Anda di halaman 1dari 8

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI Tanggal : 31 januari 2011

KOTA CIREBON Diua! "l#$: Di%a &i!al"'a


IDENTITAS
Na(a : N%)Karn#*i$
U(ur : 3+ Ta$un
K#la(in : ,#r#(&uan
,#n-i-i'an : SM,
,#'#rjaan : ,#-agang .arung
Aga(a : I*la(
Ala(a! : /#ru 0Cir#"n1
ANAMNESA
Keluhan Utama : K#luar 2airan '#n!al -an #rau a(i* -ari !#linga *##la$ 'iri
Keluhan tambahan : 3 T#linga 'iri !#ra*a &#nu$ -an (#n%u(a!
3 ,#n-#ngaran !#ra*a #r'urang
3 M#ra*a n%#ri -i!#linga 'iri
Riwayat penyakit sekarang :
Pasien datang ke poliklinik RSUD Gunung Jati dengan keluhan keluar cairan
berwarna kuning yang kental dan berbau amis dari telinga sebelah kiri yang hilang
timbul. Gejala seperti ini sudah dialami pasien sejak 4 bulan sebelum masuk
rumah sakit.pasien juga merasakan telinganya seperti terasa penuh dan gatal
karna merasakan gatal pasien akhirnya mengorek!ngorek telinga dengan cotton
bud. Dan sekarang pasien juga mengeluhkan rasa nyeri pada telinga kirinya. Selain
itu juga Pasien juga mengeluhkan pendengaran pada telinga kiri menjadi kurang
tajam. Sebelumnya pasien pernah demam dan sering batuk pilek yang
berulanghidung gatalsuka keluar lendir bening"meler# dari kedua hidungnya.
Pasien juga mengatakan sekitar $ tahun yang lalu pernah menderita telinga
sebelah kiri sakit dan pernah keluar cairan yang berwarna kuning dan batuk pilek
juga sebelumnya.
,a*i#n *u-a$ &#rna$ #r"a! *##lu(n%a '# &u*'#*(a* -i'a*i$ "a!0&a*i#n lu&a "a!n%a1
-an -ia (#ra*a *#(u$ -ari g#jala &#n%a'i!n%a)&a*i#n (#nga'u *#ring #r#nang 'l" lagi
liuran4*#(#nja' ai* -ari r#nang &a*i#n (#nga!a'an (#ra*a'an *a'i! lagi &a-a !#lingan%a -an
*u'a '#luar 2airan %ang $ilang !i(ul) ,a*i#n !i-a' (#(&un%ai ri.a%a! $i&#r!#n*i4al#rgi -an
&#(a'aian "a!3"a!an -ala( jang'a .a'!u %ang la(a) Ri.a%a! "&#ra*i juga !i-a' a-a)&a*i#n
juga !i-a' &#rna$ (#ngala(i n%#ri '#&ala %ang (#n#!a&4-#(a( !inggi4(alai*#4(ual3(un!a$ -an
ra*a #r-#ngung juga -i*ang'al &a*i#n)
Riwayat penyakit dahulu:
Ri.a%a! '#lu$an *#&#r!i !#linga *##la$ 'iri *a'i! '#luar 2airan #r.arna 'uning -an a!u' &il#'
&#rna$ -iala(i &a*i#n *#ja' 3 !a$un %ang lalu4,#rna$ -i"a!i '#&u*'#*(a* -an &a*i#n (#ra*a
*#(u$ a.aln%a) Ta&i *#!#la$ ##ra&a ulan &a*i#n (#nga!a'an 'a(u$ lagi4!#lingan%a '#luar
2airan lagi)
Riwayat penyakit keluarga :
Ri.a%a! '#lu$an %ang *a(a &a-a '#luarga -i*ang'al
EMERIKSAAN !ISIK TAN""A# $% &ANUARI '(%%
STATUS "ENERA#IS :
K#a-aan u(u( : !a(&a' *a'i! ringan
K#*a-aran : 2"(&"* (#n!i*
K#&ala : n"r("2#&$al
Ma!a : 2"njung!i5a !i-a' an#(i*) S2l#ra !i-a' i'!#ri'
THT : li$a! *!a!u* THT
6#$#r : !i-a' a-a &#(#*aran '#l#njar g#!a$ #ning
T$"ra' : !i-a' a-a '#lainan
A-"(#n : !i-a' a-a '#lainan
E'*!r#(i!a* : !i-a' a-a '#lainan
STATUS T)T :
A* Telinga
3 Daun telinga Kanan Kiri
B#n!u' : Si(#!ri* Si(#!ri*
Ra-ang : N#ga!i7 N#ga!i7
N%#ri !#'an : N#ga!i7 N#ga!i7
Tu("r8E7u*i : N#ga!i7 N#ga!i7
3 #iang Telinga
6a&ang 8 S#(&i! : 6a&ang 6a&ang
Ra-ang : N#ga!i7 ,"*i!i7
S#'r#!0*#r"*a8&urul#n1: N#ga!i7 ,urul#n
Tu("r : N#ga!i7 ,"*i!i7
3 Telinga +elakang
N%#ri !#'an : N#ga!i7 N#ga!i7
Ra-ang : N#ga!i7 N#ga!i7
3 Membran Tympani
U!u$8,#r7"ra*i : u!u$ &#r7"ra*i
/arna : &u!i$ (u!iara $i&#r#(i*
R#7l#'* 2a$a%a : ,"*i!i7 N#ga!i7
G#ra'an : ,"*i!i7 N#ga!i7
Bulging8r#!ra'*i : N#ga!i7 N#ga!i7
3 Tes endengaran
T#* g#*#'an jari 8 #ri*i' : 989 :89
T#* gar&u!ala Kanan Kiri
Rinn# : ,"*i!i7 N#ga!i7
/##r : la!#rali*a*i '# 'iri
S.aa2$ : *a(a -#ngan &#(#ri'*a (#(anjang
+* )idung
emeriksaan luar 'anan 'iri
B#n!u' : *i(#!ri* *i(#!ri*
Ra-ang : N#ga!i7 N#ga!i7
,al&a*i : N#ga!i7 N#ga!i7
Tu("r : N#ga!i7 N#ga!i7
emeriksaan dalam
Rhin,sk,pi anteri,r
Mu'"*a : (#ra$ (u-a (#ra$ (u-a
S#'r#! : N#ga!i7 N#ga!i7
U-#(a : N#ga!i7 N#ga!i7
S#&!u( : luru* luru*
K,nka nasalis dan meatus in-eri,r
Mu'"*a : (#ra$ (u-a (#ra$ (u-a
S#'r#! : N#ga!i7 N#ga!i7
U-#( : N#ga!i7 N#ga!i7
Hi&#r!r"&i : N#ga!i7 N#ga!i7
K,nka nasalis dan meatus media
Mu'"*a : (#ra$ (u-a (#ra$ (u-a
S#'r#! : N#ga!i7 N#ga!i7
U-#(a : N#ga!i7 N#ga!i7
rhin,sk,pi p,steri,r
a-#n"i- : !i-a' a-a
'"ana : !i-a' a-a '#lainan
7"**a r"*#n(ull#r : !i-a' a-a '#lainan
!"ru* !uariu* : !i-a' a-a '#lainan
-a*ar *inu* *7#n"i-ali* : !i-a' a-a '#lainan
sinus paranasal
*inu* (a'*ilari* : !i-a' a-a n%#ri !#'an
*inu* #!("i-ali* : !i-a' a-a n%#ri !#'an
*inu* 7r"n!ali* : !i-a' a-a n%#ri !#'an
!ran*ilu(ina*i : 3 3

3 3
.* Tengg,r,k
/r,-aring
T"n*il : T1 3 T1
Mu'"*a : (#ra$ (u-a
K#l#njar .al-#%#r : !i-a' a-a '#lainan
Ar'u* an!#ri"r : !i-a' a-a '#lainan
Ar'u* &"*!#ri"r : !i-a' a-a '#lainan
U5ula : -i !#nga$
Ner0us
N#r5u* I; : r#7l#< (#n#lan &"*i!i7
N#r5u* ; : r#7l#' (un!a$ &"*i!i7
N#r5u* =II : &ara*# n#r5u* 7a2iali* n#ga!i7
N#r5u* ;II : li-a$ (#njulur *i(#!ri*
Kar-a !%(&ani : &#ng#2a&an ai'
Dinding -aring
Granula8*i22a : N#ga!i7 8N#ga!i7
/arna (u'"*a : (#ra$ (u-a
Mulut
Gigi : >+9?:321 123:?9+>
>+9?:321 123:?9+>

Ginggi5a : (#ra$ (u-a4 #-#(a 031
6i-a$ 0g#ra'an8ul'u*1 : g#ra'an 0@14 ul'u* 031
K#l#njar &ar"!i* : !i-a' !#raa &#(#*aran4 n%#ri !#'an 031
K#l#njar (an-iula : !i-a' !#raa &#(#*aran4 n%#ri !#'an 031
K#l#njar *u (an-iula : !i-a' !#raa &#(#*aran4 n%#ri !#'an 031
#aring
E&igl"!i* : !i-a' a-a '#lainan
,i!a *uara a*li : g#ra'an 0@18 .arna &u!i$
,i!a Suara &al*u : !i-a' a-a '#lainan
Ari!#n"i- : !i-a' a-a '#lainan
=al#'ula : !i-a' a-a '#lainan
#eher
Trig"nu( &"*!#ri"r : !i-a' !#raa (a*a4 !i-a' a-a n%#ri !#'an
Trig"nu( an!#ri"r : !i-a' !#raa (a*a4 !i-a' a-a n%#ri !#'an
M) *!#rn"'l#i-"(a*!"i-#u*: !i-a' a-a '#lainan
Angulu* (an-iula : !i-a' a-a '#lainan
Da#ra$ !ir"i- : !i-a' a-a '#lainan
Su&ra!ir"i- : !i-a' a-a '#lainan
RIN"KASAN :
,a*i#n &#r#(&uan #ru*ia 3+ !a$un '# &"li'lini' RSUD Gunung Ja!i -#ngan '#lu$an '#luar
2airan #r.arna 'uning %ang '#n!al -an #rau a(i* -ari !#linga *##la$ 'iri %ang $ilang !i(ul)
G#jala *#&#r!i ini *u-a$ -iala(i &a*i#n *#ja' : ulan *##lu( (a*u' ru(a$ *a'i!)&a*i#n juga
(#ra*a'an !#lingan%a *#&#r!i !#ra*a &#nu$ -an ga!al4 'arna (#ra*a'an ga!al &a*i#n a'$irn%a
(#ng"r#'3ng"r#' !#linga -#ngan 2"!!"n u-) Dan *#'arang &a*i#n juga (#ng#lu$'an ra*a n%#ri
&a-a !#linga 'irin%a) S#lain i!u juga ,a*i#n juga (#ng#lu$'an &#n-#ngaran &a-a !#linga 'iri
(#nja-i 'urang !aja() S##lu(n%a &a*i#n &#rna$ -#(a( -an *#ring a!u' &il#' %ang *#ring
#rulang) Dan &a*i#n (#(&un%ai '#ia*aan *#ring #r#nang) ,a*i#n juga (#nga!a'an *#'i!ar 3
!a$un %ang lalu &#rna$ (#n-#ri!a !#linga *##la$ 'iri *a'i! -an &#rna$ '#luar 2airan %ang
#r.arna 'uning -an a!u' &il#' juga *##lu(n%a)
,a*i#n *u-a$ &#rna$ #r"a! *##lu(n%a '# &u*'#*(a* -i'a*i$ "a!0&a*i#n lu&a "a!n%a1
*#(&a! *#(u$ *#(u$ *##n!ar4-an ##ra&a ulan '#(u-ian !i(ul lagi *#&#r!i '#luar 2airan
lagi -ari !#linga *##la$ 'iri)
Dari $a*il &#(#ri'*aan -i-a&a!'an :
T#linga : 6iang !#linga *##la$ 'iri !#r-a&a! ra-ang -an !#r-a&a! *#'r#! %ang &urul#n
(#(rana !%(&ani !#linga 'iri !a(&a' &#r7"ra*i 0*u!"!al1
T#*! &#n-#ngaran : !#*! g#*#'an jari 8 #ri*i' : :8? &a-a !#linga *##la$ 'iri
Rinn# A 'iri 031
/##r A la!#rali*a*i '# 'iri
S.aa2$ A (#(anjang

DIA"N/SIS KER&A:
O!i!i* M#-ia Su&ura!i5# 'r"ni' auri2ula *ini*!ra


DIA"N/SIS +ANDIN":
O!i!i* #'*!#rna -i7u*
REN.ANA KER&A :
3 6a"ra!"riu(: Uji r#*i*!#n*i 'u(an
3 R"n!g#n : B"!" *2$ull#r
3 6ain3lain :
EN"/+ATAN:
1)M#-i'a (#n!"*a : Oa! 2u2i !#linga H2O2 3C
An!ii"!i'
T#!#* !#linga (#ngan-ung '"r!i'"*!#r"i- -an an!ii"!i'
Analg#*i'
2)E-u'a*i : M#njaga '##r*i$an !#linga -an (#njaga '#*#$a!an ja*(ani
Hin-ari !#linga '#(a*u'an air
Jangan (#ng"r#'3ng"r#' !#linga
3)Bila 7a*ili!a* (#(ung'in'an *#ai'n%a -ila'u'an "&#ra*i !i(&an"&la*!i un!u' (#n2#ga$
in7#'*i #rulang *#r!a (#(an!u (#(&#rai'i &#n-#ngaran)

R/"N/S I S:
Du" a- 5i!a( : a- "na(
Du" a- 7un2!i"na( : a- "na(
Na(a C")A** : Di%a &i!al"'a
N"("r ,"'"' : 110)200?)0+2
D"'!#r ,#(i(ing : Dr) H)A*a- 4S&)THT3K6
K#!#rangan 8 nilai :