Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN BAB 7

SOALAN STRUKTUR
1. Apakah faktor-faktor yang membant penyebaran I!"am #$ A!$a Tenggara% &'()
KATA KUN*I+
,er#agangan
S$kap
,erkah-$nan
,eng$!"aman ra.a
,enak"kan
,!at ke$nte"ekta"an
,eranan pen#ak-ah
Ke$!t$me-aan I!"am
/. Baga$manakah I!"am bo"eh ter!ebar #$ A!$a Tenggara me"a"$ per#agangan % &10()
KATA KUN*I+
,e#agang I!"am
S$nggah .
U"ama
(enetap
Kampng
Kah-$n
S$fat terp.$
Hbngan ba$k
Syahban#ar
,e"abhan
1. Apakah n!r-n!r bar yang #$perkena"kan o"eh I!"am #a"am b$#ang pemer$ntahan #an
penta#b$ran kera.aan #$ A!$a Tenggara% &11()
KATA KUN*I+
Ke!"tanan
Keta
(ft$
,ega-a$
2e"aran .
Agama ra!m$
A#$"
,enta#b$ran
Nama ra.a
Syar$ah
4 IBS
3$ha#
4. Ber$kan kegnaan t"$!an .a-$% &5()
KATA KUN*I+
T"$!an ra!m$
(emba6a #an men"$!
L$nga fran6a
Baha!a $"m
!en$ khat
!en$ k$r
7. Nyatakan perbahan-perbahan #a"am 6ara h$#p ma!yarakat !e"epa! ke#atangan I!"am ke
ranta A!$a Tenggara% &7()
KATA KUN*I+
An$m$!me berbah
*ara h$#p I!"am
*ara berpaka$an
,er!a#araan #an per!amaan taraf
N$"a$ akh"ak I!"am
Ama"an ber!at-pa#
2otong-royong
5. Apakah perbahan yang #$ba-a o"eh I!"am #a"am b$#ang ekonom$ ma!yarakat A!$a Tenggara%
KATA KUN*I+ &7()
Ba$t"ma"
re8ek$ yang ha"a"
B$#ang pern$agaan
R$ba #$"arang
N$"a$ mrn$ #a"am ekonom$
7. Baga$manakah pengarh I!"am member$ ke!an terha#ap perkembangan !$!tem pen#$#$kan #$
A!$a Tenggara % &'()
KATA KUN*I+
,en#$#$kan terbka
(ement$ngkan $"m pengetahan
In!t$t!$ pen#$#$kan forma"
,!at penter.emahan
,en#$#$kan pon#ok
S$!tem pen#$#$kan !$!temat$k
(ener$ma pe"a.ar #ar$ "ar.
9an$ta berpe"ang be"a.ar
'. Nyatakan ke!an-ke!an ke#atangan I!"am terha#ap perkembangan baha!a #an ke!!a!teraan
(e"ay #$ N!antara% &'()
KATA KUN*I+
Ke-.#an t"$!an .a-$
T"$!an ra!m$
baha!a penta#b$ran
"$nga fran6a
baha!a $"m
$!t$"ah baha!a Arab
Sa!tera I!"am
:ng!$ !a!tera mengkr$t$k
P/S:
Jawab semua soalan dalam buku log/nota.
Jawapan dalam bentuk struktur.
Siapkan dalam cuti pertengahan penggal 2.
Hantar pada cg. Nas pada 20/8/20!.
"iharap cuti anda bermakna#####