Anda di halaman 1dari 29

IPGM KAMPUS PEREMPUAN MELAYU MELAKA

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)


EDU 3105
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TAJUK KERJA KURSUS:

1. Merancang dan membina satu Reka Bentuk Pengajaran Model ASSURE


DISEDIAKAN OLEH:
SYARUDIN BIN IBRAHIM
761104-04-5227 / 2012141360117
PPG BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
AMBILAN FEBRUARI 2012 MEI 2016
SEMESTER 4
UNTUK PERHATIAN:
ENCIK HAMZAH BIN DOLLAH
TARIKH HANTAR: 21 SEPTEMBER 20132

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA

MUKA SURAT

1 Halaman Pengakuan
3

2 Penghargaan
4

3 Rancangan Pengajaran Model Assure
5

4 Rancangan Pengajaran Harian
15

5 Lampiran 1 Syair Si Tanggang
20

6 Rumusan
25

7 Penulisan Refleksi
26

8 Rujukan
29
3

HALAMAN PENGAKUANSaya akui karya ini hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tanda Tangan : ..
Nama : SYARUDIN BIN IBRAHIM
Angka Giliran : 2012141360117
No. K/P : 761104045227
Tarikh : 21 September 20134

PENGHARGAAN


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah
S.W.T kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kerja kursus pendek (KKP) EDU 3105
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ini dapat disiapkan dalam masa yang
ditetapkan.
Diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah pembimbing,
Encik Hamzah Bin Dollah yang sangat pemurah dalam mencurahkan ilmu kepada kami
dan rakan-rakan tanpa mengenal penat dan jemu. Kami percaya jika beliau tidak
membantu, kerja kursus ini tidak akan berjaya mencapai standard yang dikehendaki.
Seterusnya diucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan seunit
yang tidak lokek untuk berkongsi ilmu dan maklumat yang pada kami sangat berguna
dalam penghasilan kerja kursus ini agar menjadi semakin mantap dan baik. Diharapkan
kalian semua dapat berkongsi maklumat lagi kelak.
Tidak dilupakan sama sekali, diucapkan berbanyak-banyak terima kasih buat
rakan-rakan sekelas atas usaha dan komitmen bagi kejayaan kami menuntut di IPG.
Akhir sekali, terima kasih juga diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung
ataupun tidak.
Sekian, terima kasih.

5

RANCANGAN PENGAJARAN MODEL ASSURE
Nama Guru : Syarudin Bin Ibrahim
Tarikh : 20 Ogos 2013
Masa : 8.15 pagi 9.15 pagi ( 60 minit )
Tahun : 5 Afdhal
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk : Syair Si Tanggang

Analyze Learners / Menganalisis Murid
A. Ciri umum :
i) Umur
Semua murid berumur 11 tahun
ii)Tahun
5 Afdhal
iii) Aliran
Perdana
iv)Jantina
Terdiri daripada 15 murid lelaki dan 24 murid perempuan
v)Petempatan/kawasan
Semua murid merupakan penduduk pinggir bandar
vi)Budaya
Semua murid berbangsa Melayu dan beragama Islam
B. Pengetahuan sedia ada :
i) Murid menguasai kemahiran membaca syair dan mendengar puisi.
ii) Murid dapat menyatakan ciri-ciri syair.
iii) Murid pernah menonton filem klasik Si Tanggang


6

C. Gaya pembelajaran
i) Gaya pembelajaran visual - Murid menjalani pembelajaran melalui penglihatan
bahan-bahan
Gaya pembelajaran auditori - Murid menjalani pembelajaran melalui pendengaran
State Objectives / Menyatakan Objektif
Pada akhir pembelajaran murid dapat :
i) Menggunakan pelbagai soalan untuk melengkapkan sesuatu keterangan sebagai
alasan.
ii) Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul.
iii) Menjawab dan menulis tiga daripada lima soalan kefahaman yang diberikan.

Select Media, Materials, and Methods / Memilih Media, Bahan dan Kaedah

a) Set Induksi:
Media: Visual
Kaedah: Teka teki
Bahan: Satu teka-teki kad huruf disediakan dengan menggunakan Microsoft
Powerpoint.
Rasional : Penggunaan teka-teki boleh menarik murid-murid untuk memberi
perhatian mereka terhadap pelajaran. Mereka akan mempunyai input asas
mengenai topik yang perlu dipelajari atau puisi yang mereka akan membaca.
Slaid yang berwarna-warni akan menarik minat murid dalam aktiviti tersebut.
Teka-teki boleh mudah disediakan dengan menggunakan perisian
Powerpoint dan gambar yang dipilih pada Google Image untuk diserta
(insert / copy) sebagai teka-teki kad huruf.


7

b) Langkah 1 (Peringkat Pembentangan) :
Media: Audio dan visual
Kaedah: Mendengar dan membaca dengan kuat mengikut intonasi
Bahan: Slaid syair - Power Point Presentation dan rakaman audio syair
Rasional : Paparan slaid berwarna-warni dengan ilustrasi akan
melibatkan penyertaan murid dan memberi tumpuan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Pembentangan petikan syair yang dipilih
untuk memenuhi keperluan pelajar audio dan visual untuk memberi
tumpuan kepada pelajaran. Ilustrasi indah dan rakaman suara boleh
menarik murid-murid kepada tajuk pelajaran . Guru boleh meminta murid
untuk membuat beberapa pergerakan semasa mereka membaca syair
untuk memenuhi keperluan murid-murid kinestetik.

c) Langkah 2 (Peringkat Amalan ):
Media: Visual
Kaedah: Menjana idea ( KBKK )
Bahan: Lembaran disediakan dengan menggunakan Microsoft Word
Rasional : Guru menyediakan lembaran kerja dengan menggunakan
program Microsoft Word. Murid-murid perlu menjawab dan menuliskan
jawapan yang betul berdasarkan syair. Mereka akan semak jawapan
yang betul berdasarkan syair. Aktiviti ini akan membantu meningkatkan
kemahiran kefahaman dan memupuk sikap bekerjasama di antara
mereka.

d) Langkah 3 (Peringkat Pengeluaran) : Media: Visual
Kaedah: Aktiviti pembelajaran pengayaan
Bahan: Lembaran kerja dan video yang disediakan dengan
menggunakan Microsoft Word dan MS Powerpoint / Youtube.
Rasional : Guru menyediakan soalan menggunakan program Microsoft
8

Word. Kaedah ini memilih untuk memenuhi semua kecerdasan murid-
murid. Saya dapat melihat dengan jelas kecerdasan murid dengan
memerhatikan mereka semasa mereka menyelesaikan tugas. Murid-
murid kinestetik akan bergerak kelas untuk mendapatkan jawapan,
Sementara itu murid-murid visual dan audio akan melengkapkan cerita
bagi kumpulan itu dari tayangan video Si Tanggang.

e ) Langkah 4 ( Penutup ):
Media: Audio dan visual
Kaedah : Tayangan lagu
Bahan: Video lagu " Kisah Si Tanggang "
Rasional : Guru muat turun lagu dari YouTube. Murid-murid akan
menghargai diri mereka sambil belajar dan menyanyi . Lagu ini akan
membantu murid-murid untuk meningkatkan kemahiran berbahasa
mereka dalam bahasa Melayu.
Utilize Media, Materials, and Methods / Penggunaan Media, Bahan, dan Kaedah
Set induksi:
Kad huruf teka-teki digunakan sebagai alat bantuan visual untuk menarik perhatian murid.
Sediakan persekitaran yang sesuai:
Guru perlu memastikan bahawa saiz kad huruf teka-teki yang sesuai atau cukup besar
untuk dilihat oleh murid-murid. Penggunaan bahan colourful pada slaid MS Powerpoint
adalah penting untuk menarik perhatian murid-murid. Gambar atau saiz huruf mestilah
jelas dan bersesuaian dengan topik yang dipilih. Pemilihan fon century gothic membantu
murid mengenal huruf dengan berkesan.
Sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber:
Guru akan memastikan bahawa bilik darjah berada dalam keadaan baik dan kondusif.
Murid-murid perlu bersedia fizikal dan mental supaya mereka akan melibatkan diri secara
9

aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid:
Pengetahuan sedia ada murid adalah penting supaya mereka boleh mengaitkan pelajaran
dengan kehidupan harian mereka. Mereka mungkin menjana idea mereka dengan
menggunakan latar belakang pengetahuan dan pengalaman mereka. Ini akan
mewujudkan satu pengajaran yang bermakna kepada murid.
Langkah 1:
Powerpoint persembahan pada "Syair Si Tanggang " akan digunakan untuk peringkat
persembahan. Murid-murid akan mendengar dan meneliti intonasi syair. Guru akan
memberi penekanan pada sebutan, nada, dan intonasi.
Sediakan persekitaran yang sesuai:
Guru perlu memastikan bahawa saiz fon yang sesuai atau cukup besar untuk dilihat oleh
murid-murid. Penggunaan ilustrasi colouful dan animasi slaid adalah penting untuk
menarik perhatian murid. Gambar-gambar dan ilustrasi yang dipilih digunakan untuk
membantu murid-murid memahami cerita yang lebih baik.
Sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber:
Guru akan memastikan bahawa murid-murid duduk dengan betul dalam kedudukan yang
sesuai. Mereka harus dapat melihat slaid dengan jelas tanpa sebarang faktor mengganggu
seperti silau dan keupayaan penglihatan. Guru memastikan LCD dan audio yang sesuai
bunyinya dapat membantu murid mendengar syair dengan jelas.
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid:
Bahasa yang dipilih dalam bentuk ayat-ayat yang harus sesuai dengan tahap murid. Ini
akan meningkatkan proses pembelajaran mereka dan mereka akan dapat memahami
syair yang dibaca.

10

Langkah 2:
Lembaran kerja akan digunakan pada peringkat amalan . Murid-murid perlu menulis
jawapan yang betul berdasarkan syair.
Sediakan persekitaran yang sesuai:
Guru perlu memastikan bahawa saiz fon yang sesuai atau cukup besar untuk dilihat oleh
murid-murid. Biasanya saiz fon bagi murid-murid tahap 2 ialah 12. Tahap bahasa juga
perlu sesuai dengan kemampuan mereka.
Sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber:
Guru akan memastikan bahawa murid-murid duduk dengan betul dalam kedudukan yang
sesuai supaya mereka boleh menyelesaikan tugas dalam keselesaan dan persekitaran
yang kondusif .
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid:
Sekali lagi bahasa yang dipilih dalam bentuk ayat harus sesuai dengan tahap murid. Ini
akan membantu mereka untuk memahami soalan dan menjawab soalan-soalan dengan
betul. Murid-murid perlu menulis jawapan yang betul berdasarkan syair. Murid-murid juga
diminta mencari dan menyenaraikan kata ganda yang terdapat pada petikan syair.
Langkah 3:
Murid perlu melengkapkan soalan kefahaman dengan jawapan, membina ayat dengan
kata ganda, dan memberi makna perkataan bergaris yang difikir mereka sendiri atau
merujuk kamus.
Sediakan persekitaran yang sesuai:
Saiz font hendaklah sesuai atau cukup besar untuk dilihat oleh murid-murid. Biasanya saiz
fon bagi murid-murid tahap 2 ialah 12. Tahap bahasa juga perlu sesuai dengan
kemampuan mereka. Ruang jawapan yang diberikan untuk melengkapkan ayat.
Tambahan dua garisan diberi supaya murid-murid boleh membuat menulis jawapan
11

mereka sendiri berdasarkan jawapan yang dipilih.
Sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber:
Guru akan memastikan bahawa murid-murid duduk dengan betul dalam kedudukan yang
sesuai supaya mereka boleh menyelesaikan tugas dalam keselesaan dan persekitaran
yang kondusif . Ruang jawapan yang akan diletakkan di dalam 3 kotak yang berbeza dan
ditulis ke dalam kotak yang berbeza watak. Ini akan membantu murid-murid untuk menulis
di dalam bilik darjah dan mudah tanpa mengganggu perbincangan rakan-rakan mereka .
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid:
Murid-murid telah didedahkan dengan input yang mencukupi sebelum mereka
menyelesaikan tugas. Mereka mempunyai menguasai perbendaharaan kata dan corak
hukuman supaya mereka akan dapat menyelesaikan soalan berdasarkan jawapan mereka
sendiri. Murid-murid akan belajar dalam apa-apa cara yang menyeronokkan . Mereka
mungkin mendapat keyakinan diri kerana mereka boleh memilih jawapan-jawapan yang
bebas.
Langkah 4:
Guru akan memainkan video sebuah lagu dengan menggunakan komputer riba . Murid-
murid akan menyanyikan sebuah lagu tindakan dan melakukan tindakan. Guru
menggunakan perisian aTube Catcher untuk muat turun dan menukar format flv kepada
wmv video lagu Kisah Si Tangga nyanyian Dato Md Daud Kilau.
Sediakan persekitaran yang sesuai:
Guru akan memastikan komputer riba dan audio adalah dalam keadaan baik. Lagu boleh
menarik murid-murid untuk mengetahui lebih lanjut mengenai topik ini dalam cara yang
menyeronokkan dan menarik. Ia juga memenuhi keperluan murid-murid visual, audio dan
kinestetik.

12

Sediakan murid untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber:
Guru perlu memastikan bahawa semua murid boleh mendengar lagu itu dengan jelas dan
bunyi pembesar suara tidak terlalu lembut atau terlalu kuat. Mereka perlu untuk berdiri
dengan betul dan tidak terlalu dekat antara satu sama lain untuk membuat tindakan lagu.
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid:
Guru akan menunjukkan tindakan sebelum mereka menyanyikan lagu. Murid-murid sudah
biasa dengan kata-kata dalam lagu.
Require Learner Participation / Penglibatan Aktif Murid
Set Induksi (5 minit):
Murid membaca huruf s y, a, I, dan r.
Murid-murid berfikir dan melihat slaid MS Powerpoint.
Murid cuba meneka tajuk puisi
Murid menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis puisi yang mereka pelajari ,
secara lisan.

Langkah 1 (20 minit):
Murid mendengar penerangan guru dengan penuh perhatian.
Murid membaca puisi / syair selepas guru.
Murid membaca syair dalam kumpulan mereka mengikut intonasi yang betul.

Langkah 2 (15 minit):
Murid mendengar arahan guru dengan teliti .
Murid menulis jawapan kefahaman yang betul berdasarkan syair.
Murid membaca jawapan mereka dalam aktiviti perbincangan.
Murid mencari kata ganda dan membina ayat berdasarkan perkataan tersebut.
13

Langkah 3 (15 minit):
Murid mendengar arahan guru dengan teliti .
Murid melakukan aktiviti dalam 4 kumpulan.
Murid melengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.
Murid-murid akan berfikir dan membuat ramalan tentang sekiranya Si Tanggang
tidak
menderhaka kepada ibunya.
Murid mengisi sikap pada watak-watak cerita Si Tanggang.
Murid membentangkan hasil kerja kumpulan dengan membaca dengan kuat
jawapan masing-masing dalam kumpulan mereka.

Langkah 4 Penutup (5 minit):
Murid mendengar lagu.
Murid-murid menyanyi bersama-sama .
Murid menyatakan pengajaran yang terdapat dalam lagu.
Murid bercakap mengenai nilai moral yang merupakan kepentingan menghormati
dan mengenang jasa ibu.
14

Evaluate & Revise / Menilai dan Menyemak
Prestasi pelajar:
Pelajar akan dinilai berdasarkan bagaimana mereka bekerja dengan ahli-ahli
kumpulan mereka dalam kerja-kerja kumpulan. Guru akan meneliti dan menjadi
fasilitator di sekitar bilik darjah dan melihat bagaimana mereka bekerja dalam
kumpulan mereka. Ini juga akan dilihat dalam perbincangan jawapan mereka.
Setiap kumpulan akan dinilai pada kelancaran mereka membaca syair manakala
menyampaikan jawapan dan kreativiti mereka.
Ramalan akan dinilai pada kandungan jawapan. Setiap kumpulan akan dapat
membaca syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Media Keberkesanan:
Guru meminta murid-murid tentang pengajaran cerita dan lagu.
Guru menilai respon murid ke arah jawapan dan persembahan MS Powerpoint.
Murid-murid dapat membaca syair dan menonton cerita.
Murid memberi perhatian dan tumpuan pada pelajaran.
Guru bertanya kepada murid mengenai pemahaman mereka terhadap media yang
digunakan.
Guru bertanya kepada murid sama ada audio dan video dapat didengar dengan
jelas atau tidak.

Prestasi Guru :
Pengajaran dijalankan dalam persekitaran yang lancar dan kondusif.
Murid-murid dapat menyelesaikan tugas dalam masa yang diberikan.
Objektif pembelajaran tercapai.15

Rancangan Pengajaran Harian
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 20 Ogos 2013
Tahun : 5 Afdhal
Masa : 8.15 9.15 pagi (60 minit)
Tema : Cerita Lagenda
Tajuk : Syair Si Tanggang
Objektif : Pada akhir pelajaran murid-murid dapat:
1. Menggunakan pelbagai soalan untuk melengkapkan sesuatu
keterangan sebagai alasan.
2. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera dengan
intonasi yang betul.
3. Menjawab dan menulis tiga daripada lima soalan kefahaman
yang diberikan.
Kemahiran Bahasa : 1.17 Menyoal untuk melengkapkan sesuatu keterangan.
2.18 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera dengan intonasi yang betul.
3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan teks.
Sistem Bahasa : Kata ganda,
Ilmu : Pendidikan Seni
Nilai : Kasih sayang, hormat-menghormati.
Kemahiran Bernilai : Kemahiran Berfikir, Kemahiran TMK, Menjana Idea
Tambah (KBT)
16

Pengetahuan Sedia ada: Murid-murid pernah membaca dan mendengar puisi .
Bahan Sumber : LCD, skrin, lembaran kerja, komputer riba, buku teks, kamus,
audio
Langkah /
Masa
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Bahan
Sumber

Set Induksi
(5 minit)

1. Guru menunjukkan kad
huruf S Y A I R di skrin.

2. Guru menyoal dan
meminta murid meneka
tajuk pelajaran yang akan
dijalankan.

Contoh soalan:
Pernahkah kamu
membaca syair?
Siapa yang berminat
membaca syair?

Aktiviti guru:
1. Guru menunjukkan MS
Powerpoint secara tidak
tersusun.

2. Guru meminta murid meneka
tajuk pada paparan tersebut.

3. Guru menyoal murid-murid
tentang syair.

Aktiviti murid-murid:
1. Murid-murid berfikir dan
melihat persembahan MS
Powerpoint huruf yang
dipaparkan.

2. Murid-murid meneka huru-
huruf tersebut tersebut.

3. Murid-murid menjawab
soalan guru.


LCD

Komputer
riba

Skrin

Langkah 1
(20 minit)

1. Penerangan tajuk
pelajaran Syair Si
Tanggang
(rujuk lampiran 1)

2. Mendengar rakaman.

3. Membaca syair dengan
intonasi yang betul.
-secara individu,
kumpulan dan kelas.

Aktiviti guru:
1. Guru menyuruh murid-murid
senyap dan menumpukan
perhatian.

2. Guru memperdengarkan
rakaman Syair Si Tanggang.

3. Guru menerangkan tajuk
pelajaran iaitu belajar syair.Rakaman
dalam
komputer
riba

Petikan
syair
(Lampiran
1)
17

4. Guru meminta murid-murid
membaca syair berpandukan
petikan dengan intonasi yang
betul.

Aktiviti murid:
1. Murid-murid senyap dan
menumpukan perhatian.

2. Murid-murid mendengar syair
melalui rakaman.

3. Murid-murid membaca syair
dengan bembingan guru.


Langkah 2
(15 minit)

Sistem bahasa:
1. Mencari makna
perkataan.

2. Menjawab soalan
kefahaman. (Lampiran 2)

3. Membina ayat kata
ganda.
-tersedu-sedu
Contoh:
Adik menangis tersedu-
sedu.

Aktiviti guru:
1. Guru memaparkan soalan
pemahaman di MS Powerpoint.

2. Guru meminta berfikir dan
menjawab soalan pemahaman.

3. Guru meminta murid mencari
makna perkataan begaris
dengan merujuki kamus.

4. Guru meminta murid-murid
mencari kata ganda dalam
petikan dan membina ayat.

Aktiviti murid:
1. Murid-murid memerhati dan
berfikirkan persembahan MS
Powerpoint.

2. Murid-murid menjawab dan
menulis jawapan soalan
kefahaman secara individu /
kumpulan.

3. Murid-murid membina ayat
dengan kata ganda.
MS
Powerpoint

LCD/Skrin

Kamus

Lampiran 5
Lampiran 2

18


Langkah 3
(15 minit)

Unsur KBT
1.-Aktiviti Pengayaan
-Menjana idea

2. Aktiviti Pemulihan
-Mengisi tempat kosong
(Lampiran 3)


Aktiviti guru:
1. Guru mengedarkan lembaran
kerja tambahan.

2. Guru meminta murid-murid
menjawab soalan (aktiviti
pengayaan).

3. Guru meminta mengisi
tempat kosong dengan jawapan
yang diberikan. (aktiviti
pemulihan).

4. Guru menayangkan rakaman
video Si Tanggang untuk
menyenaraikan sikap Si
Tanggang, ibu dan isterinya.


Aktiviti murid:
1. Murid-murid menerima
edaran daripada guru.


2. Murid berfikir dan menulis
jawapan untuk aktiviti
pengayaan.

3. Murid-murid mencari jawapan
dan mengisi tempat kosong
dengan jawapan yang sesuai.

4. Murid-murid menonton video
Si Tanggang dengan teliti
seterusnya mengisi jawapan
dalam borang grafik.


Lembaran
kerja
(Lampiran
3)

Video Si
Tanggang

Borang
grafik
sikap
watak.
(Lampiran
4)
19


Penutup
(5 minit)

1. Pengajaran nilai.
-hormati ibu bapa
-jangan menderhaka
-mengenang jasa ibu
bapa

Aktiviti guru:
1. Guru meminta murid
menyatakan pengajaran yang
terdapat pada syair tersebut.

2. Guru memperdengarkan lagu
Kisah Si Tanggang nyanyian
Dato Md Daud Kilau untuk sesi
pengukuhan cerita.

Aktiviti murid:
1. Murid-murid menyatakan
pengajaran yang terdapat pada
syair.Video lagu
Kisah Si
Tanggang


20

Lampiran 1
Baca petikan syair di bawah ini dengan intonasi yang betul.

SYAIR SI TANGGANG
Tersebutlah kisah dahulu kala,
Di sebuah negeri Tanjung Tualang,
Seorang pemuda bernama Si Tanggang,
Ingin merantau ke negeri orang.

Izin diminta janji dipadu,
Mencari rezeki membantu ibu,
Ibu menangis tersedu-sedu,
Melepaskan anak yang satu.


Lama merantau ke negeri orang,
Tanggang berjaya hidup gemilang,
Mendapat isteri cantik rupawan,
Gembira hati dipandang orang.


Suatu hari Tanggang berdagang,
Berlabuhlah ia di Tanjung Tualang,
Ratna gembira bukan kepalang,
Anak yang dirindu kini menjelang.


Si Tanggang sombong bukan kepalang,
Tidak mengaku ibu yang seorang,
Cantik isteri emas junjungan,
Malu mengaku ibu yang malang.


Jangan menderhaka kepada ibu,
Sumpahan ibu tiada taranya,
Menjadi batu akibat balasannya,
Inilah kisah Si Tanggang derhaka.
21

Lampiran 2
Jawab soalan kefahaman berikut:

1. Di negeri manakah Si Tanggang dan ibunya berasal?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


2. Mengapakah Si Tanggang ingin merantau ke negeri orang?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


3. Kenapakah ibu Si Tanggang sungguh gembira?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


4. Bagaimanakah rupa paras isteri Si Tanggang?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


5. Apakah yang telah terjadi kepada Si Tanggang setelah menderhaka kepada ibunya?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

22

Lampiran 3

Aktiviti Pemulihan


sombong menghormati menderhaka


membantu berjaya1. Kita tidak boleh _____________________ kepada kedua ibu bapa kita.

2. Kita mestilah _____________________ kedua ibu bapa kita.

3. Kita tidak boleh bersikap _____________________ kepada orang lain.

4. Jika kita menghormati orang lain, hidup kita akan ___________________.

5. Kita hendaklah __________________ keluarga apabila menghadapi kesusahan.Aktiviti Pengayaan

1. Pada pendapat kamu, apakah yang akan terjadi sekiranya Si Tanggang tidak
menderhaka kepada ibunya?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


2. Mengapakah kita tidak boleh menderhaka kepada ibu bapa kita?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23

Lampiran 4
Tuliskan sikap watak-watak yang terdapat dalam cerita Si Tanggang dalam ruang
yang disediakan.Si Tanggang
Ibu Si
Tanggang
Isteri Si
Tanggang
24

Lampiran 5
Cari maksud perkataan-perkataan di bawah dan tulis dalam ruang yang disediakan.

1. merantau2. menangis3. berdagang4. sombong5. menderhaka

25

RUMUSAN
Dalam mengusai bidang teknologi maklumat, penggunaan Model ASSURE
merupakan sebuah model reka bentuk pengajaran yang paling sesuai diaplikasikan di
dalam bilik darjah yang memerlukan penggunaan media sebagai kaedah pengajaran.
Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui model ini, guru lebih yakin untuk
menyampaikan isi dan tajuk pelajaran serta dapat memastikan objektif pengajaran
dapat dicapai dengan jayanya.
Tambahan pula, bentuk dan tekanan di dalam model ini mengandungi elemen-
elemen penting seperti pernyataan objektif, kaedah penyampaian, pemilihan dan
penggunaan media, analisis pelajar dan penilaian diambil kira sebelum proses
pengajaran dilaksanakan. Ini memberi kesan kepada pengajaran yang dijalankan agar
lebih efektif dan objektif pengajaran tercapai. Jika model ini dibandingkan dengan
model SIM, ternyata model ASSURE adalah yang lebih baik. Dalam model SIM hanya
menitikberatkan interaksi guru, murid, objektif serta isi pelajaran dan persekitaran
sahaja tanpa mengambil kira kaedah dan penggunaan media berbanding dalam model
ASSURE. Penggunaan media dan alat tidak dititik beratkan dalam model ini, jadi
keberkesanan proses pengajaran tidak dapat dimaksimumkan.
Model ASSURE ini juga perlu dikuasai dan selalu dilaksanakan oleh para guru
kerana perancangan yang teliti dan bahan multimedia seperti imej, audio, video dan
teks yang dipilih harus bersesuaian dengan kemudahan di sekolah dan juga kecekapan
guru itu sendiri mengendalikan alat-alat tersebut dengan baik. Jika bahan media yang
baik tetapi kemudahan seperti LCD dan audio yang kurang sempurna akan menjadi
batu penghalang bagi seseorang guru menjalankan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang lancar dan berkesan.

26

REFLEKSI
Syarudin Bin Ibrahim
761104-04-5227 / 2012141360117
Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, segala pujian
bagi-Nya, Tuhan sekalian alam, keluarga, para sahabat serta para tabiin. Syukur ke
hadrat illahi dengan limpah kurnia dan izinnya, akhirnya saya Syarudin bin Ibrahim
dapat menyiapkan tugasan projek EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran Dan
Pembelajaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tugasan projek EDU 3105 ini
adalah tugasan yang telah diwajibkan ke atas semua guru pengajian Melayu Program
Pensiswazahan Guru (PPG) pada sesi semester 4 ini.
Bersyukur saya kepada hadrat Ilahi bahawa tugasan ini juga telah membantu
saya untuk mempelajari cara untuk berkomunikasi dengan baik dan cara bagaimana
untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan saya seharian. Saya juga dapat mengkaji
pelbagai kemahiran komputer serta sistem maklumat yang digunakan dalam teknologi
dan media pengajaran.
Tambahan pula, tugasan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan
kefahaman seseorang guru di sekolah dalam bidang teknologi maklumat. Di samping
itu, tugasan ini juga dapat membantu para guru untuk meningkatkan kemahiran untuk
memilih maklumat yang relevan dengan tugas dan menganalisa maklumat untuk
dipersembahkan sebagai satu hasil kerja yang berkualiti.
Sewaktu saya menjalankan proses mencari maklumat, terdapat pelbagai
masalah yang sedikit sebanyak mengganggu kelancaran proses untuk
menyempurnakan tugasan ini. Antara masalah yang dihadapi saya adalah kesukaran
untuk mencari maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan soalan tugasan yang
diberikan serta sumber maklumat yang terhad terutamanya buku teknologi komputer
dalam bahasa Melayu. Saya telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan
mencari maklumat di laman sesawang dan bertukar-tukar maklumat dengan rakan-
rakan saya serta membuat rujukan di perpustakaan di IPG Perempuan Melayu Melaka.
27

Cabaran seterusnya, saya menghadapi masalah untuk membahagikan masa
untuk tugasan ini dan komitmen terhadap perkara yang lain juga menggusarkan saya
terutamanya ketika tarikh untuk menghantar tugasan semakin hampir tambahan pula
sedang bersiap sedia dan persiapan untuk peperiksaan UPSR dan sukan sekolah.
Situasi ini telah mengajar saya bagaimana untuk mengurus dan mengagihkan masa
dengan betul dan menyedarkan saya untuk menggunakan peluang yang ada dengan
sebaik yang mungkin untuk menyiapkan tugasan projek ini.
Subjek Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran ini merupakan salah
satu pengajian minor yang harus saya pelajari dan kuasai dalam memperlengkapkan
kemahiran pedagogi saya sebagai seorang guru. Memahami dan mempelajari skop-
skop tajuk di bawah bidang Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran ini
merupakan tanggungjawab yang harus saya pikul sebagai seorang guru sekolah yang
semakin mencabar pada masa kini.
Pada awal menerima taklimat daripada pensyarah pembimbing iaitu Encik
Hamzah bin Dollah, akan rubrik dan kandungan subjek ini, saya lebih menunjukkan
minat kerana pada pandangan saya belajar dalam perkara yang melibatkan teknologi
adalah sesuatu yang menarik, mencabar, dan teknikal. Tetapi apabila saya belajar dan
meneliti sendiri melalui bahan-bahan rujukan seperti buku dan laman sesawang,
persepsi saya pada bidang ini semakin teruja. Saya mula memahami sebagai seorang
guru yang telah mengajar di sekolah harus memahami faedah teknologi maklumat
untuk membantu saya dalam memahami perkembangan dunia komputer dan teknologi
yang semakin berkembang dan canggih.
Kini, saya melihat bidang ini mencabar kredibiliti saya sebagai seorang pelajar
IPG dalam pada masa yang sama mengajar di sekolah untuk mempelajari selok-belok
teknologi komputer, ia mengambil masa yang lama. Sepanjang tempoh 5 minggu
perlaksanaan kerja kursus ini, banyak yang telah saya pelajari dan perolehi. Baik dari
aspek pemerolehan ilmu atau perkongsian idea, semuanya memberikan impak yang
besar dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar IPG dan guru sekolah. Dalam
proses mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Model ASSURE dan
pembinaan MS Power Point slide master, ia telah mengajar saya erti berkongsi dengan
28

rakan-rakan yang lain melalui rangkaian Facebook dan Blog kelas PPGBM Kohort 2
memandangkan bahan rujukan yang diperolehi amat terhad.
Oleh itu, belajar EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
merupakan satu manfaat dan bagi guru bahasa Melayu. Secara tidak langsung kerja
kursus ini telah membantu mendedahkan sejarah perkembangan ilmu teknologi
maklumat dan komunikasi (TMK) yang tidak pernah dipelajari pada peringkat sekolah
rendah dan sekolah menengah seterusnya dapat diaplikasikan sewaktu mengajar
murid-murid saya di sekolah.

Sekian, terima kasih.
29

RUJUKAN
Buku:
Noriati A. Rashid et. al. 2012. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah
Alam. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu II. Selangor.
Terbitan: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu I. Selangor.
Terbitan : Oxford Fajar Sdn. Bhd
Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2005) Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohd. Nasar Sukor et. al. 2005. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5. Kuala Lumpur.
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Internet:
http://kinana91.blogspot.com/2012/10/contoh-rancangan-pengajaran-harian.html
http://norshamis.blogspot.com/2013/03/penggunaan-model-assure-dalam-rph.html
http://saiminsaidi.blogspot.com/2012/10/model-assure-dalam-rancangan-
pengajaran.html
http://jalall6791.blogspot.com/2013/01/contoh-rph-berdasarkan-model-assure.html
http://bertatihbicara.blogspot.com/2012/07/model-assure.html
http://pelautsenja.blogspot.com/2012/11/v-behaviorurldefaultvmlo_388.html

Anda mungkin juga menyukai