Anda di halaman 1dari 6
หน้าหลัก TLCThai.com | เกียวกับ TLC | Comcorner | Training | EduPARK | เกมส ์ | ClipVDO
หน้าหลัก TLCThai.com | เกียวกับ
TLC | Comcorner | Training | EduPARK | เกมส ์
| ClipVDO | Member Clip | บันเทิงเทคโนฯ | ดนตรี| Music Online | กีฬา | Vareity | Blog | Picpost | TV
Online | Drama | ดูดวง
สมัครสมาชกิ | Login
หน้าหลัก กีฬา sport - - - - - > ประเภท กีฬา :: Sports News :: ::
หน้าหลัก กีฬา
sport - - - - - >
ประเภท กีฬา
:: Sports News ::
:: ประเภทกีฬา ::
:: Sports - Profile::
NFL :: สรุปกฎกติกาการเล่น อเมริกันฟุตบอล
:: Sport Variety::
:: Sport TV ::
GrillSmith Restaurant
Steak, Seafood, Sandwiches, Burgers New American Cuisine - South Tampa
:: Sport Wall Paper ::
www.grillsmith.com
:: Sport Music ::
:: Sport Cartoon ::
ขอบคุณข้อมูลจาก NFLthai
กีฬา ฟุตบอล
:: สรุปตารางคะแนน
:: ผลบอล
:: รวมคลิป
กีฬา บาสเก็ตบอล
:: ประวัติบาสเก็ตบอล
:: รวมเทคนิคการเล นบาส ่
:: คลิปของสุดยอดนักบาส
กีฬา แบดมินตัน
:: ประวัติแบดมินตัน
:: ประวัติแบดมินตันในประเทศไทย
:: กฏ
กติกา
แบดมินตัน
:: รวมคลิป
เทคนิค
การเล น ่
แบดมินตัน
กีฬา กอล์ฟ
::
ไทเกอร ์
วู ๊ ด
เวลาในการเล่น
:: Golf
กีฬา วอลเล่ย์บอล
การเล่นจะแบ่งเป็น 2 ครึงๆ
ละ 30 นาที และแต่ละครึงจะแบ่งออกได
อีกเป็น
2 ควอเตอร์(quarter)ๆ ละ 15 นาที
โดยในการเริมเล่น
ครึงแรก-ควอเตอร์ที
1 ทีมทีต องเล
่นเป็นฝ่ ายรับก่อนนันจะต
อง้
เตะเปิด(kick off) และในการเริม
:: ประวัติวอลเลย บอล ์
เล่น ครึงหลัง-ควอเตอร์ที
3 อีกทีมหนึงจะต
้องสลับมาเป็นฝ่ายเตะเปิด
:: ประวัติวอลเลย บอลในประเทศ ์
ไทย
ในการเล่น แต่ละครึง จะมี เวลานอก(overtime)ให้ ทีมละ 3 ครังๆละ
1.50 นาที, หากใชไม่หมดจะไม่
สามารถนําไปทบรวมกับครึงหลังได
และ
ห ้ามไม่ใหขอเวลานอก
ในชวง่
2 นาทีสุดทายของควอเตอร์ที
2 และ 4, นอก
:: เทคนิคการเล นวอลเล ่ ่
ย บอล ์
จากเวลานอกของแต่ละทีมแลวกรรมการจะให
เวลานอกอีก
2
ครังโดยอัตโนมัติที
เวลา
2 นาทีสุดท้ายของควอ
:: รวมคลิป
วอลเล ย ่ ์
บอล
เตอร์ที 2 และ 4 โดยมีกําหนดเวลา 1.50 นาที
กีฬา เทเบิลเทนนิส
สรุปเวลาในการเล่น
1.
ในการแข่งให ้ใชนาฬ
กาสนามเป็นมาตรฐาน
:: ประวัติกีฬา เทเบิลเทนนิส
2.
การเล่นแบ่งเป็น 2 ครึงครึ
งละ
30 นาที แต่ละครึงแบ
่งเป็น 2 ควอเตอร์ (quarter) ๆละ 15 นาที
:: กติกาเทเบิลเทนนิส
รวมทังหมด
4 ควอเตอร์ เวลาพักระหว่างควอเตอร์คือ 2 นาที ยกเวน้ ระหว่างควอเตอร์ที 2 และ 3
ถือเป็นการพักครึงให
เวลา
12 นาที
:: คลิป
เทคนิค
การเล น ่
ปิงปอง
3.
เวลานอกของแต่ละทีมมีครึงละ
3 ครัง ๆละ 1 นาที 50 วินาที หากใชไม่หมดไม่สามารถนําไป
กีฬา เทนนิส
ทบรวมกับครึงหลังได
4.
กรรมการสามารถให ้หยุดเวลาสําหรับกรณีผูเล่นบาดเจ็บได ้ ้ตามความจําเป็น
:: กติกา
การแข งขัน ่
เทนนิส
5.
การเล่นแต่ละดาวน์มีเวลา 40 วินาทีหลังจากไดรับส
ัญญาณใหเล่นจนถึงมีการดึงบอลขึ
น หรือ
:: คลิป เทคนิคการเล น ่ เทนนิส
หากเป็นการเริมเล่นหลังจากการหยุดใดใดจะมีเวลา
25 วินาที
:: รวมคลิป
เทนนิส
Maria
6.ทีเวลา
2 นาทีสุดทายของแต่ละครึ
ง (ควอเตอร์ที 2 และ 4) กรรมการจะให้เวลานอกอีก 1 ครัง
Sharapova
โดยอัตโนมัติ
กลับไปต้นหน้า
เริมเล่น
การเล่นเริมต
นด้
้วยการเสยงโยนเหรียญเพื อเลือกว่าฝ่ายใดจะได ้ครองบอล (possession) เป็นฝ่ายบุก
(offense ) ก่อน, และเมือทั
ง 2 ฝ่ายสงผู
เล่นลงสนามแล
ว้ ทีมพิเศษฝ่ายรับ (defensive special team) จะเปิดเกมส์
ด้วยการเตะเปิด (kick off) สงบอลให ่ ้ทีมพิเศษฝ่ายบุก (offensive special team) ไดรับบอลและเริ ้ มการบุก
n ถ้าทีมพิเศษฝ่ายรับเตะบอลเข ้าไปใน เขตเอนด์โซน(end zone) ของฝ่ายบุก (offense) และไม่มีผู้รับบอลได ้
หรือเตะเลยเอนด์โซนออกไปทางดานหลัง
ทีมบุกจะไดส้ ทธิ
ออกมาเริ
มต
นการเล่นที
เส
น้ 20 หลาในแดนตัวเอง,
n ถ้าทีมพิเศษฝ่ายบุกรับบอลแล ้วมีการวิงพาบอลเพื
อทําระย
ะ ทีมพิเศษฝ่ายรับสามารถเข ้าหยุดยังด
วยการแทค
เกิล(tackle) ซงหากสามารถทําแทคเกิลได
้ทีระยะใดทีมบุกจะต
องลงมาเริ
มต
นเล่นที
จุดนั
ตําแหน่งของการวางบอลทีเกิดจากการแทคเกิลจะใช ตําแหน่งของบอลในขณะที ้ ถูกแทคเกิลและเป็นผล
ผู้เล่น (players)
1. แต่ละทีมตองมีผู้เล่น
11 คนเท่านันในสนาม
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี :: Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here
Sport TV Live Online :: ถ่ายทอดสดวันนี ::
Sport TV Live Online
:: ถ่ายทอดสดวันนี ::
Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา Sport Music ฟังเพลง เกียวกับกีฬา เพลง Here We Go Steelers Super Bowl Fight Song
Radio Online /สถานีวิทยุกีฬา
Sport Music
ฟังเพลง เกียวกับกีฬา
เพลง
Here We Go
Steelers Super Bowl Fight
Song
TOP 10 เพลงวงการลูก
หนัง...
ฟัง
10 เพลงชาติ
ลูก
หนังทีมชาติ
“ฟีฟ ่ า
คอนเฟเดอเร
Glitter / กีฬา
:: hi 5 นักกีฬา ทีมชาติไทย
:: โค ้ ด
Glitter คอมเม ้ น
" Liverpool "
:: โค ้ ด Glitter คอมเม ้ น " แมนยูฯ"
:: โค ้ ด hi 5 Glitter คอมเม ้ น " เชลชี"
:: โค ้ ด hi 5 Glitter คอมเม ้ น
" Arsenal"
Clip VDO
:: Clip กีฬา
มันส ์
มากมาย
:: รวมคลิป
Hilight
:: Sexy Clip
Sexy Conner ปฏิทินลีโอเบียร ์ เซ็กซี่ไม มีผิดหวัง ่ แฟชั่น ลูกตาล อาริษา Sexy No limit !!!
Sexy Conner
ปฏิทินลีโอเบียร ์
เซ็กซี่ไม มีผิดหวัง ่
แฟชั่น ลูกตาล
อาริษา
Sexy
No limit !!!
2. ผูเล่นส ้ ํารองไม่จํากัด แต่หามเข ้ ้ าเขตสนามระหว่างที บอลเป็น การเตะเปิด (kickoff) 1. การเตะเปิดจะทําหลังจากการทําคะแนนหรือเริมต ้ นการเล่น ในแต่ละครึง
2. ผูเล่นส
ํารองไม่จํากัด แต่หามเข
าเขตสนามระหว่างที
บอลเป็น
การเตะเปิด (kickoff)
1.
การเตะเปิดจะทําหลังจากการทําคะแนนหรือเริมต
นการเล่น
ในแต่ละครึง โดยตังบอลที
เส
น้ 30 หลา
2. ใชตัวตั
งบอลในการเตะ
ตําแหน่งของผู้เล่นในขณะดึงบอลขึนเล่น
1. ทีมบุกตองมีอย่างน้อย
7 คน จรดเป็นแนว
2.
ผูเล่นทีมบุกที
ไม่ได
จรดเป็นแนวต
้องอยู่หลังแนวอย่างน ้อย 1 หลา
3.
ขณะดึงบอลผูเล่นจะต
องไม่มีการขยับตัว
ยกเวนเพียง
1 คนทีอยู่ด
านหลังแนวที
สามารถเคลื
อนตัวไปมาได
ในแนว
ขนานหรือไปดานหลัง
กลับไปต้นหน้า
การบุก
ทีมบุกจะไดส้ ทธิ การเล่นเป็นชุด
(set of play) ในแต่ละชุดทีมบุกจะมีโอกาสในการเล่น สูงสุดไม่เกิน 4 ครัง(4

downs) โดยจะต ้องพยายามทําระยะในการบุกใหได้

้มากกว่าหรือเท่ากับ 10 หลาต่อการบุกหนึงชุด,

n ถ้าสามารถทําระยะได ้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในดาวน์ทีเท่าไหร ่ก็ตาม การเล่นครังต่อไปจะถูกนับเป ็นการเล่นในชุดใหม่

ทันที(first down conversion), n ถ้าไม่สามารถทําระยะได ้ภายในดาวน์ที 4 ทีมบุกจะเสยการครองบอล(possession)ทันที ี และทีมบุกฝ่ายตรงข ้ามจะ ได ้สทธิ ิ ในการเริ มเล่น
ทันที(first down conversion),
n ถ้าไม่สามารถทําระยะได ้ภายในดาวน์ที 4 ทีมบุกจะเสยการครองบอล(possession)ทันที
และทีมบุกฝ่ายตรงข ้ามจะ
ได ้สทธิ
ในการเริ
มเล่น
ณ จุดทีเส
ยการครองบอลแทน
* ทีมบุกสามารถเลือกทีจะใช
ดาวน์ที
4 ในการ เตะกินแดน(punt kick) แทนการเล่น เพือ สละการครองบอลไปให้
ฝ่ายตรงข ้ามได ้
กลับไปต้นหน้า
การทําคะแนน
คะแนนในการเล่นอเมริกนฟุตบอลมีดังนี
1. ทัชดาวน์ (touchdown)
คือการทีทีมบุกสามารถพาบอลเข าไปยังเอนด์โซน( ้ end zone)ของฝ่ายตรงข้ามไดไม่ว่าจะ ้
เกิดจากการขวางหรือการวิ ้ งโดยไม่จําเป็นต้องมีการวางหร ือกดบอลลงแตะพืน, คะแนนจาก
การทําทัชดาวน์คือ 6 คะแนน
และหลังจากทําทัชดาวน์ไดทีมบุกยังมีโอกาสในการเลือ ้ กทําคะแนนพิเศษหลังทัชดาวน์
(extra point) ได ้อีก 2 แบบตามรายละเอียดในขอถัดไป ้
2. คะแนนพิเศษหลังทัชดาวน์
n แบบ 1 คะแนน : คือการนําบอลมาตังเตะที
เส
นระยะใดใดตั
งแต่
2 หลาขึนไปให
เข้ าในบริเวณ
ระหว่างเสาประตู, ถ้าเตะเขาจะได
อีก้
1 คะแนน
n แบบ 2 คะแนน : คือการนําบอลมาเล่นอีก 1 ดาวน์ทีเส
นระยะใดใดตั
งแต่
2 หลาขึนไปเพื
อทํา
ทัชดาวน์อีกครังหนึ
งหากทําได
จะได
้อีก 2 คะแนน (two point conversion)
3. การเตะทําประตู (field-goal)
ในกรณีทีไม่สามารถบุกได
ระยะ
หรือต้องการทําคะแนนอย่างรวดเร็ว ทีมบุกสามารถใชการ
เล่นในดาวน์ใดก็ไดมาตั
งบอล
ณ จุดวางบอลเพือเตะให
เข้ า้ประตู โดยจะนับเป็น 1 การเล่นหรือ 1
ดาวน์, หากเตะเข ้าจะได ้3 คะแนน
4. คะแนนเซฟตี(safety)
เป็นคะแนนทีทีมรับสามารถทําได
้จากการหยุดทีมบุกได ้ในเอนด์โซนของทีมบุกดวยการกระ
ทําแทคเกิล ซงทีมรับจะได้
2 คะแนน และหลังจากนันทีมรับจะต
องเตะเปลี
ยนการครองบอล(kick
off)
กลับไปต้นหน้า การเปลียนการครองบอล การเปลียนการครองบอล(possession change) สามารถเกิดขึน ไดด้ วยสาเหตุดังนี ้ 1 ทีมบุกเปลียนจากการเล่นในดาวน์ใดใดมาเป็นการเตะกินแด นเพือสละการครองบอลให ้ ฝ่ายตรง ข้ามไดรับบอลและวิ ้ งย
กลับไปต้นหน้า
การเปลียนการครองบอล
การเปลียนการครองบอล(possession
change) สามารถเกิดขึน ไดด้ วยสาเหตุดังนี
1 ทีมบุกเปลียนจากการเล่นในดาวน์ใดใดมาเป็นการเตะกินแด
นเพือสละการครองบอลให
ฝ่ายตรง
ข้ามไดรับบอลและวิ
งย
อนทําระยะ
2 ทีมบุกเสยการครองบอลจากการที
ถูกทีมรับดักบอล
(intercept) หรือยึดจับบอลไดจากการทํา
บอลหลุดและบอลยังไม่ตาย (fumble)
3 ทีมบุกเตะเปลียนการครองบอล
(kick off) ให ้ทีมรับหลังจากการทําคะแนนแล ้ว
กลับไปต้นหน้า

การขว้างบอล

กฏการขว้างบอลขึนหน้า 1. ผูที้ สามารถรับบอลที ถูกขว ้ างขึ นหน ้าได ้ตองเป็นผู้เล ้ ่นในตําแหน่งทีมีส ิ ทธิ รับบอลเท่านั น
กฏการขว้างบอลขึนหน้า
1.
ผูที้ สามารถรับบอลที
ถูกขว
างขึ
นหน
้าได ้ตองเป็นผู้เล
่นในตําแหน่งทีมีส
ทธิ รับบอลเท่านั
น ได ้แก่
ผูเล่นทีมรับทุกคน,
ผูเล่นทีมบุกที
ไม่ได
จรดในตําแหน่ง
Center, Guard, Tackle
2.
ผูเล่นทีมบุกสามารถขว้างบอลขึ
นหน้าได
เพียง
1 ครัง เท่านันต่อการเล่น
1 ดาวน์ (ทําผิดเสยี
5
หลา)
3.
ผูที้ จะทําการขว้างขึ นหน้าต องขว ้ างจากหลังแนววางบอลเท ้ ่านัน (ทําผิดเสยดาวน์และ ี 5 หลา)
4.
หากผูเล่นทีมบุกที
สามารถรับบอลได
้ถูกบอลทีขว้
างแล ้ว (รับหรือสัมผัส) ผูเล่นทีมบุกคนอื
นๆ
จะกลายเป็นผู้เล่นทีมีส
ทธิ รับบอลได
ทันที
5.
การขว้างบอลขึนหน้าให
แก่ผู้เล่นที
ไม่มีส
ทธิ รับนั
น,
ถ้าถูกบอลโดยไม่เจตนาหลังแนววางบอล
จะเสยี
5 หลา, ถ้าถูกบอลเหนือแนววางบอลไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่จะเสยี
5 หลา
6.
การขว้างบอลขึนหน้าจะไม่ส
ําเร็จ (incomplete) และบอลตายเมือ
- ขว้างบอลออกนอกสนามหรือขวางลงพื
- ขว้างบอลโดนเสาประตูหรือคานประตู
7.
การรับบอลทีขว
างขึ
นหน้าจะส
ําเร็จ (complete) ก็ต่อเมือผู้
รับบอลสามารถครองบอลได ้อย่าง
ชัดเจนและสามารถวางเทาทั
ง 2 ข้างลงในเขตสนามไดในขณะที
มีการครองบอล
8.
ในการเล่นดาวน์ที 4 หากการขว้างบอลไม่สําเร็จ ทีมบุกจะเสยดาวน์ที ี ตําแหน่งแนววางบอล
9.
ถ้ามีการทําฟาวล์บุคคล (personal foul) โดยผูเล่นทีม
รับก่อนทีจะการขว้างจะส
ําเร็จ, ทีมรับ
แฟชั่น ตอง สา เซ็กซี่ !!!! แฟชั่น อั้ม พัชราภา ผู ้ หญิงคน นี้มีดีเต็มตัว !!! นางฟ ้ าวงการเทนนิส
แฟชั่น
ตอง
สา
เซ็กซี่
!!!!
แฟชั่น
อั้ม
พัชราภา
ผู ้ หญิงคน
นี้มีดีเต็มตัว
!!!
นางฟ ้ าวงการเทนนิส : มาเรีย
กับชุดว ่ ายนํ้า
+ คลิป
เสยี 15 หลา 10. ถ้ามีการทําฟาวล์บุคคล (personal foul) โดยผูเล่นทีม ้ บุกก่อนทีจะการขว ้ างจะส ําเร็จ, ทีมบุก เสยี 15
เสยี
15 หลา
10.
ถ้ามีการทําฟาวล์บุคคล (personal foul) โดยผูเล่นทีม
บุกก่อนทีจะการขว
างจะส
ําเร็จ, ทีมบุก
เสยี
15 หลา
11.
ถ้ามีการทําฟาวล์รบกวนการรับบอล โดยผูเล่นทีมรับต่อผู้
เล่นทีมบุกทีจะรับบอล,
ทีมรับเสยี
ระยะโดยทีมบุกจะไดเริ ้ มเล่นดาวน์ที
1 ทีจุดทําฟาวล์
กลับไปต้นหน้า
เกียวกับสนาม
1. เสนข้
างและเส
นหลัง
ถือเป็นนอกสนาม
2. เสนประตูถือเป็นเขตประตู
3. ริมสนามมีขอบสนามสขาวกว
าง้
6 ฟุตตลอดเสนข้
าง,
ถือเป็นนอกสนาม
4. เสนระยะยาว 70 หลา กว้าง 9 นิว
5. เสาประตูต ้องเป็นแบบมาตรฐานเท่านัน เสาสูง 18 ฟุตขนาด 6 นิว คานสวนบนสูงจากพื
น 10 ฟุตเสา 2 ข้างที
อยู่เหนือคานจะตองสูงอย่างน้อย
30 ฟุต และตองมีผ
้าขนาด 4x42 นิวผูกอยู่ปลายเสา
6. สนามยาว 360 ฟุตกวาง้
160 ฟุต, เขตประตูลึก 30 ฟุต
7.
สนามต ้องใชตัวบอกระยะมาตรฐานวางด
านข
างสนามตรงตําแหน่งเส
นระยะ
กลับไปต้นหน้า

สรุปการทําโทษ

ได้ดาวน์ที 1 ทันที

เป็นการทําโทษทีมรับทีทําฟาวล์ด ้วยสาเหตุดังนี

 

-

ลํ าหน้า

 

-

Encroachment

 

-

ใชเวลาเกิน ้

-

สับตําแหน่งผิด

-

ใชเวลานอกเกิน ้

-

การเหนี ยวจับเครืองป้องกันหน้า

 

-

ลํ าเข ้าเขตว่าง (neutral zone)

 

 

-

วิงเข

าใส้

ถูกตัวเตะ

 

-

มีผู้เล่นเกิน 11 คนในสนาม

 

เสยระยะ 5 หลา

1.

ผูเล่นทีมรับดึง

(holding) หรือใชมือผิดกติกา

(illegal use of hands) (ได ้ดาวน์ที 1)

2.

ทีมบุกและทีมรับใชเวลาเกิน ้

 

3.

การเตะเปิด (kickoff) ใชเวลาเกิน ้

 

4.

Encroachment

 

5.

ใชเวลานอกเกิน ้

 

6.

เริมต

นเล่นผิดกติกา,

ขยับตัวผิดกติกา

 

7.

การจัดตังผิด

 

8.

สลับตําแหน่งผิด

9.

การเตะเปิดครังแรกออกนอกกรอบของเส นประตูโดยไม่มีผู้รับได ้ ้

10.

ให้สญญาณรับหยุด ั (fair catch) ผิด

 

11.

มีผู้เล่นในสนามเกิน 11 คน

 

12.

มีผู้เล่นทีจรดเป็นแนวน้อยกว่า 7 คน

 

13.

ลํ าหน้า

 
 

14.

วิงเข

าใส้

ถูกตัวเตะ

 

15.

แนวมีการขยับตัว

16.

ผูเล่นออกนอกสนามเมื ้ อดึงบอลขึ นเล่น (at snap)

 

17.

มีผู้เล่นทีมเตะทีไม่ใช

แนวเข าไปยังแนวตะลุมบอนก่อนบอลจะถูกเตะ

18.

การลํ าเข ้าไปในเขตว่าง (neutral zone)

 

19.

ขว้างบอลขึนหน้าเกิน 1 ครัง

 

20.

ผูเล่นที ้ ออกนอกสนามไปแล ้วกลับมารับบอลทีขว าง้

 

21.

ผูเล่นรับบอลที ้ ขว างขึ ้ นหน้า (forward pass) ทีหลังแนววางบอล

22.

ขว้างบอลขึนหน้าเมื ออยู่เหนือแนววางบอลแล ว้

 
23. ผูเล่นทีมเตะออกนอกสนามอย่างจงใจระหว่างเตะกินแดน ้ (punt) 24. ในการประชุมแผนมีคนมากกว่า 11 คน เสยระยะ 10 หลา ี 1. ทีมบุกขวางบอลรบกวน ้ 2.
23. ผูเล่นทีมเตะออกนอกสนามอย่างจงใจระหว่างเตะกินแดน ้ (punt)
24. ในการประชุมแผนมีคนมากกว่า 11 คน
เสยระยะ 10 หลา
1. ทีมบุกขวางบอลรบกวน ้
2. ทีมบุกดึง (holding), ใชมือ้ แขน ขาผิดกติกา (illegal use of hands arms legs)
3. กันผิดกติกา (illegal block)
เสยระยะ 15 หลา
1. การกันแบบตัดขา (chop block)
2. การโอบรัดเอว
3. รบกวนการรับหยุด (fair catch)
4. การกระแทกเพือกันจากด านหลัง ้
5. การเล่นไม่สุภาพ, หยาบคาย
6. การบิด หมุน ดึงเครืองป้องกันหน้า
7. เล่นไม่มีนํ าใจนักกีฬา (unsportmanlike)
8.
ใชเวลาเกินในการเริ
มต
นเล่นของแต่ละครึ
9. การกันทีตํ าแบบผิดกติกา
10. ใชหมวกพุ่งชนอย่างแรงโดยไม่ใช ้ เหตุสุดวิส ่ ยั
11. การงัด (leverage)
12. ถอดหมวกขณะอยู่ในสนาม
13. หัวเราะเยาะเย้ย, ใชกริยาวาจาสบประมาท ้
เสยระยะ 5 หลาและเสยดาวน์
1. ขว้างขึนหน้าเมื ออยู่เหนือแนววางบอล
เสยระยะ 10 หลาและเสยดาวน์
1. ขว้างบอลทิงโดยเจตนา
(นับเป็น safty ถ้าผู้ขวางอย
ู่ในเขต เอนด์โซนของทีมตัวเอง) และถ้า
การฟาวล์เกิดขึนหลังแนวมากกว่า
10 หลา จะต ้องเสยดาวน์และเริ
มเล่น
ณ จุดทีเกิดการฟาวล์
เสยระยะ 15 หลาและเสยสี
ทธิ การเส
ยงทอยเหรียญ
1.
ทีมมาถึงสนามแข่งสาย
2. กัปตันทีมไม่สามารถเสยงทอยเหรียญได ้
Luxury Hotel in Khaosan
Thai TV ย้อนหลงทุกช
อง่
New, Modern & Lowest Rate! 40% off
ละครทุกเรือง
ทุกรายการ ทุกชอง่
ค่าบริการเพียง 8 US$ / เดือน
Cheap,Clean,Safe,Pool & Thai Decor
www.seesantv.com
www.SleepWithinn.com
Elegant Lanna Guesthouse
บัตรโทรศพท์ไปไทย ั
Chiang Mai; Special Internet Rate ! Central, Stylish, Quiet
1.6 ¢/นาที 625 นาทีสําหรับ $10 ซอตอนนี
และเริมโทรกลับบ
าน้
!
& friendly
CallMuangThai.com
www.ElegantLanna.com
Chateau Les Crayeres
Learn Thai Online
Awesome Chateau! Rooms from €300 Reserve now,
Virtual classroom. Live teachers. Start learning today.
Online Bookings
www.Myngle.com
www.chateaucrayeres.com
Restaurant Business Plan
Thai Yoga Healing Arts
For Restaurant Business Plan Restaurant Business Plan
Thai Yoga Certification Program USA and Japan
Here
www.shantaya.org
infoYL.com/Restaurant-Business-Pl
( MEMBER NO ICON )
cherard
2008-06-03 11:05:17

กระทู้มาใหม่ในหมวด ประเภท กีฬา

  • ไม องกลัวว าจะพลาดคู สําคัญๆ

  • ชอบปิงปองเหมือนกันครับ

  • อยากทราบว ามีเว็ปไซต ที่บอก กฎ กติกา ประวัติ ของกีฬาว ายนํ้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีใหมค วยตอบด วยนะค

  • ผลการแข งขันกีฬาแบตมินตันซีเกมส 2007 อย างละเอียด

  • ใครรู ขั้นตอน วิธีการเล นการฝึก ยิมนาสติก

ตอบกระทู้นีคร ับ ( สทธิ ิ : คอมเมนต ์ ได ้ ทุกคน ) ชอื รายละเอียด 1 (8
ตอบกระทู้นีคร
ับ ( สทธิ
: คอมเมนต ์
ได ้ ทุกคน
)
ชอื
รายละเอียด
1 (8 pt)
รูปภาพ
Browse ...
โพสต ์
รูป
ได ้ ทุกคน
sizeไม ่ เกิน
50 k เฉพาะไฟล ์
gif,jpg
กรอกตัวเลขตามทีเห็นด้วยครับ
:: reply ::
1 /2 เรียงความคิดเห็น ความคิดเห็นลาสุด อยูบน ความคิดเห็นที 5 Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น ่ อเมริกันฟุตบอล
1
/2
เรียงความคิดเห็น
ความคิดเห็นลาสุด อยูบน
ความคิดเห็นที 5
Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น ่
อเมริกันฟุตบอล

Copyright © Technology Learning Center. Thailand. 2007

23. ผูเล่นทีมเตะออกนอกสนามอย่างจงใจระหว่างเตะกินแดน ้ (punt) 24. ในการประชุมแผนมีคนมากกว่า 11 คน เสยระยะ 10 หลา ี 1. ทีมบุกขวางบอลรบกวน ้ 2.
   
เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก ( Guest ) โดย : hiruma ( guest ) วันที : 2009-07-09 10:54:59
   
เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก ( Guest ) โดย : hiruma ( guest ) วันที : 2009-07-09 10:54:59

เคี้ยก

เคี้ยก

เคี้ยก

( Guest )

 

โดย : hiruma ( guest )

 

วันที : 2009-07-09 10:54:59

ความคิดเห็นที 4

 

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น

อเมริกันฟุตบอล

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
   
เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก ( Guest ) โดย : hiruma ( guest ) วันที : 2009-07-09 10:54:59
 

ขอบคุนงับ

 

( Guest )

 

โดย : ตรงงับ ( guest )

 

วันที : 2009-05-19 18:29:17

ความคิดเห็นที 3

 

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น

อเมริกันฟุตบอล

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
   
เคี้ยก เคี้ยก เคี้ยก ( Guest ) โดย : hiruma ( guest ) วันที : 2009-07-09 10:54:59
 
i like

i like

( Guest )

 

โดย : l ( guest )

 

วันที : 2009-03-01 14:08:11

 

ความคิดเห็นที 2

 

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น

อเมริกันฟุตบอล

Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น อเมริกันฟุตบอล
running back เมพ ( Guest ) โดย : DoSoAo ( guest ) วันที : 2008-12-15 19:13:06
running back เมพ
( Guest )
โดย : DoSoAo ( guest )
วันที : 2008-12-15 19:13:06
ความคิดเห็นที 1
Re: NFL :: สรุปกฎกติกาการเล น ่ อเมริกันฟุตบอล
555555+
( Guest )
โดย : 666 ( guest )
วันที : 2008-09-11 21:15:31
1
/2