Anda di halaman 1dari 34

|

Program Transformasi Daerah


Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013 - 2025

Gelombang 1 :2013 - 2015
SULIT
0
| 1
Sesi Hari Ini
Pembukaan
Siapakah itu seorang SISC+ (GTP1.0 & 2.0)
Proses Lantikan seorang SIPartners+ dan SISC+
Dashboard dan Scorecard
Dialog Prestasi
| 2
KOMPONEN UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
11
Anjakan
6
Aspirasi
Murid
Akses - 100% enrolmen menjelang 2020
Kualiti kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran antarabangsa
Ekuiti 50% pengurangan jurang
pencapaian
Perpaduan menghargai kepelbagaian
Kecekapan keberhasilan maksimum

5
Aspirasi
Sistem
Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Penguasaan Kemahiran
Dwibahasa
Kemahiran Kepimpinan
Identiti Nasional
Etika dan Kerohanian

Gelombang 1 (2013-2015)
Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan
tumpuan kepada kemahiran utama
Gelombang 2 (2016-2020)
Memacu peningkatan sistem
Gelombang 3 (2021-2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluwesan operasi
3
Gelombang
1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan
berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan
mempelajari bahasa tambahan
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi
profesion
pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi
ditempatkan
di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan
7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan
kualiti
pembelajaran di Malaysia
8. Mentransformasi kebolehan dan
keupayaan penyampaian Kementerian
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti,
dan
sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi
setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk
kebertanggungjawaban awam secara
langsung

|
5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia
Akses
Prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020
100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada
Kualiti
Antarabangsa seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
Ekuiti
(bandar-luar bandar, sosioekonomi dan gender) menjelang
tahun 2020
50% pengurangan dalam jurang pencapaian
Perpaduan
Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian
Kecekapan
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada
3
|
Bagi mencapai aspirasi ini, satu inisiatif bersepadu KPM yang dikenali
sebagai 1Agenda diperkenalkan
Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia
GTP
ETP
Pelan
Pembangunan
Pendidikan
Malaysia
NKRA
NKEA
Inisiatif sedia
ada
Projek
Khusus
(Ad-hoc)
Rancangan
Malaysia
Ke-10
Maklum balas
daripada
rakyat
Aspirasi Inisiatif
100 inisiatif
1Agenda
4
|
Curriculum and assessment
Penjajaran kurikulum dengan standard
antarabangsa
Pelaksanaan HOTS dalam kurikulum, pentaksiran
dan latihan
Pelaksanaan dan pengukuhan PBS
Peningkatan kemahiran guru dalam TIMSS dan
PISA
Pelaksanaan kurikulum Sejarah baharu
Language
Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi BI
Peningkatan profisiensi guru BI
Pengenalan Kelas pemulihan BM untuk Tahun 4
hingga 6
Peningkatkan standard BM di sekolah - kurikulum
sama di SK and SJK
Pembukaan Kelas Peralihan sebagai opsyen
Peningkatan profisiensi guru BM
Pengukuhan BM sebagai bahasa ilmu
Pelaksanaan Cambridge Placement Test (CPT)
bagi guru pelatih opsyen BI
Pelaksanaan program English OPS di sekolah
menengah
Pengenalan dan pengukuhan sistem set BI
Penubuhan Majlis Standard Kualiti BI
Pengukuhan peranan ELTC
Pengenalan modul Sastara dalam BI
Pelaksanaan Kelas Pemulihan BI di semua
sekolah menengah
Peluasan peluang immersion BI
Pengajaran bahasa tambahan di sekolah
menengah
Specific needs
Penyemakan semula peruntukan guru bagi
sekolah berenrolmen rendah
Pelaksanaan sarana Peningkatan Sekolah untuk
sekolah kurang murid
Pemindahan SKM sekiranya dipersetujui oleh
komuniti setempat
Pembangunan penyelesaian secara perbelajaran
jarak jauh bagi SKM
Penambahan sekolah K9
Pemilihan lebih banyak guru pelatih dalam
kalangan pribumi
Pengukuhan kutipan data dan menjalankan kajian
berkaitan murid OAM
Pemantapan kurikulum KAP dan KEDAP
Pembangunan dan pelancaran pembelajaran
pintas (accelerated learning)
Pembangunan dan pelancaran program pintar
cerdas dan bakat
Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan
inklusif
Pembangunan alat penilaian dan saringan bagi
murid berkeperluan khas
Penyediaan kurikulum dan pentaksiran
berasaskan tahap kebolehan murid
berkeperluan khas
Pelaksanaan latihan perguruan yang dibezakan
Naik taraf infrastruktur supaya lebih mesra untuk
murid berkeperluan khas
Pelancaran program Komunikasi Bersepadu untuk
meningkatkan kesedaran murid
SEN
School improvement
Pelancaran rintis Program Transformasi Daerah
dan peluasan ke seluruh negara
Peningkatan keluwesan operasi untuk jadual
waktu kurikulum dan pengagihan
belanjawan
ICT
Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
Penerokaan penyelesaian secara ICT bagi
pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran mampu diri (self-
paced)
Pengkajian dan perintisan inovasi ICT
Semua guru kompeten dalam literasi dan celik ICT
Phases and duration of education
Peningkatan enrolmen dan kualiti prasekolah
Peningkatan enrolmen pendidikan rendah
Peningkatan enrolmen pendidikan menengah
Pengenalan pendidikan wajib selama 11 tahun
Parents, community and private sector
Pelaksanaan kempen pendidikan peringkat
kebangsaan
Pelancaran dan pelaksanaan Sarana penglibatan
ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
Pengkajian semula dan perombakan bantuan
kewangan berdasarkan keperluan
(cth: KWAPM)
Peluasan peranan PIBG
Penambahbaikan program Sekolah Amanah
Perombakan program Sekolah Angkat
Peningkatan biasiswa daripada sektor swasta
Pathways
Peluasan sekolah antarabangsa (international
schools)
Penambahan bilangan SMKA dan SABK
Pemasaran STAM ke peringkat antarabangsa
Pembangunan kurikulum kebangsaan bagi sekolah
agama berdasarkan Dini dan Tahfiz
Pensijilan bagi graduan dari sekolah agama
Pengenalan kaunseling kerjaya (profil kerjaya) bagi
setiap murid
Pemerkasaan sekolah seni dan sekolah sukan
Peningkatan program Sukan Untuk Semua
(1 Murid 1 Sukan) dan sukan untuk
kecemerlangan
Pengukuhan Pelan Transformasi Vokasional
termasuk meningkatkan dan
mempelbagaikan kolaborasi dengan
industri
Penjenamaan semula Tingkatan 6 dan Matrikulasi
Unity
Pembangunan instrumen dan kajian tinjauan untuk
mengukur perpaduan
Pengenalan program khidmat masyarakat sebagai
syarat untuk graduat pendidikan
menengah
Pengukuhan Pend. Islam, Pend. Moral dan Sivik
dalam kurikulum
Perombakan dan penjenamaan semula Program
RIMUP
Penerusan dan pengukuhan aktiviti ko-kurikulum
(Kelab Sukan & Permainan,
Persatuan dan Badan Beruniform)
Penyemakan dan pengemas kinian struktur sistem
persekolahan

Teachers
Pelancaran High Profile Marketing ke arah profession
pilihan
Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya
dan instrumen penilaian kompetensi
Pelaksanaan pelan induk CPD baharu dan pangkalan data
pengesanan CPD
Peningkatan standard kemasukan guru baharu dan
pengecilan saiz kohort
Penerusan sokongan bagi melanjutkan pengajian kepada
guru
Transformasi latihan perguruan praperkhidmatan (IPTA
dan IPTS)
Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
Pelaksanaan kursus induksi kepada guru baharu
Pembangunan instrumen penilaian guru baharu
berasaskan kompetensi
Pembangunan portal dan perpustakaan video e-Guru
Pensijilan guru
Latihan guru dengan kerjasama pihak swasta
Penempatan semula guru berprestasi rendah selepas CPD
dan kaunseling
Kajian semula sumber guru, jaminan penempatan, unjuran
keperluan dan penempatan guru
School leaders
Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk
NPQEL, laluan kerjaya, dan menambahbaik
Tawaran Baharu
Pembangunan dan penyepaduan skim perkhidmatan bagi
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)
Pengukuhan lapisan pemimpin pertengahan sekolah
Penyemakan semula insentif bagi jawatan yang sukar diisi
(sekolah berprestasi rendah/ pedalaman)
Resource productivity
Pengagihan semula RM1 billion dan pengurangan
pembaziran
Pelaksanakan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
Pembangunan dan pelaksanaan sistem pengurusan dan
pengesanan kewangan
Latihan pegawai dalam semula program kewangan
Delivery capacity
Pengukuhan fungsi teras organisasi dan penstrukturan
semula KPM
Pengukuhan kepimpinan JPN dan PPD
Pengintegrasi data pendidikan untuk penghasilan satu
sistem data untuk menambahbaikan
dashboard
Infrastructure
Penyediaan setiap sekolah dan institusi pendidikan dengan
bajet penyelenggaraan
Naik taraf infrastruktur memenuhi standard infrastruktur
asas (e.g., elektrik, air, bilik darjah)
Naik taraf infrastruktur mencapai standard garis asas
infrastruktur (e.g., fasiliti sukan, internet)
Naik taraf semua sekolah mencapai standard infrastruktur
'masa hadapan' (akan ditentukan)
Penukaran sekolah yang padat menjadi sekolah satu sesi
100inisiatif di bawah 1Agenda
Program
Transformasi
Daerah
Program Transformasi Daerah merupakan salah satu inisiatif utama untuk
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
5
25
Inisiatif Utama
|
Program Transformansi Daerah (DTP) (2012) telah dilaksanakan untuk
mempercepatkan program kemajuan sekolah (2009)
2009: GTP 1.0
Program
kemajuan sekolah
dilancarkan, SISC
& SIPartners
diperkenalkan
2012: GTP 2.0
DTP diperkenal dan
dilancarkan
termasuk SISC+ &
SIPartner+,
intervensi oleh PPD
berdasarkan
dashboard & dialog
prestasi
2013: 1Agenda
DTP diperkenal dan
dirintis di Kedah
dan Sabah
|
Bagi satu Kementerian, hasil terpenting dari inisiatif tersebut ditunjukkan
dalam Kad Skor Kementerian
Hasil PPPM
Hasil NKEA
Hasil NKRA
87% Enrolmen prasekolah
100%
Prasekolah awam yang melengkapkan penilaian
kendiri menggunakan standard kualiti prasekolah
110 Sekolah berprestasi tinggi
1.5% Sekolah band 6 atau 7
35% Sekolah band 1 atau 2
100% Literasi BM dalam Tahun 3
100% Numerasi dalam Tahun 3
Sasaran literasi BI akan ditentukan pada bulan Jun
100%
Guru Bahasa Inggeris dilatih dan mencapai
peningkatan satu band penguasaan bahasa
96% Enrolmen peringkat rendah
88% Enrolmen peringkat menengah rendah
82% Enrolmen peringkat menengah atas
5%
Murid berumur 16 tahun memasuki sekolah
vokasional
9% Pegurangan jurang di antara bandar-luar bandar
3% Peningkatan keputusan UPSR & SPM
RM 960 b
GNI keseluruhan
RM 37 b
NKEA GNI inidividu
RM 148 b
Pelaburan swasta keseluruhan
Enrolmen prasekolah swasta
400,000
56,400
Kanak-kanak mengdaftar di pusat
penjagaan kanak-kanak swasta
225
Murid baru mendaftar melalui pembelian
tempat di sekolah/operasi yang
ditubuhkan
100%
Sekolah mempunyai sambungan internet
sekurang-kurangnya 4Mbps
Hasil SRI
Proses-proses
dilengkapkan dan dimuat
naik ke laman web
kementerian bagi
sekolahsekolah
antarabangsa,
vokasional dan teknikal
|
Pengetua berpandangan bahawa PPD memainkan peranan penting dalam
membantu membuat perubahan yang besar terhadap pencapaian prestasi
sekolah-sekolah mereka
Pegawai PPD kami membuat
komitmen untuk melawat kami
sekurang-kurangnya sekali
sebulan. Beliau tidak hanya datang
untuk melihat buku-buku rekod
kami, beliau datang untuk
memahami isu dan masalah yang
kami hadapi, dan apa yang beliau
boleh lakukan untuk membantu


Saya rasa pegawai PPD tidak
melawat kami di sepanjang tahun
lepas. Mana-mana bantuan yang
kami perolehi adalah berdasarkan
inisiatif sendiri untuk meminta idea
dan bantuan dari sekolah-sekolah
lain


VS
PPD saya mempunyai panel pakar
subjek yang boleh menghulurkan
bantuan bila-bila masa kita
memerlukannya. Mereka sangat
responsif! Saya fikir mereka telah
melawat kami tiga kali pada tahun ini
untuk membantu kami menyelesaikan
prestasi yang lemah dalam Sejarah
dan Bahasa Melayu


Saya mendapati lawatan PPD tidak
membantu. Mereka lebih berminat
untuk memeriksa dokument dan
memarahi kami jika kami tidak
mencapai sasaran yang ditentukan.
Mereka tidak membantu kami
memikirkan apa yang perlu dilakukan
secara berbeza
|
Untuk mencapai sasaran ini, Malaysia perlu meningkatkan secara drastik
kualiti ribuan sekolah, pengetua dan guru
JPN
PPD
sekolah
PGB dan guru
FOKUS:
Membina kekuatan PPD
untuk menghasilkan impak
yang tinggi
!
9
Kementerian
|
Program transformasi daerah melibatkan empat perkara
Berdisiplin
dalam
pemantauan,
penyelesaian
masalah, dan
pengambilan
tindakan
Menambat
akses, kualiti,
dan ekuiti
Memberi
sokongan
kepada
organisasi yang
paling
memerlukan
Mengupaya
kepimpinan
tempatan
Perubahan
peranan JPN
dan PPD
memberi tumpuan
dan sokongan
kepada sekolah
Sokongan dan
intervensi yang
menjurus
kepada sekolah
didorong oleh daerah
dan diupayakan oleh
negeri
Dashboard dan
ranking baru
memberi tumpuan
kepada KPI
terpenting (dari
JPN hingga ke
sekolah)
Dialog prestasi
di semua
peringkat
memastikan sekolah,
daerah dan negeri
boleh mencapai
sasaran
1 2
3 4
PPD Dashboard
10
|
PERANAN BAHARU PPD terkandung dalam Piagam pelanggan yang
bakal ditanda tangani oleh semua PPD
11
|
Sokongan dan intervensi yang menjurus kepada keperluan sekolah
1 Isu-isu yang mempunyai kepelbagaian punca yang tinggi serta akan memerlukan penyelesaian yang disesuiakan oleh pihak sekolah
2 Isu-isu yang mempunyai kerumitan yang tinggi dan memerlukan sokongan dari pusat untuk penyelesaian
GURU
Menjamin masa
pengajaran dengan
menghadkan masa
maksimum guru berada di
luar sekolah
PENGETUA
Komuniti pembelajaran
profesional, diketuai oleh
seorang pengetua yang
cemerlang
MURID
Intervensi kehadiran
dan disiplin murid
Pembimbing guru sepenuh masa
(SISC+) akan
i. Meningkatkan kefahaman
terhadap kurikulum baharu,
pentaksiran atau program baharu
ii. Membimbing guru mempertingkat
kualiti pengajaran
Meluaskan program rakan
pembimbing - SIP+ sepenuh masa
memberi sokongan secara satu per
satu terhadap kepimpinan
pengajaran di sekolah
LINUS 2.0: Memperkenalkan
program literasi Bahasa Inggeris,
menyemak program Bahasa
Melayu, dan kandungan dan proses
pengajaran
Penyelesaian rekaan
PPD
1
Penyelesaian rekaan pusat
2
Sokongan kepada sekolah oleh PPD
12
|
Program transformasi daerah akan dilaksanakan dalam tiga gelombang
13
SUMBER: Malaysia Education Blueprint
Hasil utama: Memberi pelbagai sokongan kepada sekolah berasaskan band pencapaian sekolah; Menyediakan
intervensi bagi sekolah yang bersesuaian dengan konteks khusus setiap sekolah; Menjadikan JPN dan PPD
bertanggungjawab terhadap pencapaian keseluruhan sekolah.
Gelombang 1 (2013 - 2015) Gelombang 3 (2021 - 2025) Gelombang 2 (2016 - 2020)
Memberi lebih kebebasan
kepimpinan dalam negeri,
daerah dan sekolah, dan
fleksibiliti operasi ke atas
peruntukan bajet,
penggunaan kakitangan
serta penjadualan
kurikulum
Memperkukuh keupayaan
pengurusan negeri dan
daerah
a. Mengurangkan bilangan
sekolah Band 6 & 7
kepada sifar
b. Mengurangkan jurang
bandar-luar bandar
sebanyak 25%
c. Meningkatkan kehadiran
murid kepada 95%

Kebanyakan sekolah telah
bersedia untuk
melaksanakan pengurusan
berasaskan sekolah secara
efektif
|
14
Dalam Gelombang 1, program ini akan dilaksanakan secara berperingkat
di seluruh 16 negeri
Intervensi
Yang
disesuaikan
Dashboard
dan ranking
Dialog
prestasi
Mengambil dan melatih 352 orang SISC+ dan SIPartner+
Menentukan
Rumusan
KPI
Memperincikan baseline
dan sasaran
Melatih PPD
Tentang
Penggunaan
dashboard
Menjalankan
Dialog
prestasi
Membuat
Audit
dan
Membina
Toolkit
intervensi
Pengambilan dan latihan di seluruh negara
Sabah dan Kedah sahaja Semua negeri
Pelaksanaan secara
berperingkat di seluruh negeri

(Pelan pelaksanaan terperinci
akan dikeluarkan pada bulan
J un)
Pertukaran
Peranan
JPN dan
PPD
Fasa 1
Fasa rintis
Fasa 2
Peluasan ke seluruh negara
Membantu sekolah memahami cabaran; Menjadi rakan kongsi penyelesaian masalah; Menyediakan sumber
untuk mengatasi cabaran; Melindungi sekolah dari beban pentadbiran; Mengiktiraf dan meraikan amalan yang
baik di sekolah-sekolah dan menyebarkannya
| 15
Sesi Hari Ini
Pembukaan
Siapakah SISC+ (GTP1.0 & 2.0)
Proses Lantikan seorang SIPartners+ dan SISC+
Dashboard dan Scorecard
Dialog Prestasi
|
Dalam transformasi daerah, kita menumpukan perhatian kepada memberi
sokongan kepada sekolah yang paling memerlukan
Disiplin
pemantauan,
penyelesaian
masalah, dan
pengambilan
tindakan
Menambat
akses, kualiti,
dan ekuiti
Memberi
sokongan
kepada
organisasi yang
paling
memerlukan
Mengupaya
kepimpinan
tempatan
Pertukaran
peranan JPN
dan PPD
memberi
tumpuan dalam
memberi
sokongan
kepada sekolah
dalam Daerah
Sokongan dan
intervensi yang
menjurus
kepada sekolah
didorong oleh daerah
dan diupaya oleh
negeri
Dashboard dan
ranking baru
memberi
tumpuan (dari
JPN hingga ke
sekolah) kepada
KPI terpenting
Dialog
pencapaian
di semua
peringkat
memastikan
sekolah, daerah
dan negeri boleh
mencapai
sasaran
1 2
3 4
16
|
Program SISC+ menggantikan peranan SISC untuk mewujudkan
pembimbing guru berdedikasi dan holistik
SISC SISC+
Pembimbing yang turut
memainkan pelbagai peranan

Semua peranan bimbingan
diselaraskan kepada satu
peranan tunggal SISC+ - bagi
menyokong guru dalam
pelaksanaan kurikulum, penilaian
dan pedagogi
1
Jawatan Separuh Masa Jawatan Sepenuh Masa
2
Pembimbing bersandar kepada
bahagian yang berlainan
(cth, BPG, IPG, PPD, JPN)
Sebagai suri teladan di mana
SISC+ ditempatkan di PPD
3
|
KR Right Mindset
Fokus peranan SISC+ adalah memberi bimbingan dan mentoring,
bukannya menilai
This
!
This
Murid-murid anda tidak
memberi perhatian kepada
pengajaran anda. Apakah
yang akan anda lakukan
untuk memperbaikinya?
Saya tidak ditugaskan untuk
menilai anda, tetapi untuk
membincangkan cara bagi
membantu anda berjaya
dalam pengajaran anda.

18
|
Seorang SISC+ mempunyai tiga tanggungjawab utama
Bil Hari Bekerja
Rendah
Mengadakan
lawatan
bimbingan guru
1
3 4
Melaksanakan
program yang
diluluskan oleh
pusat
2
Melatih guru-guru dalam
program yang diluluskan oleh
pusat (cth. KSSR, KSSM,
PBS dan LINUS 2.0)
1.5 0.5
Membuat
laporan,
pemantauan,
pembangunan
3
Membuat laporan dan
memberi bantuan dalam
menyelesaikan masalah yang
dihadapi oleh guru-guru
0.5 0.5
Menengah
Melawat sekolah untuk
mengadakan pemerhatian
dalam bilik darjah dan
membimbing guru (secara
individu atau berkumpulan)
19
|
Seorang SISC+ akan meluangkan 3 hari untuk melaksanakan bimbingan
pengajaran di sekolah dan 1.5 hari untuk program nasional
Minggu biasa bagi seorang SISC+ sepenuh masa
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Puan DCruz di SK Assunta.
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Puan Tan di SK Assunta.
Demonstrasi KSSR kepada guru Bahasa Inggeris di SK Methodist, diikuti fasilitasi
perancangan pelajaran kolaboratif , dan 2 sesi bimbingan dan mentoring secara
satu per satu Puan Khalsom dan Encik Harun di SK Tengku Afzan.
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Cik Norliza di SK Tengku Afzan.
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Encik Harun di SK Tok Sira.
Membuat laporan mingguan kepada ketua Program Transformasi Daerah di
bawah PPD.
Bengkel sepenuh hari mengenai konsep dan pelaksanaan PBS, penilaian contoh-
contoh, perancangan persampelan, dan lain-lain lagi di Bilik Mesyuarat PDD 5
bersama 20 orang guru-guru dari daerah tersebut.
20
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Cik Lim di SK Assunta.
Pemerhatian di dalam bilik darjah (satu masa), diikuti bimbingan dan mentoring
secara satu per satu Cik Nadia di SK Assunta.
HARI 1
HARI 2
HARI 3
HARI 4
HARI 5
|
Master Trainer akan membimbing SISC+. Tiga (3) Peranan utama Master
Trainer adalah...
Menjalankan program latihan dengan
SISC +
Induksi (4-5 hari)
Peningkatan kemahiran (1-2 hari
setiap bulan)
Peningkatan profesionalisme (4-5 hari
semasa cuti sekolah)


Membangunkan program latihan
SISC+Melatih, membimbing dan membantu
sekurang-kurangnya 6 10 SISC +
Master
Trainer
SISC+
1
2
3
Komitmen dianggarkan 4-5 hari sebulan
|
Pemerhatian
pelajaran
(45 min)
Taklimat
(15 min)
Maklum balas
(25 min)
Bimbingan
(30 min)
Mengkaji
rancangan
(15 min)
Lawatan bimbingan: intipati peranan SISC+
Melaksanakan
pemerhatian
pengajaran,
mengisi dan
melengkapkan
matriks
bimbingan guru
Mengkaji
perancangan
dari lawatan
sebelumnya dan
membuat nota
mental untuk
meneliti
keperluan
pembangunan
dan
penambahbaikan
Jika anda pernah
melaksanakan
lawatan sebelum
ini, bincangkan
apa yang telah
guru lakukan
selepas lawatan
tersebut
Meminta guru
membuat refleksi
dan penilaian
kendiri

Memberi maklum
balas dengan
memberi
tumpuan kepada
kekuatan dan
keperluan untuk
pembangunan
profesionalisme
Merujuk kepada
panduan
intervensi,
bincang dan
tentukan matlamat
dan intervensi
yang akan
dilaksanakan
bersama guru

Mengisi pelan
pembangunan
guru
Tidak berkaitan untuk
lawatan pertama!
|
National
SISC+: 1278
SIPartner+: 336
Bilangan perjawatan SISC + dan SIPartner+ adalah
berdasarkan bilangan sekolah mengikut PPD
SISC+ 60
SIPartner + 15
SISC+ 246
SIPartner + 50
SISC+ 90
SIPartner + 24
SISC+ 33
SIPartner + 10
SISC+ 57
SIPartner + 15
SISC+ 120
SIPartner + 36
SISC+ 72
SIPartner + 22
SISC+ 30
SIPartner + 10
SISC+ 99
SIPartner + 29
Pengambilan selesai
Pengambilan tidak selesai
Sabah
Sarawak
Johor
Pahang
Kedah
Kelantan Terengganu
Selangor
Negeri
Sembilan
Perlis
Penang
Perak
Kuala Lumpur
Malacca
SISC+ 198
SIPartner + 44
SISC+ 42
SIPartner + 14
SISC+ 12
SIPartner + 3
SISC+ 81
SIPartner + 26
SISC+ 126
SIPartner + 39
SISC+ 6
SIPartner + 1
Putrajaya
SISC+ 6
SIPartner + 1
Labuan
SUMBER: BPSH
|
Kita akan memberi tumpuan kepada data, maklumat dan dialog prestasi
Disiplin dalam
pemantauan,
penyelesaian
masalah dan
tindakan
Menambat
akses, kualiti
dan ekuiti
Sokongan
di mana paling
memerlukan
Menberi
kuasa
kepada
pemimpin
tempatan
Perubahan dalam
peranan PPD dan
JPN untuk
menumpukan
usaha daerah
dalam menyokong
sokolah
Sokongan yang
disasarkan dan
intervensi bagi
sekolah dipacu oleh
daerah, dan
diupayakan oleh
negeri
Dashboard dan
ranking baharu
untuk menumpukan
usaha pada KPI
terpenting (dari
KPM ke sekolah)
Dialog prestasi di
semua peringkat
untuk memastikan
sekolah, daerah dan
negeri dapat
mencapai sasaran

1 2
3 4
PPD Dashboard
24
|
Dashboard Yang Mempunyai Fokus Yang Sama di semua peringkat
NEGERI DAERAH SEKOLAH MURID NASIONAL
Hasil metrik berfokus kepada Akses,
Kualiti dan Ekuiti
Input metrik berfokus kepada faktor
yang mendorong kepada peningkatkan
kualiti pengajaran
25
| 26
Sabah monthly scorecard, Feb 2013
SOURCE: Program initiative owners; DMO
Above national avg./benchmark
Close to national avg./benchmark
Below national avg./benchmark
SABAH
Primary 1'070 Primary 292'861
Secondary 215 Secondary 200'793
1 ACCESS Feb 13 Jan 13 Benchmark 6 QUALITY Mar 2013 Dec 2012
Primary 90.2% 89.6% 95.0% Mid-year exam n/a n/a
Secondary 89.4% 89.7% 95.0% results
2 STUDENTS Feb 13 Jan 13 Benchmark 7 PARENTAL ENGAGEMENT Mar 2013 Dec 2012 Nat. avg
Student Moderate cases 786 (0.16%) 1151 (0.23%) 0.17% Parent participation 89.1% n/a 76.3%
discipline Severe cases 58 (0.01%) 44 (0.01%) (Mod. + Sev.) in school events**
Very severe cases 129 (0.03%) 146 (0.03%) 0.00%
Parent toolkit 29.6% n/a 71.8%
circulated**
3 TEACHERS Feb 13 Jan 13 Benchmark
Teacher time in school 48.4% 51.8% 90.0% 8 1BESTARINET Mar 2013 Dec 2012 Nat. avg.
Schools connected Primary 37.5% 37.5% n/a
4 PPD Feb 13 Jan 13 Benchmark Secondary 12.6% 12.6% n/a
Band 5/6/7 schools visited last month n/a n/a 90.0%
9 BASIC INFRASTRUCTURE Mar 2013 Dec 2012 Nat. avg.
5 ENGLISH PROFICIENCY Feb 13 Jan 13 Benchmark Repairs completed Filed in 2012 80 (28.4%) n/a 50.1%
Number (% of required)
Teacher attendance in 75.6% n/a 95.0% Filed in 2013 n/a n/a
upskilling training *
* March attendance: Sabah: 82.3%
** National average (Mar 2013): Parent participation in school events - 76.3%, Toolkits ciruculated - 71.8%
Student
attendance
Number of schools Number of students
|
DTP melibatkan proses membuat keputusan berpandukan
data di semua peringkat organisasi
Perancangan
tindakan
Pelaksanaan
Pengumpulan
data
Analisis &
Laporan
Isu
Punca
Komponen utama
dalam dialog
pencapaian
Dialog Pencapaian
Menjejaki
Pencapaian
Pelaksanaan
tindakan (dalam
PPD, negeri, atau
sekolah)
Mengutamakan
tindakan dan
intervensi
termasuk
tanggungjawab dan
tarikh akhir
Memahami punca
bagi pencapaian
kurang baik atau isu
Pengumpulan data
pencapaian bagi
negeri, PPD, atau
sekolah
Dashboard dan
inisiatif keutamaan
Menganalisis dan
menyediakan
laporan
Memantau
pembangunan
metrik utama
Mengenal pasti isu
yang dibayangkan
dalam data
27
|
Objektif dialog prestasi
28
Apakah dialog prestasi?
Fokus dan akauntabiliti: Memastikan
organisasi fokus kepada penyampaian dan
memastikan akauntabiliti (positif dan
negatif)
Memantau prestasi: Memastikan sistem
berada pada landasan yang betul untuk
mencapai aspirasi
Mengenal pasti masalah: Mengemukakan
isu-isu yang menghalang kemajuan dan
menganalisis data untuk menentukan
punca
Penyelesaian masalah dan sokongan:
Menyediakan forum untuk membincangkan
cara untuk mengatasi cabaran dan
berkongsi amalan terbaik
Memajukan isu: Memajukan isu-isu yang
perlu diselesaikan kepada pihak
pengurusan atasan yang lebih tinggi
Merancang jadual pemantauan
(checkpoint) yang kerap antara
pihak atasan dan bawahan untuk
menilai dan memastikan
penyampaian berada pada
landasan yang betul.
Mengekalkan rutin (tidak kira
apa) adalah penting
Forum untuk menyemak prestasi
berdasarkan data dan fakta, dan
mengakhirinya dengan satu set
konkrit tindakan seterusnya
untuk dilaksanakan oleh
JPN/PPD/Sekolah
Dialog prestasi ialah..
| 29
DIALOG PRESTASI : Untuk mewujudkan momentum transformasi dan
membudayakan dialog prestasi merentasi seluruh organisasi
Cabaran dan
sokongan
Cabaran dan
sokongan
Dialog
Kebangsaan
Cabaran dan
sokongan
Dialog
PPD
Pengetua /
Guru Besar
Dialog
JPN
PPD
JPN
KPM
Cabaran dan
sokongan
Dialog
Sekolah
Guru
|
30
Pengerusi
Kekerapan
Kandungan
disediakan
oleh
Peserta
Pengarah JPN
Tiga bulan sekali
Koordinator JPN
Semua ketua PPD
KPPM
Tiga bulan sekali
Petugas PADU &
DTP
Semua ketua JPN
Ketua PPD
Sebulan sekali
Petugas PADU & DTP
Semua PGB atau PGB
sekolah yang diutamakan
jika lebih daripada 40 buah
sekolah di PPD anda
Dialog prestasi memastikan bahawa kitaran membuat keputusan yang
dipacu oleh data berlaku di semua peringkat
Dialog
PPD
Dialog
JPN
Dialog
Kebangsaan
School
Dialog
PENGETUA
PPD
JPN
KPM
GURUBESAR
PGB
GURU
PPD
JPN
KPM
| 31
Peserta tidak seharusnya melihat dan menangani data mereka buat kali
pertama dalam dialog prestasi - persediaan awal diperlukan
Persiapan
yang perlu
dilakukan
oleh
peserta
Mengkaji semula
scorecard sekolah, dan
membangunkan pelan
tindakan
Mengadakan sesi satu
dengan satu atau sesi
pleno dengan guru
Merangka intervensi
dengan penglibatan
dan persetujuan guru
Mengkaji semula laporan
PPD dan membangunkan
pelan tindakan
Mengadakan Dialog
Prestasi dengan Ketua
PPD
Melawat sekolah dan
mengadakan sesi satu
dengan satu bersama
pengetua sekolah kritikal
Mengkaji semula dashboard
JPN dan membangunkan
pelan tindakan
Mengadakan Dialog Prestasi
dengan Pengarah JPN
Melawat Ketua PPD dan
menjalankan sesi satu dengan
satu untuk memahami isu-isu
dan membangunkan
penyelesaian
Semua peserta perlu membuat keputusan berpandukan data yang melangkaui
dialog prestasi formal untuk menjadikan dialog prestasi lebih efektif
Dialog
PPD
Dialog
JPN
Dialog
Kebangsaan
School
Dialog
PENGETUA
PPD
JPN
KPM
GURUBESAR
PGB
GURU
PPD
JPN
|
Chair Ketua PPD Pengarah JPN KPPM
Sebulan sekali Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali
Petugas PADU & DTP Koordinator JPN Petugas PADU & DTP
Attendees
Semua Ketua PPD Semua Pengarah JPN
Semua PGB atau PGB
sekolah yang diutamakan
jika lebih daripada 40 buah
sekolah di PPD anda
Kekerapan
Kandungan
disediakan
oleh
Pengerusi
Peserta
32
KPPM telah memulakan lawatan peribadi ke Kedah dan Sabah untuk
menerajui Dialog Prestasi JPN
Gambaran keseluruhan objektif dan hasil
Dialog
PPD
Dialog
JPN
Dialog
Kebangsaan
School
Dialog
PENGETUA
PPD
JPN
KPM
GURUBESAR
PGB
GURU
PPD
JPN
KPM
|
Adakah anda
mempunyai apa-apa
soalan?

Anda mungkin juga menyukai