Anda di halaman 1dari 22

Bilangan Jurnal : Keempat

Minggu Praktikum : Keempat


Tarikh Peristiwa/ Kejadian : 22 April 2013 26 April 2013
Tajuk Jurnal : Aspek Kualiti Pembelajaran (Rujuk borang PR1)
Masalah atihan !an Kerja Rumah Muri!
1. Masalah/ Peristiwa
"epanjang tempoh minggu empat menjalani Praktikum #asa "atu$ sa%a telah
mengha!api masalah latihan !an kerja rumah muri! !alam proses pengajaran !an
pembelajaran bahasa Mala%sia tahun &' (ni telah mempengaruhi !an men%ebabkan
proses pengajaran !an pembelajaran sa%a sukar !ijalankan !engan lan)ar'
Perkembangan (su *ang +i,okuskan
-er!apat segelintir muri! telah mengabaikan latihan !an kerja rumah %ang telah sa%a
berikan' Mereka telah berpura.pura membuat latihan %ang telah !iberikan semasa
proses pengajaran !an pembelajaran apabila sa%a telah menghampiri mereka'
Apabila sa%a telah berjauh !engan mereka$ mereka mula sambil le/a !alam
melaksanakan tanggungja/ab mereka !alam men%iapkan kerja atau latihan %ang
telah sa%a berikan' Mereka akan menggunakan masa %ang !iberikan untuk membuat
latihan untuk berbual !engan rakan atau bermain sen!iri' (ni telah men%ebabkan
mereka ti!ak !apat men%iapkan latihan !alam masa %ang !itetapkan' Apabila
!itan%a tentang masalah %ang !iha!api untuk men%iapkan kerja %ang !iberi$muri!.
muri! han%a men!iamkan !iri' Kea!aan ini seumpama mematahkan semangat
seorang guru !alam impiann%a bagi membentuk muri! %ang )emerlang serta
berkaliber' Masalah tersebut perlu !iutamakan kerana sebagai seorang guru tia!a
pilih kasih !alam memastikan muri!.muri! !apat menimba ilmu pengetahuan %ang
berguna'
2. Analisis
"elepas sa%a menjalankan pemerhatian !an kajian pa!a muri!.muri! tersebut$ sa%a
telah men!apati beberapa pun)a %ang mungkin men%ebabkan berlakun%a masalah
tersebut' Antaran%a a!alah kemungkinan latihan !an kerja rumah %ang !iberikan
telah menimbulkan perasaan bosan kerana bentuk tugasan itu ti!ak menarik minat
pelajar' (ni telah men%ebabkan mereka mula men)ari sesuatu %ang lebih menarik
seperti menonton tele0is%en$ keluar bersiar.siar !an sebagain%a'
Kemungkinan tugasan %ang !iberikan juga mungkin men%ebabkan muri! %ang
mempun%ai tahap pemahaman !an kemahiran %ang ren!ah berasa ke)e/a kerana
ian%a terlalu sukar sehingga men%ebabkan mereka berasa mula menarik !iri !an
mengabaikann%a'
Kajian ampau %ang 1erkaitan (su
-amir (1234) telah men%enaraikan kesan pemberian kerja rumah kepa!a para
pelajar' Antara ,ae!ah %ang !itemui !ari amalan ini ialah para pelajar !apat
menguasai isi pelajaran !engan baik' Kerja rumah juga memberi peluang kepa!a
para pelajar untuk belajar !ari berbagai.bagai sumber' +engan )ara ini$ para pelajar
akan memperbaiki kelemahan mereka !i bilik !arjah'
Kajian Kes: Kajian ini !ijalankan ke atas pelajar tahun & !i "5K (-) a!ang Ampar
-enang$ +engkil$ "elangor' "e)ara umumn%a muri!.muri! %ang !ikenal pasti
mengha!api masalah ti!ak men%iapkan kerja rumah %ang !iberikan' "elalun%a
pelajar mengha!api masalah ti!ak men%iapkan kerja rumah semasa membuat
soalan.soalan berbentuk ke,ahaman' 6uru telah mengenal pasti masalah ini semasa
mengumpul buku latihan muri!$ mereka %ang ti!ak men%iapkan kerja rumah enggan
menghantar buku mereka' #aktor %ang men%ebabkan berlakun%a masalah ini ialah
ketia!aan bantuan !i rumah$ pengaruh rakan seba%a !an sosioekonomi' 6uru juga
telah mengenal pasti ,aktor.,aktor %ang men%ebabkan masalah ini berlaku'
"eterusn%a guru telah mengambil kae!ah berstruktur untuk mengatasi masalh ini'
-in!akan.tin!akan %ang !iambil menghasilkan keputusan %ang memuaskan'
3. Cadangan Tindakan usulan
"a%a telah menjana i!ea untuk menangani masalah latihan !an kerja rumah muri!
%ang telah sa%a ha!api !engan men)ari maklumat !i (nternet !an memba)an%a'
"a%a telah memilih langkah seperti memberi bimbingan kepa!a muri! %ang lemah
!alam kumpulan ke)il %ang sama tahap untuk memu!ahkan pengajaran' (ni
membolehkan mereka men%iapkan latihan %ang !iberikan !alam masa %ang
!itetapkan selain menga/al mereka'
1agi kerja rumah %ang !iberikan untuk !isiapkan !i rumah$ sa%a boleh
memberi lembaran kerja atau latihan %ang sama tahap !engan tahap kebolehan
muri! %ang lemah' "a%a juga boleh mempelbagaikan jenis lembaran kerja %ang telah
!iberikan kepa!a muri!' (ni boleh mengelakkan bosan muri! !an membolehkan
mereka men%iapkan kerja %ang telah !iberikan !engan sen!iri !i samping
mengukuhkan pengetahuan baru %ang telah !ipelajari'
-in!akan "usulan +iran)ang 7ntuk +ilaksanakan 1agi Men%elesaikan (su *ang
+ikenal Pasti
Men%elesaikan masalah a!alah satu proses mental untuk mengatasi halangan %ang
telah !iha!api !an ini boleh menja!i )abaran kepa!a sa%a %ang sebagai bakal guru'
+alam proses men%elesaikan masalah latihan !an kerja rumah muri!$ sa%a telah
menggunakan langkah.langkah !alam men%elesaikan masalah seperti ja!ual berikut8
Pelaksanaan -erha!ap angkah.langkah Penambahbaikan +ijalankan
"a%a telah menggunakan langkah.langkah %ang telah sa%a tetapkan untuk
menangani masalah latihan !an kerja rumah muri!' "epanjang proses pengajaran
!an pembelajaran bahasa Mala%sia !alam minggu keempat ini$ sa%a telah
men%e!ari !an memahami masalah %ang !iha!api !alam kelas tahun &' 9leh itu$
sa%a telah mengumpulkan !ata.!ata %ang berkaitan !engan masalah latihan !an
kerja rumah muri! !engan )ara pemerhatian pun)a masalah tersebut berlaku' "a%a
juga merujuk kepa!a maklumat %ang telah sa%a )ari untuk menjalankan analisis
!ata' "a%a telah men!apati masalah latihan !an kerja rumah muri! a!alah
keban%akkan berpun)a !aripa!a muri! lemah %ang !u!uk !i belakang kelas'
9leh itu$ sa%a telah menjalankan langkah ke!ua iaitu meneroka !an meninjau
pilihan.pilihan pen%elesaian' "a%a telah men)ari langkah pen%elesaian masalah
ka/alan kelas !engan men)ari !an memba)a maklumat !alam internet' sa%a juga
berbin)ang !engan rakan praktikum sa%a untuk menetapkan langkah sesuai %ang
boleh !igunakan' (ni a!alah kerana sa%a perlu memastikan kesan atau impak %ang
akan !iba/a melalui langkah %ang !ipilih' "a%a perlu memikirkan semua aspek %ang
akan mempengaruhi proses kelan)aran pen%elesaian masalah ini' "elepas
memastikan langkah pen%elesaian bagi masalah latihan !an kerja rumah muri!
a!alah sesuai$ sa%a telah menjalankan langkah pen%elesaian %ang telah sa%a pilih
!engan mengikut pelan tin!akan' (ni a!alah untuk memu!ahkan !an sebagai rujukan
atau senarai semak kepa!a sa%a untuk melaksanakan tin!akan susulan
penambahbaikan masalah tersebut %ang telah sa%a ha!api !ari semasa ke semasa'
"a%a ber%akin sekiran%a semua usaha.usaha %ang !i)a!angkan !i atas !iberi
perhatian !an !iaplikasi segera$ masalah ini tentu !apat !ikurangkan serta !iatasi
!engan segera' Muri!.muri! juga harus !iberi teguran !an kese!aran oleh guru
tentang kelemahan !iri mereka' 6uru perlu sabar !an sanggup berusaha keras untuk
mempertingkatkan prestasi muri! melalui pantauan berterusan terha!ap latihan !an
kerja rumah muri!'
!. Tem"#h Masa Tindakan usulan
"a%a telah )uba mengatasi atau men%elesaikan masalah tersebut !alam minggu
keempat Praktikum #asa "atu iaitu !ari 22 April 2013 26 April 2013'
$. Kesim"ulan
"e)ara kesimpulann%a$ masalah latihan !an kerja rumah muri! ini bukan sahaja
menja!i isu besar %ang menja!i masalah utama sa%a untuk menjalankan sesi
pengajaran !an pembelajaran$ malahan semua guru mesti pernah mengha!api
masalah seperti ini' Muri!.muri! a!alah generasi %ang bakal menaungi
kesejahteraan bangsa !an negara pa!a masa akan !atang' Maka$ setiap masalah
%ang berlaku a!a pen%elesaiann%a$ terpulanglah kepa!a guru itu sen!iri untuk
mengatasin%a'
+isemak oleh 6uru Pembimbing
-an!antangan8 :::::::::'':
;ama 8 :::::::::':
-arikh 8 ::::::::'::
+isahkan oleh Pens%arah Pen%elia
-an!antangan8 ::::::::'::'
;ama 8 ::::::::::'
-arikh 8 ::::::::::'
%A&CA&'A& P(&'AJA%A& )A%*A&
KAJ*A& T(MPATA& TA)+& $ AMA&A)
;ama8 "%uhairah 1inti Morni
-ahun< 4 Amanah
1il Muri! 8 32 orang
( ======== ti!ak ha!ir )
-arikh8 12 April 2013
1i!ang> -ema8 Mengenal ;egara Kita
-ajuk Pelajaran8
#aktor.,aktor %ang mempengaruhi )ua)a !an iklim !i Mala%sia
5angkamasa8 1 jam
(0310.0210)
(si Pelajaran8
i' Mengetahui ke!u!ukan Mala%sia pa!a peta !unia !an juga iklim Mala%sia'
ii' -aburan hujan !i Mala%sia !ipengaruhi oleh tiupan angin Monsun'
iii' "uhu !i sesuatu ka/asan !ipengaruhi ketinggian bentuk muka bumi '
i0' Ka/asan !aratan %ang jauh !ari laut suhun%a lebih tinggi'
?asil Pelajaran8
i' Menerangkan ,aktor.,aktor %ang mempengaruhi )ua)a !an iklim !i Mala%sia'
9bjekti,8
Pa!a akhir pembelajaran muri! !apat8
i' Muri!.muri! mengetahui mengenai ke!u!ukan Mala%sia pa!a peta !unia'
ii' Mengetahui angin monsun %ang mana memba/a hujan %ang ban%ak !i Mala%sia'
iii' Membe@akan suhu pa!a ke!u!ukan tempat %ang ren!ah !an juga suhu ke!u!ukan tempat %ang tinggi'
i0' Mengetahui suhu boleh !ise!erhanakan oleh air'
Pengetahuan se!ia a!a8
i' Muri! muri! tahu baha/a Mala%sia mengalami iklim Khatulisti/a'
ii' Muri!.muri! telah mengetahui mengenai )iri.)iri iklim Khatulisti/a pa!a sesi pembelajaran %ang lepas'
7nsur Patriotisme> ;ilai murni8
i' 1erbangga !engan iklim negara kita
ii' 1ers%ukur !apat menikmati iklim %ang selesa sepanjang tahun'
iii' Melahirkan muri! %ang mempun%ai perasaan sa%ang !an )intakan negara'
1ahan bantu mengajar8
i' 6lob 0' Kertas mahjong
ii' ampu suluh 0i' Marker
iii' Peta Mala%sia 0ii' 6unting
i0' -anah liat 0iii' 6am
,angkah/ *si
Pelajaran
Pr#sedur Pelaksanaan (lemen Pem-elajaran
Bestari/ K#nse"
Catatan
(n!uksi "et
0310.0314
(4 Minit)
Pengenalan tajuk
./akt#r01akt#r 2ang
mem"engaruhi
3ua3a dan iklim di
Mala2sia A

1' "ebelum memulakan pengajaran$ guru
menutup suis kipas %ang ter!apat !i !alam bilik
!arjah'
2' Kemu!ian guru men%oal kepa!a muri!
beberapa soalan'
(a) Apa %ang kamu rasa apabila kipas !itutupB
(b) Apabila kipas berpusing maka ian%a akan
menghasilkan apaB
3' 6uru menerangkan baha/a angin juga
bertin!ak men%e!erhanakan suhu'
&' 6uru mengaitkan ja/apan muri! !engan topik
pelajaran iaitu ,aktor %ang mempengaruhi
)ua)a !an iklim !i Mala%sia'
TPK:
. (nterpersonal
. (ntrapersonal
. Cerbal linguistik
KBKK:
. Menghubungkait
&ilai:
. Mengikut
arahan
angkah 1
(0314.03&0)
24 minit
1' 6uru mengimbas kembali )iri iklim Khatulisti/a
%ang telah !iajar pa!a minggu lepas'
Kae!ah8 .
Pembelajaran Masteri
;ilai8
. 1erbangga
!engan iklim
Pengenalan kepa!a
,aktor.,aktor %ang
mempengaruhi
)ua)a !an iklim8
2' "eterusn%a guru akan menerangkan mengenai
,aktor.,aktor %ang mempengaruhi )ua)a !an iklim iaitu
ke!u!ukan$ angin !an hujan$ ketinggian !ari aras laut
!an kepulauan' Muri!.muri! merujuk buku teks Kajian
-empatan -ahun 4 muka surat 21'
3' 6uru akan meletakkan glob !i atas meja kemu!ian
akan menggunakan lampu suluh untuk menerangkan
,aktor pertama iaitu ke!u!ukan Mala%sia pa!a peta
!unia'
&' "eterusn%a guru akan melekatkan peta Mala%sia
pa!a papan putih !an mengaitkan !engan taburan
hujan !i Mala%sia %ang berkaitan !engan ,aktor %ang
ke!ua iaitu angin !an hujan'
4' 6uru menerangkan mengenai ,aktor %ang ketiga
iaitu ketinggian !ari aras laut'
6' #aktor %ang terakhir pula ialah kepulauan !an guru
akan meminta !ua orang muri! untuk tampil ke
ha!apan untuk membantu guru memberikan
. "oal ja/ab
Kemahiran belajar
TKP
. Cerbal linguistik
. Kinestetik
. Mu@ik
negara kita
. 1ers%ukur !apat
menikmati iklim
%ang selesa
sepanjang
tahun
penjelasan mengenai ,aktor kepulauan'

angkah 2
(03&0.0204)
24 minit
1' 6uru membahagikan muri! kepa!a lima
kumpulan ke)il'
2' "etiap kumpulan akan !iberikan sehelai kertas
mahjong !an juga !ua marker'
3' Muri!.muri! akan !iberikan masa selama 3
minit untuk men)ari bahan.bahan %ang sesuai
untuk !ilekatkan pa!a kertas mahjong mereka'
&' Mereka !ikehen!aki untuk membuat peta
min!a berkaitan !engan topik pengajaran hari
ini iaitu ,aktor.,aktor %ang mempengaruhi
)ua)a !an iklim'
TKP
. Cerbal linguistik
. Kinestetik
KBKK
. Mengenal
Pasti
. Menjana i!ea
. Men%enaraikan
;ilai8
. 1ekerjasama
. 1antu
membantu
Penutup
(0204.0210)
4 minit
1' "eterusn%a guru akan membuat rumusan
tentang isi pelajaran hari ini'
2' 6uru menerapkan nilai.nilai murni %ang
ter!apat sepanjang sesi pengajaran !an
pembelajaran berlangsung'
TKP
. Cerbal linguistik
. (ntrapersonal
KBKK
. Membuat kesimpulan
. Rumusan
;ilai8
. Patuh kepa!a
arahan
Kekuatan semasa sesi pengajaran !an pembelajaran8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
==========================================================================================
Kelemahan8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
==========================================================================================
Da!angan penambahbaikan8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
==========================================================================================
Komen 6uru Pembimbing
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
==========================================================================================
Komen Pens%arah Pembimbing
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
=====================================================================================================
%A&CA&'A& P(&'AJA%A& )A%*A&
KAJ*A& T(MPATA& TA)+& $ B(TA%*
;ama8 "%uhairah 1inti Morni
-ahun< 4 1estari
1il Muri! 8 26 orang
( ======== ti!ak ha!ir )
-arikh8 22 April 2013
1i!ang> -ema8 Mengenal ;egara Kita
-ajuk Pelajaran8
Pengaruh (klim terha!ap kegiatan ekonomi pen!u!uk
5angkamasa8 1 jam
(1000.1100)
(si Pelajaran8
0' "ektpr pertanian !ikembangkan mengikut )ua)a !an juga iklim sesuatu tempat'
0i' Musim tengkujuh nela%an ti!ak !apat turun ke laut'
0ii' Dua)a %ang panas !an lembap sepanjang tahun memba/a kemasukan pelan)ong ke Mala%sia'
0iii' (klim Khatulisti/a men%ebabkan hutan hujan tropika merupakan hutan %ang terbesar !i Mala%sia'
?asil Pelajaran8
ii' Menjelaskan pengaruh iklim terha!ap kegiatan ekonomi !i Mala%sia
9bjekti,8
Pa!a akhir pembelajaran muri! !apat8
0' Mengetahui jenis tumbuhan %ang !apat !itanam !engan kea!aan iklim !i Mala%sia'
0i' Membe@akan tempat penanaman tumbuhan !engan suhu !i sesuatu tempat tersebut'
0ii' Mengenalpasti angin monsun %ang memba/a hujan %ang lebat ke Mala%sia !an men%ebabkan nela%an ti!ak !apat turun ke
laut'
0iii' Mengetahui mengenai ,aktor tarikan %ang memba/a kemasukan pelan)ong ke Mala%sia'
iE' Mengetahui sekurang.kurangn%a !ua jenis pokok %ang sesuai untuk akti0iti pembalakan'
Pengetahuan se!ia a!a8
iii' Muri! muri! tahu baha/a Mala%sia mengalami iklim Khatulisti/a'
i0' Muri!.muri! telah mengetahui mengenai )iri.)iri iklim Khatulisti/a pa!a sesi pembelajaran %ang lepas'
7nsur Patriotisme> ;ilai murni8
i0' 1erbangga !engan iklim negara kita
0' 1ers%ukur !apat menikmati iklim %ang selesa sepanjang tahun'
0i' Melahirkan muri! %ang mempun%ai perasaan sa%ang !an )intakan negara'
1ahan bantu mengajar8
i' "a%ur terung
ii' 1uah pear
iii' Ka! gambar
i0' -opi
0' Dermin mata hitam
0i' Kertas ke)il /arna /arni
0ii' 1ola kertas
,angkah/ *si
Pelajaran
Pr#sedur Pelaksanaan (lemen Pem-elajaran
Bestari/ K#nse"
Catatan
(n!uksi "et
1000.1004
(4 Minit)
Pengenalan tajuk
.Pengaruh *klim
terhada" kegiatan
ek#n#mi "enduduk.

4' 6uru meminta !ua orang muri! untuk tampil
ke ha!apan'
6' "eterusn%a guru akan membisikkan sesuatu
kepa!a ke!ua.!ua muri! tersebut'
F' Muri! %ang pertama akan mengga%akan ga%a
seorang petani %ang se!ang bekerja !i kebun
manakala muri! %ang ke!ua pula akan
melakonkan ga%a seorang %ang se!ang
memotong ka%u'
3' Muri!.muri! %ang lain akan meneka apa %ang
!ilakukan oleh ke!ua.!ua muri! tersebut'
2' 6uru mengaitkan !engan tajuk pelajaran hari
ini'
TPK:
. (nterpersonal
. (ntrapersonal
. Cerbal linguistik
KBKK:
. Menghubungkait
&ilai:
. Mengikut
arahan
angkah 1
(1004.1034)
24 minit
Pengenalan kepa!a
APengaruh iklim
terha!ap kegiatan
ekonomi pen!u!ukG
1' 6uru mengimbas kembali pembelajaran %ang
lepas berkaitan !engan (klim Mala%sia !an juga )iri.
)iri iklim Mala%sia'
2' "eterusn%a guru menunjukkan sa%ur terung !an
buah pear kepa!a muri!.muri! !an memban!ing
be@akan tempat penanaman !an juga suhu tempat
ke!ua.!uan%a' 6uru mengaitkan !engan sektor
ekonomi %ang pertama iaitu pertanian
3' Kemu!ian guru menunjukkan gambar ikan kepa!a
muri!.muri! !an meminta semua muri! untuk ber!iri
sambil mengga%akan )ara untuk melemparkan jaring
!an melontar joran' 6uru mengaitkan !engan sektor
%ang ke!ua iaitu perikanan'
&' 6uru men)abut nama seorang muri! %ang telah
!iletakkan !alam satu bekas !an muri! %ang
naman%a tertera pa!a kertas akan !iminta untuk
tampil ke ha!apan !an menggunakan topi !an juga
)ermin mata hitam sambil mengga%akan sebagai
seorang pelan)ong !i ha!apan kelas' 6uru
mengaitkan !engan sektor ekonomi %ang ketiga iaitu
pelan)ongan'
Kae!ah8 .
Pembelajaran Masteri
. "oal ja/ab
Kemahiran belajar
TKP
. Cerbal linguistik
. Kinestetik
. Mu@ik
;ilai8
. 1erbangga
!engan iklim
negara kita
. 1ers%ukur !apat
menikmati iklim
%ang selesa
sepanjang
tahun
Pembalakan
Pelancongan
Pertanian
Perikanan
4' "eterusn%a guru menunjukkan gambar mesin
pemotong pokok !engan muri!.muri! !an
mengaitkan !engan sektor ekonomi %ang keempat
iaitu pembalakan'

angkah 2
(1034.1044)
24 minit
Akti0iti berkumpulan
1)Mala%sia
mengalami iklim apaB
2) Mengapakah
ka/asan tanah tinggi
Dameron sesuai
untuk penanaman
tehB
3) Apakah jenis angin
%ang bertiup pa!a
bulan ;o0ember
hingga Ma) !i negara
kitaB
&) ;%atakan musim
%ang mana nela%an
4' 6uru membahagikan muri! kepa!a lima
kumpulan ke)il'
6' Dara pembahagian kumpulan ialah !engan
menggunakan !uit s%iling %ang mana mereka
akan berapa !i !alam kumpulan mengikut nilai
!uit s%iling %ang ter!apat pa!a tangan mereka'
F' +i !alam kumpulan setiap in!i0i!u akan
melekatkan kertas ke)il pa!a !a!a mereka
!an setiap kumpulan !iberikan /arna %ang
berbe@a'
3' 6uru akan memba)akan soalan kepa!a muri!.
muri! !an untuk menja/ab setiap kumpulan
!ikehen!aki untuk menghantar seorang /akil
ke ha!apan'
2' Hakil kumpulan akan !iberikan sebiji bola ke)il
%ang me/akili setiap kumpulan' Mereka akan
membaling bola tersebut !engan muka
mengha!ap ke belakang'
10' 1ola kumpulan %ang paling hampir !engan
target iaitu petak segi empat %ang telah
TKP
. Cerbal linguistik
. Kinestetik
. ogik matematik
KBKK
. Mengenal
Pasti
. Menjana i!ea
. Men%enaraikan
;ilai8
. 1ekerjasama
. 1antu
membantu
. Patuh kepa!a
arahan'
ti!ak boleh turun ke
lautB
4) ;%atakan satu
)ontoh tempat
peranginan tanah
tinggi !i Mala%sia'
6) ;%atakan satu
)ontoh pokok %ang
sesuai untuk
pembalakan'
F) Apakah makanan
ruji> utama Mala%siaB
3) 1erapakah suhu
purata !an jumlah
hujan Mala%siaB
!ise!iakan maka kumpulan tersebut %ang
berpeluang untuk menja/ab soalan'
11' Kumpulan %ang berja%a untuk menja/ab
soalan akan melekatkan ka! ke)il %ang
!iletakkan pa!a !a!a mereka pa!a papan
putih'
12' Pemenang akan !ikira ber!asarkan jumlah
ka! ke)il %ang !itampal pa!a papan putih'
Penutup
(1044.1100)
4 minit
3' "eterusn%a guru akan membuat rumusan
tentang isi pelajaran hari ini'
&' 6uru menerapkan nilai.nilai murni %ang
ter!apat sepanjang sesi pengajaran !an
pembelajaran berlangsung'
TKP
. Cerbal linguistik
. (ntrapersonal
KBKK
. Membuat kesimpulan
. Rumusan
;ilai8
. Patuh kepa!a
arahan
Kekuatan semasa sesi pengajaran !an pembelajaran8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
======================================================================================================
Kelemahan8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
======================================================================================================
Da!angan penambahbaikan8
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
=====================================================================================================
Komen 6uru Pembimbing
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
=====================================================================================================
Komen Pens%arah Pembimbing
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
========================================================================================================
====================================================================================================