Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN 3 CHEN ZI EN

CHAN ZI WEI
TEOH VI VIAN

Mendemonstrasikan bagaimana kefahaman tajuk-tajuk numerasi dapat
diaplikasikan dalam satu situasi kehidupan harian yang sesuai. Anda harus
menghuraikan secara jelas bagaimana anda menggubalnya serta
menyatakan dengan jelas (dengan contoh dan gambar rajah) bagaimana
kefahaman topik-topik literasi nombor membantu anda dalam penggubalan
tersebut.
Situasi : menggubal plan gerai pesta buku.
Langkah 1: mengenal pasti masalah
- Samy mempunyai satu dewan seluas 714

. Dia ingin
menggunakan dewan tersebut untuk menjadikannya tapak gerai-
gerai buku pada pesta buku tahunan yang akan datang. Akan tetapi,
Samy tidak tahu berapakah gerai buku yang boleh ditempatkan di
sini dan ini menjadi masalah kepada Samy untuk menjemput
penjual buku datang ke pesta buku ini.
Langkah 2: membuat soal selidik dan analisis data (penyelesaian masalah,
operasi masalah, analisis dan interpretasi data)
- Untuk mengetahui keluasan setiap gerai dan bilangan penjual buku
yang akan datang ke pesta buku tahunan. Samy telah membuat
keputusan untuk menjalankan kajian soal selidik terhadap penjual-
penjual buku.
TUGASAN 3 CHEN ZI EN
CHAN ZI WEI
TEOH VI VIAN

Langkah 3: pelan rekaan tapak pesta buku (pengukuran, ruang Spatial sense)
- Seramai 50 orang penjual buku telah menerima kajian soal selidik,
dan seramai 20 orang penjual buku sudi menerima jemputan ke
pesta buku tahunan ini.
- Setelah menganalisis dapatan daripada kajian soal selidik, Samy
telah dapat mengeluarkan satu konsep mengenai rekaan tapak
gerai buku. Antara maklumat gerai-gerai buku ialah:-
i. Keluasan gerai 21 m x 34 m = 714


ii. Jarak antaran gerai 2 m
iii. Jarak gerai dengan pintu 5 m
iv. Jarak gerai dengan dinding 5 m

- Berikut merupakan gambar rajah pelan gerai pesta buku.

0
2
4
6
8
10
12
500 - 600 600 - 700 700 - 800
B
i
l
a
n
g
a
n

p
e
n
j
u
a
l

b
u
k
u

Keluasan gerai ^2
Hubungan antara keluasan gerai(^2)
dengan bilangan penjual buku
Hadir
Tidak hadir
TUGASAN 3 CHEN ZI EN
CHAN ZI WEI
TEOH VI VIAN