Anda di halaman 1dari 2

Fakta-fakta mengenai psikologi sukan

Fakta-fakta mengenai psikologi sukan


Jika anda hanya mendengar istilah psikologi sukan, anda mungkin mempunyai banyak soalan
tentang apa dan bagaimana ia boleh membantu anda. Mendapatkan maklumat yang tepat
mengenai psikologi sukan untuk membantu anda memahami Apakah psikologi sukan dan
Apakah peranan mereka mempunyai dalam Olahraga. Fakta-fakta mengenai psikologi sukan
akan memberikan anda kefahaman yang baik tentang maklumat asas yang berkaitan dengan
bidang.
Apa itu psikologi sukan?
sikologi sukan merupakan bidang yang melibatkan pemerhatian tingkah laku dan bagaimana ia
memberi kesan kepada prestasi sukan. Apabila seorang ahli psikologi sukan adalah beker!a
dengan seseorang atlet, tingkah laku atlet dipatuhi dan psikologi sukan profesional menentukan
bagaimana tingkah laku itu akan men!e!askan prestasi sukan. sikologi sukan !uga berusaha
untuk menentukan bagaimana penglibatan dalam bidang sukan memberi kesan kepada kesihatan
fi"ikal dan emosi atlet. Men#apai ob!ektif-ob!ektif asas ini dapat membantu ahli psikologi sukan
untuk membentuk pelan tindakan indi$idu bagi setiap pelanggan-pelanggan mereka.
%agaimanakah ahli psikologi sukan boleh membantu atlet?
&erdapat banyak #ara di mana ahli psikologi sukan boleh membantu atlet.
enetapan matlamat' psikologi sukan boleh beker!a dengan atlet dan membantu mereka untuk
menetapkan matlamat yang ke#il dan boleh di#apai. Men#apai matlamat ini akan membantu atlet
untuk kekal bermoti$asi dan !uga boleh membantu dengan pen#apaian matlamat yang lebih
besar.
Meningkatkan tumpuan' atlet boleh men!adi terganggu oleh banyak perkara yang berbe"a
termasuk penonton atau tekanan untuk ber!aya. (ehilangan fokus ini boleh menghalang prestasi
mereka dan men!adikan ia sukar untuk menang. sikologi sukan boleh membantu atlet
mempela!ari kemahiran memberi tumpuan dan mengekalkan fokus sepan!ang pertandingan.
Menangani tekanan' atlet banyak menghadapi tekanan yang kuat untuk melakukan yang terbaik
dan memba)a pasukan mereka untuk kemenangan. Menangani tekanan ini boleh menyebabkan
banyak tekanan, yang sebenarnya boleh mengalihkan perhatian atlet daripada membuat
persembahan. sikologi sukan boleh membantu atlet bela!ar untuk menghadapi tekanan dan
gunakan ia sebagai satu moti$asi yang positif dan bukannya mengurangkan tekanan.
*i mana ahli psikologi sukan beker!a?
sikologi sukan boleh beker!a dalam persekitaran berbe"a yang banyak dan dengan pelbagai
!enis orang. erunding boleh beker!a dengan pasukan Olahraga atau atlet indi$idu supaya
prestasi bertambah baik. (elab ke#ergasan atau pen#ipta program ke#ergasan boleh mengupah
ahli psikologi sukan untuk mengka!i semula program-program mereka dan membuat sebarang
perubahan yang diperlukan. +ebagai #ontoh, seseorang men#ipta sebuah program ke#ergasan
mungkin memerlukan input daripada ahli psikologi sukan untuk memastikan yang program
moti$asi untuk para peserta. sikologi sukan !uga boleh berfungsi sebagai guru atau penyelidik.
,uru-guru psikologi sukan boleh menga!ar kursus-kursus (ole! atau menyelia pela!ar-pela!ar
yang ingin mempela!ari ilmu ini. enyelidik boleh beker!asama dengan kumpulan tertentu bagi
atlet-atlet untuk menentukan bagaimana tingkahlaku mereka mempengaruhi prestasi sukan atau
bagaimana sukan memberi kesan kepada kanak-kanak. (a!ian ini boleh digunakan untuk
membangunkan program-program sukan dan membantu atlet meningkatkan prestasi mereka.
sikologi sukan adalah bidang penga!ian yang boleh memberi kesan kepada kehidupan ramai
atlet yang berharga. *engan ahli psikologi sukan yang betul, anda boleh beker!a menghapuskan
halangan-halangan ke arah ke!ayaan dan meningkatkan tumpuan dan kesungguhan. -ni boleh
membantu anda men!adi lebih ber!aya dan turun padang permainan.

Anda mungkin juga menyukai