Anda di halaman 1dari 6

SMK KEMABONG TENOM

PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI TAHUN 2011


NAMA : NO.FAIL :
NO. KP : JAWATAN :
BIL PERKARA PETUNJUK
PRESTASI
PENCAPAIAN
SEBENAR
TANDATAN
GAN
GURU
PENILAI
PERAKUAN
PENERIMA
(yg
berkenn!
CATATAN
1 Kehadiran ke sekolah (bil.hari)
2 !"i saki"
!"i reha" khas
!"i "an#a rekod
!"i lain
(bil.hari)
$ Pen%han"aran &'M
(se"ah!n)
(bil.kali)
( J!)lah Masa P * P
(se)in%%!)
(bil. )asa)
+ Kekera#an kelas
"a)bahan
(se)in%%!)
("er)as!k
kelas
"a)bahan a"as
inisia"i,
sendiri)
- Markah #en.era#an P * P /
0 1e)akan No"a
La"ihan M!rid
(s!b2ek *
kelas)
Kekera#an
se"ah!n
3 Pe)b!a" soalan
!2ian4#e#eriksaan (s!b2ek
* "in%ka"an)
5 Ke6 7 in )arkah
a. A!"o%radin%
b. 1AP1
N6a"akan kelas
dan s!b2ek
6an% "elah
dike6 in
18 Kehadiran )es6!ara" s"a, (bil.kali)
11 Kehadiran )es6!ara"
k!rik!l!)
12 Kehadirn )es6!ara" 9:M
1$ Kehadiran )es6!ara"
KOK;M
1( Kehadiran #erhi)#!nan
ras)i
1+ Kehadiran )es6!ara" lain
<Mes6!ara"a #ani"ia
<
<
<
<
<
(1ila n6a"akan
na)a
)es6!ara" dan
bil.kali hadir)
1- P&1 (s!b2ek * kelas
"erliba")
< Markah diserah k#d
K&
< Fail diserah k#d K&
< 1i2il P&1 sia#
("er)as!k
kelas * s!b2ek
b!kan
#e#eriksaan)
10 9abis )en%a2ar s!ka"an
#ela2aran
(s!b2ek dan kelas)
(1enaraikan
se)!a kelas
6an% dia2ar)
13 9ead.o!n" (2812) 7
s!b2ek * kelas
1erah k#d :n
A6l=in(so," *
hard .o#6)
15 La#oran (se)!a ak"i>i"i *
serah ke#ada PK 6an%
berkenaan)
<
<
<
<
<
28 'PT (2812)
<
<
<
<
1erah k#d KP
)asin%<
)asin%
21 Fail<,ail di ba=ah 2a%aan
#e%a=ai
<
<
<
<
<
<
1erah k#d PK?
K&? KP a"a!
ke"!a
#en6elaras
22 AJK Peran.an%an 1"ra"e%ik
(n6a"akan)
<1erah dok!)en k#d
ke"!a #en6elaras
2$ 1erah b!k! "eks k#d 1P&T
<
<
<
<
<
<
2( 1erah b!k! #in2a)an
P.1!)ber
<
<
<
<
<
<
2+ La#oran #en6erahan sli#
ke#!"!san #e#. akhir
"ah!n
2- La#oran %!r! ber"!%as
)in%%!an
N6a"akan
"arikh la#oran
20 Jad!al keda"an%an )!rid
< @a"a
len%ka#4ke)askini
< Ke"e#a"an
)en%han"ar
analisis se"ia#
b!lan
< Pen%!r!san kelas
< @a"a 1MM len%ka#
23 1enarai na)a )!rid
"ah!n (2812)
<serah k#d PK 9:M
25 Kad 881 * Fail (serah k#d PK
Pen%!r!san M!rid 9:M
$8 &!k! Meri" 7 @e)eri" dan
baki "erkini se)!a )!rid
dala) kelas
1erah k#d
Ke"!a %!r!
disi#lin
$1 K!n.i bilik khas
<
<
<
<
1erah k#d KPT
$2 K!rs!s 4 ben%kel 4"akli)a"
di l!ar sekolah
<
<
<
<
<
<
<
$$ J!)lah 2a)4hari berk!rs!s
(0 hari se"ah!n)
<
<
<
<
<
<
$( Per2!)#aan kok!rik!l!)
<
<
<
(bil.kali )
$+ La#oran "ah!nan kok!)
$- Penilaian kok!)
$0 Ja=a"an 6an% di#e%an%
4AJK #ro%ra) 6an% "elah
dilaksanakan se#an2an%
"ah!n
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
(senaraikan
saha2a? "idak
#erl!
#erak!an)
$3 A!ran
< Kelab kel!ar%a
< &il Air (#en%h!ni
Ba"4k!a"ers