Anda di halaman 1dari 3

MAKMAL ICT

SEK. KEB. BUKIT ROKAN UTARA


73200 GEMENCHEH
NEGERI SEMBILAN
PERANCANGAN TAHUNAN
Bil Program
Ob!"#i$
Program
A"#i%i#i
S#ra#!gi
P!la"&a'aa'
(a'g"a
Ma&a
P!la"&a'aa
'
K)m*.
Sa&ara'
Ko&
+S!b!l)m
,
Ko&
+S!l!*a&,
P!la"&a'
a
P!la"&a'aa
'
1
Perbincangan
Antara Guru
Penyelaras
bestari, Guru
Perpustakaan
dan Media
bersama-sama
Dengan pihak
pengurusan
sekolah.
- Dapat merancang
Program Tahunan.
- Dapat
menyediakan
penyelarasan isi
kandungan fail.
-Merancang
aktiiti
tahunan.
-Menyediakan
penyelarasan
isi kandungan
fail.
-Perbincangan
Program
tahunan.
- Merancang isi
kandungan fail
supaya selaras
bagi setiap
unit.
- Dis !"11
hingga #an
!"1!
$emua
Guru
-Guru
penyelaras
%estari
-Guru
Perpustakaan
Dan Media.
-Pengurusan
sekolah
!
Mesyuarat
#& 'nduk
Makmal '(T
kali
pertama
- Dapat
mengetahui
bidang tugas yang
dipertanggun)a*ab
kan
mengikut unit yang
telah ditetapkan.
- Dapat
mengetahui
susunan isi
kandungan
fail yang
diperlukan.
- Pengagihan
Tugas
mengikut unit
masingmasing
.
- Pen)elasan
tentang
susunan isi
kandungan fail
yang
diperlukan.
- Menyediakan
surat
panggilan
mesyuarat.
- Mengedar
dokumen yang
%erkaitan.
- Perbincangan
tentang
susunan
isi kandungan
fail
yang
diperlukan.
- Perbincangan
tentang
senarai
semak
tugasan
!"1!.
- +eb !"1! ,
Mac !"1!
$emua A#&
Makmal
'(T
- Pengurusan
$ekolah.
- Guru
Penyelaras
%estari
$etiausaha
- Mengemas kini
fail tahun
!"1!.
-Dapat
melengkapkan
dokumen yang
diperlukan di
- Menyemak,
menyusun,
dan
melengkapkan
- Menyemak
dan menyusun
semula semua
dokumen yang
- #an !"1!
hingga .o
!"1!.
- Guru
Penyelelar
as %estari.
- Guru
Penyelelaras
%estari.
MAKMAL ICT
SEK. KEB. BUKIT ROKAN UTARA
73200 GEMENCHEH
NEGERI SEMBILAN
dalam fail
pengurusan
makmal.
dokumen yang
diperlukan di
dalam fail
pengurusan.
diperlukan
mengikut
kehendak isi
kandungan fail
tahun !"1!
mengikut
prosedur yang
ditetapkan.
-$emua
A#&
-$emua
A#&
/ Penilaian
- Dapat menilai
pelaksanaan
pengurusan fail .
- Dapat
mengesyorkan
Tindakan
pembetulan
Terhadap
kekurangan dan
kelemahan yang
dikesan dalam
pengurusan fail..
-Memantau
pelaksanaan
pengurusan
fail .
- Menyemak
dan menilai
pelaksanaan
pengurusan
fail.
- Merekodkan
0asil
penyemakan
dokumen
sama ada
terdapat
kekurangan,
ketidakpatuha
n
atau kekuatan.
- Menyerahkan
satu salinan
kepada Guru
Perpustakaan
dan Media
untuk
difailkan.
- #un 1 .o
!"1!.
- $emua
A#&
Makmal
'(T
-Pengurusan
sekolah.

-Guru
Penyelaras
%estari
perpustakaan
dan Media.
- A#& Makmal
'(T.

D'$2D'A&A. 3420, D'$A0&A. 3420,
.5555555555555555..
6 2.. MD A7M' %'. '%8A0'M 9
G:8: P2.;24A8A$ %2$TA8'
$2&. &2%. %:&'T 83&A. :TA8A
5555555555555555..
6 P.. '$MA& %'.T' 0:$$A'. 9
G:8: %2$A8
$2&. &2%. %:&'T 83&A. :TA8A
MAKMAL ICT
SEK. KEB. BUKIT ROKAN UTARA
73200 GEMENCHEH
NEGERI SEMBILAN
TA8'&0 <