Anda di halaman 1dari 25

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KONSEP MATA PELAJ ARAN
SEJ ARAH

SEJARAH TAHUN 5

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan lagi potensi secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
MATLAMAT
Kurikulum Standard Sejarah Sekolah
Rendah membolehkan murid memahami
tingkah laku manusia, sebab dan akibat,
keunikan sejarah tanah air dan
kegemilangan negara bagi melahirkan
warganegara yang patriotik dan
menjunjung amalan demokrasi di
Malaysia.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
OBJEKTIF
i) Memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin
tahu.
ii) Mengenal pasti pelbagai sumber dan maklumat
sejarah.
iii) Memahami idea, konsep serta elemen sebab dan
akibat dalam sejarah.
iv) Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
dengan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah
sebagai usaha untuk mengukuhkan suasana
keharmonian.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Sambng..
v) Menyatakan pelbagai bentuk persembahan dan
hasil dapatan daripada interpretasi kajian
sejarah.
vi) Menilai warisan negara dalam konteks kawasan
setempat, negara dan global.
vii) Memahami proses pembinaan tamadun manusia
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
viii) Menjelaskan kehidupan dan kebudayaan
masa lalu dan masa kini masyarakat di Malaysia.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Sambg
xi) Memahami kedudukan kaum dalam konteks
lokasi dan pembentukan kaum sebagai
pengukuhan kepada persefahaman kaum.
x) Memahami cabaran negara dalam konteks
mempertahankan kedaulatan negara bagi
pembinaan jati diri.
xi) Mengenal pasti usaha dan sumbangan para
pemimpin negara sebagai melahirkan perasaan
bangga dan hormat
xii) Menilai pencapaian dan kemajuan negara dalam
bidang politik, ekonomi dan sosial.


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Fokus utama Kurikulum Standard Sejarah Sekolah Rendah
adalah menyemai ilmu pengetahuan dan asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah di samping penerapan semangat
patriotik melalui pengetahuan tentang masa lalu yang
mempengaruhi masa kini. Melalui pembelajaran tersebut,
murid dapat membina kerangka kronologi tentang
pengetahuan sesuatu peristiwa penting dan tokoh-tokoh
yang terlibat. Murid dapat membuat perbandingan tentang
pengalaman manusia dan seterusnya berupaya memahami
diri mereka secara individu serta sebagai ahli dalam
sesebuah masyarakat. Pemahaman asas tentang sejarah
negara dapat melahirkan perasaan cinta akan negara dan
melahirkan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia.


FOKUS MATA PELAJARAN
SEJARAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
BAGAIMANA PERLAKSANAAN?
Asas Kemahiran
Pemikiran Sejarah


Pemupukan Minat
Melalui Pembelajaran
Berasaskan Aktiviti
dan Pembelajaran
Berasaskan
Penerokaan

Penerapan Elemen
Kewarganegaraan dan
Nilai Sivik Melalui
Pengamalan dan
Penghayatan Aktiviti P
& P
Pengetahuan dan
Pemahaman Tentang
Sejarah Warisan
Bangsa dan Budaya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

menggunakan pendekatan kronologi.
berfokuskan tentang sejarah negara yang
disepadukan dengan asas kemahiran
pemikiran sejarah serta elemen
kewarganegaraan dan nilai sivik
mencakupi beberapa tajuk berdasarkan tema.
pecahan tema mengikut tahun adalah seperti
berikut:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
BERSEPADU :
PENGETAHUAN (KANDUNGAN)
ORGANISASI KANDUNGAN


TAHUN 4

Sejarah Awal
Negara
TAHUN 5

Kedaulatan Negara
TAHUN 6

Kemakmuran Negara
Kita
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
PEMETAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
SEJARAH TAHUN 5
TEMA : KEDAULATAN NEGARA
6. Warisan Negara
Kita

7. Perjuangan
Kemerdekaan
Negara
8. Yang di-Pertuan
Agong
9. Identiti Negara
Kita

6.1 Institusi Raja
6.2 Agama Islam
6.3 Bahasa Melayu7.1 Penjajahan
Kuasa Luar
7.2 Perjuangan
Tokoh
Tempatan
7.3 Kemerdekaan
Negara Kita


8.1 Ketua Negara,
Cara
Perlantikan, Alat
Kebesaran,
Bidang Kuasa

9.1 Jata Negara
9.2 Bendera
Kebangsaan
9.3 Lagu
Kebangsaan
9.4 Bahasa
Kebangsaan
9.5 Bunga
Kebangsaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bil
Dimensi
Kewarganegaraan
Ciri-ciri Warganegara Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
1.
Perkongsian
Sejarah
Mengetahui dan memahami sejarah
pembentukan negara.
Berbangga dengan sejarah asal usul negara.
Menghargai kewujudan dan kegemilangan kerajaan Melayu tradisional.
Mengambil iktibar kesan penjajahan kuasa luar ke atas negara.
Menghayati peristiwa kemerdekaan negara.
Memelihara warisan negara.
2.
Perkongsian Nilai
Mengamalkan sikap dan perlakuan
yang berhemah.
Menyanjungi prinsip Rukun Negara.
Menghormati kepelbagaian agama dan budaya.
Berbangga dengan lambang dan simbol negara.
3.
Perasaan Kekitaan
Membentuk sikap sepunya dan
kebersamaan.

Menghormati amalan kepelbagaian kaum, budaya, dan agama.
Berbangga dengan hari kemerdekaan.
Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.
Berbangga dengan pencapaian negara.
4.
Perkongsian Masa
Depan
Membina keyakinan dan
tanggungjawab mencorakkan negara
pada masa depan.
Menghormati masyarakat pelbagai kaum.
Memakmurkan ekonomi negara.
Mengekalkan warisan negara
5.
Kesetiaan
Memupuk perasaan taat dan setia pada
negara.
Mentaati Raja dan Negara.
Menghormati pemimpin negara.
Mematuhi undang-undang dan peraturan negara.
6.
Tanggungjawab
Warganegara
Mengetahui dan memahami
tanggungjawab sebagai warganegara
dengan sepenuh hati.
Mempertahankan identiti negara.
Mempertahankan warisan negara.
Menerima perbezaan kaum, budaya dan agama.
7.
Keterikatan Emosi
Kepada Negara
Mempunyai perasaan cinta akan
negara yang mendalam dan berusaha
mempertahankannya.

Menghargai sejarah asal usul negara.
Menghargai warisan negara.
Menghargai identiti negara.
Menghayati prinsip Rukun Negara.
Bersyukur dengan keharmonian kaum.
Bersyukur dengan kemajuan ekonomi.
Berbangga dengan pencapaian negara.
BERSEPADU: ELEMEN KEWARGANEGARAAN DAN NILAI SIVIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Panduan Pelaksanaan Penerapan Elemen
Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
Kaedah untuk melahirkan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik kepada
murid haruslah melalui aktiviti soal jawab, kajian kes, pemerhatian dan
keadah- kaedah lain mengikut kreativiti guru dan tahap kebolehan murid
semasa pengajaran dan pembelajaran.

Contoh:
2. Zaman Air Batu
K.2.1.4Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

Bentuk soalan:
Adakah kita perlu menjaga alam sekitar?
Mengapakah anda perlu menghargai keindahan alam sekitar?
Bagaimana anda dapat menyatakan rasa bangga terhadap keindahan alam
sekitar?

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat
sekolah rendah adalah seperti berikut:


ASAS KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH
Elemen Asas Sejarah
Tokoh
Tempat
Peristiwa
Tarikh / Masa

Konsep Masa
Tempoh
Jarak masa
Tarikh spesifik

Susunan Masa
Awalan, perkembangan dan
akhiran
Mengukur dan mengira kalendar
masa


Konversi Masa
Membuat interpretasi garis masa
Menerangkan perubahan dan
kesinambungan dalam urutan
masa

Perbandingan Masa Lalu
Mencari persamaan
Mencari perbezaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Asas Kemahiran Pemikiran Sejarah yang perlu dikuasai oleh murid di peringkat
sekolah rendah adalah seperti berikut:


ASAS KEMAHIRAN PEMIKRAN SEJARAH
Signifikan Bukti
Tarikh berlaku
Tokoh yang terlibat
Peristiwa yang berlaku
Lokasi/tempat peristiwa berlaku
Bagaimana berlaku

Imaginasi dan Empati
Imaginasi secara visual
Mengembangkan kreativiti
Imaginasi berdasarkan perasaan

Isu dan Masalah Masa Lalu
Mengkaji sebab-musabab
Melihat perubahan dan
kesinambungan
Melihat sebab dan akibat

Mencari sumber
Kaedah Mencari sumber
Mengenal pasti sumber.
Menggunakan sumber

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
KBAT Penerangan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai
dalam situasi berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil
untuk memahami dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian berkenaan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang
kreatif dan inovatif
keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bahasa
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kemahiran Berfikir
Kepimpinan
Pencegahan Rasuah
Kajian Masa Depan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
DAN ENT DALAM KSSR
Kemahiran Belajar Cara
Belajar
Pendidikan Kesihatan
Reproduktif dan Sosial
Pendidikan Pengguna
Keselamatan Jalanraya
Keusahawanan
Kreativiti Dan Inovasi
TMK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Sambungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
9.PENILAIAN
Penilaian yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod
dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu
bapa dan organisasi luar. Penilaian yang dijalankan di peringkat
sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang
dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.
Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir unit pembelajaran,
semester atau tahun. Pentaksiran dilakukan secara berterusan
semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai
cara. Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes,
membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi,
kuiz dan ujian bertulis.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Proses mendapatkan maklumat tentang
sejauh mana murid tahu, faham dan boleh
buat atau telah menguasai apa yang
dipelajari berdasarkan pernyataan standard
prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-
tahap pencapaian seperti yang dihasratkan
dalam standard kandungan dan standard
pembelajaran.
Pentaksiran Sekolah(PS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM