Anda di halaman 1dari 1

Gaya kepimpinan demokratik dan eksekutif.

Selain itu juga seorang pemimpin harus mengamalkan corak dan gayakepimpinan yang demokratik dan
eksekutif. Dengan mengamalkan corakkepimpinan yang sedemikian maka pemimpin tersebut akan
sentiasa berundingdan mengambil kira pendapat dan penyertaan orang bawahan dalampengurusan
organisasi
. Maka dengan ini orang bawahan akan dapatmengutarakan buah fikiran. Mungkin orang bawahan akan
dapat memberikan buahfikiran yang lebih baik, yang tidak terfikir oleh pemimpin itu sendiri,
terutamanyadalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun situasi. Besar kemungkinanpendapat yang
diutarakan merupakan satu jalan penyelesaian yang paling baikuntuk sesuatu masalah. Setiap pendapat
yang lain mesti dipertimbangkan.Dalam mengamalkan gaya kepimpinan yang demokratik dan
eksekutif,seseorang pemimpin yang cemerlang juga akan
sentiasa menetapkan objektif yang tinggi dan berkemampuan untuk membimbing dan menasihati
stafnya
.Objektif organisasi yang tinggi akan memandu pekerja di dalam organisasi tersebutberusaha dengan
lebih keras lagi demi mencapai objektif yang telah ditetapkan.Dalam usaha mencapai objektif tersebut
maka, pemimpin yang mengetuainyamestilah mampu untuk memberi bimbingan serta menasihati
stafnya agar sentiasamenuju ke arah sasaran yang telah ditentukan. Sekiranya pemimpin
yangmengetuai pasukan itu gagal untuk member dorongan dan bimbingan maka adalahmustahil kepada
organisasi tersebut untuk mencapai matlamat mereka.

Anda mungkin juga menyukai