Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TAHUN LIMA
MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
- Budi pekerti
i. Menjelaskan kepentingan
cara mendisiplinkan diri.
ii. Mengurus diri dan masa
secara bertanggungjawab.
iii. Berdisiplin dan mempunyai
Integriti diri.
I. Melakonkan cara memberi
maklum balas.positif secara
lisan dan perlakuan
II. Membuat jadual belajar.
III. Mengulangkaji pelajaran.
1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
- Adab
i. Menjelaskan kepentingan
cara mendisiplinkan diri.
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam
aktiiti di ruma! dan di sekola!.
iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti
diri.
I. Berkongsi maklumat tentang
disiplin diri dengan sa!abat
pena.
II. Simulasi semasa berkunjung
ke ruma! jiran.
III. Menyenaraikan adab-adab
semasa berkunjung ke ruma!
jiran" sa!abat" keluarga dan
lain-lain.
1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
- #eraturan
i. Menjelaskan kepentingan cara
mendisiplinkan diri.
ii. Mengurus diri dan masa secara
bertanggungjawab.
iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti
diri.
I. Menyenaraikan peraturan-
peraturan di sekola! dan
dalam kelas.
II. Melakonkan aktiiti murid-
murid semasa membeli
makanan di kantin.
III. Membuat peta minda
$ mematu!i peraturan%
1. Sayangi Diri b. #engurusan masa
- Di ruma!
i. Meng!uraikan kepentingan dan
menguruskan masa.
ii. Mengurus diri dan masa secara
bertanggungjawab.
iii. Meng!argai diri.
I. Bersoal-jawab tentang
kepentingan menga!argai
masa.
II. Membuat jadual !arian
sendiri.
1. Sayangi Diri b. #engurusan masa
- Di sekola!
i. Menjelaskan kepentingan cara
mendisiplinkan diri.
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam
aktiiti di ruma! dan di sekola!.
iii. Meng!argai masa
I. Mengenalpasti pernyataan
yag sesuai berkaitan dengan
diri.
II. Main peranan $& meng!adiri
satu temuduga%
III. Menyusun atur perlakuan
mengikut urutan yang betul.
'. Sayangi (eluarga
a. #eranan dan
tanggungjawab
anggota keluarga asas
i . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab
anggota keluarga asas
ii . Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan
dengan anggota keluarga
iii. Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa
dan anggota keluarga.
I. Menulis senarai aktiiti
!arian ibu dan bapa serta
membincangkan peranan
dan tanggungjawab mereka.
'. Sayangi (eluarga
a. #eranan dan
tanggungjawab
anggota keluarga asas
i. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan
!ubungan baik dengan anggota keluarga
asas
ii. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan
dengan anggota keluarga asas
iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai anggota keluarga
I. Membincangkan !ubungan
yang si!at antara ibu" bapa
dan anak.
II. Menyenaraikan peraturan
untuk menjaga keselamatan
di ruma!.
' . Sayangi (eluarga
b . )ubungan keluarga
kembangan
i . Meng!uraikan kepentingan menjalinkan
!ubungan baik dengan anggota keluarga
kembangan
ii . Menjalinkan !ubungan yang erat dengan
anggota keluarga kembangan
iii .Menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai anggota keluarga
I. Meng!asilkan peta minda
cara menjaga warga tua*
kurang berupaya dalam
keluarga.
' .. Sayangi (eluarga b. )ubungan keluarga
kembangan
i. Meng!uraikan kepentingan menjalinkan
!ubungan baik dengan anggota keluarga
kembangan
ii . Meng!ormati dan meng!argai ibu bapa dan
anggota keluarga kembangan
iii. Mengamalkan tatasusila dalam !ubungan
I. Memainkan peranan
tentang konflik dalam
keluarga dan cara
mengatasi konflik tersebut.
dengan anggota keluarga kembangan
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat
a. Semangat kejiranan
- )idup ber!armoni
dengan jiran
- Mengenali keluarga
jiran
i. Menjelaskan kepentingan semangat
kejiranan dipupuk dikalangan anggota
masyarakat .
ii. Menyertai aktiiti masyarakat setempat
iii. Meng!ormati jiran tetangga
I. Menyenaraikan langka! untuk
mendapatkan bantuan ketika
berlaku keselamatan di
kawasan tempat tinggal
II. Melibatkan diri dalam projek
gotong-royong di tempat
ibadat" rekreasi dan kawasan
tempat tinggal
III. Meng!asilkan pelan
kawasan tempat tinggal.
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat
a. Semangat kejiranan
-Mema!ami cara !idup
jiran
- Meng!ormati agama
dan budaya jiran
i. Meng!uraikan faeda!" aktiiti kejiranan
pada masyarakat dan ,egara
ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk
menjaga imej masyarakat .
iii. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole!
menjejaskan keseja!teraan masyarakat
i. Melibatkan diri dalam projek"
gotong-royong di tempat ibadat"
rekreasi dan kawasan tempat
tinggal.
ii. Mencadangkan aktiiti !ari
keluarga di kawasan tempat
tinggal
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat
a. Semangat kejiranan
- Menganggap jiran
i. Menjelaskan kepentingan semangat
kejiranan dipupuk dikalangan anggota
masyarakat
ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk
menjaga imej masyarakat
i. Menyenaraikan langka! untuk
mendapatkan bantuan ketika
berlaku kecemasan di kawasan
tempat tinggal
ii. Melibatkan diri dalam projek
seperti keluarga sendiri
iii. Meng!ormati jiran tetangga
gotong-royong di tempat ibadat"
rekreasi dan kawasan tempat
tinggal.
iii. Meng!asilkan pelan tempat
tinggal
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat

b. Aktiiti kejiranan
- -otong-royong
i. Meng!uraikan faeda! aktiiti kejiranan
pada masyarakat dan ,egara
ii. Menyertai aktiiti masyarakat setempat
iii. Meng!ormati jiran tetangga
i. Melibatkan diri dalam projek
gotong-royong di tempat ibadat"
rekreasi dan kawasan tempat
tinggal.
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat
b. Aktiiti kejiranan
- .uma! terbuka
i. Meng!uraikan faeda! aktiiti kejiranan
pada masyarakat dan ,egara.
ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk
menjaga imej masyarakat
iii. Meng!ormati jiran tetangga
i. Melibatkan diri dalam aktiiti
ruma! terbuka
ii. Menyenaraikan langka!-
langka! sebagai persiapan
membuat ruma! terbuka
+. )idup Bersama Di
Sekola! Dan
Masyarakat

b. Aktiiti kejiranan
- Sukaneka
- .iada!
i. Meng!uraikan faeda! aktiiti kejiranan
pada masyarakat dan ,egara
ii. Menyertai aktiiti masyarakat setempat
iii. #eka ter!adap isu dan masala! yang bole!
menjejaskan keseja!teraan masyarakat.
i. Melibatkan diri dalam aktiiti
sukaneka di kawasan tempat
tinggal
ii. Menyenaraikan a!li
jawatankuasa bagi
merealisasikan aktiiti sukaneka
/. (enali Budaya
Malaysia
a. (enali dan apresiasi
kekayaan pelbagai
warisan budaya malaysia
i. Mengenal pasti pelbagai warisan
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
budaya.
iii. Menerima dan meng!ormati amalan
budaya kaum lain.
i. Meng!asilkan peta asal usul
seni tari
dan alat mu0ik mengikut
negeri.
ii. Mempelajari dan mengadakan
persemba!an tarian pelbagai
- Seni tari dan mu0ik kaum.
iii. Memainkan lagu dengan
menggunakan alat mu0ik
pelbagai
kaum.
/. (enali Budaya
Malaysia
a. (enali dan apresiasi
kekayaan pelbagai
warisan budaya malaysia
- Ba!asa dan dialek
i. Mengenal pasti pelbagai warisan
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
budaya.
iii. Menerima dan meng!ormati
amalan budaya kaum lain.
i. Meng!asilkan peta asal-usul
ba!asa
dan dialek mengikut kaum.
ii. Melakonkan adab sosial
pelbagai
kaum.
/. (enali Budaya
Malaysia
b. (enali dan apresiasi
adab sosial warisan
budaya Malaysia
- Adab berpakaian
i. Mengenal pasti pelbagai warisan
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
budaya.
iii. Menerima dan meng!ormati amalan
budaya kaum lain.
i. Meng!asilkan rekaan bentuk
pakaian
mengikut suku kaum.
ii. Melakonkan adab sosial
pelbagai
kaum.
/. (enali Budaya
Malaysia
b. (enali dan apresiasi
adab sosial warisan
budaya Malaysia
- Adab men0iara!i.
i. Menjelaskan adab-adab sosial
warisan budaya dan kepentingannya.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
budaya.
iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan
kekayaan warisan budaya Malaysia.
i. Menunjukkan gambr-gambar
yang
menggambarkan budaya
0iara!
men0iara!i.
ii. Mempelajari dan mengadakan
simulasi ruma! terbuka.
1. Malaysia ,egaraku
a. (enali sistem
pemerinta!an kerajaan
Malaysia
2 Maksud kerajaan
i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
warganegara
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia
kepada raja dan ,egara
i. Membuat carta organisasi
tentang menteri- menteri dalam
kabinet Malaysia.
ii. Melukis bendera Malaysia
sebagai sala! satu identiti utama
,egara
1. Malaysia ,egaraku
a. (enali sistem
pemerinta!an kerajan
Malaysia
2 #eranan kerajaan
i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan
Malaysia.
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara.
iii. Meng!argai peranan kerajaan dalam
pembangunan ,egara
i. Melukis artikel kepada ak!bar
untuk mela!irkan rasa bangga *
memberi cadangan untuk
meningkatkan kualiti !idup
seperti mengucapkan terima
kasi! kepada pemimpin
a. (enali sistem
pemerinta!an kerajaan
Malaysia
i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
warganegara.
ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
i.Menjalankan simulasi jenis 3
jenis pekerjaan yang memberi
sumbangan kepada kerajaan
1. Malaysia ,egaraku
2 #eranan rakyat sebagai
warganegara
,egara.
iii. Meng!argai peranan kerajaan dalam
pembangunan ,egara.
2 sebagai #etani" ,elayan
2 sebagai #endidik
2 sebagai anggota #olis" 4entera"
Bomba
2 sebagai Doctor
2 Dsb
1. Malaysia ,egaraku
b. (enali dan !ormati
pemimpin ,egara dan
tempatan
2 D5MM Seri #aduka
Baginda 5ang di-#ertuan
Agong
i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan
Malaysia.
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara
iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat
setia kepada raja dan ,egara.
i. Memaparkan gambar 3 gambar
D5MM Seri #aduka Baginda
ii. Membuat carta organisasi
tentang sistem pemerinta!an
kerajaan Malaysia.
1. Malaysia ,egaraku
b. (enali dan !ormati
pemimpin ,egara dan
tempatan
2 Sultan * .aja * 5ang
Dipertuan Besar * 4uan
5ang 4erutama
i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan
Malaysia.
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara.
iii. Meng!ormati pemimpin ,egara.
i. Menyanyikan lagu kebangsaan
dan lagu negeri
ii. Menyenaraikan negeri 3 negeri
yang ditadbir ole! .aja * Sultan
dan 5ang di 3 #ertua ,egeri

1. Malaysia ,egaraku
b. (enali dan !ormati
pemimpin ,egara dan
tempatan
2 #erdana Menteri
2 Menteri Besar * (etua
Menteri
i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan
Malaysia.
ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
,egara.
iii. Meng!argai peranan kerajaan dalam
pembangunan ,egara.
i. Membuat carta organisasi
tentang Menteri 3 Menteri dalam
kabinet Malaysia.
1. Malaysia ,egaraku
b. (enali dan !ormati
pemimpin ,egara dan
tempatan
2 6akil rakyat
2 #eng!ulu * (etua
Masyarakat
i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
warganegara
ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
,egara.
iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat
setia kepada raja dan ,egara.
i. Membuat carta organisasi
tentang 6akil .akyat" #eng!ulu *
(etua Masyarakat.
ii. Menjalankan simulasi proses
pemili!an (etua (ampung.
2 #enamaan 7alon
2 (empen
2 Mengundi
2 Mengira 8ndi
2 #engumunan #emenang
2 8capan calon yang menang.
1. Malaysia ,egaraku
b. (enali dan !ormati
pemimpin ,egara dan
tempatan
2 Sultan * .aja * 5ang
Dipertuan Besar * 4uan
5ang 4erutama
i. Menjelaskan sistem pemerinta!an kerajaan
Malaysia.
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara.
iii. Meng!ormati pemimpin ,egara.
i. Menyanyikan lagu kebangsaan
dan lagu negeri
ii. Menyenaraikan negeri 3 negeri
yang ditadbir ole! .aja * Sultan
dan 5ang di 3 #ertua ,egeri

9. Sedia )adapi
7abaran
a.7iri-ciri peribadi terpuji
- (ero!anian dan
keimanan
i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji
ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk
kejayaan diri.
iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi
terpuji
i.Mempamerkan * menayangkan
gambar-gambar tempat
beribadat.
ii.Murid mencatat adab-adab
ketika beribadat berdasarkan
gambar dan maklumat yang
disediakan.
iii. 6akil kumpulan
membentangkan !asil kerja.
9.Sedia )adapi
7abaran
a.7iri-ciri peribadi terpuji
-#ertuturan dan tingka!
laku yang mulia
i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji
ii: Membentuk sa!sia! dan emosi yang positif.
iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi
terpuji.
i. Melakonkan aktiiti konflik
dengan rakan
ii. 6akil kumpulan membuat
pembetulan pertuturan yang
tidak sopan.
iii.Memadankan perkataan sopan
dengan gambar yang disediakan.
9. Sedia )adapi
7abaran
a.7iri-ciri peribadi terpuji.
- (eta!anan diri
- (ecerdasan emosi $;<%
dan intelek $I<%
i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji.
ii: Membina keta!anan diri untuk meng!adapi
cabaran.
iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi
terpuji.
i. Melakonkan aktiiti
penyelesaian masala!
berdasarkan kad gambar:
- konflik dengan rakan
- masala! pembelajaran
- takut meng!adapi cabaran
- tekanan keluarga
9. Sedia )adapi
7abaran
a. 7iri-ciri peribadi terpuji
- 8sa!a meneruskan
kecemerlangan
i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji.
ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk
kejayaan diri.
iii: Berusa!a untuk meningkatkan peribadi
terpuji.
i. Meng!asilkan peta minda
wawasan diri $ kajian masa
depan %
ii. #enerangan peta minda ole!
wakil kumpulan.
iii. #ameran peta minda.
PEMBELAJARAN LUAR
BILIK DARJAH -
KHIDMAT MASYARAKAT