Anda di halaman 1dari 7

Nama Pelajar ____________________________ Tahun __________________

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA PILAH


DENGAN KERJASAMA
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
DAERAH KUALA PILAH

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 5
Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi dua bahagian :
Bahagian A ( Pendidikan Jasmani )dan Bahagian B (Pendidikan Kesihatan
2. Bahagian A ada 25 soalan dan Bahagian B ada 25 soalan. Jawab semua soalan.
Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak.
PJPK
MEI
2007
1 JAM
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
2007
ARAHAN : Jawab semua soalan pada kertas obekti!.
BAHAGIAN A ( PENDIDIKAN JASMANI )
Pilih jawapan yang sesuai bagi kenyataan yang dinyatakan di bawah
Jika badan kita cergas kita berupaya untuk menyempurnakan !!!1!!.. dengan menggunakan
!...2!!.. yang minimum tanpa cepat berasa letih dan lesu.
1 " tubuh badan # kehidupan
$ tugas harian % keperluan hidup
2 " makanan # tenaga
$ minuman % &t&t
'. $entuk tubuh badan kita dibahagikan kepada ' kumpulan di bawah kecuali.
". (sd&m&r) #.*es&m&r)
$. (kt&m&r) %.(nd&m&r)
+. "pakah yang dikatakan daya tahan kardi&,askular -
". Ketahanan mental semasa ber)ikir
$. Kekuatan )i.ikal ketika bermain
#. Keupayaan jantung ber)ungsi dalam temp&h yang lama
%. Keb&lehan melakukan pergerakan )i.ikal
/. 0ntuk menjadi se&rang yang cergas kita perlu selalu
". $ersenam #. *akan
$. *enyanyi %. Tidur
1. 2arian 3ig 3ag b&leh meningkat !!!!!!!
". Kelembapan #. ketegangan
$. Ketangkasan %. kekuatan

7. Kelenturan b&leh dibentuk melalui akti,iti !!!!!!!
". Timbang gula #. Timbang kil&
$. Timbang kati %. Timbang garam
4. K&&rdinasi b&leh dibentuk melalui akti,iti !!!!!!..
". 2ari pecut dan lari .ig .ag
$. Naik turun bangku
#. 2ambung l&mpat tepuk dan sambut b&la kecil
%. $erj&ging dalam kumpulan
5. 6enaman yang kita lakukan dapat memperbaiki !!!!!!!. tubuh
". P&stur #. kecantikan
$. bentuk %. berat
17. $agaimana caranya untuk mengatasi masalah kegemukkan -
". $ersenam dan tidur
$. $ersenam dan banyak makan
#. $ersenam dan makan makanan seimbang
%. $ersenam dan kurangkan makan
11. 6ebutkan nama lain bagi permainan 6&)b&l
" . $&la baling #. $&la pukul lari
$. $&la lisut %. $&la r&undes

12. $erikut adalah kemahiran dalam permainan s&)b&l kecuali !
" menangkap # menampan
$ membaling % meleret
1'. Kawasan permainan s&)b&l adalah berbentuk!!!
" 6egitiga #. %iam&nd
$ 8eksag&n % Piramid
1+. $erikut adalah alatan yang digunakan dalam permainan 6&)b&l kecuali!!!..
" $et # T&pi
$ Plat % 9l&)
1/. "pakah yang dimaksudkan dengan pukulan smesy dalam permainan badmint&n-
".$erbalas:balas pukulan hingga berlarutan.
$.*elakukan ser,is tinggi ke belakang.
#.Pukulan deras dan tajam.
%.Pukulan junam.
11. Pukulan l&b adalah satu kemahiran asas dalam permainan
". ragbi #. badmint&n
$. s&)b&l %. &lahraga
17. "ntara berikut yang manakah benar tentang kemahiran asas permainan s&)b&l -
". *enangkap membaling memukul
$. *enangkap menampar membaling
#. *emandang membalingmenyepak
%. *enangkap membalingmenumbuk
14. ;stilah rally dalam permainan badmint&n bermaksud
". *ematikan ser,is lawan
$. Pukulan deras dan tajam
#. $erbalas < balas pukulan hingga berlarutan
%. Pukulan junam.
15. Peserta dalam acara l&mpat tinggi diberi peluang membuat !! l&mpatan sebelum tersingkir dari
pertandingan
". ' = #. 2 =
$. 1 = %. + =
27. %alam acara l&mpat tinggi l&mpatan peserta dikira gagal apabila!!.
" terjatuh semasa memulakan larian
$ palang telah melepasi ketinggian peserta
# palang dijatuhkan &leh peserta
% palang tersentuh bahagian tubuh peserta
21. >lahraga mengandungi acara ___________ dan _____________.
" balingan ::: l&mpatan # larian ::: rejaman
$ balapan ::: padang % senaman ::: kemahiran

22. "ntara berikut bukan ciri semangat kesukanan.
" $ekerjasama # Jujur
$ "dil % 6ikap
2'. Penahan dada dalam permainan s&)b&l ber)ungsi sebagai!!!.
". kecantikan #. penahan kesakitan
$. pelindung keselamatan %. menahan b&la
2+. Piala Th&mas dikaitkan dengan sukan !!!!.
". memanah #. badmint&n
$. h&ki %. b&la sepak

2/. $ulu tangkis dibuat daripada !!!!!!!.
". bulu arnab #. bulu burung unta
$. bulu ayam %. bulu itik ? angsa
BAHAGIAN B PENDIDIKAN KESIHATAN !
21. Kemungkinan !!!!!akan tumbuh pada muka sese&rang apabila mengalami
"kil baligh.
". Kutil #. kurap
$. Panau %. jerawat
27. @emaja perempuan akan mengalami !!!.sebagai tanda mengalami pr&ses akil
baligh .
". demam panas #. Karies
$. haid %. ;htilam
24. %i bawah merupakan perubahan se&rang perempuan semasa akil baligh kecuali!..
".pertumbuhan payu dara #.suara menjadi lebih garau
$. punggung besar %.kedatangan haid bermula
25. >rgan apakah yang mengepam darah keseluruh tubuh kita -
". paru:paru #. limpa
$.salur darah %.jantung
'7. Kitaran haid remaja perempuan kira:kira ____ hari.
" +/ # '/
$ +7 % 24
'1. "ntara berikut yang manakah merupakan salah laku di kalangan murid di sek&lah-
; berbahasa lucah dan kesat ;; mengh&rmati guru
;;; melawan pengawas

" ; dan ;; sahaja # ; dan ;;; sahaja
$ ;; dan ;;; sahaja % ; ;; dan ;;;
'2. $erikut merupakan n&rma kehidupan yang baik untuk mengatasi masalah salah
laku ke"ua#$
" menyertai kumpulan samseng # menyertai unit beruni)&rm
$ mendalami bidang keagamaan % memupuk semangat kekeluargaan
''. $erikut adalah perlakuan di kalangan murid yang tidak mengikut n&rma kehidupan kecuali
". *enunggang m&t&sikal tanpa lessen #. *enghidu gam
$. *elawan ibubapa %. *engh&rmati guru
'+. Kenyataan di bawah merupakan salahlaku murid yang sering berlaku di sek&lah kecuali
". *andi 6ungai #. *elawan pengawas
$. *encalar kereta guru %. *encuri barang di st&r sukan
'/. "pakah k&mp&nen kecergasan yang penting kepada tubuh badan kita -
". %aya tahan kardi&,askular #. Ketekunan
$. Kebersihan %. Kejujuran

'1. Kenyataan di bawah adalah cara menjaga kebersihan tubuh badan kecuali.
". *embasuh tangan #. *engg&s&k gigi
$. *embasuh basikal %. $erpakaian bersih
'7. Nyatakan jenis penyakit kulit yang mungkin terjadi sekiranya kita mengabaikan
kebersihan diri.
". Panau #. %emam
$. 8;A %. 6elsema
'4. ____________________ adalah bukan akti,iti kecergasan sebagai amalan kesihatan tubuh badan kita.
". *engayuh basikal #. $erjalan pantas di waktu pagi
$. 6enamr&bik %. Tidur banyak
'5. *engapakah terdapat kanak < kanak lelaki yang mempunyai suara yang garau..
". Telah cukup umur akil baligh
$. Pita suara telah pecah
#. *empunyai masalah suara
%. 0ntuk menunjukkan yang mereka ini lelaki tulen.
+7. Perbuatan suka membuang sampah di merata tempat menyebabkan !
". *ajlis Perbandaran terpaksa melakukan pembersihan.
$. ditangkap pihak berkuasa
#. pencemarkan alam sekeliling
%. taman permainan tidak b&leh digunakan
+1. Kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk menjaga kesihatan dan
menjamin kesejahteraan hidup.
Bana manakah di antara berikut T;%"K "%" hubungan dengan gaya hidup yang sihat.
". #&rak pemakanan #. mengatasi stress
$. $ersukan %. $ergaya
+2. Kita tidak digalakkan bersenam selepas makan kerana!.
". *engganggu pr&ses penghadaman.
$. *engganggu pr&ses perna)asan.
#. *enggangu pr&ses penyerapan.
%. *engganggu pr&ses metab&lisma
+'. . "pakah tujuan tanda < tanda keselamatan jalan raya -
". *engindahkan jalan raya
$. *engiklankan sesuatu
#. *engelirukan pengguna jalan raya
%. 0ntuk mengelak kemalangan di jalan raya .
6&alan ++ < +5
Tandakan A bagi kenyataan yang %a#ah dan B pada kenyataan yang be&u#
++. 6umber tenaga pr&tein adalah sayur:sayuran. C D
+/. Jerawat akan mula tumbuh di muka lelaki dan perempuan C D
+1. Tugas utama jantung ialah menyerap .at makanan C D
+7. 9igi susu terdapat pada r&ngga gigi &rang dewasa. C D
+4. $iasanya lelaki akan mencapai akil baligh pada umur 12:1/ tahun. C D
6&alan +5 dan /7
@ujuk kepada rajah berikut dan jawab s&alan yang mengikutinya.
+5. "pakah perkaitan di antara "dam dan 6aleh -
". "nak saudara
$. $apa saudara
#. #ucu
%. %atuk
/7. Perkaitan antara "minah dan Bus&) ialah _______________
". *enantu
$. ;steri
#. $esan
%. $iras

Anda mungkin juga menyukai