Anda di halaman 1dari 3

Ghazwah pada zaman Rasulullah S.A.

W
Ghazwah Masa & tempat Sebab Penyertaan
Rasulullah
Bilangan yang terlibat Pihak lawan Menang/
alah
!ain"lain
1 Badar -17 Ramadhan Tahun 2
Hijrah di Badar
-Kaum Quraisy menuntut
bela atas kematian Al-
Hadhrami berikutan
serangan drpd Abdullah Ibn
ashin
-!engusiran kaum
"uslimin dari "akkah
-!enindasan terhadap umat
Islam di "adinah
Turut serta Tentera Islam# $1$
Tentera Quraisy# 1%%%
Tentera Quraisy "enang &1'
gugur syahid(
-!erang
pertama umat
Islam di
"adinah
-!ert)l)ngan
Allah#
!asukan
malaikat* rasa
mengantuk utk
kaum
muslimin
mengumpul
tenaga* hujan
2 +hud 1, -ya.al $H di Kaki
Bukit +hud
-kaum Quraisy ingin
menebus kekalahan semasa
perang Badar
Turut serta Tentera Islam# Asal 1%%%
)rg tapi di pertengahan
jalan* $%% )rg bel)t
Tentera Quraisy# $%%%
Tentera Quraisy yg
terdiri drpd pelbagai
Kabilah
Kalah &7%
gugur syahid(
-Kalah
disebabkan
ketamakan
harta
rampasan
$ Bani /adhir Rabiulla.al 'H di
perkampungan Bani
/adhir
-Bani /adhir mengkhianati
perjanjian keamanan dan
ingin membunuh
Rasulullah0
-Rasulullah mengusir Bani
/adhir dari "adinah
Turut serta Bani /adhir &1ahudi
di "adinah( dan
sekutu
"enang
' Al-Ah2ab 7 -ya.al ,H di
"adinah &berlangsung
selama sebulan((
-apabila Bani /adhir
selesai diusir* beberapa
)rang ketua mereka datang
ke "akkah mengajak dan
mengapi-apikan Quraisy
untuk memerangi Rasul
s0a0.00 Quraisy telah
menyahut ajakan itu
Turut serta Tentera Islam# $%%%
Tentera "usyrikin#
1%*%%%
3rg musyrikin di
"ekah
"enang &4
gugur syahid(
-uga dikenali
sbg gha2.ah
Khandak
&menggali
parit(
-5inamakan
Ah2ab kerana
menghimpunk
an byk susku
kaum yg
bersekutu
&Ah2ab( utk
menyerang )rg
Islam di
"adinah0
, Bani Qurai2)h --elepas selesai !erang
Ah2ab tahun ,H di
"adinah
Bani Qurai2)h melanggar
perjanjian keamanan dan
ingin menyerang "uslimin
di "adinah atas hasutan
Turut serta Tentera Islam# $%%%
-Bani Qurai2)h tidak
menentang0
-Tentera Islam
Bani Qurai2)h &1ahudi
di "adinah(
"enang
-Bani
Qurai2a)h
menyerah diri
-kaum lelaki
yahudi Bani
Qurai2ah
dihukum
Bani /adhir mengepung selama 2,
mlm
setelah
berlaku
rundingan dgn
Rasulullah
bunuh
manakala
kaum
perempuan
dan kanak-
kanak
dijadikan
ta.anan
-Ada yg
memeluk
Islam
4 Al-Hudaibiyyah 6ul7aidah 4H di
Hudaibiyah
-Rasulullah dan umat Islam
di "adinah ingin
mengerjakn umrah
-Tidak terjadi peperangan
tetapi Allah menyebutnya
sebagai 8athun "ubiinun
&kemenangan nyata(
Turut serta +mat Islam# 1,%% &tanpa
senjata(
-kaum
muslimin
mendapat
keamanan
dalam
menyebarkan
dak.ah atas
perjanjian
damai
Hudaibiyah
dan menjadi
sebab
terjadinya
8athu
"akkah0
7 Khaibar Akhir "uharram 7H di
Khaibar &daerah yg
ditempati )leh kaum
1ahudi setelah diusir
Rasulllah(
-Rasulullah ingin
membersihkan saki baki
1ahudi di sekeliling
"adinah
Turut serta Tentera Islam # 19%%
&1'%% drpd sahabat yg
telah turut serta ke
Hudaibiyah(
Tentera "usyrikin#
1%*%%%
3rg 1ahudi di Khaibar "enang &1,
gugur syahid(
-Allah
menjanjikan
harta
rampasan
perang kpd
1''% )rg yg
telah turut
serta ke
Hudaibuyah
shj0
9 "u:tah amadila.al 9H di
Bal7a:* -yam
-!emba.a utusan* Harith b
+mair al-A2di dibunuh
)leh Raja Basrah* .akil
Her;ules
Tidak turut
serta
-6aid bin
Haritsah
memimpin
Tentera Islam# $%%%
Tentera R)ma.i
/asrani# 2%%*%%%
Tentera R)ma.i "enang &12
gugur syahid(-
tentera Islam
berundur
-Kali pertama
Rasulullah
mengangkat $
panglima
sekali gus
kerana
Rasulullah
tahi akan
kekuatan
tentera
R)ma.i
< Al-8ath Ramadhan 9H di
"akkah
Bani Bakar men;er)b)h
Khu2aah &melanggar
perjanjian(
Turut serta Tentera Islam# 1%*%%% =
beberapa kabilah Arab
yg bergabung
Quraisy di "akkah "enang -!eperangn
membuka k)ta
"akkah
1% Hunain 1% -ya.al 9H di
Hunain
!uak Ha.a2in dan Tha7i>
menyerang "akkah bagi
mengelakkan puak mereka
diserang
Turut serta Tentera Islam# 1%*%%%
"uslim "adinah =
2*%%% "ualla> "akkah
Kaum Badui dari suku
Ha2a.in dan Tsa7i>
"enang
11 Tabuk Rejab <H di Tabuk Raja R)m Her;ules ingin
menyerang "adinah
mendengarkan siri
kemenangan umat Islam
dalam perang-perang
sebelumnya
Turut serta Tentera Islam# $%*%%% Tentera Bi2antium
&R)ma.i(dan sekutu
"enang
dengan
perjanjian
damai dan
tidak terjadi
pertumpahan
darah
?!erang
terakhir
Rasulullah
- 1uhannah
bin Ru:bah*
pimpinan
Ailah
kemudian
mendatangi
Rasulullah dan
mena.arkan
perjanjian
perdamaian
dengan beliau
dan siap
menyerahkan
ji2yah0
A2ieda?%4@yah))0;)m