Anda di halaman 1dari 16

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 1119/2

BAHASAINGGERIS
TINGKATAN 5
Kertas 2
2Va jam Duajam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan
1. Kertas soaianmengandungi empatbahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian
C dan Bahagian D
2. Jawad semua bahagian daiam kertas soaian ini.
3. Soaian- soaian daiambahagianAmempunyai empatpiiihanjawapan.Jawab setiap
soaian dengan menghitamkanruangyang betui di haiaman 17
Instructions
1. This questionpaperconsists offoursections: Section A, Section B, Section C and
Section D.
2. Answerall sections in this question paper.
3. QuestionsinSection A have four options. Answereach questionby blackening the
correct space on page 17
Kertas soaian ini mengandungi 16 haiaman bercetak
[Lihat haiaman sebelah
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com