Anda di halaman 1dari 8

MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu

TINGKATAN : 3C
TARIKH : 5 Mei 2009
MASA : 0 !i"i#
TAJ$K : Karangan Pendapat (Sejak akhir-akhir ini, kita dihidangkan dengan
pelbagai ruang hiburan dalam rancangan realiti tv yang disiarkan
untuk menarik minat penonton atau masyarakat. Huraikan pendapat
anda tentang pengaruh rancangan realiti kepada remaja kini)
%BJEKTI& : Se'elu! (e")a*a+a" #a!a#, (ela*a+ -a(a#:
i. Me"/i+i0a" isi1isi (e"#i") #e"#a") (e")a+uh +a"/a")a"
+eali#i 0e(a-a +e!a*a 0i"i2
ii. Me")e"al (as#i )a!'a+a" 0eselu+uha" i"i (e"#i") ya")
!e+e0a (e+3leh2
&%K$S $TAMA : &$ 20 : Me"-a(a# !a0lu!a# -a+i(a-a (el'a)ai su!'e+ ya")
-i-e")a+, -i'a/a -a" -i#3"#3"2
&%K$S SAMPINGAN : &S 24 : Me")e"al(as#i -a" !e"ya#a0a" )a!'a+a" 0eselu+uha",
i-ea u#a!a, isi (e"#i") -a" isi +ele5a" #e"#a") 'aha"
ya") -i-e")a+, -i'a/a -a" -i#3"#3"2
ARAS : A+as 4 6ii. : Me"-e")a+ -a" !e"ya#a0a" )a!'a+a" 0eselu+uha"
-a" i-ea u#a!a2
KEMAHIRAN BAHASA : Me"-e")a+, 'e+#u#u+ , !e!'a/a -a" !e"ulis2
SISTEM BAHASA : Se'u#a" -a" I"#3"asi
Ta#a'ahasa : Ka#a A-*e0#i7
ILM$ : Kesusas#e+aa"2
NILAI : Hi-u( 'e+!asya+a0a#, 'e0e+*asa!a
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH : Ke!ahi+a" Be+7i0i+, Ke/e+-asa" Pel'a)ai
BAHAN BANT$ MENGAJAR : Ga!'a+, 0e+#as !ah*3"), !a+0e+, 0a- a+aha"
PENGETAH$AN SE8IA A8A : Ke'a"ya0a" (ela*a+ -a" !asya+a0a# 0i"i #e+lalu 7a"a#i0
-e")a" (e+0e!'a")a" +a"/a")a" +eali#i2 Se'elu! i"i (ela*a+
#elah -ia*a+ !e"ulis 0a+a")a" (e"-a(a#2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN
ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
Soalan :
i. A(a0ah ya") 0a!u liha# -i
ha-a(a" i"i9
ii. Cu'a 0a!u 0ai#0a" a(a
ya") 0a!u liha# -e")a"
#3(i0 (e!'ela*a+a" ya")
a0a" 0i#a (ela*a+i ha+i i"i2
iii. A(a0ah /3"#3h +a"/a")a"
+eali#i #5 ya") 0a!u #ahu9
Set Induks !" #nt$
1Gu+u !e"u"*u00a" )a!'a+ i0la"
+a"/a")a" +eali#i 0e(a-a (ela*a+2
1Gu+u -a" (ela*a+ 'e+s3al *a:a'
#e"#a") 'aha" +a")sa")a" ya")
-i(a!e+ -a" !e")ai#0a""ya -e")a"
#3(i0 (e!'ela*a+a" ha+i i"i2
BBM : Ga!'a+ i0la" +a")sa")a"
+eali#i2
KBT : Ke!ahi+a" Be+7i0i+
KA% ARAHAN :
Ku!(ula" 4
1!e!'e"#a")0a" #e"#a") 0e'ai0a"
+a")/a")a" +eali#i 0e(a-a +e!a*a
0i"i2
Ku!(ula" 2
1!e")u(as #e"#a") 0e'u+u0a"
a#au(u" 0esa" 0e(a-a +e!a*a 0i"i
ya") #e+lalu 7a"a#i0 -e")a"
(e")a+uh +a"/a")a" +eali#i2
Ku!(ula" 3
1!e!'ua# 0esi!(ula" sa!a a-a
+a"/a")a" +eali#i #5 (a#u# -ia-a0a"
se#ia( #ahu" a#au -i!a"suh0a"2
Langka& ' ! () #nt$
1Gu+u !e!i"#a (ela*a+ !e")elas0a"
'ila")a" (ela*a+ 0e(a-a #i)a
0u!(ula"2
1Gu+u !e!'aha)i0a" 0u!(ula" #a-i
0e(a-a #i)a #u)asa" ya") 'e+'e;a2
1Se#ia( 0u!(ula" -i0ehe"-a0i
!a")ha"#a+ :a0il 0u!(ula" !asi")1
!asi") u"#u0 !e")a!'il 0a- a+aha"
-a+i(a-a )u+u2
1Se#ia( 0u!(ula" -i0ehe"-a0i
!e"ye"a+ai0a" isi 0a+a")a" !asi")
!asi") u"#u0 -i'e"#a")0a" -i
ha-a(a" 0elas2
1Gu+u !e"ilai isi ya") -i0e!u0a0a"
3leh se#ia( 0u!(ula"2
BBM : Ke+#as !ah*3"), !a+0e+ -a"
0a- a+aha" u"#u0 se#ia( 0u!(ula"2
Nilai : Ke+*asa!a, #3l3")1!e"3l3")2
KBT : Ke/e+-asa" Pel'a)ai -a"
Ke!ahi+a" Be+7i0i+2
S3ala" : Langka& * !() #nt$ BBM : Bu0u la#iha"
Karangan Pendapat
(Sejak akhir-akhir ini, kita
dihidangkan dengan pelbagai ruang
hiburan dalam rancangan realiti tv
yang disiarkan untuk menarik minat
penonton atau masyarakat.
Huraikan pendapat anda tentang
pengaruh rancangan realiti kepada
remaja kini)
1Gu+u !e"ulis #a*u0 0a+a")a" (a-a
(a(a" (u#ih2
1Be+-asa+0a" isi (e"#i") ya")
-i'i"/a")0a" (ela*a+ -i0ehe"-a0i
!e"ulis 0a+a")a" (e"-a(a#
sele")0a("ya -ala! 'u0u la#iha"
!asi")1!asi")2
1Masa !e"*a:a' ya") -i(e+lu0a"
ialah sela!a <0 !i"i# *a-i, (ela*a+
-i!i"#a !e"yia(0a" #u)asa"
se!asa 0elas (e+se-iaa" -a"
#u)asa" (e+lu -iha"#a+ (a-a :a0#u
Bahasa Melayu se#e+us"ya2
6Kha!is =05=09.
Guru memberi peneguhan secara
langsung kepada pelajar yang dilihat
kurang jelas tentang arahan ataupun
topik pembelajaran hari ini2
Penutup !" #nt$
1Gu+u !e!'ua# (e"ilaia"
0eselu+uha" #e+ha-a( hasil 0e+*a
ya") #elah -i#3"*3l0a" 3leh (ela*a+
-a" !e!'ua# +u!usa" isi (ela*a+a"
ha+i i"i2
1Se0i+a"ya (ela*a+ !e")e!u0a0a"
(e+s3ala" )u+u a0a" !e"*a:a' -a"
!e!'e+i #u"*u0 a*a+ u"#u0
!e")hasil0a" se'uah 0a+a")a"
ya") 'ai0
BBM : Bu0u la#iha"
Guru akan membuat refleksi
terhadap tahap pencapaian pelajar
sepanjang pengajaran dan
pembelajaran hari ini.
KA8 ARAHAN :
KUMPULAN 1
1!e!'e"#a")0a" #e"#a") 0e'ai0a" +a")/a")a" +eali#i
0e(a-a +e!a*a 0i"i2
KUMPULAN 2
1!e")u(as #e"#a") 0e'u+u0a" a#au(u" 0esa" 0e(a-a
+e!a*a 0i"i ya") #e+lalu 7a"a#i0 -e")a" (e")a+uh
+a"/a")a" +eali#i2
KUMPULAN 3
1!e!'ua# 0esi!(ula" sa!a a-a +a"/a")a" +eali#i #5
(a#u# -ia-a0a" se#ia( #ahu" a#au -i!a"suh0a"2
GA8IS MELA>$
setiap hari Khamis bermula 16 Oktober ini pukul 9.30 malam, sepanjang 13
episod
BER!"! #!$R%&
R!'! (!)!K !*RO
!K!+E"% #!&*!%!
"!(!,%!& %+O(

Anda mungkin juga menyukai