Anda di halaman 1dari 1

KEAJAIBAN RUDRAKSA Minggu,

27 Juli 2014
Biji Rudraksa mmiliki kkua!an "ang luar #iasa dan !idak da$a! dijlaskan%
Sia$a$un "ang mnggunakan #iji Rudraksa mrasakan #a&'a &al i!u mningka!kan
kdamaian $ikiran, k!nangan, ks&a!an "ang l#i& #aik, ksukssan,
kmakmuran dan k#run!ungan% D$rsi dan kmurungan adala& &al "ang da$a!
di!angkal (l& #iji Rudraksa dalam 'ak!u singka!%Karna i!u #iji rudraksa juga
diknal dngan s#u!an ) Biji $ln"a$ kgunda&an*%
+an"a dngan mnggnggam #iji rudraksa dngan !angan a!au mmakain"a &an"a
dalam jangka 'ak!u ##ra$a jam saja, ss(rang da$a! jlas mrasakan
mningka!n"a nrg" ,i!ali!as, rlaksasi "ang mndalam dan $rasaan !nang% Ki!a
mrasa jau& l#i& #aik dan #r#da k!ika #iji rudraksa # rsn!u&an dngan #adan
ki!a%
MAN-AA. BI/A RUDRAKSA BERSEN.U+AN DEN0AN KU/I.1
1% Mm#ua! su&u #adan mnjadi sjuk%
2% Mrdakan gangguan jan!ung dan !kanan dara& rnda&
2% Mningka!kan da"a inga!, kjrni&an $ikiran dan ksadaran%
4% Mm$r#aikii kinrja s"s!m s"ara3
4% Mm#an!u mng&ningkan $ikiran,ml$askan $ikirssn ngaa!i3
5% Mm$rlam#a! $r(ss $nuaan%