Per!uangan
%&lomas
In%onesa %alam
mem&ertahankan
kemer%ekaan
Men%skus
kan 6aktor;6aktor
&en)e0a0
ke0erhaslan
%&lomas
In%onesa %
%una
nternasonal
%alam
mem&er!uangkan
+la)ah In%onesa
Men%eskr
&skan &er!uangan
%&lomas
In%onesa %alam
mem&ertahankan
kemer%ekaan
U
n!uk
"er!a
D
skus
(uatlah
kelom&ok )ang
ter%r %ar 3;.
orang'
Dskuskanlah
6aktor;6aktor
&en)e0a0
ke0erhaslan
%&lomas
In%onesa %
%una
nternasonal
%alam
mem&er!uangka
n +la)ah
In%onesa:
3Akt5tas hal
//4
2<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 31 = /B4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
B
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
1'3' Menganalss
Per!uangan
(angsa
In%onesa
%alam
Mem&ertahanka
n "emer%ekaan
%ar An2aman
Dsntegras
(angsa
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
U&a)a (angsa
In%onesa %alam
Mem&ertahankan
Persatuan %an
"esatuan
@e!olak
sosal % 0er0aga
%aerah &a%a a+al
kemer%ekaan
hngga tahun
1-A/
In?ur
mengena ge!olak
sosal &a%a a+al
kemer%ekaan
hngga tahun
1-A/
Men%eskr
&skan ge!olak
sosal % 0er0aga
%aerah &a%a a+al
kemer%ekaan
hngga tahun 1-A/
P
orto6ol
o
>
sa
A&
akah &en)e0a0
mun2uln)a
De+an (anteng1
De+an @aru%a1
De+an @a!ah1
%an De+an
Mangun %
In%onesaC
3Akt5tas hal
1814
3<./
ment
(uk
u Se!arah
SMA = >SIS
3hal B, =
11.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
Inter
net
-
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!a+a0
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Perst+a
@erakan 38
Se&tem0er
1-A/#P"I
Pem0ela!ar
an melalu ID7
%engan men2ar
0er0aga
n6ormas
mengena
@38S#P"I %an
%am&ak %ar
&erst+a terse0ut
Men%eskr
&skan &erst+a
@erakan 38
Se&tem0er
1-A/#P"I
Men%eskr
&skan %am&ak
sosal &oltk %ar
&erst+a
@erakan 38
Se&tem0er
1-A/#P"I
7
es
7ertuls
P
orto6ol
o
P
lhan
@an%a
U
raan
A
nalss
Sngkat
(a%an
P"I )ang
%0entuk %an
%ketua
langsung oleh
D'N' A%t &a%a
1-A. a%alah '''
a' De+an
9en%eral
0' De+an
Re5olus
2' (ro Poltk
%' (ro
Re5olus
e' De+an
Poltk
3>5aluas hal
111 = 11.4
Se0
utkanlah s
7rtura:
3>5aluas hal
113 = 11.4
(u
atlah se0uah
analss sngkat
mengena
%am&ak sosal
&oltk %ar
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal B, =
11.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
18
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
@38S#P"I %
mas)arakat:
3Akt5tas hal
1184
1'.' Menganalss
Perkem0anga
n Poltk %an
>konom serta
Peru0ahan
Mas)arakat %
In%onesa
%alam U&a)a
Mengs
"emer%ekaan
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
In%onesa Pa%a
Masa Demokras
Parlementer %an
Demokras
7er&m&n
"eh%u&an
&oltk In%onesa
&a%a masa
Demokras
Parlementer
"eh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
Parlementer
Dskus
%an analss
keh%u&an &oltk
masng;masng
ka0net &a%a
masa Demokras
Parlementer
Men%eskr
&skan keh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
Parlementer
Men%eskr
&skan keh%u&an
&oltk In%onesa
&a%a masa
Demokras
Parlementer
Men%eskr
&skan keh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
Parlementer
U
n!uk
"er!a
%an
Porto6ol
o
7
es Lsan
D
skus
%an
Anals
s
S
oal
"e0!ak
an
>kono
m
(u
atlah se0uah
kelom&ok
%skus:
Analsslah
keh%u&an
&oltk % masa
masng;masng
ka0net &a%a
masa Demokras
Parlementer
%alam 6ormat
)ang tersusun
ra&: 3Akt5tas
hal AA4
9el
askan ke0!akan
ekonom %ar
ka0net
Sukman:
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal /- = BA4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
Per2a)a %r
3keteguhan
"eh%u&an
&oltk In%onesa
Pem0ela!ar
an melalu ID7
Men%eskr
&skan keh%u&an
P
orto6ol
A
nalss
(u
atlah analss
3<./
ment
(uk
u sum0er
11
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
&a%a masa
Demokras
7er&m&n
"eh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
7er&m&n
%engan men2ar
0er0aga
n6ormas
mengena
ke0!akan &oltk
&a%a masa
Demokras
7er&m&n
Men%eskr
&skan keh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
7er&m&n
&oltk In%onesa
&a%a masa
Demokras
7er&m&n
Men%eskr
&skan keh%u&an
ekonom
In%onesa &a%a
masa Demokras
7er&m&n
o
7
es Lsan
S
oal
"e0!ak
an
>kono
m
mengena
ke0!akan
&oltk masa
7er&m&n %an
%am&akn)a
terha%a&
keh%u&an
&oltk
In%onesa:
@unakan
ensklo&e%1
0uku;0uku1 atau
nternet:
3Akt5tas hal
,34
9el
askan kon%s
&erekonoman
mas)arakat &a%a
masa Demokras
7er&m&n
Se!arah
SMA = >SIS
3hal /- = BA4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
Peru0ahan
sosal %an 0u%a)a
0angsa In%onesa
Menganal
ss &eru0ahan
sosal %an 0u%a)a
0angsa In%onesa
Menganals
s &eru0ahan
sosal %an 0u%a)a
0angsa In%onesa
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
Angkatan
kelma )ang
%usulkan P"I
ter%r atas '''
a' Angkatan
Darat
0' "e&olsan
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal /- = BA4
Peta
konse&
12
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
U
raan
2' Angkatan
Laut
%' (uruh %an
&etan )ang
%&ersen!ata
e' Angkatan
U%ara
3>5aluas hal
B3 = B/4
9elaskan
mengena
&eru0ahan sosal
%an 0u%a)a &a%a
&ero%e 1-/8;an:
3>5aluas hal B/ ;
BA4
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
"on%s
&oltk1 sosal1
%an ekonom
In%onesa % a+al
1-A8;an
Men%eskr
&skan kon%s
&oltk1 sosal1
%an ekonom
In%onesa % a+al
1-A8;an
Men%eskr
&skan kon%s
&oltk1 sosal1 %an
ekonom
In%onesa % a+al
1-A8;an
P
orto6ol
o
"
ar)a
7uls
(uatlah
se0uah 2erta
&en%ek
mengena
keterkatan
kon%s
ekonom1 &oltk1
%an sosal
mas)arakat
In%onesa %
masa a+al tahun
1-A8;an:
(a2alah 0uku
atau artkel %ar
1<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal /- = BA4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
13
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
nternet untuk
menam0ah
+a+asanmu
tentang &erst+a
&a%a masa tu:
3Akt5tas hal
B24
net
Mengetahui,
Kepala Madrasah
Drs. H. Moh Suhri Utsman,
M.MP.d
Pandeglang, Juli 2011
Guru mata pelajaran
MU!S SUHM!, S"
1.
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : MA ANWARUL HIDAYAH
Program : Ilmu Pengetahuan Sosal
Mata Pela!aran : Se!arah
"elas#Semester : $II#1
Stan%ar "om&etens : 2' Menganalss Per!uangan se!ak *r%e (aru sam&a %engan Masa Re6ormas'
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
2'1' Menganalss
Perkem0angan
Pemerntah
*r%e (aru
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
In%onesa Pa%a
Masa *r%e (aru
Latar
0elakang
kronologs
lahrn)a
&emerntahan
*r%e (aru
(er%rn)a
Pemerntah *r%e
(aru %an 2r;2r
Pem0ela!ar
an melalu ID7
mengena
kronologs
lahrn)a
&emerntahan
*r%e (aru
Pem0ela!ar
an n?ur
mengena 2r;2r
&okok ke0!akan
sosal1 &oltk1
Men%eskr
&skan kronologs
lahrn)a
&emerntahan
*r%e (aru
Meng%ent
6kas 2r;2r
&okok ke0!akan
sosal1 &oltk1
ekonom
P
orto6ol
o
7
es Lsan
>
sa %an
"l&ng
S
oal
"e0!ak
an
&emer
ntah
(uatlah
esa atau kl&ng
)ang
men2ertakan
Su&ersemar
1-AA: "amu
0oleh
menggunakan
0er0aga me%a
&en%ukung %an
sertakan gam0ar
atau 6oto !ka
memungknkan:
3Akt5tas hal
1214
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 11/ =
13.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
1/
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
&okok ke0!akan
)ang %haslkan
ekonom
&emerntah *r%e
(aru
&emerntah *r%e
(aru
*r%e
(aru
A&a )ang
%maksu%
%engan
R>P>LI7AC
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Menguatn)
a &eran negara
&a%a masa *r%e
(aru %an
%am&akn)a
terha%a&
keh%u&an sosal
&oltk
mas)arakat
Men%eskr
&skan
menguatn)a
&eran negara &a%a
masa *r%e (aru
%an %am&akn)a
terha%a&
keh%u&an sosal
&oltk
mas)arakat
Men%eskr
&skan
menguatn)a &eran
negara &a%a masa
*r%e (aru
Men%eskr
&skan %am&ak
menguatn)a &eran
negara &a%a masa
*r%e (aru
terha%a&
keh%u&an sosal
&oltk mas)arakat
7
es
7ertuls
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
U
raan
Eus Parta
Persatuan
Pem0angunan
%lakukan
&a%a '''
a' 3 9anuar
1-,3
0' . 9anuar
1-,3
2' / 9anuar
1-,3
%' A 9anuar
1-,3
e' , 9anuar
1-,3
3>5aluas hal
132 = 13.4
o 9
elaskanlah
mengena
2<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 11/ =
13.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
1A
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
keterkatan
antara
menguatn)a
&eran negara
%engan
&erkem0angan
keh%u&an
mas)arakat &a%a
masa
&emerntahan
*r%e (aru:
3>5aluas hal
13.4
2'2' Menganalss
Proses
(erakhrn)a
Pemerntah
*r%e (aru %an
7er!a%n)a
Re6ormas
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
In%onesa Pa%a >ra
Re6ormas
"rss
mult%mens %an
mun2uln)a
re6ormas
"ronolog
!atuhn)a
&emerntah *r%e
(aru
Meng%ent
6kas 6aktor
&en)e0a0
!atuhn)a
&emerntah *r%e
(aru
Pem0ela!ar
an n?ur
mengena
!atuhn)a
&emerntahan
*r%e (aru
Meng%ent
6kas 6aktor
&en)e0a0
!atuhn)a
&emerntah *r%e
(aru
Merekonstr
uks !atuhn)a
&emerntahan
*r%e (aru se2ara
kronologs
P
orto6ol
o
7
es
7ertuls
A
nalss
Sngkat
P
lhan
@an%a
Pela!aran
a&a )ang %a&at
kta am0l %ar
se!arah
ter!a%n)a krss
mult%mens
%an meto%e
)ang te&at untuk
men2egah
ter!a%n)a krss
terse0utC
(uatlah %alam
0entuk analss
sngkat:
3Akt5tas hal
1.14
"rss
ekonom %
In%onesa
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 13/ =
1AB4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
1,
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
untuk masa
%e&an4'
U
raan
%mula %engan
a%an)a '''
a' uta
ng luar neger
0' tur
unn)a nla
ru&ah
2' ma
rakn)a
%emonstras
%' na
kn)a harga;
harga
e' kur
ang
ke&er2a)aan
&a%a
&emerntah
3>5aluas hal
1A1 = 1A24
9elaskan
kronologs
&enem0akan
mahass+a
7rsakt &a%a 12
Me 1--B:
3>5aluas hal
1A34
2'3' Menganalss
Perkem0angan
Poltk %an
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
Perkem0an
gan &oltk
setelah 21 Me
Pem0ela!ar
an melalu ID7
mengena
Men%eskr
&skan
&erkem0angan
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a

Salah satu ker!a


sama utama
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
1B
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
>konom serta
Peru0ahan
Mas)arakat %
In%onesa &a%a
Masa
Re6ormas
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
1--B &erkem0angan
&oltk setelah 21
Me 1--B
&oltk setelah 21
Me 1--B
U
raan
ka0net Pres%en
('9' Ha00e
a%alah '''
a' mem&er0a
k nla tukar
ru&ah
0' melakukan
aman%emen
UUD
2' mengha&us
D+ Eungs
A(RI
%' &enegakan
su&remas
hukum
e' me+u!u%ka
n
&emerntahan
)ang 0ersh
3>5aluas
Semester 1
hal 1A. = 1AB4
(agamana
kon%s ekonom
In%onesa &as2a
re6ormasC
3>5aluas
Semester 1 hal
1AB4
SMA = >SIS
3hal 13/ =
1AB4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1 Per2a)a %r "on%s Wa+an2ar Men%eskr P W Wa+an2ara 1<./ (uk
1-
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
sosal %an
ekonom
mas)arakat
&as2are6ormas
a narasum0er
)ang mengalam
&erst+a masa;
masa re6ormas
1--B %an
!a%kanlah tugas
&orto6olo
3Analtka hal
1/-4
&skan kon%s
sosal %an
ekonom
mas)arakat
&as2are6ormas
orto6ol
o
a+an2a
ra
narasum0er
)ang mengalam
&erst+a masa;
masa re6ormas
1--B %an
!a%kanlah tugas
&orto6olo
3Analtka hal
1/-4
ment u Se!arah
SMA = >SIS
3hal 13/ =
1AB4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Mengetahui,
Kepala Madrasah
Pandeglang, Juli 2011
Guru mata pelajaran
28
Drs. H. Moh Suhri Utsman,
M.MP.d
MU!S SUHM!, S"
21

PRANGKAT PEMBELAJARAN
SILABUS BERBASIS AKHLAQ DAN KARAKTER BANGSA
Maa P!"a#a$a% & S!#a$a'
Sa(a% P!%)*)*+a% & Ma)$a,a' A"*-a'
K!"a,.S!/!,!$ & 0.1 2 Ga%#*" 3
Na/a G($( & MU4IS SUHMI
NIP.NIK &56
Na/a Ma)$a,a' & MA A%7a$(" H*)a-a'
KURIKULUM MADRASAH ALI8AH 2 MA 3 AN9ARUL HIDA8AH
:IPUTRI KE:AMATAN MENES PANDEGLANG
TAHUN ;<11. ;<1;
22
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : MA ANWARUL HIDAYAH
Program : Ilmu Pengetahuan Sosal
Mata Pela!aran : Se!arah
"elas#Semester : $II#2
Stan%ar "om&etens : 3' Menganalss Perkem0angan Se!arah Duna se!ak Perang Duna II sam&a %engan Perkem0angan Nuklr
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
3'1' Menganalss
Perkem0anga
n Se!arah
Duna %an
Poss
In%onesa %
7engah
Peru0ahan
Poltk %an
>konom
Internasonal
setelah Perang
Duna II
sam&a
%engan
0erakhrn)a
Perang Dngn
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Duna Pa%a Akhr
Perang Duna II
Nasonals
as %an
%ekolonsas %
Asa %an A6rka
Pem0ela!ar
an melalu ID7
%an %skus
!gsa+ mengena
nasonalsas %an
%ekolonsas %
Asa %an A6rka
Men%eskr
&skan
nasonalsas %an
%ekolonsas %
Asa %an A6rka
U
n!uk
"er!a
D
skus
9gsa+
Darlah
n6ormas %
nternet %an
me%a lann)a
mengena
nasonalsas
%an %ekolonsas
% Asa %an
A6rka
kemu%an
%skuskan
%engan teman
sekelasmu:
A<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1A- =
1B.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
23
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!a+a0
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
>konom
%an &oltk
In%onesa &as2a
Perang Duna II
Pem0ela!ar
an melalu ID7
mengena
ekonom %an
&oltk In%onesa
&as2a;Perang
Duna II
Men%es
kr&skan
ekonom %an
&oltk In%onesa
&as2a;Perang
Duna II
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
U
raan

Pem0eran %ana
0antuan A'S'
%alam Colombo
Plan %tu!ukan
untuk
mem0angun '''
a' !arngan
lstrk
0' &em0ukaan
lahan
&ertanan
2' &em0uatan
!alan %
%aerah
%' &er0akan
sarana
&en%%kan
e' &em0uatan
6asltas
umum
3>5aluas hal
1B2 = 1B34
(agamana
kon%s ekonom
In%onesa
&as2aPD IIC
3>5aluas hal
1B3 = 1B.4
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1A- =
1B.4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1 Per2a)a %r Duna Pa%a Masa Pem0ela!ar Meng%ent 7 So o 9
2.
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Perang Dngn
Eaktor;
6aktor &en)e0a0
ter!a%n)a Perang
Dngn
an n?ur
mengena 6aktor;
6aktor &en)e0a0
ter!a%n)a Perang
Dngn
6kas 6aktor;
6aktor &en)e0a0
ter!a%n)a Perang
Dngn
es Lsan

al
Pen)e0
a0
Perang
Dngn
elaskan
&ersoalan
&entng )ang
mem2u
ter!a%n)a
Perang Dngn:
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
Perluasan
Perang Dngn ke
luar >ro&a
Men%skus
kan "omunsme
Dna1 Perang
"orea1 %an
Re5olus "u0a
Men%eskr
&skan tentang
"omunsme
Dna1 Perang
"orea1 %an
Re5olus "u0a
U
n!uk
"er!a
Ds
kus
9gsa+
o D
skuskanlah
tentang
"omuns Dna1
Perang "orea1
%an Re5olus
"u0a
A<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
2/
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
Perang
Fetnam %an
&erkem0angan
&oltk %
ka+asan Asa
7enggara
Men2ar
artkel %
&er&ustakaan %an
nternet mengena
Perang Fetnam
%an
&erkem0angan
&oltk %
ka+asan Asa
7enggara
kemu%an
men%skuskann)
a
Men%eskr
&skan Perang
Fetnam %an
&erkem0angan
&oltk % ka+asan
Asa 7enggara
U
n!uk
"er!a
Ds
kus
Dskuskanl
ah mengena
Perang Fetnam
%an
&erkem0angan
&oltk % Asa
7enggara
A<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
2A
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
net
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Perkem0an
gan teknolog
&ersen!ataan %an
ruang angkasa
&a%a masa Perang
Dngn
Dskus
%an &resentas
mengena a&akah
menngkatkan
ka&astas sen!ata
nuklr akan
men!amn
ter+u!u%n)a
keamanan %una'
Men%eskr&s
kan
&erkem0angan
teknolog
&ersen!ataan %an
ruang angkasa
&a%a masa
Perang Dngn
U
n!uk
"er!a
Ds
kus
%an
Present
as
Dskuskanlah
0ersama 3 orang
temanmu1
kemu%an
&resentaskan %
%e&an kelas:
Menurut kalan1
a&akah
menngkatkan
ka&astas sen!ata
nuklr akan
men!amn
ter+u!u%n)a
keamanan
%unaC
3Akt5tas hal
28A4
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
2,
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Poltk luar
neger In%onesa
Meng%ent
6kas 2r;2r
&oltk luar neger
In%onesa
Meng%ent
6kas 2r;2r
&oltk luar neger
In%onesa
Mem0e%ak
an &elaksanaan
&oltk luar neger
&a%a masa
&emerntahan
*r%e Lama
%engan
&elaksanaan
&oltk luar neger
&a%a masa *r%e
(aru
7
es
7ertuls
P
orto6ol
o
Pl
han
@an%a
Ur
aan

Anals
s
S6at &oltk
In%onesa
a%alah '''
a' ant
kolonalsme
0' 0er
%asar &a%a
man6esto
&oltk
2' gar
s 0esar
&oltk RI
%' or
entas
hu0ungan luar
neger
e' me
mhak 0lok
tertentu
3>5aluas hal
21, = 2284
Deskr&skan
mengena s6at
&oltk luar
neger
In%onesa:
3>5aluas hal
.<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
2B
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
2284
Darlah
&er0e%aan
antara
&elaksanaan
&oltk luar
neger In%onesa
&a%a masa *r%e
Lama %an
&elaksanaan
&oltk luar
neger In%onesa
&a%a masa *r%e
(aru: 3Akt5tas
hal 2184
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
Peran akt6
In%onesa %
%una
nternasonal
Pem0ela!ar
an melalu ID7
%an %skus
mengena &eran
akt6 In%onesa %
%una
nternasonal
Men%eskr
&skan &eran akt6
In%onesa % %una
nternasonal
U
n!uk
"er!a
D
skus
%an
Present
as
Dskuskanlah
&eran akt6
In%onesa %
%una
nternasonal:
.<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 1B/ =
2284
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
2-
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
3'2' Menganalss
Perkem0anga
n Mutakhr
Se!arah Duna
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
"onstelas @lo0al
Pas2a;Perang
Dngn
(erakhrn)
a Perang Dngn
Men%eskr
&skan &roses
0erakhrn)a
Perang Dngn
Men%eskr
&skan &roses
0erakhrn)a
Perang Dngn
P
orto6ol
o
Ur
aan
Analts
Menurutmu
1 6aktor;6aktor
a&a sa!akah
)ang
men)e0a0kan
keruntuhan Un
So5)et a&a0la
%lhat %ar
su%ut &an%ang
ekonom %an
&oltkC
9elaskanlah
argumentas
%engan logs
%an terstruktur:
3Akt5tas hal
22-4
3<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 221 =
2//4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
38
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Relgus1
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
Per2a)a %r
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
Peru0ahan
"onstelas @lo0al
Men%skus
kan &eru0ahan %
%una &as2a;
Perang Dngn
Men%eskr
&skan &eru0ahan
% %una &as2a;
Perang Dngn
7
es
7ertuls
P
lhan
@an%a
U
raan

"on6lk )ang a%a %


Yugosla5a
se0enarn)a
a%alah
kon6lk '''
a' agama
0' ekonom
2' &oltk
%' rasal
e' etnk
3>5aluas hal
2.B = 2/8 %an
>5aluas
Semester 2
hal 2/1 ; 2//4
9elaskan
kronologs
&roses
%emokratsas %
>ro&a 7mur:
3>5aluas hal
2/8 %an
>5aluas
Semester 2 hal
2//4
A<./
ment
(uk
u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 221 =
2//4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Relgus1 Per2a)a %r Mun2uln)a Pem0ela!ar Men%eskr P A Darlah 1<./ (uk
31
K=/>!!%,*
Da,a$
N*"a* B()a-a
Da%
Ka$a+!$
Ba%?,a
K!7*$a(,a'aa
%.
E+=%=/*
K$!a*@
Ma!$*
P!/A!"a#a$a%
K!?*aa%
>!/A!"a#a$a%
I%)*+a=$
P!%Ba>a*a%
K=/>!!%,*
P!%*"a*a%
A"=+a,*
9a+(
S(/A!$
B!"a#a$ T!+%*+ B!%(+
I%,$(/!
:=%='
I%,$(/!%
!u!ur1
tolerans1
%s&ln1
ker!a keras1
man%r1
%emokrats1
rasa ngn
tahu1
semangat
ke0angsaan
1 2nta
tanah ar1
mengharga
&restas1
0ersaha0at1
2nta
%ama1
gemar
mem0a2a1
&e%ul
lngkungan1
&e%ul
sosal1
tanggung
!a+a0
3keteguhan
hat1
o&tms4'
(erorentas
&a%a tugas
30ermot5as1
tekun#ta0ah1
0erteka%1
ener!k4'
Pengam0l
resko 3suka
tantangan1
mam&u
memm&n4
*rentas ke
masa %e&an
3&un)a
&ers&ekt6
untuk masa
%e&an4'
organsas
nternasonal
se0aga 0entuk
katan regonal
%an glo0al
an n?ur
mengena
mun2uln)a
*rgansas
@erakan Non;
(lok1 AS>AN1
%an *"I
&skan &roses
mun2uln)a
*rgansas
@erakan Non;
(lok1 AS>AN1
%an *"I
orto6ol
o
nalss &ersamaan mot6
negara;negara
%una untuk
mem0entuk
0er0aga
organsas
nternasonal
)ang mun2ul
&a%a masa akhr
%an setelah
Perang Dngn:
9elaskan
!a+a0anmu
%engan konkret:
3Akt5tas hal
2.A4
ment u sum0er
Se!arah
SMA = >SIS
3hal 221 =
2//4
Peta
konse&
Po+
er &ont
*HP
(uk
u &enun!ang
Inter
net
Mengetahui,
Kepala Madrasah
Pandeglang, Juli 2011
Guru mata pelajaran
32
Drs. H. Moh Suhri Utsman,
M.MP.d
MU!S SUHM!, S"
#
33