Anda di halaman 1dari 5

KERTAS CADANGAN

KERTAS KERJA
PROGRAM KENALI SASTERAWAN NEGARA
RASIONAL
Ramai di antara pelajar kita tidak mengenali Sasterawan Negara. Oleh hal yang
demikian, mereka tidak menghargai pengorbanan penulisan yang telah diberi
pengiktirafan tertinggi oleh kerajaan. Mengenali Sasterawan Negara dalam Program
enali Sasterawan Negara! dapat memperkenalkan biodata "okoh Sasterawan
Negara dan men#intai hasil penulisan kreatif mereka. $i samping itu, dapat
menimbulkan keinginan memba#a hasil penulisan karyawan Sasterawan Negara.
MATLAMAT
%. "erlaksananya program ini diharap dapat melahirkan rasa patriotik dan
menghargai hasil karyawan penulis terkenal negara kita.
&. $apat mengenali laras bahasa penulisan sasterawan'sasterawan negara kita.
(. $apat mengenali se#ara ringkas asal'usul sejarah Sasterawan Negara kita dan
judul'judul buku hasil karya mereka.
OBJEKTIF
emun#ak Program enali Sasterawan Negara diharap sebilangan besar pelajar akan
mengambil bahagian untuk menjawab soalan'soalan kui) berkaitan Sasterawan Negara
kita *#ari nama tersembunyi Sasterawan Negara+. Sehubungan dengan itu, se#ara
tidak langsung mereka akan mengenali Sasterawan Negara kita, walaupun hanya
mengenali nama tokoh berkenaan.
PERLAKSANAAN
,ermula bulan Ogos -uru Perpustakaan Media *-PM+ akan memperkenalkan
Sasterawan Negara sewaktu perhimpunan pagi hari Selasa. Pada setiap minggu, -PM
akan memperkenalkan dua atau tiga orang tokoh Sasterawan Negara se#ara ringkas.
Maklumat selanjutnya, para pelajar bolehlah merujuk sudut enali Sasterawan
Negara! di perpustakaan.
a+ Nama Sasterawan Negara dan nama pena beliau *jika ada+.
b+ ,iodata.
#+ /udul buku' buku penulisan beliau.
d+ "ahun mendapat 0nugerah "ertinggi Sasterawan Negara.
Semua bahan mengenai Sasterawan Negara akan diletakkan di sudut enali
Sasterawan Negara! di perpustakaan.
Selesai sesi memperkenalkan kesemua Sasterawan Negara, -PM akan
menyediakan kui) enali Sasterawan Negara, iaitu minggu terakhir bulan September.
ui) ini berbentuk men#ari nama'nama Sasterawan Negara yang tersembunyi *rujuk
1ampiran 1embaran Pertandingan+. 2adiah'hadiah akan disampaikan kepada
pemenang di majlis perhimpunan pagi awal bulan Oktober.
CARA-CARA PENGLIBATAN MURID
Selesai sahaja penerangan mengenai Sasterawan Negara pada penghujung bulan
September, pelajar'pelajar bolehlah mengambil bahagian untuk pertandingan men#ari
nama'nama Sasterawan Negara yang tersembunyi *rujuk 1ampiran 1embaran
Pertandingan+. Setiap penyertaan mestilah se#ara berkumpulan, iaitu lima orang.
Pemenang dikira berdasarkan jawapan yang betul dan sepuluh penyertaan terawal.
Sejumlah lima puluh borang penyertaan disediakan. Setiap kumpulan yang menang
akan menerima RM%3.33. Penyampaian hadiah akan disampaikan oleh "uan -uru
,esar pada hari perhimpunan rasmi sekolah hari 0had.
ANGGARAN PEBELANJAAN
a+ Sejumlah &3 hadiah disediakan.
b+ Membeli buku'buku karangan Sasterawan Negara di kedai buku.
#+ Sumber kewangan RM453.33 sahaja *sumbangan luar+.
MAKLUMAT
-PM akan mendapatkan seberapa banyak buku'buku hasil karya Sasterawan Negara
kita *sumbangan Perbadanan Perpustakaan Negeri edah+.
BIODATA SASTERAWAN NEGARA KITA
*Rujuk lampiran yang disertakan+
,ahan diperolehi melalui laman web *www.sasterawan Negara.#om.my.*di#etak+
$isediakan oleh, $isahkan oleh,

6666666666666 66666666666666
M$ $7S0 ,8N 20S28M M0" $7S0 ,8N 8,R028M ,..M.
-uru Perpustakaan Media, -uru ,esar,
Sek. eb. Seri 0mpang Muda, Sek. eb. Seri 0mpang Muda,
39&%3 Sik, 39&%3 sik,
edah $arulaman. edah $arulaman.
UNTUK MENDAPATKAN PERUNTUKAN KEWANGAN KEMENTERIAN
PENERANGAN MALAYSIA.
LAMPIRAN LEMBARAN PERTANDINGAN
NAMA
KUMPULAN
.
Cari nama-nama Sasterawan Negara ang tersem!"ni #i !awa$
ini.
% U A & K L M K L C ' D L K % A M D E S A U D A I
( M M K K L A K P P L P M A U S K U K L L & P ' U
G A A % D U L L A & & U S S A I N K M M A U ) P P
& E N W S A S U A U E ) D R E R A P * * & & W L K
A R U S M S D K ' T D W A D D E S K K & I N E K M
' ( W D K + A A K A S E K ( ( G D T M A A M R L %
I C A ( & C M T E N D R U P G * D I N M S % T K ,
% - R G & R A A S % ( T K Y % Y G C % M I E Y & +
* % R & G T & - A A G Y D U N T R R C A A L U G C
N N I T ( Y * I ( T & U % T M E T A & D & K I ( %
G M D R - U M K , I T A W A N E R A U & A N * D T
K - & E Y I N N + G R U A G & R T S L A & % P S R
A + W W U & I G C I T T D U % ( G A Y ' M & L A E
& , A ( ' % D M % K Y R S S N G & M & I A G K M G
R E N G N D D D N A R M D I M ' N A U S D % ' N &
U R E & M E U R M D A ( C N C U % D G A M A ' A Y
M T R ' E A L W R N E G - % ( T - S % L A , & M M
I Y S D D R A R A R W & % A & I ' A & L , + G & D
T U W G R T M W M U A G N T ' ( C I M E L D ( T K
U & T ( R A A R U & ( N M U K G , D T & I % ( * G
L U U & T N K A M A L A - % L & + R A C N U D S Y
I T & N G E ) R A A G % S G D - ( * U I A E S ) S
K I I M G K A E K P & - D ( S % D T ' N D S A W A
R G R C E E D A I I K C & D S N & I I T * A % E )
T D E S & A & N * N A & M A D M R % * * S D N R T
PERHATIAN
Da.at/an ma/0"mat .a#a .a.an .enataan .er."sta/aan
SUDUT KENALI SASTERAWAN NEGARA
1.A%DULLA& &USSAIN 2.MU&AMMAD &A'I SALLE&
3.ANUAR RID&WAN 4.A SAMAD SAID 5.KAMALA
6.ARENA WATI 7.USMAN AWANG 18.S.*T&MAN
9.KAMALUDDIN MU&AMAD :.S&A&N*N A&MAD
11.%A&A ,AIN

Anda mungkin juga menyukai