Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4

Tarikh : 20 September 2013


Masa : 0740 0840 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : Tahun 4
Bilangan Murid : 20 orang
Tema : Yang Baik Jadikan Teladan
Tajuk : Pak Senik Insaf

Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 1:
(i) Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar.

Fokus Sampingan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 3:
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
Aras 2:
(i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan
dalam sesuatu genre.
Objektif Pelajaran:
Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat:
1. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang
betul.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata adjektif yang terdapat dalam petikan
yang telah dibaca.
3. Menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan yang diberi.

Sistem Bahasa:
i) Tatabahasa : Kata adjektif

Pengisian Kurikulum:
a. Ilmu : Pendidikan Moral
b. Nilai : Baik hati, Keberanian , Keinsafan, Pemurah
c. Kemahiran Bernilai Tambah:
i) Kemahiran Berfikir : membuat analogi
ii) Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik, interpersonal, kinestatik
iii) Pembelajaran Kontekstual

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar , menonton dan membaca cerita
teladan.
Bahan Bantu Mengajar : Teks cerita Pak Senik Insaf , lembaran kerja, slide
powerpoint dan LCD.
Langkah /
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan

Set Induksi
(10 minit)
1. Cerita teladan

Contoh cerita:
1) Satu Masa
Dahulu
2) Upin dan Ipin
3) Anak-anak
Sidek
1. Guru bertanya kepada
murid adakah mereka
pernah membaca,
mendengar atau menonton
cerita teladan.
2. Guru meminta murid
menyebut tajuk cerita
animasi yang berunsurkan
teladan yang mereka gemari
dan menceritakannya.
3. Guru memaparkan
contoh-contoh cerita
animasi berunsurkan
teladan pada slide
powerpoint.
4. Murid diminta untuk
memilih cerita animasi yang
ingin ditonton dan wakil
murid menekan butang
play pada komputer riba.
5. Guru mengaitkan cerita-
cerita teladan dengan tajuk
pembelajaran pada hari ini.

KBT:
1. Kecerdasan
pelbagai:
Interpersonal
Verbal-linguistik
2. Kemahiran TMK


Nilai: Keberanian

BBM: slide
powerpoint dan
LCD
Langkah 1
(20 minit)

1. Cerita Pak
Senik Insaf
1. Guru meminta murid
membaca petikan cerita
Pak Senik Insaf secara
beramai-ramai dengan kuat
dan intonasi yang betul.
2. 3 orang murid diminta
untuk tampil ke hadapan
KBT:
1. Kecerdasan
pelbagai:
kinestatik,
interpersonal
2. Pembelajaran
kontekstual
dan melakonkan semula
babak dalam cerita tersebut.
3. Murid diminta untuk
menyebut nilai-nilai murni
yang terdapat dalam cerita
tersebut.
4. Guru menjelaskan isi
penting dalam cerita
tersebut.


Nilai: kerjasama,
keberanian
BBM: buku teks
Bahasa Melayu
Tahun 4 m/s
133&134

(Objektif 1)
Langkah 2
(10 minit)
1. Kata adjektif 1. Guru memberi
penerangan berkaitan
dengan kata adjektif.
2. Murid diminta untuk
membentuk 5 kumpulan.
3. Dalam kumpulan, murid
berbincang mengenai kata
adjektif yang terdapat dalam
petikan cerita tersebut.
4. Wakil daripada setiap
kumpulan tampil ke
hadapan dan
membentangkan kata
adjektif tersebut.
KBT:
1. Kemahiran
belajar cara belajar
2. Kecerdasan
pelbagai:
interpersonal,
kinestatik, verbal-
linguistik

Nilai: kerjasama,
keberanian

Tatabahasa: kata
adjektif

(Objektif 2)
Langkah 3
(15 minit)
1. Menjawab
soalan kefahaman
1. Murid diberi lembaran
kerja soalan kefahaman
petikan cerita Pak Senik
Insaf
2. Murid melakukan
perbincangan dalam
kumpulan.
KBT:
1. Kemahiran
belajar

Nilai: kerjasama

BBM: lembaran
3. Guru dan murid bersama-
sama membincangkan
jawapan soalan kefahaman
tersebut.
kerja

(Objektif 3)
Langkah 5
(5 minit)
Penutup kognitif 1. Guru merumuskan secara
keseluruhan isi pelajaran
pada hari ini.
2.Guru bertanya kembali
kepada murid untuk menguji
kefahaman mereka tentang
apa yang dipelajari hari ini.
KBT:
Kecerdasan
pelbagai:
intrapersonal