Anda di halaman 1dari 5

MENGENALI PENGAWAS PSS

Pakaian : Baju Putih Lengan Panjang


Vest Biru Tua
Tali Leher Biru Muda
Tag Nama
Pengawas PSS mesti sentiasa dalam keadaan kemas dan bersih.
Semasa menjalankan tugas mestilah bertanggungjawab, berdedikasi, jujur,
amanah dan rajin.
TUGASAN PENGAWAS PSS
1. Menjalankan tugas mengikut Jadual Bertugas ang disediakan. Jadual Tugasan
akan ditukar mengikut ke!erluan bagi memberi !eluang ke!ada semua
!engawas bertugas di semua bahagian.
". #aktu bertugas :
$wal Persek%lahan &Ptg' : 1".(( tgh ) 1".*( !tg
#aktu +ehat &Taha! "' : 1(.(( !g , 1(."( !g
*. -ana .etua Pengawas / Pen%l%ng .etua Pengawas dibenarkan mengambil kun0i
untuk membuka / menutu! Pusat Sumber .
1. Setia! !agi !astikan Pusat Sumber :
Tingka! dan !intu dibuka
Lantai disa!u
2ibersihkan / dila!kan tingka!
Susunan kerusi meja teratur
Buku , buku tersusun kemas di rak
3. Setia! hari sebelum !ulang,!engawas PSS ang bertugas !astikan:
Tingka! dan !intu ditutu!.
.i!as dan lam!u ditutu!
Buku , buku tersusun kemas di rak
4. Memastikan semua murid mengikut Peraturan Penggunaan PSS.
5. 6atatkan kehadiran bertugas dan jenis tugasan ang dibuat dalam rek%d bertugas
Pengawas PSS.
PENGURUSAN KAUNTER pimjaman/pulangan buku
1. -ana " %rang bertugas di kaunter !ada satu satu masa
". Se%rang mengendalikan !eminjam/!emulangan dan se%rang menulis tarikh
!ulang buku.
*. Pastikan murid)murid beratur semasa meminjam/memulang buku.
1. Masukkan buku ang di!ulangkan ke dalam bakul /k%tak khas.
3 Sekirana ada murid ang lewat menghantar buku, 0atatkan nama, kelas dan
jumlah denda ang dikenakan. Serahkan duit denda ke!ada bendahari.
4. Maklumkan ke!ada guru !ss a!abila terda!at buku ang dir%sakkan atau hilang
5. Pastikan k%d bar buku tidak mudah tanggal &lekatkan semula'.
7. Peminjaman mesti menggunakan kad ahli !ss berk%m!uter.
8. Murid)murid dibenarkan meminjamkan " buah buku dalam masa 1 minggu.
&galakkan meminjam 1 buku BM dan 1 buku B9'
1(. Pengawas !ss dibenarkan meminjam 1 buah buku.
11. .aunter mesti dalam keadaan kemas dan teratur.
Pengurusan buku di rak
1. Pastikan buku)buku di rak ang betul mengikut !engkelasan.
". Buku)buku di rak)rak di susun dari tinggi ke rendah.
*. Tulang buku di luar &!amerkan'
1. .eluarkan buku)buku ang r%sak, baiki buku)buku ang r%sak &gam/sal%:en ta!e'.
Pengurusan majala
1. Majalah)majalah di letakkan di tetingkat majalah.
". Majalah tidak b%leh di!injam balik %leh murid)murid. -ana b%leh diba0a didalam
!er!ustakaan.
Pengurusan akbar
1. Pengawas ang bertugas !erlu mengambil akhbar di !ejabat. &The Star dan Berita
-arian'
". 6%!kan akhbar dan letakkan di meja ke0il.
*. $khbar sebelumna, dikete!ikan dan diletakkan di di rak.
1. $khbar ang lama di sim!an dalam st%r dengan disusun ra!i.
Pengurusun bilik !a"angan
1. Setia! !agi bilik taangan disa!u, kerusi disusun ra!i dan bakul sam!ah
dik%s%ngkan.
". Sebelum !ulang !astikan ki!as, lam!u dan !intu belakang ditutu!. Maklumkan
ke!ada guru jika t;/;ide% masih ter!asang.
TUGAS #AWATANKUASA PENGAWAS PSS
KETUA PSS
Mem!engerusikan setia!
mesuarat J/. Pengawas
Bertanggungjawab di atas
!erjalanan Lembaga PSS
Menjalankan tugas)tugas
ang diarahkan %leh <uru
Penasihat
NAI$ KETUA PSS
Mem!engerusikan
mesuarat jika tiada .etua
PSS
Menjalannkan tugas)tugas
khas ang diarahkan %leh
<uru Penasihat PSS
Menanggung bersama
NAI$ SETIAUSA%A
Menjalan tugas S/= semasa
ketiadaanna
Menediakan agenda dan
minit mesuarat
Menediakan surat
menurat
Meediakan la%!ran akti;iti
dan untuk direk%dkan
SETIAUSA%A
Menediakan agenda dan
minit mesuarat
Menediakan surat
menurat
Menediakan La!%ran
akti;iti untuk direk%dkan
$EN&A%ARI
Menerima wang ang dikuti!
dari!ada hasil denda,
k%m!uter dan akti;iti ang
dijalankan
Menerahkan wang ke!ada
<uru Penasihat
Menediakan La!%ran
PENGAWAS %ARIAN
Memastikan PSS ang
bertugas dibawahna
melaksanakan semua tugas
ang diberi
Men0atat kedatangan
Pengawas
Menediakan La!%ran
A#K / KAUNTER
Merek%d !injaman guru dan
!elajar serta tem!ahan bilik
Mengeluarkan !eralatan
ang di!erlukan ke!ada $J.
-arian
Menemak kad)kad !injam
ahli
A#K / $IR' &ISPILIN
Memastikan Pengawas PSS
berdis!lin
Menediakan >ail 2is!lin
Mengedarkan surat amaran
!ertama, kedua dan ketiga
Menediakan la!%ran dis!lin
ke!ada <uru Penasihat
A#K / $IR' KE(ERIAAN
Memastikan suasana PSS
sentiasa 0eria
Menghias dan menediakan
Sudut Pameran
Memberi idea atau
!andangan untuk
men0eriakan PSS
A#K / PEMER'SESAN
Mengadakan latihan/kursus
dalaman ang di!erlukan
%leh Pengawas PSS
Membantu guru
memasukkan data dalam
k%m!uter
Mem!r%ses bahan dan buku)
PERATURAN)PERATURAN Pusa! sumber sek*la
A+ &isiplin
1. Pelajar diminta sena! a!abila memasuki !er!ustakaan.
". Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
*. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Per!ustakaan.
1. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutu! suis)suis dan mengubah kedudukan
kerusi meja di dalam !er!ustakaan tan!a kebenaran guru PSS.
3. Pelajar dikehendaki duduk di tem!at)tem!at ang disediakan dan tidak
dibenarkan berhim!un di rak)rak, !intu dan kaunter.
4. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas
sele!as digunakan.
5. Pelajar tidak b%leh mengadakan mesuarat atau !erjum!aan di dalam
!er!ustakaan tan!a kebenaran.
7. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke !er!ustakaan semasa sesi !embelajaran tan!a
diiringi guru.
8. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar !er!ustakaan di tem!at ang
disediakan.
$+ $aan)baan Perpus!akaan
1. Pelajar mesti menggantikan k%s buku)buku ang dihilangkan, di0%nteng atau
dir%sakkan.
". $khbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tem!at asal dan tidak
dibenarkan dibawa keluar dari Per!ustakaan.
*. Buku)buku ang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tem!at disediakan.
(+ Pakaian
1. Pakaian mestilah kemas dan lengka! sewaktu berada dalam !er!ustakaan.
". Jaket, baju !anas dan lain)lain !akaian selain !akaian sek%lah adalah tidak
dibenarkan di!akai atau dibawa masuk ke Per!ustakaan.
Peringa!an , Tindakan b*le diambil pada pelajar)pelajar "ang melanggar
pera!uran Perpus!akaan-
A#K / PR'M'SI
Mem!r%m%sikan buku)buku
baru
Mem!amerkan buku)buku
baru di Per!ustakaan
Menediakan bahan)bahan
!r%m%si untuk setia! akti;iti
PSS
Mengambil gambar bagi
A#K / $IR' $ILIK K%AS
Menediakan saranan untuk
meningkatkan !enggunaan
bilik
Menediakan senarai ahli
serta Jadual Tugas
Memastikan bilik sentiasa
terjaga, 0antik dan bersih
PENGURUSAN &AN PENTA&$IRAN PUSAT SUM$ER SEK'LA%
PENGURUSAN SISTEM .AIL PSS
1. >ail Jawantankuasa 9nduk ) 6arta ?rganisasi
". >ail Jawatankuasa .erja ) Senarai $J.
*. >ail Jawatankuasa Pengawas ) Minit Mesuarat
1. >ail Meja
) SenaraiTugas ) Senarai Semak
) Pr%sedur .erja ) Buku 6atatan Tugas Seharian
3. >ail Pekeliling PSS
4. >ail $kti;iti
- La!%ran akti;iti ang dijalankan
- Peran0angan
5. >ail Surat , BTP / BTPN / P.<
- Surat keluar/masuk PSPN/P.<
7. >ail Perkhidmatan .%m!uter & Jika Perlu '
8. >ail Surat)surat +asmi PSS
1(.>ail Pr%gram N9L$M
11.>ail Jadual #aktu Siaran TV. Pendidikan
1".>ail Pr%jek .has
1*.>ail Pr%gram Pemua:akatan
11.>ail Jawatankuasa -a!us kira dan Pelu!usan
13.>ail Jawatankuasa Pemilihan Bahan
14.>ail Pembelian & P6< '
15.
Setia! :ail ini !erlu mengikut Sistem >ail setia! sek%lah
REK'&)REK'& PENGGUNAAN / PIN#AMAN &AN PEMULANGAN
1. +ek%d Per%lehan Buku
". +ek%d Per%lehan Bahan Bukan Buku
*. +ek%d Per%lehan Majalah
1. +ek%d Per%lehan $khbar
3. +ek%d Pinjaman Buku , <uru dan Pelajar
4. +ek%d Pinjaman Bukan Buku , <uru dan !elajar
5. +ek%d Pinjaman .el%m!%k / Bulk L%an
7. +ek%d Pinjaman Peralatan , <uru dan Pelajar
8. +ek%d $kti;iti PSS
1(.+ek%d Penggunaan Bilik
11.+ek%d Penggunaan k%m!uter / internet
1".+ek%d .edatangan ke PSS
1*.+ek%d Pelawat
11.+ek%d Bertugas Jawatankuasa .erja PSS
13.+ek%d Bertugas Pengawas PSS

Anda mungkin juga menyukai