Anda di halaman 1dari 10

JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

PRA UPSR 2012


BAHASA MELAYU PENULISAN 012
Julai
1 jam Satu jam lima
bla! mi"it
JANGAN BUKA KERTAS S#ALAN INI SEHINGGA $IBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak
1
1. Tulis "%mb%& 'a( )"*"ala" atau
"%mb%& !u&at b&a"a' dan a"*'a
*ili&a" kamu pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi tiga
bahagian: Ba+a*ia" A, Ba+a*ia" B dan
Ba+a*ia" -.
3. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga
bahagian.
4. Bagi Ba+a*ia" B, kamu boleh memilih
sama ada menjawab S%ala" l, S%ala" 2
atau S%ala" /.
5. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Sekiranya ruang yang disediakan tidak
mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan
daripada pengawas peperiksaan. Helaian
tambahan jika ada! hendaklah diikat dan
dihantar bersama-sama kertas soalan.
Ba+a*ia" A
[ 10 markah ]
[ "asa dicadangkan : 15 min#
Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan akti$iti-akti$iti yang terdapat dalam
gambar.
2
Ba+a*ia" A

3
0Li+at +alama" !bla+
10
Ba+a*ia" B
[ 30 markah ]
[ "asa dicadangkan : 40 minit ]
%ilih !atu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang
panjangnya ti(a' 'u&a"* (a&i)a(a 10 )ata+ )&'ataa".
1. !ada suatu hari" kamu ternam#ak seorang budak dilanggar kereta.
$udak itu terjatuh dite#i jalan.
%eritakan tindakan kamu untuk membantu budak itu.
ATAU
2 &bu ba#a tidak harus membeli makanan ringan untuk anak'anak
kerana makanan ringan tidak baik untuk kesihatan.
(ulis karangan tentang kesan buruk makanan ringan terhada#
kesihatan kita.
ATAU
3 )asalah disi#lin dalam kalangan murid di sekolah kamu semakin
serius sejak akhir'akhir ini. *ebagai ketua murid" kamu diminta
menulis se#ucuk surat ke#ada +uru $esar untuk mengadukan
masalah itu. (ulis surat tersebut selengka#n,a .
4
Ba+a*ia" B
-o. *oalan

5
0Li+at +alama" !bla+

/
30
Ba+a*ia" -
[ 20 markah ]
[ "asa dicadangkan : 20 minit ]
Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
%anjangnya jawapan kamu hendaklah ti(a' lbi+ (a&i)a(a 20 )ata+
)&'ataa". Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
+01 )0*1-+" 14 -o2ember 3 *eorang ibu tunggal mera,u bantuan
orang ramai untuk meringankan beban ,ang ditanggung sele#as anak
#erem#uan bongsun,a ,ang berusia 14 bulan menghada#i masalah
#englihatan akibat sela#ut mata kanann,a rosak sehingga ham#ir
men,ebabkan buta.
5osmah 6ah,a berkata baha7a anak bongsun,a itu menghada#i
masalah mata kiri dan kanan ,ang disela#uti #utih. 0jian imbasan mata
mengesahkan kanak'kanak malang itu menghida#i glukoma.
8Kini" sa,a ter#aksa berulang alik dari +ua )usang ke 9os#ital
Kuala :um#ur seban,ak tiga kali sebulan. *a,a tidak mam#u
menanggung kos kerana baru kematian suami ,ang terlibat dalam
kemalangan jalanra,a tiga bulan ,ang lalu" manakala dua orang anak
berusia lima dan em#at tahun #erlu ditanggung"; katan,a.
<rang ramai ,ang ingin menghulurkan sumbangan bolehlah
menghubungi 5osmah 6ah,a di talian 0135===0...
4

Ba+a*ia" -

=
0Li+at +alama" !bla+

KERTAS S#ALAN TAMAT


10
20

Anda mungkin juga menyukai