Anda di halaman 1dari 9

Ayat Benteng Pertahanan Diri, Keluarga dan

Harta Benda
1.0 AL-MUAWWIZAT (PELINDUNG-PELINDUNG)
Al-Muawwizat iaitu;
1. Surah Al-Ikhlas
2. Surah Al-Falaq
3. Surah An-Naas
Cara:
1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Menankat !ua tanan se"erti ber!#a
3. $a%a a&at-a&at Muawwizat sehina selesai 'ti!ak ter(asuk (e(ba%aSurah Al-Fatihah)
*. +arik na,as ke(u!ian tiu" "a!a ta"ak tanan sehina habis na,as
-. +arik sikit na,as ke(u!ian tahan na,as sa(bil (en&a"u ta"ak tanankeseluruh an#ta b
a!an &an b#leh !i%a"ai ke%uali an#ta sulit.
.. Lakukan sekali sebelu( ti!ur / sele"as s#lat subuh setia" hari

2.0 AYATUL KURSI
+erje(ahan;
Allah0 ti!ak a!a +uhan '&an berhak !ise(bah) (elainkan 1ia 2an 3i!u" kekal lai terus
(enerus (enurus '(akhluk-N&a)0 ti!ak (enantuk !an ti!ak ti!ur. 4e"un&aan-N&a a"a &an
!i lanit !an !i bu(i. +ia!a &an !a"at (e(beri s&a,aat !i sisi Allah tan"a izin-N&a. Allah
(enetahui a"a-a"a &an !i ha!a"an (ereka !an !i belakan (ereka0 !an (ereka ti!ak
(enetahui a"a-a"a !ari il(u Allah (elainkan a"a &an !ikehen!aki-N&a. 4ursi Allah (eli"uti
lanit !an bu(i. 1an Allah ti!ak (erasa berat (e(elihara ke!uan&a0 !an Allah Maha +ini lai
Maha $esar. 'Surah Al-$aqarah a&at 2--)
5A6A
1. $a%a A&atul 4ursi !enan 7 waka,
2. 8ntuk (elin!uni !iri sen!iri9 sele"as ba%a a&atul kursi tiu" !isekelilin (enikut
"ererakan tawa, kaabah0 !enan niat (elin!un !iri.
3. 8ntuk (elin!uni ru(ah9 ba%a a&atul kursi sa(bil berjalan (enelilini ru(ah
'(enikut "ererakan se"erti tawa, kaabah). $erjalan sa(a a!a !i!ala( atau !iluar
ru(ah.
3.0 AYAT 1 HINGGA DALAM SURAH YAASIN
+erje(ahan9'1) 2aa Siin. '2) 1e(i Al Qur:an &an "enuh hik(ah0 '3) sesunuhn&a ka(u salah
se#ran !ari rasul-rasul0 '*) '&an bera!a) !i atas jalan &an lurus0 '-) 'sebaai wah&u) &an
!iturunkan #leh 2an Maha ;erkasa lai Maha ;en&a&an0 '.) aar ka(u (e(beri "erinatan
ke"a!a kau( &an ba"ak-ba"ak (ereka belu( "ernah !iberi "erinatan0 karena itu (ereka lalai.
'<) Sesunuhn&a telah "asti berlaku "erkataan 'ketentuan Allah) terha!a" keban&akan (ereka0
karena (ereka ti!ak beri(an. '=) Sesunuhn&a 4a(i telah (e(asan belenu !i leher
(ereka0 lalu tanan (ereka '!iankat) ke !au0 (aka karena itu (ereka tertena!ah. '7) 1an
4a(i a!akan !i ha!a"an (ereka !in!in !an !i belakan (ereka !in!in '"ula)0 !an 4a(i tutu"
'(ata) (ereka sehina (ereka ti!ak !a"at (elihat.
5A6A
1. 8ntuk (e(ear !iri0 keluara !an harta ben!a
2. $er!iri !isatu "enjuru ru(ah 'katakan !iha!a"an ru(ah sebelah kanan) sa(bil
(enha!a" "enjuru ru(ah satu lai iaitu !ikiri ru(ah. $a%a surah Al-,atihah !iikuti
Surah 2aasin a&at 1>7. Sa(bil ba%a0 sa(bil berjalan (enuju ke"enjuru ru(ah satu lai.
'Ikut arah +awa, 4aabah). $a%a k#(binasi ini !i setia" "enjuru iaitu sa("ai berte(u
"enjuru &an (ula-(ula. ?u(lahn&a * kali. Akhir sekali ba%a k#(binasi ini sa(bil
(enis&arat (en!in!in keseluruhan bu(bun ru(ah.

!.0 AYAT "ERKU"U
Aku berlin!un !enan Allah !ari"a!a s&aitan &an !ireja(. Aku berkubu !enan kubu +ia!a
+uhan &an !ise(bah (elainkan Allah !an nabi Muha(a! 6asululLah.
5A6A
1. $er!iri (enha!a" kiblat 'ke arah barat). $a%a a&at ini ke(u!ian tiu" sehina habis
na,as ke ha!a"an sa(bil (en#leh kanan ke kiri.
2. ;usin ke arah kiri 'sekaran ber!iri ke arah selatan)0 $a%a a&at ini ke(u!ian tiu"
sehina habis na,as ke ha!a"an sa(bil (en#leh kanan ke kiri.
3. Lakukan "erkara &an sa(a untuk arah ti(ur !an utara
*. $er"alin se(ula ke arah kiblat0 ba%a lai ke(u!ian tiu" kebawah sehina habis na,as.
$a%a lai ke(u!ian tiu" kearah atas sehina habis na,as
-. Akhir sekali 'ba%aan &an ke-<)0 ba%a a&at ini ke(u!ian tarik na,as !an tahan na,as
sebera"a la(a &an b#leh ke(u!ian he(bus.

#.0 AYAT PENGERAK
1enan na(a Allah0 &an ti!ak (e(berikan (u!arat sesuatu !ibu(i jua !ilanit !an 1ia (aha
(en!enar lai (aha (enetahui.
5A6A
1. $ila hen!ak "eri kesesuatu te("at &an berisik# atau (erbaha&a0 atau ber(usa,ir atau
balik ka("un atau hen!ak (e(buat sesuatu "erkerjaan &an berisik# atau "ulan
keru(ah !ari"a!a (elakukan sesuatu "erkerjaan &an berisik#0 (aka ba%a a&at ini tujuh
kali.
2. ?ika ba%aan tersekat-sekat atau a!a anuan ketika (e(ba%a a&at ini0 berehat !ahulu.
Setelah berehat ba%a lai sehina tujuh kali ba%aan lan%ar baru teruskan "erjalanan atau
"erkerjaan tersebut.
DOA PENGGERAK
6asulullah s.a.w. (enajarkan ke"a!a u(atn&a satu !#a &an jika !iba%a tia kali !i waktu "ai
!an tia kali !i waktu "etan (aka akan terhin!arlah ke"a!a &an (e(ba%an&a !ari"a!a seala
ke(u!aratan !ise"anjan hari tersebut. 1#a !ari"a!a ha!is !i atas a!alah se"erti berikut;
Menikut ka(us 1ewan $ahasa @!isi 4etia0 AMu!aratA (e(bawa (aksu! se"erti berikut;
1. +i!ak $eruntun0 Menanun 6ui
2. +i!ak $erhasil0 +i!ak $erja&a0 Baal
3. $erbaha&a
*. Melarat0 $erta(bah ;a&ah
1enan itu jika kita a(alkan !#a &an tersebut !i atas0 ins&a:Allah kita akan terhin!ar !ari"a!a
A(u!aratA &an !isebutkan. Maka !enan itu ,ae!ahn&a &an !i"er#lehi ialah kita akan;
1. $eruntun0 +i!ak Menanun 6ui.
2. $erhasil0 $erja&a !an +i!ak Baal.
3. Sela(at !ari baha&a.
*. +i!ak (elarat0 Menja!i Senan.
K$%$r&'(&')a' %$ra*a+ ,$')a' ,-a .'.
1. Terhindar Daripada Bahaya
+uan Buru 1at#: 1r. 3ar#n 1in (ena(akan !#a ini sebaai AA&at ;enerakA kerana !enan
(e(ba%a !#a ini b#leh (enerakkan hati kita untuk (eneruskan atau ti!ak bila hen!ak
(elakukan sesuatu kerja-kerja &an berbaha&a. +uan Buru (e(berikan "etua baai(ana untuk
bera(al !enan !#a ini se"erti berikut;
$ila hen!ak (e(ulakan "erjalanan sa(aa!a "erjalanan &an !ekat atau"un jauh0
(ene(bara ke te("at &an telah biasa atau"un &an belu( "ernah !ikunjuni !an
sebaain&a atau untuk (e(ulakan sesuatu "ekerjaan &an (unkin biasa atau berisik#
se"erti (asuk hutan untuk berburu0 (e(an%in0 (en&e(belih binatan0 bekerja !i
te("at "e(binaan0 !an seu("a(an&a0 (aka sebelu( itu ba%alah !#a ini seban&ak tujuh
kali. Ins&a:Allah0 Allah s.w.t akan (elin!uni kita !ari"a!a seala bentuk ke(u!aratan0
kejahatan !an baha&a &an (unkin a!a !i sekelilin kita.
?ika ba%aan tersekat-sekat atau terlu"a atau ketika se!an (e(ba%a a!a anuan se"erti
anuan tele"#n ber!erin0 anuan !ari"a!a anak-anak0 anuan !ari"a!a rakan-
rakan &an (en&a"a !an sebaain&a &an (en&ebabkan k#sentrasi ba%aan teranu0
(aka berehatlah !ahulu. ?anan !iteruskan "erjalanan atau "ekerjaan tersebut. Setelah
berehat bebera"a ketika0 ba%a sekali lai sehina tujuh kali ba%aan. ?ika sekiran&a
ba%aan tujuh kali itu lan%ar baru teruskan "erjalanan atau "ekerjaan tersebut. ?ika
!iteruskan jua "erjalanan atau "ekerjaan se!ankan ba%aann&a ti!ak lan%ar0 (enikut
"enala(an +uan Buru0 kita b#leh terkena !enan ke(u!aratan &an (unkin a!a
!iha!a"an kita.
;erlu !iinatkan !isini bahawa0 ins&a:Allah kita b#leh terle"as !ari"a!a ke(u!aratan &an
!ina(akan Qa!a: Muaalaq iaitu ketentuan Allah &an b#leh berubah !enan kita berusaha
(elalui ber!#a ke"a!a-N&a. $aai(ana"un jika ian&a Qa!a: Mubra( iaitu ketentuan Allah &an
ti!ak b#leh berubah se"erti (ati (aka kalau ajal telah tiba kita (e(ba%a !#a ini seribu kali
sekali "un "asti kita akan (ati.
2. Terhindar Daripada Kemudaratan Makanan
Makanan !an (inu(an &an (asuk ketubuh ba!an kita sebahaiann&a (enan!uni bahan
ki(ia &an bera%un. 6a%un tersebut ti!ak (e(beri kesan untuk janka(asa "en!ek teta"i
terbukti sebahaiann&a (e(u!aratkan tubuh ba!an untuk janka(asa "anjan. ;en&akit &an
beitu sin#ni( !ewasa ini !ala( (as&arakat kita se"erti kanser0 !iabetes0 !an sebaain&a a!alah
ber"un%a !ari"a!a (akanan !an jua (inu(an. 8ntuk (enelakkan (akanan &an kita (akan
(e(bawa (u!arat ke"a!a tubuh ba!an a!alah !isarankan aar (ena(alkan !#a ini sekuran-
kurann&a tia kali sebelu( (enja(ah a"a sahaja (akanan !an (inu(an. Ins&a:Allah !enan
keberkatan (e(ba%a !#a ini se(ua (akanan !an (inu(an &an halal0 &an !i(akan !an
!i(inu( ti!ak (e(u!aratkan tubuh ba!an kita.
3. Terhindar Daripada Sihir
;erbuatan belajar !an (ena(alkan il(u sihir huku(n&a a!alah s&irik !an (ereka &an s&irik
akan (en!a"at balasan laknat Allah s.w.t. !an (ereka akan !ite("atkan !i !ala( neraka sela(a-
la(an&a (elainkan jika se("at bertaubat sebelu( (ati.
4esan "erbuatan sihir b#leh terkena ke"a!a sesia"a sahaja !enan izin Allah s.w.t. A!a sihir
untuk tujuan ke%antikan se"erti (e(akai susuk !an keban&akan a(alan sihir a!alah untuk tujuan
khianat &an b#leh (e(u!aratkan sese#ran !an sesetenahn&a b#leh (e(bawa (aut. A!a
"erbuatan sihir &an se(e(ann&a !itujukan ke"a!a sese#ran kerana !#r#nan hasa! !enki0
!an a!a jua &an terkena sihir !enan ti!ak !isenajakan se"erti se%ara ti!ak senaja ter(akan
(akanan !an (inu(an &an (enan!uni santau.
;enala(an "enulis berhenti (akan !enan se#ran sahabat !i sebuah erai (akan. Berai
tersebut terletak !i te"i jalanra&a. 4etika hen!ak (enja(ah (akanan0 tiba-tiba "inan ka%a
&an berisi nasi terbelah !ua. 1ala( "eristiwa &an lain0 sahabat "enulis itu (en%eritakan !ia
"ernah (inu( !i sebuah rest#ran !i(ana elas !itanann&a "e%ah sebelu( se("at sa("ai ke
(ulutn&a. 4e!ua-!ua keja!ian ini berlaku kerana (akanan !an (inu(an tersebut a!a
(enan!uni sihir santau. 1ia terhin!ar !ari"a!a (u!arat sihir !enan berkat bera(al !enan
!#a ini setia" kali sebelu( (enja(ah (akanan !an (inu(an.
1ala( hal &an lain "ula0 a!a jua sihir !iunakan untuk tujuan (elariskan jualan (akanan.
8nsur-unsur bahan sihir tertentu !i(asukkan ke !ala( (akanan &an (en&ebabkan sesia"a
&an (enja(ah (akanan tersebut akan (erasakan (asakan tersebut sunuh se!a". 1enan
(ena(alkan !#a ini ins&aAllah kita han&a akan (erasa & asal tan"a !i"enaruhi ,akt#r lain.
3. Terhindar Daripada Gangguan Makhluk Halus
A"abila kita "eri ke sesuatu te("at &an "a!a kebiasaann&a te("at tersebut (akhluk halus
berkeliaran atau tinal se"erti !i te"i tasek0 !i !ala( hutan0 !i banunan &an telah la(a !i
tinalkan !an sebaain&a0 (aka kita ter!e!ah ke"a!a anuan (akhluk ini. Na(un beitu jika
kita bera(al !enan !#a ini ins&a:Allah (ereka ti!ak berja&a untuk (enusik0 (anakut-
nakutkan !an (e(u!aratkan kita.
Satu "erkara &an "entin jua0 a"abila kita "ulan ke ru(ah !ari te("at &an !isebutkan !i
atas0 ka!an kala (akhluk itu akan (enek#ri kita !an (asuk ke !ala( ru(ah kita tan"a kita
se!ari. ?ika kita (e("un&ai anak-anak ke%il (ereka (u!ah !ianu #leh (akhluk ini0
akibatn&a anak ke%il kita (enanis ti!ak henti-henti. 8ntuk (enelakkan (ereka (asuk ke
ru(ah kita0 ba%alah !#a ini tia kali ke(u!ian lu!ah ke sebelah kiri sebelu( kita (asuk ke
!ala( ru(ah.
1i !ala( ha!is &an tersebut !i atas0 6asulullah s.a.w. (enajarkan su"a&a (e(ba%a !#a ini
tia kali0 !enan itu (unkin kuran berkesan jika kita (e(ba%an&a kuran !ari"a!a tia.