Anda di halaman 1dari 1

3 CARA SYAITAN PERDAYA ANAK ADAM

SYAITAN adalah musuh orang beriman yang menggunakan elbagai !ara


un"uk mengganggu dan menghasu" anak Adam agar menyele#eng ser"a
melakukan dosa$
Keangkuhan syai"an menyebabkan ia mengganggu beberaa nabi dan
rasul dengan menyamar un"uk memerangka ser"a memerdayakannya$
Dalam sa"u ri#aya" dinya"akan baha#a Nabi Musa ernah dida"angi
syai"an$ %eriku" adalah sebahagian dialog Nabi Musa dengan syai"an$
Syai"an berka"a& 'ahai Musa( engkaulah yang diilih Allah un"uk
memba#a risalahnya)Nya dan engkaulah yang sen"iasa berka"a benar$
Aku salah sa"u makhluk "elah berdosa dan mahu ber"auba"$ Mohonkanlah
keada Tuhan agar diberikan "auba" keadaku$
Seleas i"u Nabi Musa memohon keada Tuhan dan dierkenankan( lalu
baginda menemui syai"an$ %aginda berka"a& *'ahai syai"an( engkau
sudah dierin"ahkan su+ud horma" keada kubur Nabi Adam dan se"elah
i"u( barulah "auba"mu di"erima Tuhan$*
Namun sebaik sa+a mendengar nama Nabi Adam( syai"an naik angin dan
marah dengan memerliha"kan si,a" "akburnya$ Syai"an berka"a&
*Se#ak"u Adam masih hidu( aku "idak su+ud( inikan ula sesudah dia
"idak ada$*
'ahai Musa( sesungguhnya engkau berhak menerima balasan dariada
aku kerana engkau sudah memohon sya,aa" -er"olongan. keada Allah
un"uk engamunanku$ Namun( inga"lah #ahai Musa mengenai 3 erkara(
nes!aya aku "idak membua" kebinasaan ke a"asmu$
Nabi Musa berka"a& *Aakah 3 erkara i"u/ 0alu syai"an men+a#ab&
*1!olor2blue3Per"ama( inga"lah ke"ika kau sedang marah( aku akan
memba#a bisikan ke dalam ha"imu$ Ma"aku akan berada dalam ma"amu
dan aku ber+alan di dalam "ubuhmu menuru" er+alanan darah$
*Kedua( ke"ika kau ber"emur di medan erang menghadai musuh( aku
akan da"ang menginga"kan kamu keada anak( is"eri dan keluarga agar
berundur se!ara "era"ur$ *Ke"iga( berha"i)ha"ilah duduk dengan
eremuan bukan muhrim kerana aku akan men+adi enghubung an"ara
kau dan eremuan i"u dan di an"ara eremuan i"u dengan engaku$*
Inilah an"ara si,a" syai"an yang as"i akan memusuhi anak Adam dengan
elbagai !ara un"uk menun+ukkan keangkuhan dan kesombongan dirinya$
Pada syai"an( mar"aba" bani Adam !uku rendah berbanding dirinya yang
di!i"akan dariada ai

Beri Nilai