Anda di halaman 1dari 7

MENYAMBUT AIDILFITRI CARA ISLAM DAN SUNNAH RASULULLAH

1. Bertakbir
Bertakbir pada tarikh 1 Syawal bersempena Aidilftri merupakan suatu
amalan yang disyariatkan. Takbir pada hari Aidilftri bermula ketika
terlihatnya hilal (anak bulan) dan berakhir setelah selesainya kemuncak
hari raya, iaitu ketika imam selesai berkhutbah. Firman Allah yang
bermaksud
!Supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan "amadan), dan
supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petun#uk$ya, dan
supaya kamu bersyukur.%(Al&Ba'arah 1())
Adalah #uga disunnahkan untuk kita bertakbir disepan#ang per#alanan
dari rumah kita menu#u ke mas#id untuk menunaikan s*lat Aidilftri.
+enurut Syeikh +uhammad $asiruddin al&Albani dalam ,itab
+eneladani "asulullah saw -alam Berhari "aya
!+engenai syariat bertakbir (pada hari raya Aidilftri) yang perlu
dilakukan *leh kaum muslimin ialah bertakbir dengan suara lantang
ketika dalam per#alanan menu#u ke tempat s*lat walaupun kebanyakan
umat .slam mula memandang remeh sunnah ini.%
Bertakbir se#ak mula keluar dari rumah bertu#uan menyerlahkan syiar
.slam di setiap pelusuk #alan yang dilalui ketika menu#u ke mas#id.
/. 0a1a2 3capan Selamat 4ada 5ari "aya Aidilftri
+a#*riti amalan umat .slam di +alaysia akan mengucapkan antara satu
sama lain pada hari lebaran dengan ucapan !Selamat 5ari "aya Aidilftri
+aa1 6ahir dan Batin%. $amun, apa yang lebih bertepatan dengan
amalan para sala1uss*leh dalam meneladani sunnah $abi saw adalah
sebagaimana yang diceritakan *leh al&5af2 .bn 5a#ar al&As'alani yang
dinukilkan daripada 7ubair bin $u1air ra dalam ,itab Fath Al&Bari
!Apabila para sahabat "asulullah saw bertemu di hari raya, sebahagian
mereka mengucapkan kepada yang lain 8ta'abbalullah minna waminka9
(Sem*ga Allah menerima amalan kami dan amalanmu).%
:. +eneruskan ;iamullail
7ika sepan#ang bulan "amadan kita telah bersungguh&sungguh
menghidupkan malam kita dengan pelbagai ibadah terutamanya s*lat
1
'iyam "amadan (s*lat tarawih), ia seharusnya diteruskan #uga pada
hari&hari berikutnya dengan menger#akan s*lat taha##ud. Saranan ini
tidak bermaksud mengkhususkan pada malam Aidilftri untuk diker#akan
'iamullail. Apa yang cuba ditekankan di sini adalah semangat
menger#akan 'iyam "amadan (s*lat tarawih) haruslah diteruskan
dengan menger#akan 'iamullail pada hari&hari berikutnya sesudah bulan
"amadan.
<. +andi 4ada 4agi 5ari "aya
-isunnahkan mandi di pagi hari raya sebagaimana mandi wa#ib, iaitu
sebelum berangkat menu#u ke mas#id. Ali bin Abi Thalib ra pernah
ditanya mengenai mandi
!Adakah diharuskan mandi setiap hari= Beliau men#awab Tidak harus
melakukannya. $amun, mandi yang diharuskan ialah mandi pada hari
7umaat, hari Ara1ah, hari Aidiladha dan Aidilftri.%("iwayat .mam Syafe
di dalam +usnad al&Syaf9i)
). +akan Sebelum S*lat Aidilftri
-isunnahkan kaum muslimin men#amah makanan sebelum berangkat
menunaikan s*lat Aidilftri. 4erbuatan ini bertu#uan menutup segala
andaian bahawa dibenarkan berpuasa pada hari raya. +enurut al&
+uhallab dalam ,itab Fath Al&Bari
!+engenai hikmah men#amah makanan sebelum menger#akan s*lat
hari raya adalah agar sese*rang tidak berpendapat bahawa dia b*leh
berpuasa sehingga s*lat hari raya Aidilftri dilaksanakan. Se*lah&*lah
"asulullah s.a.w ingin menutup prasangka semacam ini.%
,ebiasaannya, "asulullah saw akan memakan kurma dalam #umlah
yang gan#il pada pagi hari raya. $amun, tidak bermakna umat .slam
perlu menyediakan buah kurma untuk dimakan pada pagi hari raya
Aidilftri. +ereka bebas memakan apa saha#a. Tetapi, mengikut sunnah
itu lebih baik daripada menyanggahinya. Sedangkan, sunnah itu
termasuk perkara tau'if (tidak b*leh dipers*alkan). Anas bin +alik ra
berkata
!"asulullah saw tidak akan pergi ke tempat s*lat pada pagi Aidilftri
sebelum memakan beberapa bi#i kurma. +ura##a bin "a#a berkata
3baidillah menceritakan kepadaku bahawa Anas r.a berkata "asulullah
saw memakannya dalam #umlah yang gan#il.%("iwayat al&Bukhari)
/
$amun, #ika tidak memiliki kurma maka dib*lehkan untuk mengisi perut
dengan makanan lain terutamanya makanan yang manis&manis seperti
madu. Sekiranya tidak ada makanan sama sekali, memadai dengan
hanya meminum air.
>. +emakai 4akaian ?ang .ndah
-isunnahkan kaum muslimin menghiaskan diri dengan pakaian yang
indah&indah pada hari raya. .mam Syaf9i berkata dalam ,itab Al&3mm
!Aku lebih menyukai sese*rang memakai pakaian terbaik yang
dimilikinya pada hari&hari raya, iaitu pada hari 7umaat, dua hari raya
(Aidiladha dan Aidilftri) dan tempat diadakan ma#lis (seperti ma#lis
perkahwinan). -ia hendaklah memakai ba#u yang bersih dan memakai
wangi&wangian.%
Bagi kaum wanita pula walaupun disunnahkan memakai pakaian yang
terbaik, namun mereka hendaklah menghindari dari memakai pakaian
yang berc*rak&c*rak serta perhiasan yang berlebih&lebihan sehingga
menarik perhatian g*l*ngan lelaki. Bagi g*l*ngan kanak&kanak pula,
.mam Syaf9i menambah
!+engenai g*l*ngan kanak&kanak pula, mereka b*leh memakai pakaian
paling bagus yang dimilikinya, baik lelaki mahupun perempuan dan
mereka #uga b*leh memakai perhiasan emas atau apa saha#a
perhiasan.%
Sem*ga di pagi hari raya kita akan memilih pakaian yang terbaik serta
paling mahal mengikut kemampuan masing&masing menu#u ke tempat
s*lat hari raya. -isunnahkan #uga bagi kaum lelaki memakai wangi&
wangian tetapi tidak disunnahkan kepada kaumwanita. Sabda
"asulullah saw
!+ana&mana wanita yang memakai wangian lalu dia melintas di
hadapan lelaki supaya mereka dapat menghidu kewangiannya, dia
adalah pen2ina.%("iwayat al&An&$asai)
@. Ber#alan ,aki +enu#u Tempat -iker#akan S*lat 5ari "aya
3mat .slam dian#urkan ber#alan kaki menu#u ke tempat s*lat Aidilftri
#ika tidak keberatan. Ali bin Abi Thalib ra
!Termasuk sunnah, iaitu engkau ber#alan kaki menu#u ke tempat s*lat
hari raya dan memakan sesuatu sebelum berangkat.%("iwayat al&
:
Tirmi2i)
$amun begitu bagi yang sesiapa yang perlu menggunakan kenderaan
kerana tempat s*lat terlalu #auh, ia dib*lehkan dalam syarak. Tetapi,
ber#alan kaki menu#u ke tempat s*lat lebih a1dal berbanding menaiki
kenderaan.
(. +engikuti 7alan ?ang Berbe2a ,etika 4ergi -an ,embali -ari
+enger#akan S*lat 5ari "aya
-isunnahkan #uga mengikuti #alan yang berbe2a ketika pergi dan balik
dari menger#akan s*lat hari raya. 7abir bin Abdullah ra berkata
!$abi saw melalui #alan yang berbe2a pada hari raya.% ("iwayat al&
Bukhari)
.mam .bn ;ayyim al&7au2iyyah berkata dalam ,itabnya 6aadul +aad
!Baginda saw selalu melalui #alan yang berbe2a ketika menu#u dan
pulang dari tempat s*lat pada hari raya. Ada yang berpendapat, hal ini
dilakukan agar dapat bersalaman dengan *rang&*rang yang melalui
kedua&dua #alan itu. Sebahagian lain berpendapat untuk memberikan
barakah kepada mereka. Ada #uga berpendapat untuk memberikan
pert*l*ngan kepada mereka yang memerlukannya di kedua&dua #alan
itu. +enurut pendapat lain pula untuk menampakkan syiar .slam di
#alan&#alan. 4endapat yang lebih tepat adalah supaya per#alanan yang
ditempuh lebih #auh (banyak langkahnya). Arang yang ber#alan ke
mas#id atau tempat s*lat, salah satu langkah kakinya akan
meninggikandar#at. Sedangkan langkah kaki yang lain akan
menghapuskan kesalahan&kesalahannya.%
B. Tempat 4erlaksanaan S*lat 5ari "aya
Sunnah menger#akan s*lat hari raya di kawasan lapang atau mush*lla
(tempat terbuka seperti padang sehingga khatib dapat melihat semua
hadirin) merupakan satu amalan yang #arang dilakukan di +alaysia
melainkan beberapa kel*mp*k kecil yang benar&benar kuat berpegang
kepada sunnah $abi saw. Apakah mush*lla itu berbe2a dengan mas#id=
Abu Said al&,hudri ra berkata
!4ada hari Aidilftri dan Aidiladha, "asulullah s.a.w keluar menu#u ke
mush*lla. ,etika itu, perkara pertama yang dilakukan *leh baginda ialah
menger#akan s*lat hari raya (tanpa ada sebarang s*lat
sunat).% ("iwayat al&Bukhari)
<
Tentang hikmah menger#akan s*lat hari raya di mus*lla, Syeikh Abu
3baidah +asyhur bin 5asan telah berkata dalam ,itabnya ,*reksi T*tal
"itual S*lat
!Sesungguhnya menger#akan kedua&dua s*lat hari raya di tanah lapang
mengandungi hikmah yang besar. -i antaranya adalah seluruh kaum
muslimin setidak&tidaknya mereka b*leh berkumpul bersama (bersua
muka) dua kali dalam setahun. Semua *rang dariseluruh pelusuk negeri
akan berkumpul di sebuah tempat sama ada lelaki, perempuan atau
kanak&kanak. +ereka semua menghadap Allah dengan hati yang penuh
k*nsentrasi, dikumpulkan dengan satu kalimat (tauhid), s*lat di
belakang se*rang imam, membaca takbir dan tahlil bersama dan
berd*a kepada Allah dengan penuh ikhlas. Seakan&akan hati mereka
terikat men#adi satu, merasa bahagia dan mensyukuri nikmat Allah
yang telah dilimpahkan kepada mereka. -engan itu, hari raya benar&
benar bermakna bagi mereka.%
1C. +enger#akan S*lat Aidilftri
-i antara syiar yang palin utama dalam menyambut Aidilftri adalah
perlakasanaan s*lat Aidilftri sebanyak / rakaat *leh seluruh umat
.slam. .bn Abbas ra berkata
!"asulullah s.a.w telah keluar pada hari raya Aidilftri kemudian terus
menger#akan s*lat hari raya sebanyak dua rakaat. Baginda tidak
melakukan sebarang s*lat sebelumnya dan sesudahnya.%("iwayat al&
Bukhari)
-isunnahkan menyampaikan khutbah sesudah menger#akan s*lat hari
raya Aidilftri. Abu Said al&,hudri ra berkata
!4ada hari raya Aidilftri dan Aidiladha, "asulullah saw akan keluar
menu#u mus*lla. 4erkara pertama yang dilakukan *leh baginda (apabila
tiba di mas#id) baginda akan mengimami s*lat. ,emudian, baginda akan
berpusing dan menghadap ke arah makmum yang sedang duduk di
dalam sa1 mereka. Seterusnya, baginda akan memberikan nasihat,
wasiat dan perintah kepada mereka (khutbah).% ("iwayat al&Bukhari)
4ara #emaah tidak diwa#ibkan menghadiri atau mendengar khutbah hari
raya. Sebaik saha#a selesai menger#akan s*lat hari raya, sesiapa yang
tidak ingin turut serta mendengar khutbah maka dia dibenarkan
meninggalkan ma#lis itu. Abdullah bin al&Saib ra berkata
!Aku pernah menghadiri s*lat hari raya bersama $abi saw. Setelah
)
selesai s*lat baginda bersabda Sesungguhnya kami akan berkhutbah.
Aleh itu, sesiapa ingin duduk mendengar khutbah, dia b*leh duduk.
Sesiapa yang ingin pergi, dia b*leh beredar.% ("iwayat Abu -aud)
11. Bergembira 4ada 5ari "aya Aidilftri
.slam adalah agama yang begitu praktikal lagi munasabah. Setelah
sebulan umat .slam memberi tumpuan sepenuhnya untuk beribadah
kepada Allah, maka kini tiba masanya untuk menyambut ke#ayaan itu
dengan kegembiraan dan kemeriahan. Aleh itu, usaha&usaha untuk
menimbulkan suasana kegembiraan di dalam keluarga masing&masing
pada hari raya Aidilftri adalah sebahagian daripada syiar .slam.
Suasana kegembiraan ini berbe2a mengikut adat setempat. Bagi kita di
+alaysia, kegembiraan sambutan hari rayaAidilftri dapat dilihat dengan
memakai ba#u&ba#u baru yang indah, seluruh ahli keluarga berkumpul,
2iarah&men2iarah sesama umat .slam dan pelbagai lagi. -i sesetengah
negara Timur Tengah, cuti umum hari raya Aidilftri dipergunakan untuk
membawa ahli keluarga bersiar&siar serta berkelah di tempat&tempat
peranginan. Semua bentuk suasana kegembiraan dan kemeriahan ini
adalah sebahagian dari tuntutan agama .slam sempena menyambut
hari raya Aidilftri selagi ia dilaksanakan sesuai dengan lunas&lunas
syarak. Syeikh Sayyid Sabi' berkata dalam ,itabnya Fi'h Al&Sunnah
!+engadakan permainan serta kegembiraan yang tidak melanggar
aturan agama, termasuk pelbagai bentuk nyanyian yang baik (dari segi
makna), semua itu termasuk syiar agama yang disyariatkan *leh Allah
pada hari raya untuk melatih tubuh #asmani dan memberi kepuasan
serta kegirangan hati.%
1/. +enger#akan 4uasa Sunat Dnam 5ari 4ada Bulan Syawal
Sabda "asulullah saw
Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan
puasa enam hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa
setahun.% ("iwayat +uslim)
-emikianlah keutamaan puasa sunat enam hari di bulan Syawal. Eara
yang paling a1dal untuk melaksanakannya adalah memulakan berpuasa
sesudah hari raya Aidilftri secara berturut&turut (bermula pada /
Syawal) sebagaimana yang ditetapkan *leh para ulama. .ni #uga
merupakan pendapat .mam Abu 5ani1ah dan .mam Syaf9i. $amun,
sese*rang bebas memilih mana&mana hari sepan#ang bulan Syawal
>
sama ada di awal, pertengahan mahupun di akhirnya bahkan dia #uga
b*leh menger#akan secara berturut&turut atau berpisah&pisah.
4enutup
.nilah sebahagian daripada hukum&hakam dan amalan yang
disunnahkan ketika menyambut bulan "amadan al&+ubarak dan hari
raya Aidilftri menurut al&;uran dan sunnah yang sepatutnya di#adikan
c*nt*h ikutan bagi seluruh umat .slam. +udah&mudahan, sambutan hari
raya Aidilftri yang akan men#elma nanti disambut dengan penuh
keikhlasan, kemeriahan dan selari dengan perintah Allah serta "asul
saw.
Sem*ga men#adi panduan untuk kita merayakan Aidilftri tanpa
menyimpang daripada a#aran "asulullah dan kegembiraan kita beraya
tidak menghapuskan amal ibadah kita selama sebulan dibulan
"amadhan.
@