Anda di halaman 1dari 25

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

1

PENGHARGAAN

Ber s yukur kami ke hadr at I l ahi ker ana dengan l i mpah dan kur ni aNya
dapat kami menyi apkan ker j a kur s us dengan j ayanya. Per t ama s ekal i
kami mengucapkan r i buan t er i ma kas i h kepada ASI A E UNI VERSI TY
( AeU) , cawangan Ayer Ker oh, Mel aka ker ana member i pel uang kepada
kami menghas i l kan ker j a kur s us i ni dengan menyedi akan kemudahan
s eper t i per pus t akaan bagi memudahkan kami mendapat kan bahan
r uj ukan yang ber kai t an dengan t aj uk t ugas an kami .

Kami j uga mengucapkan t er i ma kas i h kepada Pe ns yar ah
Pembi mbi ng yang t el ah banyak member i t unj uk aj ar s er t a pener angan
yang s empur na kepada kami dar i awal l agi s ej ak t ugas an i ni di edar kan
s ehi nggal ah dal am pr os es menyi apkan t ugas an i ni . Sel ai n i t u j uga,
kami mengucapkan t er i ma kas i h kepada t uan ker a na member i
keper ca yaan kepada kami dal am menj al ankan t ugas an i ni s ehi ngga
j a yanya.
Ti dak l upa j uga kepada kedua i bu bapa kami yang banyak
member i s okongan s er t a dor ongan dan j uga wang r i nggi t dal am
menghas i l kan ker j a kur s us i ni . Tanpa s okongan dan dor ongan kal i an
mungki n t i dak dapat kami menghas i l kan t ugas an i ni dengan s empur na
s eper t i r akan- r akan yang l ai n. Mal ah, j ut aan t er i ma kas i h j uga kepada
r akan- r akan s eper j uangan yang s ama - s ama ber t ungkus - l umus
menghas i l kan t ugas an i ni dan j uga ber t uk ar - t ukar i dea dal am membant u
kami menyi apkan ker j a kur s us i ni .

Akhi r s ekal i , har apan kami agar s egal a t ugas an yang kami
has i l kan dapat menambahkan i l mu penget ahuan kami di s ampi ng dapat
menj adi bakal gur u yang ber t anggungj awab bagi mel ahi r kan modal
i ns an yang cemer l ang. Sel ai n i t u j uga, har apan kami agar dapat
member i manf aat kepada di r i kami s endi r i t er ut amanya s er t a kepada
pembaca agar ki t a s ama - s ama menj adi pendi di k yang ber penget ahuan
l uas dal am menyampai kan makl umat bukan s ahaj a dal am pr o s es
pembel aj ar an mal ah dal am kepada mas yar akat s et empat khus us nya.
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

2

Muka s ur at
I SI KANDUNGAN

Penghar gaan 1

Pengenal an 3

Bahagi an A 5 12

Bahagi an B 13 17

Ruj ukan

Lampi r an
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

3

PENGENALAN
Pendi di kan Mor al memai nkan per anan pent i ng dal am mer eal i s as i kan
mat l amat pendi di kan dan s ebagai war dah unt uk mencapai has r at negar a.
Mat a pel aj ar an i ni mer upakan s at u s ubj ek yang pent i ng di s ekol ah
dal am mel ahi r kan gener as i yang ber i l mu, ber di s i pl i n dan be r wawas an.

Tambahan pul a, dal am us aha mel ahi r kan i ns an yang ber mor al ,
per anan Gur u Pendi di kan Mor al memai nkan per anan yang pent i ng dal am
menyampai kan pel aj ar annya dengan ber kes an dan menj adi cont oh ( r ol e
model ) kepada par a pel aj ar nya. Dal am penghi dupan ( s os i al i s as i ) ,
s es eor ang i ndi vi du per l u mel al ui ber bagai pr os es per kembangan
s ehi ngga mencapai kemat angan. Sal ah s at u pr os es yang di al ami i al ah
pr os es per kembangan mor al . Ant ar a l ai n, pr os es s os i al i s as i pel aj ar ak an
mempengar uhi pemi ki r an, emos i dan t i ngkah l aku di mana akan
member i per ubahan bes ar dal am kehi dupan mer eka.

Sos i al i s as i ber l aku s ecar a s edar at au t i dak s edar . Wal aupun
pel aj ar di aj ar s ecar a l angs ung ( del i br at e) car a- car a t i ngkah l aku, s i kap -
s i kap dan ni l ai - ni l ai yang bai k di r umah dan di s ekol ah, t i ngkah l aku,
s i kap dan ni l ai kumpul an dal am mas yar akat yang l ai n s ecar a t i dak
l angs ung j uga akan di pel aj ar i ol eh pel aj ar has i l dar i pada t i ngkah l aku
at au per buat an- per buat an or ang- or ang dewas a di s eki t ar nya. Ramai ahl i
s os i ol ogi ber pendapat bahawa ki t a t i dak di l ahi r kan s ebagai manus i a,
t et api ki t a menj adi manus i a mel al ui pr os es i nt er aks i at au s os i al i s as i .
Sos i al i s as i mengubah or gani s me bi ol ogi kal kepada i ns an s os i al . Mel al ui
s os i al i s as i l ah s es eor ang bel aj ar i s i kandung kebuda yaannya. Mel al ui
s os i al i s as i l ah kebudayaan manus i a dapat di pi ndahkan dar i pada s at u
gener as i kepada gener as i yang l ai n.

J us t er u, kepent i ngan pr os es s os i al i s as i pel aj ar di s ekol ah t er ut ama
dal am mempengar uhi pemi ki r an, emos i dan t i ngkah l ak u mer eka
memang t i dak di naf i kan l agi . Ol eh s ebab i t u, mengi kut s ukat an
pel aj ar an Pendi di kan Mor al ( Pus at Per kembangan Kur i kul um 1988) ,
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

4

penaakul an mor al mer upakan has i l yang pent i ng dal am pengaj ar an
Pendi di kan Mor al .
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

5

Bahagi an A: - 15%

Baca art i kel bert aj uk Penaakul an Moral : Kepenti ngan Terhadap
Cal on Guru Pendi di kan Moral ol eh Norzi hani Saharuddi n & Nur
Kemanus i aan, Uni vers i t i Put ra Mal ays i a

KONSEP PENAAKULAN MORAL
Penaakul an mor al , i ai t u per t i mbangan at au f i ki r an s ecar a r as i onal dan
ber aut onomi ( bebas ) . Mel al ui as pek penaakul an mor al i ni ,
a) i ndi vi du dapat memahami s es uat u i s u mor al .
b) Mengenal pas t i al t er nat i f yang ada dan kes annya.
c) Member i per t i mbangan yang adi l dan obj ekt i f t er hadap s et i ap
pi l i han al t er nat i f i t u.
d) Memi ki r kan kons ep ni l ai mor al s ej agat dan r as i onal .
f ) Ras i onal , bebas , nor mat i f , t epat , t aj am, kr eat i f , i novat i f , kr i t i s .

Penaakul an mor al dal am pendi di kan mor al men j adi as as
bagai mana s es eor ang i ndi vi du ment er j emahkan amal an ni l ai - ni l ai mur ni
di dal am kehi dupan s ehar i annya. Mel al ui penghayat an dan amal an ni l ai -
ni l ai mur ni yang di per ol eh dal am pendi di kan mor al , s ama ada s ecar a
f or mal at au t i dak, akan dapat mewuj udkan s at u mas yar akat yang
ber mor al t i nggi .
Amal an ni l ai mur ni s uat u mas yar a kat i t u ber mul a dar i di r i
i ndi vi du i t u s endi r i . Dengan per kat aan l ai n, penaakul an mor al bagi
s es eor ang i ndi vi du i t u adal ah ber das ar kan kepada pemi ki r an yang bebas
dan r as i onal yang man a penekanan ut amanya i al ah memahami t ent ang
ni l ai - ni l ai mor al dan ber t i ndak at au menunj ukkan t i ngkah l aku yang
ber as as kan ni l ai - ni l ai mur ni yang di t er i ma dal am s es ebuah mas yar akat .
Cont ohnya dengan memahami ni l ai r aj i n, bant u - membant u, bai k hat i dan
s emangat ber mas ya r akat , maka i ndi vi du i t u menyer t ai akt i vi t i got ong -
r oyong ( i ni adal ah penaakul an mor al i nduks i ) . Akt i vi t i s eper t i got ong -
r oyong dapat memper l i hat kan ni l ai yang di amal kan i ndi vi du yang
menyer t ai nya i ai t u ni l ai r aj i n, bant u - membant u, bai k hat i dan s emangat
ber mas yar akat ( i ni adal ah penaakul an mor al deduks i ) .
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

6

Kupper man ( 1983) mel apor kan bahawa or ang yang membuat
s es uat u yang t i dak ber mor al t i dak s emes t i nya l ebi h bodoh at au l ebi h
pandai ber bandi ng dengan or ang yang bi as a. Akan t et api i ndi vi du yang
t i dak ber mor al i ni s ent i as a t i dak s ens i t i f t er hadap kes engs ar aan
mangs anya ker ana adal ah s ukar unt uk di a memper ol eh per as aan mor al .
Apabi l a s es eor ang i ndi vi du dapat menaakul s ecar a r as i onal dan bebas ,
per l akuan i ndi vi du dal am bent uk t i ngkah l aku dan t i ndaka n akan
t er has i l . Per l akuan i ni akan di pengar uhi ol eh emos i dan per as aan
i ndi vi du t er s ebut pada mas a yang s ama, s upa ya per l akuan i ni adal ah
ber s i f at mor al , dan bukan hanya mengi kut per i nt ah at au ar ahan
dar i pada penaakul annya, yakni penaakul an i ni mungki n di kawal ol eh
aut or i t i l uar an. Sebal i knya penaakul an yang t anpa r as i onal dan t i dak
bebas , s er t a t i dak di pengar uhi ol eh emos i dan per as aan mor al , akan
menghas i l kan per l akuan i ndi vi du yang t i dak ber aut onomi dan mi ngki n
t i dak ber mor al , ker ana t i ndakan at au t i ngkah l akunya mungki n
t el ah ber t ent angan dengan hal ur nya. Ol eh i t u, ket i ga - t i ga di mens i i ni
mes t i s al i ng ber i nt er aks i at au mempengar uhi ant ar a s at u s ama l ai n
unt uk membi na s at u i ns an yang ber mor al . Secar a umumnya, s es eor ang
i ns an yang ber mor al adal ah i ns an yang ber aut onomi , r as i onal , dan bebas
dal am di mens i et i ka penaakul an, per as aan, dan
Kohl ber g ( 1975) mengat akan bahawa penaakul an mor al bukan
s ahaj a mer upakan s al ah s at u f akt or yang mengger akkan t i ngkah l aku
mor al t et api penaakul an mor al j uga adal ah f akt or pal i ng pent i ng yang
per nah di kaj i dan t er bukt i dapat mengger akkan t i ngkah l aku mor al .
Kohl ber g membi car akan bahawa bagai mana i ndi vi du bol eh ber t i ngkah
l aku mor al j i ka di a t i dak f aham dan t i dak ber f i ki r t enang s ebab kenapa
di a pat ut ber t i ngkah l aku s ebegi niKAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

7


KEPENTI NGAN PENAAKULAN MORAL DI KALANGAN GURU

Mengi kut s ukat an pel aj ar an Pendi di kan Mor al ( Pus at
Per kembangan Kur i kul um 1988) , penaakul an mor al mer upakan has i l
yang pent i ng dal am pengaj ar an Pendi di kan Mor al
. Er a bar u dal am pembent ukan s ahs i ah gol ongan i ni t er papar di
hadapan mat a ki t a. Er a bar u s ahs i ah gol ongan pel aj ar dan r emaj a ki t a
yang dul unya pas i f , mal angnya bukan ber ubah at au ber t ukar menj adi
manus i a yang akt i f mal ah memapar kan model ker os akan dan ker unt uhan
mor al yang s emaki n menj adi - j adi s ehi ngga mengancam mas a depan
Negar a.
Pendekat an Per kembangan Mor al Kogni t i f adal ah ber as as kan
kepada t eor i per kembangan mor al Kohl ber g ( 1962) yang member i f okus
kepada mer angs ang per kembangan mor al par a r emaj a ( pel aj ar ) .
Pendekat an i ni banya k membant u membi na kebol ehan menaakul
gol ongan r emaj a di per i ngkat yang l ebi h t i nggi . Wi l s on ( 1973) t el ah
menj el as kan bahawa penaakul an mor al mer upakan s uat u kemahi r an yang
bol eh di aj ar dan di pel aj ar i
Menur ut Abd. Rahi m ( 1999) da ya kr eat i vi t i yang t i nggi
membol ehkan s es uat u kaedah at au met od pengaj ar an mencor akkan
per kembangan mi nda, emos i , s i kap dan ni l ai par a pel aj ar . Manakal a
i novat i f pul a i al ah kebol ehan s es eor ang gur u memul akan s es uat u yang
bar u dal am bent uk kaedah, s i s t em pendekat an dan s ebagai nya . J us t er u,
gur u adal ah pemangki n kepada par a pel aj ar membi na da ya pemi ki r an
yang anal i t i kal , kr i t i s dan kr eat i f bagi menghadapi per ubahan -
per ubahan s emas a.
Pent i ngnya penaakul an mor al di kenal pas t i membant u gur u- gur u
unt uk mener i ma pendapat yang pel bagai dan s edaya upa ya akan
ber us aha unt uk membant u par a pel aj ar mer eka memahami dan menaakul
t ent ang s es uat u per at ur an at au undang - undang dar i per s pekt i f yang
ber beza
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

8

Gur u- gur u per l u ber ada pada t aha p penaakul a n mor al ya ng t i nggi
agar mampu menci pt a i kl i m bi l i k dar j ah yang ber as as kan s al i ng
menghor mat i
Bagi mer angs ang pel aj ar ke ar ah pemi ki r an kr i t i kal gur u
s ehar us nya mempunyai t ahap penaakul an mor al yang t i nggi dal am
pengaj ar annya
Penaakul an Moar al yang t i nggi di kal angan dapat membent uk
kef l eks i bel an gur u dal am pengaj ar an. Gur u j uga mampu mempunyai
s i f at empat i t er hadap pel aj ar dan ber t ol er ans i dal am mel ont ar kan
pandangan dal am s es uat u i s u
Penaakul an Mor al yang r endah di kal angan gur u menyebabkan
s es eor ang gur u i t u kur ang ef ekt i f dan menggunakan pendekat an
pengaj ar an yang kur ang pel bagai . Ker ap membuat peni l ai an t ehadap
pel aj ar yang menaakul pada t ahap t i nggi s ecar a kur ang t epat .
Gur u pada t ahap penaakul an mor al pos - konvens i onal mampu
mener i ma pendapat a yan g pel bagai . Gur u j uga aka s edaya upa ya
membant u pel aj ar memahamai dan menaakul t ent ang s es uat u per at ur an
dar i per s pekt i f yang ber beza
Gur u yang mempunyai t ahap penaakul an mor al yang t i nggi l ebi h
ber kemampuan dal am memas t i kan keakr aban hubungan s es ama pel aj ar .
Chang ( 1994) t ur ut menambah bahawa gur u - gur u t er s ebut memahami
kons ep pendi di kan dar i pada per s pekt i f pel aj ar s ebagai s eor ang i ndi vi du
dan dal am penger t i an yang l ebi h l uas .
Gur u pada t ahap penaakul an mor al yang t i nggi ber kemampuan
unt uk l ebi h ber pus at kan pel aj ar s er t a menghor mat i hak pel aj ar ,
mengendal i kan mas al ah pel aj ar s ecar a l ebi h obj ekt i f . Dapat
memudahkan per kembangan pel aj ar . Gur u i ni l ebi h ber t i mbang r as a ,
ber s i kap pr of es i onal dan demokr at i k.
Gur u mempunyai pengar uh yang bes ar kepada pel aj ar , mer eka
bukan s ekadar menj adi r ol e - model ya ng bai k, namun per l u j uga di l i hat
dar i as pek kebol ehan gur u unt uk menghar gai per s pekt i f pel aj ar s er t a
keupa yaan unt uk membant u pel aj ar membent uk pemi ki r an mor al .


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

9

Cont oh 1:
Seor ang gur u di s i pl i n t el ah menj at uhkan hukuman menggant ung kel as
s el ama 2 mi nggu kepada pel aj ar ya ng di dapat i mer okok di kawas an
s ekol ah wal aupun pel aj ar i t u mer upakan anaknya s endi r i . Keput us an
yang di buat ol eh gur u di s i pl i n adal ah ber das ar kan penaakul an mor al
t anpa di pengar uhi ol eh emos i dan per s eki t ar an.

Cont oh 2:
Seor ang mur i d meni r u dal am peper i ks aan akhi r t ahun buat per t ama kal i
ker ana ayahnya s angat gar ang dan t el ah mengugut nya j i ka di a t i dak
dapat t empat per t ama, di a t i dak akan dapat per gi ke Aus t r al i a
menghadi r i maj l i s konvokes yen kakaknya. Sahs i ah mur i d i ni cukup
menyenangkan gur u kel as nya. Wal au bagai manapun s ebagai gur u yang
t egas dan adi l , gur u i t u t er paks a mengambi l t i ndakan mengi kut
per at ur an s ekol ah.

Kes i mpul an nya s es eor ang per l u memahami dan mempunyai
penaakul an mor al yang t i nggi bagi menghadapi pel aj ar di abab 21 i ni
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

10

KAI TAN PERKEMBANGAN MORAL DAN PENAAKULAN MORAL

Per kembangan mor al adal ah per ubahan penal ar an, per as aan, dan
per i l aku t ent ang s t andar d mengenai benar dan s al ah. Per kembangan
mor al memi l i ki di mens i i nt r aper s onal , yang mengat ur akt i f i t as
s es eor ang ket i ka di a t er l i bat dal am i nt er aks i s os i al dan di mens i
i nt er per s onal yang mengat ur i nt er aks i s os i al dan penyel es ai an konf l i k.
(Santrock, 2007 ; Gi bbs,2003 ; Power,2004 ; Wal ker &Pi tts,1998) [6]
Per kembangan mor al ber kai t an dengan at ur an - at uar an dan ket ent uan
t ent ang apa yang s ehar us nya di l akukan ol eh s es eor ang dal am
ber i nt er aks i dengan or ang l ai n.
Per kembangan mor al mel i bat kan per ubahan pemi ki r an, per as aan
dan t i ngkahl aku t er hadap ni l ai kebena r an at au kes i l apan. I a mempunyai
di mens i i nt er per s onal yang mel i bat kan r egul as i dal aman s es eor ang
i ndi vi du dan di mens i i nt er per s onal yang mel i bat kan i nt er aks i s os i al
dengan or ang di per s eki t ar an. Pemi ki r an, t i ngkahl aku, per as aa dan
per s onal i t i s es eor ang s al i ng ber kai t dal am peni l ai an mor al s es eor ang
i ndi vi du.
Per kembangan mor al . Mengi kut Ber k ( 1989) , pr os es per kembangan
mor al mel i bat kan t i ga komponen kendi r i mor al i ndi vi du. Komponen-
komponen t er s ebut s ebagai penaakul an mor al ( mor al r eas oni ng) , emos i
mor al ( mor al f eel i ngs ) dan t i ngkah l aku mor al ( mor al behavi or ) .
Ket i ga- t i ga komponen t er s ebut adal ah ber bez a t et api s al i ng ber kai t .
Kaj i an i ni menggunakan def i ni s i yang di ut ar akan ol eh Gi bbs ,
Bas i nger dan Ful l er ( 1992) . Mer eka t el ah mendef i ni s i kan penaakul an
mor al s ebagai s ebab - s ebab at au j us t i f i kas i yang di pegang ol eh i ndi vi du
unt uk menghas i l kan s es uat u keput us an mor al . Mengi kut s ukat an
pel aj ar an Pendi di kan Mor al ( Pus at Per kembangan Kur i kul um 1988 ) ,
penaakul an mor al mer upakan has i l ya ng pent i ng dal am pengaj ar an
Pendi di kan Mor al .
Per i ngkat per kembangan Mor al menur ut Lawr ence Kohl ber g
ber f okus kepada per i ngkat - per i ngkat per kembangan mor al dal am s et i ap
i ndi vi du. Lawr ence Kohl ber g menekankan bahawa i ndi vi du ber beza
membuat penaakul an t ent ang pendedahan dan dan per kembangan mor al
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

11

mas i ng- mas i ng. Per kembangan mor al ber s i f at hi er ar ki , ber s t r ukt ur ,
ber s i s t emat i k, dan t i dak ber bal i k. Apabi l a i ndi vi du ber ada pada
per i ngkat yang l ebi h t i nggi ber makna di a t el ah mel al ui per i ngkat mor al
yang l ebi h r endah. Car a s es eor ang menganal i s a mengi nt er pr et as i kan
s er t a membuat keput us an mer upakan per kar a yang s angat pent i ng dal am
per kembangan mor al s ecar a kes el ur uhannya.
Tahap yang pal i ng bawah dal am penakul an mor al i al ah t ahap Pr a -
Konvens i onal . Pada t ahap i ni per l akuan di ni l ai ber das ar kan ganj ar an
dan hukuman yang akan di t er i ma aki bat per l akuan t er s ebut .
Per i ngkat per t ama i al ah or i ent as i kepat uhan dan huk uman
Per i ngkat kedua i al ah or i ent as i ganj ar an per i badi
Tahap per t engahan di dal am t eor i per kembangan mor al Kohl ber g i al ah
t ahap Konvens i onal .
Per i ngkat ket i ga i al ah or i ent as i per l akuan bai k
Per i ngkat keempat i al ah akur kepada s i s t em s os i al dan et i ka
per at ur an
Tahap penaakul an mor al yang pal i ng t i nggi dal am per kembangan mor al
Kohl ber g i al ah Pos - Konvens i onal
I ndi vi du mul a mener oka pi l i han, memi l i h al t er nat i f - al t er nat i f l ai n
dal am penaakul an mor al . Mer eka mul a mempunyai kod mor al dan et i ka
yang t er s endi r i . Dua per i ngkat yang t er dapat pada t ahap i ni i al ah et i ka
kont r ak s os i al dan hak i ndi vi du dar i et i ka pr i ns i p s ej agat .
Per i ngkat kel i ma i al ah et i k kont r ak s os i al dan hak i ndi vi du.
Per i ngkat keenam i al ah et i ka pr i ns i p s ej agat

Penaakul an Mor al bagi s es eor a ng i ndi vi du ber kai t r apat dengan
per i ngkat per kembangan i ndi vi du t er s ebut . Dal am menent ukan
per kembangan mor al har us mel i put i t i ga r angkai an per t umbuhan mor al
yang s al i ng ber kai t an i ai t u per kembangan pemi ki r an mor al ,
per kembangan per as aan mor al dan per kembangan t i ngkah l aku mor al .
Per kembangan dal am pemi ki r an mor al , per as aan mor al dan t i ngkah
l aku mor al akan membawa per ubahan yang pr ogr es i f ke ar ah
kemat angan mor al .

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

12

Kes i mpul an, Per kembangan mor al i ni mer angkumi as pek
penaakul an, emos i dan t i ngkah l aku mer eka dal am member i kan
per t i mbangan dal am mecor akkan kehi dupan mer eka pada mas a akan
dat ang.


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

13

BAHAGI AN B
RANCANGAN PELAJARAN HARI AN

MATA PELAJARAN : PENDI DI KAN MORAL
NI LAI / TAJUK : BERTANGGUNGJ AWAB
MASA : 8. 20 - 9. 20 pagi
KELAS : TAHUN EMPAT PERDANA

STANDARD KANDUNGAN :
3. 1 Mel aks anakan t anggungj awab s ebagai j i r an.

STANDARD PEMBELAJARAN :
3. 1. 1 Menj el as kan per anan s ebagai j i r an
3. 1. 3 Menyedar i per anan s ebagai j i r an

OBJEKTI F PEMBELAJARAN :
Di akhi r pembel aj ar an, mur i d dapat :
1. Menyat akan s ekur ang- kur angnya dua j eni s t anggungj awab
s ebagai j i r an. ( Kogni t i f )
2. Mencer i t akan per as aan apabi l a dapat menj al ankan
t anggungj awab s ebagai j i r an. ( Af ekt i f )
3. Mel akonkan s i t uas i s ebagai j i r an yang ber t anggungj awab.
( Ps i komot or )

ELEMEN MERENTAS KURI KULUM ( EMK) :
Kr eat i vi t i dan i novas i menj ana i dea, s umbangs ar an dan s i mul as i

BAHAN BANTU BELAJAR:
Gambar , Kad Si t uas i , Komput er r i ba, LCD.

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

14

Kel as /
Mas a /
Mat a
Pel aj aran
Langkah-
l angkah
Akt i vi t i Pembel aj aran dan pemudahcaraan Cat at an
4
PERDANA
( 8. 20
9. 20)
Pendi di kan
Moral


SET I NDUKSI
( 5 MI NI T)


1. Gur u menunj ukkan s at u gambar yang ber kai t an dengan
kecur i an di r umah j i r an.

2. Gur u ber s oal j awab ber das ar kan gambar t er s ebut .

Gambar

- Kecur i an


Langkah 1
( 10 MI NI T)


1. Gur u ber bi ncang dengan mur i d ber das ar kan gambar yang
di ber i kan.

2, Mur i d di gal akkan menyat akan t i ndakan yang per l u
di ambi l j i ka mel i hat s i t uas i t er s ebut .Si t uas i
- Pencur i
mas uk
r umah j i r an

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

154
PERDANA
( 8. 20
9. 20)
Pendi di kan
Moral


Langkah 2
( 25 MI NI T)


1. Gur u membahagi kan mur i d kepada dua kumpul an.

2. Set i ap kumpul an di ber i t ugas an mel akon s i t uas i yang
di ber i .

3. Gur u memi nt a mur i d menyat akan per as aan apabi l a dapat
membant u j i r an.

- Lakonan
- Akt i vi t i
Kumpul an
Si t uas i 1
Si t uas i 2
- Lakonan
- Akt i vi t i
Kumpul an
Si t uas i 1
Si t uas i 2

LANGKAH 3
( 15 MI NI T)


1. Gur u mengedar kan l embar an ker j a ber gambar .

2. Mur i d menj awab l embar an ker j a yang di ber i .

3. Gur u ber bi ncang has i l ker j a yang mur i d per ol eh.

Lembaran kerj a
bergambar

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

16

PENUTUP
( 5 MI NI T)


1. Gur u ber s oal j awab dengan mur i d t ent ang t aj uk
pengaj ar an har i i ni .

2. Gur u dan mur i d membuat r umus an t ent ang pel aj ar an har i
i ni .

Soal j awabKAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

17

PENI LAI AN: ( 15 MI NI T)
Gur u mengedar kan l embar an ker j a.
1. Mur i d menanda gambar yang menunj ukkan s i kap j i r an ya ng
ber t anggungj awab dan t i dak ber t anggungj awab.

REFLEKSI :
1. 8 or ang mur i d t el ah mencapai obj ekt i f yang di t et apkan
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

18

RUJUKAN

Abdul Rahman Md. Ar of f ( 1999) . Pendi di kan mor al . Teor i et i ka
dan amal an mor al . Ser dang: Uni ver s i t y Put r a Mal ays i a.

Chang Lee Hoon ( 2001) . Penggunaan vi gnet t e dal am kaj i an
penaakul an mor al di kal angan pel aj ar t i ngkat an empat . Dal am
Mar ohai ni Yus of f ( ed. ) . Penyel i di kan kual i t at i f : pengal aman ker j a
l apangan kaj i an ( m. s . 155 187) . Kual a Lumpur : Pener bi t Uni ver s i t i
Mal aya

Pus at Per kembangan Kur i kul um, Buku Sumber Pengaj ar an dan
Pembel aj ar an Pendi di kan Mor al KBSR/ KBSM, Kual a Lumpur :
Kement er i an Pendi di kan Mal ays i a


Abdul Rahman Abd. Ras hi d ( 2001) . Ni l ai - ni l ai mur ni dal am
pendi di kan. Kual a Lumpur : Ut us an Publ i cat i ons & Di s t r i but or s Sdn
Bhd.

Abu bakar ( 2006) Tahap keber kes anan Pendi di kan Mor al . Per ak
: Fakul t i Sai ns Kogni t i f dan Pembangunan Manus i a.


Abdul Rahman Md. Ar of f ( 1999) . Pendi di kan mor al t eor i et i ka dan
amal an Mor al , Ser dang: Pener bi t UPM.

Eow, B. H. ( 2000) . Pendi di kan Mor al . Pet al i ng J aya: Pear s on
Educat i on Mal ays i a Sdn. Bhd.

Koo, K. P. & Tang, C. Y. ( 1990) . Pendi di kan Mor al . Kual a Lumpur :
Kumpul an Budi man Sdn. Bhd.


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

19

I NTERNET

ht t p: / / s uf i ci nt a. wordpres s . com/ 2008/ 04/ 07/ buah - f i ki r- kohl berg-
bagi - f i l s af at - moral /

ht t p: / / ches huma. wor dpr es s . com/ 2009/ 01/ 27/ per kembangan - mor al -
dan- keagamaan/
KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

20
LAMPIRAN

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

21


SET INDUKSI


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

22

SITUASI 1
Lakonkan si tuasi di bawah:
Si tuasi 1:
Ji ran anda pul ang ke kampung sempena Tahun Baru Ci na. Semasa anda bermai n di
l uar rumah, anda ternampak rumah ji ran anda terbakar.
- Lakonkan ti ndakan yang perl u anda l akukan

KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

23

SITUASI 2

Lakonkan si t uasi di bawah:
Si t uasi 2:
Ji ran anda menj eri t memi nt a t ol ong kerana rumahnya di masuki seekor ul ar sawa yang besar.
- Lakonkan t i ndakan yang perl u anda l akukan


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

24


KAEDAH DAN STRATEGI MENGAJAR PENDIDIKAN MORAL EMM422

25


Bahan Bant u Mengaj ar
( Ul ar Mai nan bagi s i t uas i