Anda di halaman 1dari 19

2.

0 TAKRIF TAMADUN DAN SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN TAMADUN


ISLAM, CINA, JEPUN DAN INDIA SERTA INTERAKSI YANG BERLAKU
ANTARA TAMADUN
2.1 Takrif Taa!"#
Secara umumnya, perkataan tamadun ini sebenarnya berasal daripada beberapa Bahasa.
Antaranya termasuklah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Bahasa Cina, Bahasa
Tamil dan Bahasa Jerman. Kepelbagaian takrif tamadun ini menunukkan baha!a perkataan
tamadun ini adalah suatu perkataan yang unik yang diguna pakai "leh segenap bangsa dan
negara. #leh hal yang demikian, takrif tamadun ini akan dilihat satu persatu dari segi makna
dan bahasanya berdasarkan bahasa$bahasa tersebut.
%.&.& Bahasa Melayu
Tengku Iskandar di dalam Kamus 'e!an mencatatkan pengertian tamadun sebagai
kebudayaan, peradaban, kemauan, s"pan santun dan sebagainya. (Teuku Iskandar)
Selain itu, Abu Bakar *am+ah pula telah menyatakan di dalam bukunya, Searah
Kebudayaan Islam baha!a perkataan tamadun adalah berasal daripada katab Arab yang telah
diterima sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata Bahasa melayu.Tamadun itu lahir
serentak, seiring dan sealan dengan perkembangan kehidupan manusia dari semasa ke
semasa dalam bentuk pemikiran dan kebendaan. (Abu Bakar *am+ah)
'i samping itu, perkataan tamadun ini uga telah didefinisikan "leh para sarana Islam
yang ters"h"r termasuklah Muhammad ,thman -l$Muhammady, di dalam bukunya,
.eradaban Islam, .r"fes"r Madya 'r. Ismail *amid yang telah menulis buku .eradaban
Melayu 'an Islam. Secara keseluruhannya, mereka berpendapat baha!a erti peradaban itu
ialah pencapaian manusia dalam kedua$dua bidang, iaitu ker"hanian dan kebendaan.
'i dalam buku Searah Tamadun Islam yang telah ditulis "leh Mahm""d M"hd Taib
Al$/ami, beliau telah mendefinisikan tamadun sebagai peraturan masyarakat yang dapat
membantu manusia menambahkan hasil pengeluarannya sama ada dari segi pemikiran atau
kebendaan. (Mahm""d Taib Al$/ami)
.ada pendapat saya, berdasarkan pendapat t"k"h$t"k"h tersebut, pengertian tersebut
dapat diklasifikasikan kepada bentuk kebudayaan, peradaban dan tamadun. Justeru, pada
+ahirnya, perkataan ini memba!a kepada perkataan yang berlainan dari segi sebutannya,
bahkan ia mempunyai persamaan dari segi maknanya. *al ini bermaksud baha!a tamadun
ialah suatu pencapaian manusia di dalam segala aspek kehidupan manusia sama ada dari segi
pemikiran, ker"hanian, abstrak atau kebendaan.
%.&.% Bahasa Inggeris
'alam buku The .r"gressi0e -nglish 'icti"nary telah menelaskan baha!a ci0ili+ati"n
memba!a maksud meningkatnya pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada
kemauan dalam bidang ilmu, sains, tekn"l"gi, p"litik, m"ral dan sebagainya. (A.S. *"rnby
dan -.C. .arn!ell)
S. Khuda Bukhsh di dalam bukunya C"ntributi"ns T" The *ist"ry #f Islamic
Ci0ili+ati"n telah menelaskan baha!a kata ci0ili+ati"n berasal daripada perkataan ci0ic yang
memba!a makna kehidupan k"ta. Justeru, perkataan ci0ili+ati"n memba!a maksud
pencapaian manusia dalam pelbagai bidang kehidupan yang hidup di k"ta. (S. Khuda
Bukhsh)
Selain itu, J.1. Strayer di dalam bukunya The Mainstream #f Ci0ili+ati"n, dan 'arcy
1iberi" di dalam bukunya The Ci0ili+ati"n .r"cess telah berpendapat baha!a ci0ili+ati"n
mempunyai kaitan yang rapat sekali dengan perbandaran. Malah antara perbandaran dan
ci0ili+ati"n merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. (J.1. Strayer dan 'arcy 1iberi")
Cli0e Bell di dalam bukunya yang berudul Ci0ili+ati"n And #ld 2inds telah
menelaskan baha!a tamadun merupakan suatu kriteria masyarakat. *al ini bermaksud
baha!a tamadun merupakan kayu ukur yang dapat menyukat, atau menentukan tahap sesuatu
tamadun. (Cli0e Bell)
Seterusnya, 1edfield di dalam bukunya Intr"ducti"n T" The Ci0ili+ati"n #f India 3
Changing 'imensi"ns #f Indian S"ciety And Culture uga turut menelaskan baha!a
tamadun adalah satu cara hidup yang dapat diberikan kriterianya. Beliau uga telah
menambah baha!a tamadun merupakan beberapa puncak pencapaian sama seperti puncak$
puncak gunung di permukaan bumi ini. (1edfield)
Selain itu, menurut Karl 4ittf"gel di dalam bukunya Appr"aches T" Asian
Ci0ili+ati"n telah mendefinisikan tamadun sebagai ciri kebudayaan secara keseluruhan
daripada sesuatu negara berdasarkan pemikiran dan kepercayaan. (Karl 4ittf"gel)
Sebelum kata ci0ili+ati"n digunakan, perkataan renaissance telah digunakan bagi
menggantikan perkataan tersebut. Seperti c"nt"hnya, Adam Met+ di dalam bukunya The
1enaissance #f Islam, beliau telah menggunakan perkataan 1enaissance yang bermaksud
kebangkitan. Tambahan pula, 5.5. Bart"ld telah menggunakan perkataan culture di dalam
bukunya yang berudul Mussulman Culture bagi menggantikan perkataan ci0ili+ati"n. /amun
begitu, kedua$dua perkataan ini adalah kurang tepat ika ingin didefinisikan sebagai tamadun.
.ada pendapat saya, berdasarkan pengertian tamadun daripada t"k"h$t"k"h Inggeris
tersebut, dapatlah dibuat kesimpulan baha!a ci0ili+ati"n adalah perkataan yang lebih tepat
bagi menggambarkan pencapaian manusia di dalam bidang pemikiran dan kebendaan yang
berpusat di k"ta.
%.&.6 Bahasa Arab
.engarang kitab 7amus Al$Marba!i, Syeikh Muhammad Idris Abdul 1auf Al$Marba!i telah
menelaskan baha!a kata tamadun berasal dari perkataan madana yang memba!a erti
kehalusan budi pekerti dan akhlak mulia seperti "rang k"ta. *al ini bererti baha!a kehidupan
k"ta dianggap sebagai kehidupan yang baik dan pencapaian kemauan di dalam pelbagai
aspek termasuk kehalusan budi dan kebendaan. Beliau uga telah menelaskan baha!a
perkataan tamadun memba!a maksud kehalusan adat atau kemurniaan pencapaian manusia
yang hidup di k"ta yang memiliki peraturan yang baik sehingga Beraya menghasilkan
keamanan, keselamatan, kemakmuran dan penghasilan tekn"l"gi yang membantu
menyempurnakan kehidupan k"ta yang bahagia. (Syeikh Muhammad Idris Al$Marba!i)
.r"fes"r Madya 'r. 8utpi Ibrahim pula telah menelaskan baha!a perkataan tamadun
berasal daripada perkataan tamaddana, tamaddunan dan madaniah yang memba!a maksud
kehidupan k"ta yang menghasilkan pencapaian yang tinggi di dalam pelbagai aspek, sama
ada dari segi ker"hanian atau kebendaan. (.r"fes"r Madya 'r. 8utpi Ibrahim)
Seterusnya, Ibnu Khaldun uga telah memperkenalkan perkataan hadharah. .erkataan
ini memba!a maksud sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat atau k"ta
atau !ilayah dan tanah pertanian. Akhirnya, penggunaan perkataan ini diselarikan dengan
perkataan tamadun. (Ibnu Khaldun)
Tambahan pula, Abu /asir Al$2arabi telah memperkenalkan istilah Al$Madaniah pada
abad ke$&&M di dalam kitabnya Al$Siasah Al$Madaniah. .erkataan ini berasal daripada
perkataan madinah yang bermaksud k"ta. Madaniah merupakan kehidupan yang berasaskan
akidah, syarak dan akhlak. (Abu /asir Al$2arabi)
Istilah Al$Madaniah ini kemudiannya telah digunakan "leh para sarana Islam seperti
Muhammad 2arid 4adi pada abad ke$%9 di dalam kitabnya, Al$Madaniah 4a Al$Islam.
Selain Muhammad 2arid 4adi, Syeikh Muhammad Abduh uga telah menggunakan
perkataan ini di dalam risalahnya Al$Islam 4a Al$/as 4a Al$Ilm 4a Al$Madaniah dan Tafsir
Al$Mannar. Beliau telah menggunakan istilah ini sebagai meruuk kepada perkataan tamadun.
/amun begitu, 'r. 8utpi Ibrahim telah membuat analisis terhadap istilah$istilah
tersebut dan telah membuat kesimpulan seperti berikut 3
(a) Al$*adharah merupakan pencapaian dalam hal ker"hanian seperti pemikiran yang
berasaskan akidah, syarak dan akhlak. *al ini merupakan hubungan manusia dengan manusia
yang bersumberkan !ahyu.
(b) Al$Madaniah pula merupakan pencapaian dari segi kebendaan seperti alat tekn"l"gi
dalam pertanian, pengeluaran, pengangkutan dan seni bina. *al ini merupakan hubungan
manusia dengan alam sekitarnya yang bersifat kebendaan dan bersumberkan !ahyu.
(c) Tamadun merangkumi kedua$dua aspek yang tersebut di atas.
.ada pendapat saya, suatu kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pendapat t"k"h$t"k"h
saraana Islam yang sangat masyhur tersebut, iaitu tamadun Islam ialah pencapaian manusia
dalam bidang ker"hanian dan kebendaan yang berpusat di k"ta dalam bentuk skrip, seni bina,
ilmu pengetahuan, sains, tekn"l"gi, kepercayaan, undang$undang p"litik dan sebagainya yang
berasaskan kepada akidah, syarak dan akhlak yang bersumberkan Al$7uran dan Al$Sunnah.
%.&.: Bahasa Cina
'ari segi Bahasa Cina, tamadun disebut sebagai !en ming yang bererti cerah, terang atau
bercahaya yang meruuk kepada peradaban. 4en meruuk kepada keindahan, kelembutan,
keel"kan atau budi pekerti. Ming pula meruuk kepada cahaya atau kecerahan. Kedua$dua
istilah ini telah dikaitkan dengan amalan tradisi yang perlu dipraktikkan, pemikiran yang
biaksana, pemahaman yang elas dan bertutur secara terbuka. (Chinese 8e;ic"n, &<<:)
.ada pendapat saya, Bahasa Cina melambangkan istilah tamadun ini sebagai !en
ming adalah bertuuan menunukkan baha!a tamadun itu ialah suatu tahap pencapaian dan
kemauan manusia yang memiliki unsur$unsur yang baik, mengh"rmati amalan tradisi dan
bertindak secara tradisi"nal.
%.&.= Bahasa Tamil
Istilah nakarikam telah digunakan bagi meruuk kepada perkataan tamadun dalam Bahasa
Tamil. /akar memba!a maksud k"ta atau Bandar, manakala ikam pula bererti pembentukan.
/akar uga merupakan simb"l tentang penelmaan Tuhan Si0a, iaitu tuhan yang menciptakan
bandar. (Mahdi Shuid, %99%)
.ada pendapat saya, istilah nakarikam ini uga adalah tidak lari dari makna tamadun
yang sememangnya menggambarkan mengenai k"ta Bandar yang telah mencapai kemauan.
Istilah ini hanya berbe+a dari segi sebutan sahaa berdasarkan bahasa yang digunakan "leh
bangsa India, salah satunya ialah Bahasa Tamil.
%.&.> Bahasa Jerman
'alam Bahasa Jerman pula, istilah kulture digunakan bagi meruuk kepada makna tamadun.
Istilah tersebut memba!a maksud kepada sumbangan manusia dalam pelbagai bidang seperti
penghasilan dalam bidang seni, penghasilan buku dan sebagainya yang tidak ada kaitan
dengan perkembangan masa. .ada abad ke$&?, ahli sarana seperti J"hann @"ttfried 5"n
*erder telah cuba mempertahankan perkataan kulture kerana istilah ini menekankan keunikan
budaya bangsa Jerman, dan tidak b"leh diadaptasikan dalam Bahasa Inggeris daripada
Jerman. *al ini demikian kerana kulture dalam Bahasa Inggeris dan .erancis lebih meruuk
kepada makna budaya. (-lias /"rbert, &<A?)
.ada pendapat saya, setiap bangsa mempunyai bahasa yang tersendiri. #leh hal yang
demikian, biarpun perkataan yang digunakan "leh setiap bangsa itu bagi meruuk kepada
makna tamadun adalah sangat berlainan dari segi sebutan dan eaannya, akan tetapi ia tetap
mempunyai persamaan dari segi maknanya.
2.2 S$%ara& Ri#'ka( P$rk$)a#'a# Taa!"# I(*a
Tamadun Islam ialah sebuah sebuah tamadun yang dibangunkan atas dasar agama Islam yang
menepati dan berdasarkan Al$7uran dan As$Sunnah serta merangkumi segala aspek
kehidupan manusia. *al ini bermaksud baha!a tamadun ini adalah didirikan atas dasar
ketaB!aan kepada Allah demi mencari keredaan dan keampunan$/ya semata$mata. Antara
tuuan Al$7uran diturunkan termasuklah untuk memenuhi kemaslahatan seluruh makhluk
Allah di muka bumi ini termasuk manusia. #leh hal yang demikian, peranan Al$7uran sangat
penting dalam memandu manusia bagi membangunkan tamadun Islam di samping As$Sunnah
yang menadi sumber perundangan Islam kedua bagi setiap "rang Islam.
Sarana Islam, iaitu Syed /aBuib Al$Attas telah mendefinisikan tamadun Islam
sebagai suatu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan
tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Tamadun ini perlu
didukung "leh k"nsep tauhid dan kesatuan ummah. (Syed /aBuib Al$Attas)
Selain itu, Said *a!a pula berpendapat baha!a tamadun secara umum terbahagi
kepada dua kateg"ri iaitu tamadun Islam dan tamadun Jahiliyyah. Tamadun Islam ialah segala
aspek kemauan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya rele0an dengan
kebudayaan itu. Manakala tamadun Jahiliyyah ialah segala kemauan yang dielmakan aspek
kebendaan dengan tidak mengambil kira aspek ker"hanian dan m"ral. (Said *a!a)
Menurut Sayyid 7utb pula, tamadun Islam ialah segala bentuk kemauan yang
dihasilkan "leh sekumpulan masyarakat seperti system s"cial, pemerintahan, p"litik, ek"n"mi
dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah serta bercirikan nilai$nilai m"ral Islam. Bagi
Al$Syira+i, tamadun Islam berkisar tentang kekuasaan, kehebatan, kemakmuran dan
kemauan sesuatu bagsa dan pemerintahan. Tamadun ini mementingkan pencapaian kedua$
dua aspek kehidupan namun pembangunan spiritual adalah diutamakan.
.andangan t"k"h$t"k"h Islam di atas adalah berkaitan definisi tamadun Islam.
4alaupun terdapat perbe+aan pendapat para ilmuan dalam membahaskan erti tamadun Islam,
perbe+aan tersebut tidaklah memba!a kepada suatu pers"alan dan percanggahan dalam
kalangan mereka. Secara khususnya, tamadun Islam ialah pencapaian manusia dalam
pelbagai aspek kehidupan yang diimbangi dengan kesepaduan !ahyu. Keseimbangan ini
penting kerana matlamat akhir tamadun Islam adalah untuk mendapat kebaikan dan keayaan
di dunia dan akhirat. Agama Islam ini merupakan agama untuk seluruh manusia. /abi
Muhammad s.a.!. telah dipilih dan diangkat "leh Allah s.!.t. menadi se"rang nabi dan rasul
bagi umat akhir +aman. *al ini adalah bertepatan dengan suatu firman Allah,
C'an tidak Kami mengutuskan engkau (Muhammad) melainkan untuk menadi rahmat bagi
sekalian alam.D (Al$AnbiyaE, %& 3 &9A)
#leh hal yang demikian, agama Islam telah bermula dari kalangan bangsa Arab kerana /abi
Muhammad s.a.!. sendiri berasal dari Bani *asyim, iaitu salah satu kabilah dalam kalangan
bangsa Arab. Agama Islam telah bermula di Mekah, kemudiannya telah bertapak di Madinah
dan seterusnya berkembang ke seluruh dunia. *al ini demikian adalah kerana se!aktu
permulaan /abi Muhammad s.a.!. mendapat !ahyu dari Allah s.!.t. di @ua *iraE, hanya
baginda sahaa yang beragama Islam bahkan seluruh keluarga dan bangsa baginda sendiri
masih belum beragama Islam. Sehinggalah Allah s.!.t. memerintahkan kepada /abi
Muhammad s.a.!. untuk berdak!ah menyampaikan seruan agama Islam kepada keluarga
terdekat dan sahabat$sahabat baginda.
*al ini bermaksud baha!a !alaupun /abi Muhammad s.a.!. telah menalankan
kegiatan dak!ahnya seak di Mekah lagi, akan tetapi kekuatan umlah pengikut baginda yang
telah memeluk Islam pada ketika itu adalah sangat sedikit dan lemah ika ingin dibandingkan
dengan kekuatan kaum Musyrikin Mekah pada ketika itu. #leh hal yang demikian, datanglah
perintah Allah s.!.t. ke atas /abi Muhammad s.a.!. untuk berhirah ke Madinah, dan di
situlah bermulanya perkembangan agama Islam ke seluruh dunia.
Islam adalah untuk semua manusia. Islam adalah agama untuk setiap masa dan
tempat. Tamadun Islam lahir kerana kefahaman dan kesedaran yang mendalam tentang Islam.
Tamadun Islam untuk semua dan tidak bersifat perkauman. *al ini elas terbukti baha!a
Islam lahir di Mekah, berkembang kukuh di Madinah, Baghdad, Mesir, 'amsyik, Turki,
Maghribi, Asia Tengah, C"rd"0a dan T"led" di Sepany"l, bertapak di India dan dianuti "leh
sebahagian penduduk Asia Tenggara. Islam selaku agama seagat mempunyai prinsip$prinsip
yang uni0ersal, yang sesuai dengan semua bangsa dan semua keadaan dan tidak terikat
dengan ruang !aktu. (*ar"n 'in, %9&9)
Berdasarkan pendapat 'at"E *ar"n 'in tersebut menelaskan baha!a tamadun Islam
telah berkembang ke seluruh dunia. *al ini uga elas membuktikan baha!a agama Islam
ialah agama yang uni0ersal yang dapat diterima "leh semua "rang kerana sifatnya yang
menyeluruh dan mencakupi serta memberi kemaslahatan kepada setiap manusia. Setelah
/abi Muhammad s.a.!. telah berhirah ke Madinah, seluruh penduduk Madinah dapat
menerima dan menyambut kedatangan baginda dengan begitu meriah sekali lalu baginda
telah diangkat sebagai Ketua /egara Madinah. Apabila baginda telah diangkat sebagai Ketua
/egara Madinah, maka bermulalah strategi bagaimana baginda dapat menyebarkan agama
Islam ke seluruh dunia sehinggalah tercatatnya perlembagaan /egara pertama di dunia, iaitu
.iagam Madinah.
Secara ringkasnya, setelah ke!afatan baginda s.a.!., legasi pemerintahan Islam telah
diteruskan "leh para sahabat baginda yang dikenali +aman itu sebagai +aman KhulafaE Ar$
1asyidin yang terdiri daripada Sayyidina Abu Bakar As$SiddiB, Sayyidina ,mar Al$Khattab,
Sayyidina ,thman Bin Affan dan Sayyidina Ali Bin Abi Talib. .erkembangan !ilayah Islam
dapat dilihat dengan elas pada +aman pemerintahan Sayyidina ,mar Bin Al$Khattab dan
Sayyidina ,thman Bin Affan. Faman pemerintahan Sayyidina ,mar Bin Al$Khattab dikenali
sebagai +aman keemasa umat Islam kerana perkembangan !ilayah Islam pada ketika itu
sangat luas sehingga seluruh tanah Arab berada di ba!ah aahan Islam. Begitu uga pada
+aman Sayyidina ,thman Bin Affan, segala usaha yang telah dilakukan "leh Sayyidina ,mar
Bin Al$Khattab masih diteruskan "leh beliau dan pada ketika itu keraaan Islam sedang
menguasai dunia serta ditakuti "leh keraaan$keraaan lain yang terdapat pada ketika itu.
Setelah berakhirnya +aman KhulafaE Ar$1asyidin, maka muncul pula +aman Bani
,mayyah yang telah dipel"p"ri "leh Muayi!ah Bin Abi Sufian. .ada +aman ini bermulalah
pemerintahan berbentuk sistem m"narki. .erluasan !ilayah Islam pada ketika ini adalah
berbentuk kekeaman dan kekerasan. *al ini bermaksud baha!a pemerintahan Bani
,mayyah ini adalah di atas dasar kekeaman dan kekasaran sehingga telah menyebabkan
kehilangan nya!a manusia yang terlalu tinggi demi meluaskan tanah aahan Islam. #leh hal
yang demikian, keraaan Bani ,mayyah ini telah mendapat tentangan hebat dari umat Islam
sehinggalah runtuhnya keraaan ini disebabkan keraaan Bani Abbasiyyah yang mengambil
kesempatan memerintah dalam kesibukan perg"lakan dalam kalangan keraaan Bani
,mayyah. Keraaan Islam pada ketika itu diteruskan lagi dengan munculnya keraaan Bani
Abbasiyyah, yang mana pada +aman inilah dikenali sebagai +aman keilmuan. *al ini
demikian adalah kerana khalifah$khalifah yang memerintah pada +aman ini amat
mementingkan ilmu pengetahuan dalam diri umat Islam sehinggakan K"ta Baghdad diikenali
sebagai pusat pengumpulan ilmu di samping berperanan sebagai pusat pemerintahan keraaan
Bani Abbasiyyah.
/amun begitu, +aman keraaan Bani Abbasiyyah berakhir dengan serangan daripada
tentera M"ng"l yang dipel"p"ri "leh *ulagu Khan. *al ini adalah disebabkan kelemahan
khalifah yang memerintah pada ketika itu, iaitu Khalifah MuEtasim Billah yang telah
termakan dengan kata$kata se"rang pengampu keraaan Bani Abbasiyyah yang bernama
,mayiduddin Muhammad Al$ABami yang telah berk"mpl"t dengan *ulagu Khan dalam misi
mereka untuk merampas takhta keraaan Bani Abbasiyyah. Setelah itu, keraaan Islam masih
tetap diteruskan !alaupun pada ketika itu keraaan Bani Abbasiyyah telah atuh. Keraaan
Turki ,thmaniyyah kembali memerintah dengan mengamalkan sistem khalifah sepertimana
+aman$+aman sebelumnya. Keraaan Turki ,thmaniyyah pada ketika itu merupakan salah
suatu kuasa besar dunia yang sering beruang untuk mene!askan keraaan By+antine yang
menakluki K"ta K"nstantin"pel. Kegemilangan keraaan Turki ,thmaniyyah ini dapat dilihat
dengan elas pada +aman pemerintahan Sultan Muhammad Al$2atih yang telah beraya
menakluki K"ta K"nstantin"pel dan secara tidak langsung beraya mene!askan keraaan
By+antine. *al ini demikian bermaksud baha!a setelah sekian lama beruang mene!askan
keraaan By+antine, akhirnya Sultan Muhammad Al$2atih merupakan "rang pertama yang
beraya menakluki K"ta K"nstantin"pel. *al ini demikian kerana K"ta K"nstantin"pel pada
!aktu itu merupakan pusat tumpuan dunia.
2.+ S$%ara& Ri#'ka( P$rk$)a#'a# Taa!"# C&i#a
Searah tamadun di China sangat panang dan telah mengalami pelbagai perubahan, atuh
bangun, peperangan, huru$hara, perebutan kuasa, penaklukan, bencana, interaksi dan
perkembangan ilmu. Tamadun China adalah Antara tamadun tertua, yang menaungi ka!asan
yang sangat luas dan mempunyai bilangan penduduk yang sangat ramai. Tamadun China
dikatakan sangat terbuka dan dinamik. Tamadun China sentiasa berkembang, tidak pernah
lenyap, saling menerima dan memberi antara pelbagai tamadun. Aspek kesenian, falsafah,
m"ral dan keharm"nian antara manusia dengan alam sangat ketara dalam tamadun China.
Menurut K"nfucius, kesetiaan dan hubungan yang akrab antara ahli keluarga sangat
diutamakan dan pen"lakannya dianggap bercanggah dengan prinsip keadilan dan nilai
kekurangan. (Mashitah Sulaiman, Adibah Sulaiman G Muhammad, %9&&)
.ada pendapat saya, berdasarkan pendapat t"k"h tersebut, tamadun China merupakan
sebuah tamadun yang telah mengalami peradaban dalam kehidupan terlebih dahulu
berbanding tamadun$tamadun yang lain. *al ini demikian kerana masyarakat di China telah
meng"rak langkah untuk meningkatkan cara hidup mereka daripada hanya bergantung pada
alam semula adi kepada usaha menggunakan sumber semula adi untuk memenuhi keperluan
kehidupan mereka pada +aman /e"litik. Jika diteliti kembali +aman prasearah yang terdiri
daripada tiga, iaitu +aman .ale"litik, +aman /e"litik dan +aman 8"gam. Masyarakat di China
telah mencapai sedikit kemauan pada +aman /e"litik dan hal ini terbukti apabila !uudnya
penduduk yang mengamalkan kegiatan bercucuk tanam, menternak binatang dan tinggal
menetap di suatu ka!asan. Seperti c"nt"hnya di !ilayah *enan yang uga merupakan
pengamal kebudayaan Seperti c"nt"hnya di !ilayah *enan yang uga merupakan pengamal
kebudayaan Hangsha", yang mana mereka menalankan kegiatan pertanian primitif dan di
samping "leh kegiatan penternakan.
Selain itu, tahap permulaan pembentukan a!al tamadun China bukanlah bermula
pada +aman /e"litik, bahkan seak +aman .ale"litik lagi sudah terdapat tanda$tanda
perkembangan prasearah di China. Faman .ale"litik ialah +aman tera!al dalam era
prasearah dan !uud antara & uta dengan &.6 uta tahun yang lalu. (@ina 8. Barnes, &<<6)
*al ini terbukti dengan umpaan tengk"rak yang dikenali sebagai *"m" -rectus "leh ahli
arke"l"gi di tapak Ch"uk"utien, barat daya Beiing. /amun begitu, e0"lusi perkembangan
spesies ini dapat dikesan di benua Afrika lagi kira$kira % uta tahun yang lampau iaitu
bermulanya +aman Ais Batu. *al ini bermaksud kemunculan spesies ini di tapak Ch"uk"utien
adalah kira$kira A99 999 tahun yang lampau, iaitu se!aktu Faman Ais Batu .ertengahan, dan
penemuannya di China dikenali sebagai .eking Man, atau nama saintifiknya sebagai
Sinanthr"pus .ekinensis. .eking Man dipercayai sebagai se"rang manusia pendek yang
berantina lelaki kerana terdapat ciri$ciri manusia m"den pada ketika itu, manakala kapasiti
"tak mereka adalah ?9 peratus daripada "tak manusia m"den. (Bai Sh"uyi)
Bukti ini menadi semakin kukuh apabila kira$kira &99 999 tahun yang lampau,
muncul pula manusia yang dikenali sebagai manusia m"den atau *"m" Sapien. Kemunculan
spesies ini dipercayai pandai membuat arum, tinggal secara berkumpulan di ka!asan gua,
memburu, memancing ikan, pandai menghias diri dengan kalung dan sudah pandai
mengebumikan mayat. *al ini bermaksud baha!a manusia yang sudah !uud pada ketika itu
sudah mencapai kemauan dalam kehidupan seharian dan f"sil ini telah diumpai "leh ahli
arke"l"gi di tapak 'ingcun, Maba, Chanyang, 'ali, Jinniushan dan 7uyuanhek"u.
Berdasarkan dua +aman prasearah tersebut menelaskan baha!a perkembangan yang
memba!a kepada permulaan tamadun China adalah pada +aman .ale"litik lagi, dan
kemudiannya pada +aman /e"litik sebelum bermula dan terbentuknya sebuah masyarakat
China yang bertamadun. #leh hal yang demikian, hal ini tidak sepatutnya menadi suatu
kehairanan apabila meneliti masyarakat China merupakan antara masyarakat yang tera!al
bertamadun sedangkan mereka sudah meng"rak langkah untuk mencapai kemauan dalam
kehidupan seharian seak pada +aman /e"litik lagi.
Kemunculan a!al tamadun China adalah tidak elas dan hanya berdasarkan kepada
cerita$cerita mit"s yang penuh khayalan. Sebagai c"nt"hnya, menurut kepercayaan "rang
Cina, terdapatnya lagenda .an Ku sebagai pembina kehidupan di dunia. Mereka
mempercayai .an Ku dianugerahi kuasa sakti yang memb"lehkan beliau mencipta bintang
dan kehidupan dari ka!asan pergunungan. Setelah beliau mati, suaranya menadi guruh,
matanya menadi bulan dan matahari, darahnya menadi sungai dan eram, badannya menadi
tanah, rambutnya menadi p"k"k, giginya menadi batu mineral dan peluhnya menadi huan.
Mit"s ini adalah sebahagian penulisan "leh -0elyn 8ip di dalam buku beliau yang berudul
Chinese Beliefs And Supersiti"ns pada tahun &<?=. Antara c"nt"h yang lainnya termasuklah
masyarakat Cina uga mempercayai terdapat beberapa pemimpin magis yang muncul di
China. Antara pemimpin itu termasuklah &% atau &6 pemimpin syurga (Tien *uang),
semuanya bersaudara dan setiap "rang memerintah selama &? 999 tahun. Selepas itu, diikuti
dengan && "rang pemimpin bumi (Ti *uang), yang semuanya bersaudara dan setiap "rang
memerintah &? 999 tahun. Kemudiannya, muncul &9 pemimpin manusia (1en *uang), uga
bersaudara dan memerintah selama := >99 tahun. Cerita lagenda ini telah dicatat "leh
Kenneth Sc"tt 8att"urette di dalam bukunya, The Chinese 3 Their *ist"ry and Culture.
Suatu +aman yang penting dalam pembinaan tamadun China ialah kemunculan +aman
feudal. Jika diteliti dalam searah peradaban dunia, +aman feudal ini adalah sangat sin"nim
dan p"pular di ka!asan benua -r"pah. /amun begitu, perkembangan feudalism di China
adalah kerana memenuhi keperluan mentadbir !ilayah$!ilayah di China. *al ini bermaksud
baha!a "leh sebab kelemahan tentera pentadbiran pusat dan perhubungan, maka cara atau
strategi terbaik yang dilakukan ialah menganugerahkan ka!asan kekuasaannya kepada
pembesar tempatan dan kerabat diraa. Sebagai balasannya, mereka akan menyatakan taat
setia dan memberi bantuan ketenteraan dan kebendaan kepada keraaan pusat. Mengikut
searah tamadun China, kemunculan feudalism ini dapat dikesan se!aktu kemunculan +aman
'inasti Ch"u. Secara umumnya, masyarakat Ch"u tinggal di lembah Sungai 4ei yang
merupakan salah satu cabang Sungai Kuning dan mealankan pr"ses penyerapan budaya dan
tekn"l"gi dari 'inasti Shang. Setelah itu, masyarakat Ch"u cuba bangkit dari kemunduran
budaya dan tekn"l"gi secara beransur$ansur untuk bersaing dengan 'inasti Shang dan
seterusnya merampas kuasa 'inasti Shang ketika dalam kelalaian bagi membentuk 'inasti
Ch"u.
Jika diteliti, 'inasti Ch"u terbahagi kepada dua, iaitu 'inasti Ch"u Barat dan 'inasti
Ch"u Timur. Menadi suatu perkara biasa dalam sistem pemerintahan, akan !uudnya
perebutan kuasa di antara !ilayah$!ilayah yang kuat pada ketika itu dan itulah yang berlaku
dalam pemerintahan 'inasti Ch"u. *al ini !uud apabila terdapat kekacauan dalam
pemerintahan "leh !ilayah$!ilayah yang berpengaruh dan kuat yang muncul untuk
merampas kuasa pemerintahan dari keraaan pusat. Kesan daripada perebutan kuasa ini
adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah peperangan sesame !ilayah dan pada ketika itu
'inasti Ch"u tidak lagi dipandang sebagai suatu kuasa kuat yang perlu dih"rmati. Antara
negeri terkuat yang bersaing pada ketika itu termasuklah ChEi, ChEu, Hen, *an, Cha", 4ei
dan ChEin. .eperangan di antara tuuh negeri terkuat ini telah mengakibatkan kepada
perpecahan dalam masyarakat China pada ketika itu. *al ini berterusan !alaupun terdapat
beberapa usaha untuk menyatu padukan kembali negeri$negeri ini dengan perkah!inan anak$
anak raa di antara dua negeri, rundingan dan peranian, masih tetap gagal untuk berdamai
dan menemui alan buntu. #leh hal yang demikian, maka muncullah ahli$ahli sarana untuk
memberikan pandangan mengenai kaedah terbaik untuk memupuk perpaduan dan
mengelakkan perpecahan dan huru$hara di China. *al ini telah menyebabkan munculnya
pelbagai aliran yang dikenali sebagai Seratus Aliran .emikiran atau *undred Sch""ls.
Seterusnya, +aman pertengahan China adalah bermula dengan +aman 'inasti ChEin,
'inasti *an, 'inasti Sui dan 'inasti TEang. Faman pertengahan ini dikenali sebagai +aman
keagungan. *al ini demikian kerana selepas =99 tahun tamadun China berada dalam keadaan
perpecahan dan huru$hara, maka muncul sebuah negeri di China yang beraya menggerakkan
usaha untuk mententeram dan mendamaikan perpecahan yang berlaku. /egeri yang
dimaksudkan di sini ialah negeri ChEin.
Kebangkitan negeri ini memulakan satu babak baharu dalam searah tamadun China. *al ini
demikian kerana negeri tersebut menadi titik pemisah kepada kemunculan perubahan
tamadun China menadi sebuah empayar. ('erk B"dde, &<?>)
Mengikut searah, negeri ChEin bukan sahaa beraya menyatukan China dari segi ge"grafi
fi+ikal, malah turut beraya membulatkan pemikiran masyarakat China kepada satu
pemerintahan. *al ini bermaksud baha!a negeri ChEin telah beraya memulakan suatu
transf"rmasi dalam era pemerintahan China dengan menghapuskan pemikiran kun"
masyarakat China pada ketika itu yang berpaksikan pemerintahan di !ilayah$!ilayah kecil
yang tidak berstruktur kepada pemerintahan berpusat yang lebih ber"rganisasi. Antara
sumbangan besar yang dapat dilihat pada +aman 'inasti ChEin ini termasuklah pembinaan
Temb"k Besar China atas cadangan maharaa 'inasti ChEin sendiri, iaitu Shih *uang$Ti.
Tamadun China diteruskan lagi dengan +aman 'inasti *an yang dipel"p"ri "leh 8iu
.ang yang mengambil gelaran Maharaa Ka"$tsu pada tahun %9> Masihi. Sepertimana +aman
'inasti ChEin, +aman 'inasti *an uga dianggap sangat penting dalam searah tamadun
China kerana telah banyak mencapai dan mencipta keayaan dan kegemilangan. 'isebabkan
pencapaian ini, masyarakat Cina telah mengambil nama *an ini sebagai meruuk kepada
bangsa Cina. Sebelum itu, 8iu .ang telah menamakan keraaan ini sebagai 'inasti *an
bersempena nama Sungai *an. Seterusnya, +aman keagungan 'inasti *an dapat dilihat pada
era pemerintahan maharaa kelima, iaitu Maharaa 4u Ti. .embinaan terusan yang
menghubungi Changan dengan Sungai Kuning telah diarahkan "leh beliau bagi mengairi
tanah bergaram dengan tuuan akti0iti pertanian. Akibat daripada kemauan pertanian telah
menyebabkan pembangunan bidang perdagangan berlaku. /amun, pihak keraaan mengalami
kekurangan !ang sehingga menyebabkan Maharaa 4u Ti terpaksa menalankan dasar fiscal,
iaitu langkah memiliknegarakan beberapa industry penting seperti industry besi dan garam di
samping sistem pengangkutan diinstitusikan bagi menga!al pengagihan barang pengeluaran
dengan mengarahkan pega!ai$pega!ainya menga!al pengangkutan di darat dan air. ,saha$
usaha yang telah dilakukan "leh beliau ini adalah untuk menampung !ang perbendaharaan
dan menga!al harga barangan dengan memba!a barang$barang dengan segera ke pasaran.
Setelah berlalunya +aman 'inasti *an, maka muncul pula +aman 'inasti Sui dan
'inasti TEang. 'inasti Sui ialah merupakan sebuah keraaan yang telah ditubuhkan "leh
se"rang eneral yang bernama Jeneral Hang Chien dan telah mengisytiharkan dirinya sebagai
Maharaa 4en Ti setelah beraya menumpaskan 'inasti Ch"u ,tara. .ada era pemerintahan
'inasti Sui, Maharaa 4en Ti telah beraya menyatukan kembali "rang Cina di ba!ah suatu
pemerintahan dan beraya melaksanakan pembaharuan dan membaik pulih bagi
memperkukuh kekuasaannya di China. Antaranya termasuklah beliau telah memindahkan ibu
negeri 'inasti Sui ke Bandar baru Changan yang lebih besar dari bandar Changan yang lama.
Beliau uga telah beraya melaksanakan pr"ek membina terusan bersambung dari Sungai
Kuning ke Sungai Hangt+e. Tambahan pula, gudang$gudang telah dibina untuk tuuan
menyimpan lebihan hasil biirin. Setelah kematian Maharaa 4en Ti, legasi pemerintahan
'inasti Sui diteruskan lagi di ba!ah pemerintahan Maharaa Hang Ti. Se!aktu pemerintahan
beliau, rakyat Cina dikerah untuk membaiki pembinaan Temb"k Besar China dan para petani
diadikan tentera kerahan keraaan. Setiap peperangan yang dilakukan beliau mengalami
kegagalan dan di situlah bermulanya era keatuhan +aman 'inasti Sui yang hanya berkuasa
selama %< tahun sahaa.
Setelah keatuhan 'inasti Sui, 8i Huan telah memainkan peranan penting dalam
usahanya menubuhkan keraaan 'inasti TEang. Beliau telah mengisytiharkan dirinya sebagai
Maharaa Ka" Tsu. /amun begitu, Maharaa Ka" Tsu mengalami sedikit gangguan dengan
kehadiran 8i Shih$Min yang sedang merancang untuk merampas kuasanya. 8i Shih$Min telah
meng"rak langkah dalam usahanya menalankan krisis keluarga, iaitu dengan membunuh
abang dan adik kepada Maharaa Ka" Tsu. #leh hal yang demikian, Maharaa Ka" Tsu
terpaksa turun takhta dan memberi laluan kepada 8i Shih$Min sebagai maharaa kedua dalam
'inasti TEang yang telah menggunakan gelaran Maharaa TEan Tsung. Faman pemerintahan
'inasti TEang b"leh disamakan dengan +aman 'inasti *an yang dikateg"rikan sebagai +aman
keemasan dalam searah tamadun China. .embinaan terusan dan alan perhubungan yang lain
telah membantu menyatukan p"litik dan ek"n"mi dalam empayar 'inasti TEang, dan secara
tidak langsung telah memb"lehkan pemusatan kuasa yang lebih efektif. .ada era
pemerintahan ini, telah banyak berlakunya perubahan dalam perkembangan sains dan
tekn"l"gi khusus dalam pertanian, sistem hubungan dan pengangkutan, perubatan dan
kesihatan, sistem peperangan dan penciptaan lain yang telah dilakukan. Antaranya
termasuklah para petani telah menalankan pertanian dengan kaedah penanaman secara batas$
batas menerusi penggunaan alat semaian dan cangkul. Tambahan pula, searah telah
mencatatkan baha!a masyarakat Cina telah menggunakan k"mpas seak abad ketiga.
Menurut sebuah d"kumen China yang a!al ada menyatakan masyarakat di negeri Cheng
yang pergi mencari batu ed, mereka menggunakan satu alat penunuk selatan untuk
memandu mereka pulang.
Selepas keatuhan 'inasti TEang, muncul se"rang eneral yang terkemuka dari 'inasti
Ch"u Akhir yang menadi "rang yang berperanan besar dalam usaha me!uudkan keraaan
'inasti Sung. Jeneral tersebut ialah Cha" KEuang$Hin dan telah memakai gelaran Maharaa
TEai Tsu. .ada hakikatnya, 'inasti Sung ini hanya bertahan selama tiga abad sahaa sebelum
mengalami +aman keatuhannya. 'inasti Sung tidak dapat menyaingi 'inasti *an dan 'inasti
TEang !alaupun pemerintahan 'inasti Sung dapat menyatukan kembali tamadun China,
!alhal keluasan kuasanya hanyalah di sekitar ka!asan China sebenar. Semasa
pemerintahannya, 'inasti Sung mengalami masalah berdepan dengan "rang Khitan yang
beraya menubuhkan dinasti mereka sendiri, iaitu 'inasti Khitan 8ia". Mengikut searah,
'inasti khitan 8ia" merupakan antara keraaan terkuat pada ketika itu dan memaksa 'inasti
sung untuk menghentikan kempen peperangan dan mengusulkan usaha berdamai dengan
"rang Khitan menerusi peranian damai yang dikenali sebagai .eranian Shan$Huan. Antara
kandungan peranian tersebut termasuklah, "rang Khitan memper"leh bahagian !ilayah
timur laut dan 'inasti Sung terpaksa membayar ufti tahunan kepada 'inasti 8ia".
Semasa +aman 'inasti Sung memerintah, +aman ini dikenali sebagai +aman peralihan
dalam searah tamadun China. *al ini demikian kerana semasa +aman inilah pertama kali
China telah ditakluki dan dikuasai "leh kuasa asing, iaitu "rang M"ngg"l. .uak M"ng"l ini
telah dikepalai "leh se"rang pemimpin yang sangat hebat dan disegani yang bernama
@enghis Khan. Tentera M"ng"l ini telah beraya menguasai 'inasti Chin dan ibu negeri bagi
keraaan 'inasti Chin, iaitu .eking telah menadi milik "rang M"ng"l. .enguasaan "rang
M"ng"l berterusan sehinggalah pada tahun &%AA Masihi, Cant"n yang merupakan pangkalan
terakhir buat eneral$eneral 'inasti Sung bertapak telah atuh ke tangan tentera M"ng"l. *al
ini berlanutan sehingga tahun &%A< Masihi, 'inasti Sung Selatan telah dapat dikuasai
sepenuhnya "leh "rang M"ng"l dan kekalahan 'inasti Sung Selatan ini telah memulakan era
baru dalam searah tamadun China. *al ini demikian bermaksud baha!a inilah pertama kali
China telah dikuasai "leh "rang asing secara keseluruhannya. .emerintahan "rang M"ng"l
tidak terhenti di Cant"n, malah "rang M"ng"l telah mendirikan ibu negeri baru di Cambaluc,
iaitu .eking. Keraaan baru yang didirikan "leh tentera M"ng"l inilah dikenali sebagai
'inasti Huan.
Selepas penubuhan keraaan 'inasti Huan yang dipel"p"ri "leh pemimpin dari
kalangan "rang M"ng"l sendiri, iaitu Kublai Khan, maka bermulalah perluasan kuasa tentera
M"ng"l ke !ilayah$!ilayah di sekitarnya. .elbagai perubahan telah dilakukan "leh Kublai
Khan seperti mengambil "rang$"rang luar untuk mentadbir di bahagian bandar, !ilayah dan
pusat. *al ini elas menunukkan unsur diskriminasi yang telah dilakukan "leh beliau
terhadap "rang Cina. /amun begitu, Kublai Khan tetap meneruskan sistem pemerintahan
kun" Cina semasa pemerintahannya dan telah meniru sistem pemerintahan 'inasti Tang dan
'inasti Sung, misalnya meneruskan fungsi 8embaga -nam atau dikenali sebagai 8iu$pu.
Selain itu, suatu perkara menarik semasa pemerintahan beliau adalah pengambilan ramai
"rang Islam sebagai pentadbir keraaan. *al ini demikian kerana "rang Islam menadi "rang
kepercayaan kepada pemimpin M"ng"l, malah agama Islam menadi semakin berkembang
pada +aman 'inasti Huan. Terdapat beberapa dak!aan mengenai kedatangan Islam ke China.
Antaranya termasuklah ada pihak mendak!a Islam telah sampai ke China semasa +aman
1asulullah s.a.!. lagi sekitar tahun >&6 atau >&:. Tambahan pula, rek"d kun" 'inasti Tang
ada mencatatkan tentang kedatangan utusan yang dihantar "leh Khalifah ,thman di ba!ah
pimpinan Saad Bin Abi 4aBBas ke China pada tahun >=9. .eristi!a itu dianggap sebagai
permulaan hubungan dunia Islam dengan China, malah Maharaa China pada ketika itu telah
membenarkan pembinaan masid pertama di Changan, iaitu ChEing$*siu Ssu yang terletak di
Jalan *ua$Chueh di samping para sarana lain berpendapat baha!a masid tera!al uga
terletak di Chengch"u, Cant"n dan *angch"!.
Setelah penduduk Cina menderita semasa +aman pemerintahan 'inasti Huan, maka
berlakunya kebangkitan rakyat Cina untuk menentang 'inasti Huan seterusnya merampas
kembali kuasa pemerintahan. *al ini terbukti apabila Chu Huan$Chang atau nama gelarannya
.utera 4u berusaha untuk menatuhkan keraaan 'inasti Huan. 'inasti Huan yang mengalami
masalah kekacauan dalaman sehingga menyebabkan tentera M"ng"l berperang sesama
sendiri telah membuka ruang kepada tentera Chu Huan$Chang untuk menalankan serangan
ke atas tentera 'inasti Huan. .enguasaan tenteranya ke atas Cambaluc, ibu negeri 'inasti
Huan telah menyebabkan keatuhan 'inasti Huan dan bermulanya pemerintahan 'inasti
Ming. Chu Huan$Chang telah menamakan 'inastinya sebagai Ming yang bermaksud
CKebiaksanaanD atau CKegemilanganD dan telah mengangkat dirinya sebagai Maharaa TEai
Tsu. .emimpin pertama bagi 'inasti Ming pada ketika itu menghadapi kesukaran apabila
terpaksa menyatukan kembali !ilayah$!ilayah yang telah berpecah di ba!ah suatu
pemerintahan dan akhirnya beliau telah beraya melakukannya. Sepertimana 'inasti Sung,
keupayaan 'inasti Ming dari segi keluasan empayar uga tidak standing dengan kehebatan
empayar 'inasti *an dan 'inasti Tang.
Sebelum era keatuhan 'inasti Ming, keraaan ini telah diperintah "leh pemimpin$
pemimpin yang lemah sehingga menyebabkan kepada keatuhan 'inasti Ming dan
perampasan kuasa "leh kuasa asing, iaitu "rang Manchu. #rang Manchu berasal daripada
puak Jurched (/u+hen) yang tinggal di Manchuria dan pernah membina dinastinya sendiri,
iaitu 'inasti Chin pada abad ke$&%. /amun begitu, dinasti yang didirikan mereka tersebut
tidak bertahan lama kerana tidak lama selepas itu kira$kira pada abad ke$&6, 'inasti Chin
telah dita!an "leh "rang M"ng"l. ,saha "rang Manchu untuk menguasai China ini adalah
bermula dari /urhaci, se"rang pemimpin yang disegani dalam kalangan puak Manchu.
Selepas kematian beliau, usaha ini diteruskan lagi "leh anak beliau, iaitu Abahai. Abahai
meneruskan usaha bapanya untuk menakluki China dan telah bertindak menukar nama
'inasti Chin kepada 'inasti ChEing kerana Chin mempunyai nama yang tidak baik dalam
bahasa Cina. Setelah kematian Abahai, usaha ini kemudiannya diteruskan lagi "leh pega!ai
pentadbiran keraaan yang bernama Jirgalang dan '"rgan. Mereka berdua inilah yang telah
beraya membuka Temb"k Besar China dengan mena!arkan bantuan ketenteraan kepada 4u
San$Kei yang merupakan pemimpin ketenteraan 'inasti Ming ketika itu untuk menghadapi
kebangkitan g"l"ngan petani yang diketuai "leh 8i T+u$ChEeng. Menerusi bantuan
ketenteraan yang diberikan, 8i T+u$ChEeng telah beraya dite!askan dan pada masa yang
sama '"rgan telah mengambil kesempatan itu untuk mengasaskan 'inasti ChEing dengan
melantik 2u$8in, iaitu anak kepada Abahai sebagai maharaa baru. #leh hal yang demikian,
dengan pelantikan 2u$8in tersebut, maka berakhirlah era pemerintahan 'inasti Ming dan
searah mencatatkan baha!a ini adalah kali kedua empayar China dikuasai "leh kuasa asing
selepas "rang M"ng"l.
2u$8in telah ditabalkan sebagai Maharaa Shun$Chih. Selain Maharaa Shuh$Chin,
terdapat tiga lagi pemimpin 'inasti ChEing yang berkaliber. Antaranya termasuklah Maharaa
KEang$*is, Maharaa Hung$Cheng dan Maharaa ChEien$8ung. Setiap pemerintah ini
mempunyai keistime!aan yang tersendiri dalam caranya memerintah keraaan. Se!aktu
Maharaa ChEien$8ung memerintah, beliau telah dikenali sebagai maharaa ketenteraan
kerana usaha beliau meluaskan pengaruh dan empayar China sehingga melintasi ka!asan
China sebenar. /amun, apabila beliau sudah tua, pemerintahan beliau semakin mer"s"t dan
urusan pentadbiran telah diberikan kepada "rang kanannya yang bernama *"$Shen. *"$Shen
ialah se"rang yang sering menerima rasuah dan suka bertindak sesuka hati di istana. Akibat
perbuatan beliau tersebut, amalan rasuah telah berleluasa di seluruh !ilayah. #leh hal yang
demikian, hal ini bermaksud baha!a masalah rasuah dan penyele!engan menadi fact"r
utama kelemahan 'inasti ChEing sehingga meneaskan keupayaan dinasti ini untuk
berhadapan dengan kemaraan kuasa asing di China pada abad ke$&<.
2., S$%ara& Ri#'ka( P$rk$)a#'a# Taa!"# J$-"#
'alam pr"ses pembentukan tamadun Jepun ini, kematian Sh"t"ku Taishi pada tahun >%& M
tidak memutuskan hubungan antara Jepun dengan negara China secara langsung dan tidak
secara langsung melalui K"rea. ,tusan$utusan ke negara China memba!a idea$idea dan ilmu
pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. Selain melalui saluran dipl"matik, Jepun telah
mengirim seumlah besar pelaarnya ke China dan pelaar$pelaar ini memainkan peranan
penting memba!a masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. .ada tahun >:= M berlaku
suatu rampasan kuasa yang dipimpin "leh sekumpulan pelaar yang kembali dari negara
China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai .embaharuan
Taika.
.ada tahun A9% M, diperkenalkan K"d Taih" (Taih"ry") dan melaluinya struktur
keraaan telah dikai semula. Berdasarkan sistem baru ini, Keraaan .usat dibahagikan kepada
dua bahagian iaitu Jabatan .emuaan ffingi$kan) dan Jabatan /egara ('a"$kan). Jabatan
.emuaan lebih penting berbanding dengan Jabatan /egara. Menurut k"d ini, negara Jepun
dibahagikan mengikut !ilayah (kuni) dan setiap !ilayah ditadbir "leh gaben"r (kami) yang
dilantik "leh Keraaan .usat. 4ilayah$!ilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (@un
atau K"ri) dan ditadbir "leh gaben"r$gaben"r daerah (@unshi). Bilangan !ilayah semakin
meningkat apabila tanah$tanah baru diter"kai dan dimaukan. Menelang kurun ke$?, terdapat
seumlah >> buah !ilayah yang mengandungi =<% daerah. .ega!ai$ pega!ai di peringkat
!ilayah dan daerah bertanggunga!ab untuk menaga keamanan dan kestabilanI mengutip
cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kera !aib. 'aftar penduduk dan peruntukan tanah
dikekalkan.
.embaharuan Taika dan K"d Taih" telah membina asas dan memba!a kepada
pembentukan sebuah keraaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. 'i samping itu
dari segi pencapaian, kemunculan arist"krasi yang memainkan peranan penting dalam
struktur Keraaan di Hamat". Kelas arist"krat ini kemudiannya, memainkan peranan penting
(d"minan) dalam searah perkembangan p"litik Jepun seak kurun ke$? sehingga kurun ke$&%
Masihi.
.aa# Nara /010102, M3
'alam adat resam keluarga diraa Jepun, Maharaa atau Maharani yang menaiki
takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat keraaan) dan ini
merupakan suatu tradisi penting. Tradisi ini tidak diikuti "leh Maharani @emmy" apabila
pada tahun A&9 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di /ara dan diikuti hampir
keseluruhannya "leh pemerintah$pemerintah terkemudian. /ara merupakan pusat
pentadbiran, pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan.
Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha, ia berhubungkait dengan aspek
p"litik, kesenian, seni tulis dan kesusasteraan. 'i bidang p"litik, !uud cubaan untuk
mempengaruhi p"litik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraa Jepun tetapi dapat
dihalang dan dika!al sepenuhnya. .ada !aktu ini diperkenalkan penciptaan 'aibutsu
(patung Buddha) yang terkenal. Selaras dengan perkembangan agama Buddha, banyak kuil
Buddha dibina dan termasuklah *"ryui, iaitu sebuah kuil tera!al yang kesemuanya
merupakan binaan kayu tertua di dunia. Istana keluarga diraa serta kerabat dan g"l"ngan
bangsa!an terutama kerabat 2ui!ara mengadakan upacara$upacara agama Buddha yang
penting. 'alam k"nteks ini, ramai Maharaa Jepun yang telah bersara menadi sami$sami
Buddha. 'i /ara, agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak s"k"ngan daripada
Shint"isme. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai "leh kesenian$kesenian dari negara
China yang lain. 'alam bidang seni tulis dan kesusasteraan, "rang Jepun sudah biasa dengan
tulisan Cina tetapi pada +aman /ara "rang Jepun buat pertama kalinya telah beraya
menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. Karya sastera yang
dihasilkan berbentuk penulisan searah (hist"ri"grafi) dan antara yang terpenting ialah
/ih"nsh"ki (/ih"ngi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun A%9 M.
Berdasarkan kepada penulisan searah, Faman /ara merupakan +aman yang menandakan
kemuncak peminaman kebudayaan dari negara China.
.aa# M$i%i /124211512 M3
'engan keatuhan Kesy"gunan a, suatu peristi!a penting berlaku di negara Jepun iaitu
.emulihan Meii pada tahun &?>?. Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk
mengembalikan semula Maharaa kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua
masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari 'e!i Matahari.
Maharaa Meii berusia &> tahun ketika berlangsungnya peristi!a ini maka itu beliau
hanyalah merupakan ketua negara yang simb"lik kerana kepimpinan keraaan dikuasai "leh
beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Ch"shu atau
"ligarki Sat$ ch". .emimpin$pemimpin .emulihan Meii menyedari baha!a kedatangan
kuasa$ kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. Bagi
menghadapi ancaman ini, pemimpin$pemimpin .emulihan Meii bermatlamat untuk
menadikan keraaan baru sebuah negara yang kaya (ek"n"mi) dan tentera yang kuat (2uk"ku
Ky"hei) di samping mem"denkan negara tersebut.
,ntuk mencapai matlamat tersebut, dasar pem"denan dilaksanakan iaitu yang
meliputi pembentukan semula institusi$institusi p"litik, ek"n"mi dan s"sial menurut garisan
panduan dari Barat. 8angkah pertama ke arah m"denisasi Jepun ialah sistem feudalisme
dihapuskan. 'engan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya
diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraaI memansuhkan
tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusatI negara Jepun dibahagi$bahagikan menurut
daerah (Ken)I mengambil alih beban hutang semua daimy" dan *an (keraaan ba!ah kuasa
feudal)I penghapusan sistem atau hierarki s"sial ketat terutama menghapuskan sistem kelasI
memperkenalkan sistem kerahan tentera m"den. 'alam bidang ketenteraan, angkatan tentera
darat dan laut diperm"denkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri
persenataan m"denI sistem kerahan tentera m"denI dan latihan$latihan ketenteraan melalui
penubuhan akademi$akademi tentera. 'alam bidang perundangan, diperkenalkan beberapa
pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang$ undang m"den. Sistem undang$undang
m"den amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkai
semula peranian$peranian yang dianggap berat sebelah, iaitu peranian antara Jepun
dengan kuasa$kuasa Barat sekitar tahun &?=9$an dan &?>9$an di samping untuk memenuhi
perkembangan kapitalisme (industri). .ada tahun &?A6, keraaan Jepun telah melantik
se"rang peguam .erancis, @usta0e 1"iss"nade de 2"ntarabe sebagai penasihat kepada
Kementerian Keadilan. .eraturan dan sistem undang$undang m"den telah beraya
menghapuskan peranian$peranian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat
industri m"den.
Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ek"n"mi dan
ketenteraan yang m"den maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting "leh pemimpin$
pemimpm .emulihan Meii. .endidikan merupakan alat transf"rmasi untuk mencapai
matlamat mi dan kesannya, sistem pendidikan berbentuk m"den diperkenalkan. Keraaan
Jepun telah menghantar pelaar$pelaarnya ke seberang laut untuk mempelaari bidang
pentadbiran, sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil seumlah besar pakar untuk
mengaar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. .ada tahun &?A& ditubuhkan
Kementerian .elaaran dan sistem pendidikan yang seragam. .ada tahun &??>, ditubuhkan
,ni0ersiti 'iraa T"ky" yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. ,ni0ersiti ini
uga berperanan sebagai sek"lah latihan dalam perkhidmatan a! am (pentadbiran), pusat
pendidikan dan pusat penyelidikan. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan
pengh"rmatan terhadap Maharaa dan negara (nasi"nalisme), pendidikan ber"rientasikan
Barat dan pendidikan m"ral (etika Kung 2u T+e). .r"ses m"denisasi dilaksanakan dalam
bidang k"munikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. 'alam bidang
perhubungan, diperkenalkan penggunaan telegraf yang auh lebih pesat berbanding dengan
pembinaan landasan keretapi dan menelang tahun &??9, hampir semua bandar$bandar besar
memiliki sistem perhubungan m"den ini. 'alam bidang pengangkutan, diperkenalkan
pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan$landasan kereta apt untuk mengangkut
penumpang dan barangan ek"n"mi. Menelang tahun &??&,Jepun sudah memiliki landasan
kereta api sepanang %> batu, dan landasan kereta api antara Ky"t"$#tsu (&??9) dibina
sepenuhnya "leh urutera$urutera Jepun. Ini membuktikan dari segi k"munikasi, ianya sudah
mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat.
'alam bidang kebudayaan, berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni
lukis, seni mu+ik, seni drama dan lain$lain. Seni lukis tradisi"nal Jepun dipulihkan dan
diperbaharuiI lukisan minyak menadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama
penggunaan !arna$!arna terang begitu diminati pelukis$pelukis Jepun. Seni mu+ik gaya
Barat iaitu instrumental dan 0"kal menadi semakin terkenalI piring$piring hitam Barat
membaniri pasaran mu+ikI dan tarian$tarian Barat antaranya tarian ballr""m. Alat$alat mu+ik
tradisi"nal antaranya shakuhachi, k"t" dan samisen dan gaya mu+ik tradisi"nal Jepun iaitu
gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni mu+ik tradisi"nal dengan
Barat. Mengenai seni drama, kabuki +aman -d" yang diminati "leh g"l"ngan saudagar$
saudagar (kelas terendah struktur s"sial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama
ini mendapat pengh"rmatan s"sial yang tinggi di +aman Meii. 'rama Kabuki mengalami
perubahan$perubahan lain dalam bentuk peralatan dan mu+ik, struktur panggung dan teknik
penggunaan lampu. Selain itu diperkenalkan pementasan sandi!ara gaya Barat iaitu
Shingeki. Seiring dengan perkembangan Kabuki, industri perfileman berkembang pesat
dengan filem$filem bisu di peringkat a!al. Industri perfileman mencapai kemauan dalam
penggunaan tekn"l"gi teknik kamera m"den, penggunaan sarikata, teknik sinaran tiruan,
Jpr"pJ dan sebagainya.
'alam bidang kesusasteraan, berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada
beberapa aliran kesusasteraan baru. 'i peringkat a!al .emulihan Meii, minat terhadap
kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mend"r"ng kepada penteremahan karya$
karya Barat termasuk teremahan berbentuk bi"grafi t"k"h$t"k"h Barat seperti *"mer,
Shakespeare, 5"ltaire, 1"usseau dan lain$lain. Antara karya yang diteremahkan lalah
.ilgrimJs .r"gress, The Bible (#ld Testament) dan S"cial C"ntract. Melalui karya$karya
teremahan mi, masyarakat Jepun terutama g"l"ngan elit telah terdedah dengan idea$idea
Barat, ilmu pengetahuan dan sains, pemikiran p"litik, kebudayaan dan s"sial, pendidikan dan
sebagainya. #daJunichir" merupakan penteremah terkenal yang menerima pendidikan dari
,ni0ersity "f -dinburgh (Sc"tland). Kegiatan penteremahan telah memba!a kepada
perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun
iaitu gembun itchi "leh penulis$penulis n"0el. Antara t"k"h terkenal ialah 2utabatei Shimei
dengan karya teremahannya berudul 1ende+0"us (&??<). Berdasarkan penteremahan buku$
buku Barat, maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di +aman .emulihan
Meii. T"k"h$t"k"h kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui, Kanagaki 1"bun,
Ka!ashima Chun"suke, Suyehir" Tetch", Sud" /ansui, dan lain$lain. Terdapat penulis$
penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran p"litik dan sistem p"litik Barat antaranya
2uku+a!a Hukichi, Kat" *ir"yuku dan Itagaki Taisuke. Idea$idea dan pemikiran p"litik
2uku+a!a Hukichi mengenai pem"denan telah menadi panduan dan semangat kepada
pemimpin$pemimpin .emulihan Meii. Idea$idea pemikiran dan te"ri$ te"ri ek"n"mi yang
memba!a kepada d"ktrin laisse+$faire (perdagangan bebas) telah dipel"p"ri "leh Taguchi
,kichi, melalui penulisannya berudul 'asar -k"n"mi (Kei+ai Saku) pada tahun &??%. 'i
negara Jepun uga, berlaku perkembangan persuratkhabaran. Akhbar harian pertama dalam
bahasa Jepun ialah /isshin Shinishi (1eliable 'aily /e!s). .enerbitan akhbar menggunakan
mesin cetak yang diimp"rt dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. Menelang
tahun &?A=, terdapat seumlah lebih &99 enis surat khabar dan maalah berkala dicetak di
Jepun.
Secara umumnya, dasar .emulihan Meii (&?>?$&<&%) telah memba!a negara Jepun
ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan
tentera (p"litik) yang dianggap m"den. .encapaian dalam pelbagai bidang terutamanya
melalui hubungan dengan Barat mend"r"ng kepada pem"denan negara Jepun. /atiahnya, ini
meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa
ek"n"mi dan ketenteraan, setaraf dan dapat menyaingi kuasa$kuasa Barat.
2.6 S$%ara& Ri#'ka( P$rk$)a#'a# Taa!"# I#!ia
4alaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun &,=99SM tetapi unsur$unsur
budaya tetap diteruskan di ka!asan$ka!asan lain terutama di @uarat. Tembikar merah
seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di @uarat, begitu uga bentuk periuk
dan benda$benda l"gam. .enemuan$ penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di
India Selatan uga menunukkan unsur$unsur yang sama dengan tamadun Indus. 'i ka!asan
@uarat, perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar$bandar iaitu
.rabhaspatan, Br"ach dan /agara. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada
perdagangan @uarat.
Budaya Indus mulai mengalami kemer"s"tan dan akhirnya kedatangan "rang$"rang
Arya pada tahun &,=99SM telah memba!a kemunculan satu peradaban baru di barat laut
India. Asal$usul "rang$"rang Ind" Arya dapat dikesan di ka!asan$ka!asan antara ."land dan
Asia Tengah. Kekurangan ka!asan rumput$rampai bagi ternakan mereka telah mend"r"ng
kaum ini untuk bermigrasi ke ka!asan utara, barat dan selatan. Sebahagian dari kumpulan
yang datang ke ka!asan Iran dan IraB meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.
Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang$seli dan dalam masa inilah
berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan. 4alaupun kumpulan Arya
dapat mengekalkan beberapa unsur$unsur budaya yang diba!a bersama mereka tetapi
pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya k"mp"sit di ka!asan utara India
yang dikenali sebagai Budaya Ind" Arya (Budaya 5edik). #rang$"rang Ind" Arya telah
mencipta teks$teks agama atau 5eda$5eda yang mengandungi ma+mur$ma+mur agama. 'ari
5eda$0eda mi, terutama 1ig 5eda yang disusun antaratahun &,%99SM dan &,999SM, kita
dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan p"litik, s"sial, ek"n"mi
dan agama masyarakat Ind" Arya.
Asas "rganisasi p"litik dan s"sial masyarakat Ind" Arya ialah kula (keluarga) yang
diketuai "leh grihaspatiI beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang
diketuai "lehgraminaI beberapa kampung adalah bahagian 0isya (bandar) yang diketuai "leh
0isyapatiI dan beberapa 0isya adalah sebahagian danana yang diketuai "leh raa (raana).
Kedudukan raa begitu dih"rmati dan baginda dinasihati "leh mantriparishad (ahli$ahli adalah
negara!an yang dipilih "leh raa). Kuasanya dika!al "leh pandangan umum dan undang$
undang dan rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan se"rang raa yang menyele!eng
dalam tugasnya. 'ua badan iaitu sahha (angg"ta$angg"tanya terdiri dari ketua$ ketua dan
"rang$"rang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggunga!ab
menga!al kuasa raa.
'ari sudut percukaian, cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. .ertanian
merupakan akti0iti utama "rang$"rang Ind" Arya terutamanya tanaman biirin iaitu barii dan
gandum. Selain itu, kegiatan penternakan binatang uga penting dan "rang$"rang Ind" Arya
menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. Terdapat uga "rang$
"rang Ind" Arya yang menadi nelayan, tukang d"bi, penggunting rambut, penual daging,
pembuat bakul, pembuattembikar.peminam!angdanpedagang. Bharukachcha dan Tamralipti
menadi k"ta$k"ta penting dalam perdagangan luar.
E-a7ar Ma"r7a
'engan kemunculan empayar Maurya, latar belakang searah menadi semakin elas
kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persearahan. @ambaran p"litik India uga
semakin elas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai
seumlah besar ka!asan di India dan sistem p"litik mencapai tahap keseragaman.
.engasas empayar Maurya, Chandragupta Maurya telah menggantikan /anda pada tahun
6%&SM ketika baginda berusia %= tahun dan berasal dari puak M"riya. .anduan dan strategi
yang diberikan "leh penasihatnya, Kautalya atau Chanakya (se"rang Brahmin) telah
membantu Chandragupta menalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki ka!asan$
ka!asan Indus, @anges dan barat laut India. Sumber$sumber bertulis @reek menyebutkan
tentang peperangan antara Sandrac"tt"s (Chandragupta) dengan Seleucus /ikat"r
(pemerintah @reek), kemenangan ke atas ka!asan$ka!asan Seleucid di Indus pada tahun
696SM, peranian yang dibuat antara mereka dan perkah!inan puteri Seleucus dengan
Chandragupta. 'isebutkan uga tentang duta Seleucus, Megasthenes yang menetap di
.ataliputra dan ke!uudan a!atankuasa khas bertuuan untuk menaga kebaikan "rang
asing.
.ada tahun %<ASM, Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan
takhta kepada puteranya, Bindusara. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mys"re
di selatan India dan penggantinya, As"ka .iyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di
timur. .enaklukan Kalinga penting dalam searah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku
di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada As"ka sehingga baginda memeluk
agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekeaman).
'i ba!ah pemerintahan As"ka, sistem Buddhisme disusun semula semasa Malis
Buddhis Ketiga bersidang di .ataliputra pada tahun %=9SM. Malis ini uga memutuskan
supaya dihantar pengembang$pengembang agama Buddha ke ka!asan lain di India dan ke
luar India. As"ka telah menghantar utusan$ utusan dipl"matik dan agama ke Syria (Anti"chus
II The"s %>9$%:>SM), Mesir (.t"lemy III .hiladelphus, %?=$%:ASM), Maced"nia (Antig"nus
@"natus, %A>$ %6<SM), Cyrene (Magas) dan -pirus (Ale;ander). *ubungan dengan dunia
luar berkembang sehingga keraaan dan masyarakat @reek mempunyai pengetahuan yang
luas tentang kehidupan di India. *ubungan erat diadakan dengan keraaan Seleucid di barat
laut dan ini dibuktikan melalui ciri$ciri .ersia yang terdapat pada Tiang$tiang As"ka (As"kan
.illars) yang mungkin diukir "leh pengukir dari ka!asan barat laut. Idea inskripsi batu
mungkin berasal dari .ersia. Inskripsi$inskripsi As"ka terdapat di ka!asan India Selatan dan
baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan keraaan Ch"la, .andya, Satiyaputra
dan Keralaputra. .utera As"ka, Mahindra telah mela!at Ceyl"n sebagai pengembang agama
Buddhis.

.emerintahan raa$raa Maurya yang pertama, kedua dan ketiga penting bukan kerana
penaklukan tetapi sistem keraaan yang didirikan. Arthasastra, merupakan teks tentang
keraaan dan ek"n"mi yang disusun "leh Kautalya (penasihat Chandragupta) yang memberi
panduan kepada pemerintah$pemerintah India.Buddhis dan Jain.
H")"#'a# I#!ia !$#'a# D"#ia L"ar
'alam persearahan India sehingga +aman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi
antara "rang India dengan dunia luar terutama di ka!asan rantau Asia. *ubungan a!al telah
bermula seak +aman sebelum Masihi di mana pedagang$pedagang India belayar ke lautan
Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah$rempah, kayu$kayuan, damar, emas dan
lain$lainnya. Melalui kaedah arke"l"gi, carigali di Arikamedu di India Selatan, #c$e" di Ind"
China, Kuala Selinsing di .erak menunukkan kesan$kesan pusat perniagaan antarabangsa
yang meliputi rantau Asia Tenggara, ka!asan India Selatan dan -mpayar @rec"$1"man pada
permulaan tarikh masihi. Inskripsi$inskripsi Tamil yang diumpai di Takuapa (di selatan Thai)
dan 8abu Tu!a (Sumatera) menunukkan peranan gabungan syankat peniaga$peniaga India di
Asia Tenggara.
,nsur$unsur budaya dan tradisi India yang diba!a "leh pedagang$ pedagang ke Asia
Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama, ketatanegaraan, bahasa, sastera dan seni
rakyat ke rantau ini. 'alam sistem p"litik Asia Tenggara, unsur$unsur agama *indu dan
Buddha menadi asas ker"hanian bagi institusi keraaan sehingga pihak pemenntah digelar
sebagai de0araa. .engaruh aaran Sai0isme terlihat pada candi yang mempunyai patung
ling", (lambang aspek kede!aan Si0a) manakala pemerintah yang menganuti 5aisna0isme
dianggap sebagai inkamasi 'e!a 5ishnu. ,ntuk memperkukuhkan dan mengesahkan k"nsep
mengenai pemuaan de0araa, ianya dialankan "leh pendita$pendita Brahmin atau sami$sami
Buddha melalui nyanyian$nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana$istana raa.
/yanyian$nyanyian suci dari Te0aram dan Tiru0acakam masih diamalkan sehingga kini di
Thailand semasa upacara pertabalan raa. Manakala, pengaruh agama Buddha dapat dilihat
pada candi B"r"budur di .ulau Ja!a dan candi Angk"r Th"rn di Kampuchea.
'alam bidang kesusasteraan Asia Tenggara, pengaruh karya$karya epik *indu dan
cerita$cerita agama Buddha amat penting. Cerita$cerita 1amayana, Mahabharata danJataka
menyediakan bahan$bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang berc"rak
lisan dan bertulis. *ikayat Seri 1ama, *ikayat Sang B"ma, *ikayat .enda!a 8ima di
Malaysia dan 1amakien di Siam menunukkan kepentingan cerita Sri 1ama di kalangan
penduduk Asia Tenggara. Cerita$cerita 1amayana dan Mahabharata telah memperkayakan
lagi seni pertunukan pentas seperti !ayangkulit.
'alam bidang bahasa, perbendaharaan bahasa$bahasa di Asia Tenggara diperkayakan
melalui pr"ses pinam meminam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit, .ali dan Tamil.
la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan, kekeluargaan, perdagangan, pengetahuan,
keagamaan, fen"mena semula adi dan sebagainya. Begitu uga dengan Sri 8anka (Ceyl"n),
pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada +aman As"ka dan
kemudiannya menadi agama rasmi, dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan
."l"nnaru0a, dalam seni lukis, seni ukir, seni tarian dan seni mu+ik. Manakala negara China
tidak terkecuali dari pengaruh India terutama agama Buddha yang telah menggalakkan
pengembara Buddhis Cina seperti 2a *sien, *suan Tsang dan I Tsing yang mela!at India
untuk belaar, mengkai dan mengumpul kitab$kitab Buddhis.

Anda mungkin juga menyukai