Anda di halaman 1dari 8

Isnin, 3 Februari 2014

Format Rancangan Pengajaran Harian BM KSSR 2014


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)
(KEMAHIRAN LISAN)


Tarikh /Hari : 27.01. 2014
Hari : Isnin
Tahun : 3 Cemerlang
Bil Murid : 30 orang
Masa : 9.10 10.10 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Suasana Hari Raya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara
yang dibaca dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Menceritakan suasana hari raya berdasarkan gambar dengan tepat, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

ii. Menceritakan suasana hari raya berdasarkan lirik lagu yang dibaca dengan menggunakan
sekurang-kurangnya lima ayat tunggal dan tiga ayat majmuk.

Sistem Bahasa

Tatabahasa : Sintaksis ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa kata : syawal, syukur, suasana, puasa, ketupat, rendang, wajik, dodol, rantauan

Pengisian Kurikulum

Ilmu : Muzik, Keusahawanan, Pendidikan Islam
Nilai Murni : Kesyukuran, Ketuhanan, Taat
Pendidikan Alam Sekitar : kecintaan akan keindahan desa
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta ucapan hari raya
Elemen Keusahawanan
EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea

Kemahiran Bernilai Tambah

KB: Menghubung kait
KP: Verbal linguistik, Intrapersonal, muzik dan kinestatik
BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu
Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan kebudayaan

Bahan bantu mengajar

Jenis Bilangan
1 Komputer riba 1
2 LCD 1
3 Lirik lagu : Suasana Hari Raya 18
4 Gambar tunggal 1
5 Borang rekod penilaian
i. Pemerhatian menggunakan borang penilaiam


1


Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengalaman berpuasa dan menyambut Hari Raya.
Langkah
/masa
Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan
Induksi Set
(5 minit)

Soalan

1. Namakan benda-
benda yang
ditunjukkan oleh
guru.
2. Apakah peristiwa
yang boleh dikaitkan
dengan benda-benda
tersebut?

Isi pelajaran
Suasana Hari
RayaGuru menunjukkan bahan-bahan
maujud yang berkaitan dengan sambutan
Hari Raya seperti kad raya, ketupat, pelita
dll.

Guru bersoal jawab dengan murid.


Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk pelajaran pada hari ini.
BBM
Bahan
maujud

KB
Menghubun
g kaiit

BCB
Memproses
maklumat

Pembelajaran
Kontekstual
Menghubun
gkait kan dengan
pengalaman
dalam kehidupan


Langkah 1
(10 minit)

Lirik lagu Suasana
Hari Raya

Berlalulah sudah
ramadan sebulan
berpuasa
Tiba syawal kita
rayakan dengan rasa
gembira
Anak muda di
rantauan semuanya
pulang ke desa
Ibu dan ayah
keriangan bersyukur
tak terkira

Bertukar senyuman
dan salam ziarah-
menziarahi
Tutur dan kata yang
sopan saling memaafi
...
Aktiviti 1

Murid diperdengarkan rakaman
laguSuasana Hari Raya.
Murid menyanyi mengikut rakaman
yang diperdengarkan.


Aktiviti 2
Guru mempamerkan lirik lagu.
Murid membaca lirik lagu dengan
tepat, sebutan yang betul dan intonasi
yang betul.

BBM
Teks lagu
Suasana Hari Raya
Rakaman
lagu

KB
Menghubun
g kait

KP
Verbal
linguistik
Muzik

Nilai Murni
Hormat-
menghormati
Kasih
sayang

Pembelajaarn
kontekstual
Menghu
bungkaitkan
pengalaman
menyambut
perayaan
Langkah 2
( 15 minit)

Contoh: Kosa kata
yang berkaitan
dengan Gambar /
Lirik Lagu:
Ketupat
Duit raya
Rendang
Pelita
Bersyukur
Ziarah
Keriangan
Dll


Aktiviti 1
Guru membahagikan murid kepada
lima kumpulan.
Guru menunjukkkan gambar-gambar
yang berhubung kait dengan lirik lagu.

Aktiviti 2
Guru meminta setiap kumpulan
menyenaraikan kosa kata dalam lirik lagu
yang berkaitan dengan gambar yang
ditunjukkan.
Murid dikehendaki membina sekurang-
kurangnya lima ayat tunggal dan tiga ayat
majmuk dengan menggunakan kosa kata
dan perkataan-perkataan lain yang
terdapat dalam lirik lagu.


BBM
Kad
gambar

Contoh:
Pendekatan
Induktif

Teknik
Perbincanga
n

KP
Intraperso
nal
Verbal
linguistik
Nilai Murni
Kesyukura
n
Hormat-
menghormati

Penilaian objektif
Kosa kata
yang
disenaraikan.
Senarai
ayat tunggal dan
ayat majmuk yang
dibina oleh murid.

Langkah 3 (
25 minit)
Cerita yang
disampaikan oleh
wakil setiap
kumpulan.Aktiviti 1

1. Guru meminta wakil daripada setiap
kumpulan untuk bercerita berdasarkan
gambar, lirik lagu yang telah dibaca dan
ayat-ayat yang telah dibina.
2. Kumpulan lain diminta menilai
persembahan cerita dengan menggunakan
borang penilaian markah.
BBM
Gambar
kanak-kanak
Lirik lagu
Kad gambar

KP
Verbal
Linguistik

Senarai ayat tunggal
dan ayat majmuk
yang digunakan oleh
murid dalam cerita
yang disampaikan.
Cerita yang
disampaikan oleh
murid berdasarkan
pengalaman masing-
masing.

Kad ucapan yang
dibuat oleh murid
3. Guru mengulas persembahan
kumpulan.

Aktiviti 2

1. Guru meminta murid-murid yang lain
mengenal pasti ayat tunggal dan ayat
majmuk yang digunakan dalam cerita
yang
disampaikan oleh setiap wakil
kumpulan.


Pengayaan

1. Murid diminta menceritakan
pengalaman
menyambut perayaan kaum masing-
masing dengan menggunakan ayat
tunggal
dan ayat majmuk yang betul.

Pemulihan

1. Menyatakan sekurang-
kurangnya tiga jenis kuih-muih
tradisional semasa hari raya
Intrapersonal

Penilaian
Objektif:
Guru
memastikan
murid bercerita
dengan tepat,
sebutan yang
betul dan intonasi
yang betul.
Senarai
semak
Rujuk Jadual
berikut.
kategori Kriteria
Cemerla
ng
(5
bintang)
sebutan
yang
sangat jelas
dan
intonasi
yang betul
Baik
(3
bintang)
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul
Lemah
(1
bintang)
sebutan
yang
kurang
jelas dan
intonasi
Aktiviti Susulan: Menulis tiga rangkap pantun yang berkaitan dengan perayaan yang disambut oleh
murid.

yang betulPenutup
5 minit

Penutup Kognitif
Rumusan isi pelajaran
Sambutan hari
perayaan dapat
mengeratkan
perpaduan dalam
kalangan masyarakat
yang berbilang kaum.

Sosial :
Menyanyi sambil
mengaksikan lagu
Suasana Hari Raya
secara beramai-
ramai.

Guru meminta murid merumuskan
isi pelajaran dengan mengaitkan
gambar-gambar dengan suasana
Hari Raya.

Guru dan murid bersama-sama
menyanyikan lagu Suasana Hari
Raya dengan iringan muzik.
BBM
LCD
Skrin
Lirik lagu
KB
Merumus
Nilai
Kebersihan
Kesyukuran

KP:
Verbal
linguistik
Intrapersonal