Anda di halaman 1dari 21

TABUNGAN DAN PELABURAN

TABUNGAN, Mengikut klasik simpanan


yang dibuat oleh rumah tangga akan
dipinjam oleh pelabur untuk tujuan
pelaburan.
Oleh itu bocoran akibat tabungan akan
disuntik kembali melalui pelaburan.
Dengan itu aliran pusingan pendapatan
akan seperti biasa, iaitu tidak berlakunya
bocoran.

1
Oleh sebab itu GTP (Keseimbangan) akan
selalu dicapai.
Mengikut klasik pelaburan dan tabungan
akan ditentukan sepenuhnya oleh kadar
bunga benar.
Mereka yang menyimpan bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan dalam bentuk
kadar bunga.

2
Oleh itu semakin tinggi kadar bunga benar,
semakin tinggi simpanan.
Keluk tabungan juga dikenali sebagai
keluk penawaran dana boleh pinjam.
(lagi tinggi r lagi tinggi tabungan [s] )
Klasik menganggap simpanan biasanya
dalam bentuk bond.
Kadar bunga benar adalah harga terhadap
dana boleh pinjam. (untuk I)
3
Kadar bunga benar :
= kadar bunga nominal - kadar inflasi
(Rr = Rn - )

Hubungan diantara kadar bunga benar dan
penawaran dana boleh pinjam boleh
ditunjukkan dalam rajah di bawah :

4
5
Jika kadar bunga benar naik dari r
0
ke r
1
, tabungan naik
dari S
0
ke S
1
dan sebaliknya jika kadar bunga benar turun
ke r
2
tabungan turun ke S
2

PELABURAN DAN PERMINTAAN
DANA BOLEH PINJAM

Pengusaha juga berbelanja. Biasanya
perbelanjaan mereka dalam bentuk
pelaburan. Selalunya perbelanjaan
pelaburan adalah besar.
Oleh itu pengusaha akan meminjam untuk
membuat pelaburan. Mengikut klasik
keinginan untuk membuat pelaburan
adalah berhubung songsang dengan kadar
bunga benar.

6
7
Jika kadar bunga benar naik, pelaburan jatuh dan
sebaliknya jika kadar bunga benar jatuh,
pelaburan naik. Hubungan ini ditunjukkan dalam
rajah di bawah:
Mengikut klasik tabungan selalu sama
dengan pelaburan. Oleh sebab itu di dalam
ekonorni tidak akan berlakunya bocoran.
Gunatenaga penuh akan dicapai kerana
semua tabungan akan digunakan semula.
Oleh itu akan wujud kadar bunga benar
keseimbangan di pasaran di mana tabungan
akan sama dengan pelaburan.
Keseimbangan ini ditunjukkan dalam rajah
di bawah:

8
9
Tabungan sama dengan pelaburan pada titik E,
kadar bunga benar pada Re dan pelaburan
keseimbangan pada Ie dan tabungan
keseimbangan pada Se (Ie = Se)
Perbelanjaan Kerajaan dan Permintaan
Terhadap Dana Boleh Pinjam

Mengikut klasik kerajaan juga berbelanja.
Samada belanja pengurusan atau belanja
pelaburan.
Kerajaan juga akan meminjam dari dana
boleh pinjam jika ia melakukan belajawan
defisit (Hasil cukai < Perbelanjaan
kerajaan) di mana perlu buat pinjaman.
Iaitu :

10
EG = g t (T - R)
EG = belanjawan kerajaan,
g = perbelanjaan kerajaan,
t = cukai bersih iaitu diperolehi
apabila cukai kasar tolak subsidi
11
Bila kerajaan berbelanja secara defisit (Hasil
cukai < Perbelanjaan kerajaan di mana G perlu
buat pinjaman), maka keluk permintaan terhadap
dana boleh pinjam akan meningkat ke atas.
Kadar bunga benar akan naik.
Kenaikan kadar bunga benar akan menggalakkan
rumahtangga untuk meningkatkan tabungan.
Bila tabungan naik maka, penggunaan akan jatuh.
[Bila T < G, maka G perlu pinjam dan bila
G r S C ]
I
12
Dari satu segi pula :
Bila kadar bunga benar naik pelaburan
akan jatuh.
Oleh itu jumlah perbelanjaan swasta iaitu
campuran antara kejatuhan dalam
penggunaan rumahtangga (C) dan
kejatuhan dalam pelaburan firma (I)
adalah sama dengan jumlah defisit
belanjawan kerajaan.
Keadaan ini diterangkan dalam rajah di
bawah:
13
14
Keterangan rajah:

Bila belanjawan defisit dilaksanakan, keluk
pelaburan akan naik dari I ke I + (g - t).
Kesannya kadar bunga benar naik dari R
1

ke R
2
. Bila R naik, tabungan naik dari S
1

ke S
2
maka penggunaan pula akan jatuh.
Pada masa yang sama bila R naik
pelaburan akan jatuh kerana kos meminjam
naik.

15
Keinginan melabur jatuh. Pelaburan jatuh
dari I
1
ke I
2
, Jumlah kemerosotan dalam
perbelanjaan swasta ialah campuran di
antara kenaikan tabungan swasta (S
1
,S
2
)
dan penurunan dalam pelaburan swasta
(I
1
,I
2
) yang ditunjukkan oleh defisit
perbelanjaan kerajaan iaitu jarak g - t atau
jarak E
1
F
16
Bila kerajaan melakukan belanjawan
surplus pula, iaitu hasil cukai melebihi
perbelanjaan kerajaan, maka lebihan ini
akan ditabung. Kerajaan pula sekarang
menawarkan dana boleh pinjam. Bila
kerajaan menabung keluk tabungan akan
bergerak ke kanan, dari S ke S + (t - g).
Kadar bunga benar akan jatuh dari R
1
ke
R
2
.
17
Bila kadar bunga jatuh, maka tabungan
swasta akan jatuh, penggunaan naik dan
pelaburan swasta naik. Bila tabungan jatuh
dan pelaburan naik, mengikut klasik
penggunaan swasta akan naik. Analisa
ini boleh diterangkan berdasarkan rajah di
bawah:

18
19
Keterangan rajah:

Bila belanjawan lebihan dilaksanakan,
bererti hasil cukai lebih tinggi dari
perbelanjaan kerajaan, maka lebihan ini
ditabung. Keluk tabungan naik dari S ke S
+ (t - g). Oleh itu kadar bunga benar jatuh
dari R
1
ke R
2
. Bila kadar bunga benar
jatuh; tabungan swasta akan jatuh dari S
1

ke S
2
.

20
Pada masa yang sama pelaburan swasta
naik I
1
ke I
2
. Bila tabungan jatuh dan
pelaburan naik, bererti perbelanjaan swasta
naik. Jumlah kenaikan perbelanjaan swasta
ditunjukkan oleh jarak belanjawan lebihan
tadi iaitu jarak t - g atau jarak E
1
L.
21