Anda di halaman 1dari 20

KERTAS KERJA CADANGAN

KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG


IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
Anjuran : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
KOHORT (JUN !"#JUN !"$)
1.0 PENDAHULUAN
Dalam aktiviti ko-kurikulum aspek organisasi dan pentadbiran sukan
adalah satu perkara yang amat dititik beratkan untuk mempastikan
sesuatu kejohanan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kejohanan Mini
Balapan dan Padang Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong
Ibrahim Bharu ohor !IPG KTI"# yang akan diadakan pada $% &pril $'%( ini
adalah satu kejohanan yang akan dianjurkan oleh )is*a Guru PPG Kohort
%! un $'%%-un $'%+ " dengan kerjasama ,nit Kokurikulum IPGKTI.
Program ini adalah merupakan sebahagian daripada aktiviti yang
terkandung dalam pro -orma kursus olahraga dalam semester ini# dan
merupakan salah satu aspek yang perlu dinilai.
2.0 RASIONAL
Penganjuran Kejohanan Mini .lahraga ini adalah bagi memenuhi
keperluan syarat kursus *ajib Kokurikulum .lahraga /& (%%$ !PPG
)emester 0". Kursus ini memperuntukan ('1 markah untuk penganjuran
dan pengelolaan kejohanan olahraga pada semester ini.
Penganjuran kejohanan ini di2adang akan diadakan pada $%hb &pril
$'%( !&had". Pemilihan tarikh Kejohanan Mini .lahraga ini
adalah di3kirkan sesuai bagi mengelakkan daripada kesuntukan
masa tempoh penyerahan markah ke ,nit Peperiksaan iaitu
4444 &pril $'%(.
)elain dari itu# pemilihan tarikh ini juga adalah memandangkan
sis*a-sis*i guru ini juga akan terlibat kuliah pada $' dan $%
&pril untuk interaksi yang ke +.
1
.leh itu adalah *ajar penganjuran Kejohanan Mini .lahraga Balalan dan
Padang diadakan mengikut tarikh yang telah di2adangkan bagi
memastikan penilaian dapat dijalankan dan markah dapat diserahkan
mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
3.0 MATLAMAT
Melalui program ini diharapkan akan dapat melahirkan sis*a-sis*i
guru yang kompeten serta berkebolehan yang tinggi dalam menganjur
dan mengelolakan sukan. )elain dari itu program ini juga diharap akan
dapat menyediakan diri para sis*a-sis*i guru dengan kemahiran dan
pengetahuan yang berguna sebagai bekalan semasa di sekolah nanti.
4.0 OBJEKTI%
.bjekti- program ini adalah untuk 5
4.1 menilai keupayaan dan kemantapan sis*a-sis*i guru PPG
Semester 4 ( Kohort 1 ) Jun 2011 Jun 2015 dalam aspek
pengelolaaan sukan olahraga.
4.2 memberi pendedahan dan pengetahuan kepada sis*a-sis*i PPG
Semester 4 ( Kohort 1 ) Jun 2011 Jun 2015 mengendalikan
sesuatu kejohanan balapan dan padang.
4.3 memberi peluang kepada sis*a-sis*i guru PPG Semester 4
( Kohort 1 ) Jun 2011 Jun 2015 untuk mengaplikasikan
kemahiran kepengurusan kejohanan khususnya dari aspek
meran2ang dan melaksanakan sesuatu kejohanan.
4.4 membolehkan sis*a-sis*i guru PPG Semester 4 ( Kohort 1 ) Jun
2011 Jun 2015 mengaplikasikan kemahiran kepega*aian
dalam sukan olahraga.
$&" TARIKH 5 $% &pril $'%$ !&had"
5 am $.'' ptg hingga 6.(' ptg
'&" TEMPAT 5 Padang IPG Kampus Temenggong Ibrahim#
ohor Bahru.
2
(&" PEN)ERTAAN 5 Pend. asmani ! Kump $ " )emester 0
Matematik ! Kump + " )emester 0
Matematik ! Kump 6 " )emester 0
Matematik ! Kump 7 " )emester 0
B. Melayu ! Kump 0 " )emester 0
B. Melayu ! Kump + " )emester 0
Peng. 8ina ! Kump % " )emester 0
Peng. 8ina ! Kump 0 " )emester 0
B. Inggeris ! Kump $ " )emester 0
B. Inggeris ! Kump ( " )emester 0
9BT ! Kump $ " )emester 0
9BT ! Kump ( " )emester 0
)ains ! Kump $ " )emester 0
)ains ! Kump ( " )emester 0
Pemulihan ! Kump $ " )emester 0
*&" KEWANGAN
An++aran ,-r.-/anjaan 00 !tertakluk kepada tuntutan sebenar K
berkenaan"
*&& Su1.-r K-2an+an :
B3
/
Su1.-r Ju1/a4
%.
)etiap pelajar menyumbang 9M %' : (%$ 9M (%$'
*&! An++aran P-r.-/anjaan :
3
B3
/
S-nara3
Kuan5
353
4ar+a 6
un35
Ju1/a4
amuan tetamu $'
9M
6.''
9M %$'.''
amuan pelajar (%$
9M
0.''
9M %$0;.''
&ir Tong 0
9M
$+.''
9M %''.''
Ju1/a4 9M %06;.''
<adiah %''
9M
+.''
9M +''.''
Perbelanjaan bungkusan 0
9M
+'.''
9M
$''.''
)ijil Penyertaan (%$ 9M $.'' 9M 6$0.''
Ju1/a4 9M %($0.''
Kain rentang = banner $
9M
%''.''
9M $''.''
Pen !kotak" $
9M
%>.''
9M (;.''
Kertas &0 Putih !rim" (
9M
%'.''
9M ('.''
Kertas pelbagai *arna
!B?<?M"
Ke2emasan
(
%
9M
$'.''
9M
%''.''
9M 6'.''
9M %''.''
Ju1/a4 9M ($;.''
JUMLAH KESELURUHAN RM 7!"&""
U/a8an P-+a2a3 E98-9u53: Kanan
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
;&" JAWATANKUASA PENGURUSAN

4
>.% JAWATANKUASA INDUK
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
Anjuran : Pr<+ra1 Ija=a4 Sarjana Mu>a (PPG K<4<r5 ) S-1-85-r
?
PENAUNG
Tn. <j Mohd )aid Bin <asran
Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim
PENASIHAT
Pn. 9ubiah Binti &hmad
Timbalan Pengarah Pengurusan @ Perkhidmatan IPGKTI
PENASIHAT
Tn. <j &bu Bakar Bin )ahari
Timbalan Pengarah &kademik IPGKTI
PENGERUSI
An Bali Bin &. 9ahman
Ketua ,nit Kokurikulum. IPGKTI
SETIAUSAHA
An Bainal bin Mohd &min
Penyelaras )ukan dan Permainan Kokurikulum
,nit Kokurikulum IPGKTI
BENDAHARI
Pn Corhayati bt Ibrahim
Pega*ai Aksekuti- IPGKTI
PENS)ARAH PENASIHAT
An Bainal Bin Mohd &min
Pn Baiton bt aa-ar
An &Dman B Manas
An Musta-a B .thman
An Bali Bin &. 9ahman
An <ishamuddin B <assan
AHLI JAWATANKUASA KERJA
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
5
Anjuran : Pr<+ra1 Ija=a4 Sarjana Mu>a (PPG K<4<r5 ) S-1-85-r
?
PENGERUSI
Earahdilla Bt Mohamed = Mohd Badri ! K. P Kump $"
Penasihat 5 An <ishamuddin bin <assan
NAIB PENGERUSI I
Casrul Bin Mohd )alleh ! Penolong K. P Kump $"
Penasihat 5 An <ishamuddin bin <assan
SETIAUSAHA
Mohd &Dman b &hmad )ukri ! )?, P Kump $"
Penasihat 5 An <ishamuddin bin <assan
PEN& SETIAUSAHA
Cor Bismi Famnun Bt usoh ! P Kump $ "
Penasihat 5 An <ishamuddin bin <assan
BENDAHARI
9apiah Bt )ulaiman ! P Kump $ "
Penasihat 5 An <ishamuddin bin <assan
Ja2a5an9ua8a T-9n39 Pa>an+6P-ra/a5an
Pengerusi 5 &bd 9ahman Bin &li &bu Bakar !P$"
&K 5 &DiDul Bin )ha3i !P$"
Muhammad &iman Bin &bdullah !P$"
9aDeiG Bin Fahya !P$"
Ja2a5an9ua8a Bu9u Pr<+ra1
Pengerusi 5 Cik Buliana Bt Cik Mohamad Mokhtar !P$"
&K 5 Coor <asmimi Bt <assan !P$"

Ja2a5an9ua8a K-rja J-1,u5an Dan Sa1.u5an
Pengerusi 5 &ida Binti Musta-a !BM 0"
&K 5 &ini Fusnita Bt Fuso- !BM 0"
EadDilah Binti .thman !BM 0"
Ismail Bin <ussein !BM 0"
Ja2a5an9ua8a K-rja P-ra813an
Pengerusi 5 EauDiah Binti Maru*an !BM 0"
&K 5 <amidah Binti .thman !BM 0"
<aslinda Bte )alleh !BM 0"
6
Mariah Binti &kelah !BM 0"
Ja2a5an9ua8a Ha>3a4 Dan C-n>-ra1a5a
Pengerusi 5 &lias Bin Pada !BM +"
&K 5 &minah Binti &bdullah !BM +"
&nita Bt Ibrahim !BM +"
<abibah Binti Cordin !BM +"
Ja2a5an9ua8a P-r83a,an A85a9a @ K-A-r3aan
Pengerusi 5 9iDalisma Bin &bdul <ashim !MT +"
&K 5 9amlah Bt 9adi !MT +"
9a3dah Bt )aHali !MT +"
Putri Isma Ida Binti Ismail !MT +"
Ja2a5an9ua8a S-ran5a @ ,u./38353
Pengerusi 5 9uhaida Bt Paiman !MT 6"
&K 5 )alina Binti Muhamad !MT 6"
)amsiah Binti )amion !MT 6"
)hariGah <usna Binti )yed &l*i !MT 6"
Ja2a5an9ua8a Ka2a/an K-8-/a1a5an @ La/u/3n5a8
Pengerusi 5 /an Mohd Cor &Deyrul B. /an )email !MT 7"
&K 5 They Poh Iey !MT 7"
Tey Fee Iee!MT 7"
Teoh Eeng )hia !MT 7"
Ja2a5an9ua8a M3nu1an Dan Ja1uan P-+a2a3
Pengerusi 5 &bd Mutalib Bin Mohd )idik !Pemulihan"
&K 5 &drina Bte Tahir !Pemulihan"
&nita Binti &hmad !Pemulihan"
8han )huk <ui !Pemulihan"
Ja2a5an9ua8a P-r5</<n+an C-1a8
Pengerusi 5 Khairul Eahmi Bin Maslam = &mran !Pemulihan"
&K 5 oothi &?P Munisamy !Pemulihan"
Iee Ming 8hye !Pemulihan"
Ja2a5an9ua8a D<9u1-n : %<5<+raB Dan Ra9a1an
7
Pengerusi 5 &Dry Bin Mohd )am !9BT $"
&K 5 Mohd &ddy FusriDal Bin Ibrahim !9BT $"
8hiu )ie* Mui !9BT $"
Ja2a5an9ua8a K-rja Da5a >an R-9<>
Pengerusi 5 &hmad Imran Bin Md Isa !P $"
&K 5 9ohani Bt Ashak !P $"

Ja2a5an9ua8a K-rja K-.-r834an @ K-A-r3aan Pa>an+
Pengerusi 5 &bd 9ahman Bin Musa !9BT ("
&K 5 &hmad CiDam Bin .thman !9BT ("
EadDli Bin 9aDali !9BT ("
JAWATANKUASA KEPEGAWAIAN
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG IPGKTI !"7
Anjuran : Guru P-/a534 PISMP S-1-85-r $ AM.3/an Jan !",
KPLI (SM) a1.3/an S-,5 !"! >an KPLI A1.3/an Jan !"7
Jur3 RaCuan
An. Bali Bin &. 9ahman
An Bainal B Mohd &min
8
Pn Baiton bt aa-ar
P-n+uru8 P-r5an>3n+an
Tn <j &Dman Bin Manas
P-n</<n+ P-n+uru8 P-r5an>3n+an
Mohd CaDri Bin )aderi !P$"

S-53au8a4a P-r5an>3n+an
)hamsul &Dri Bin )aHadun !P$"
P-n+-ru83 T-9n39
Mohd ADDad Bin )alman !P$"
P-n& P-n+uru8 T-9n39
GhaGar Bin &bu Bakar !P$"
R-:-r3 Ba/a,an
Mohammad 9oDairin Bin 9oDali !P$"
R-:-r3 L<n5aran
<ishamudin Bin Mohd )upanji !9BT $"
R-:-r3 L<1,a5an

)ugeng &sianto Bin Muryono !P $"
K-5ua Ha931 Ba/a,an
Malik 9idDuan Bin Mohamad !9bt $"
K-5ua Ha931 L<n5aran
Mohd &srul AGendi Bin &bdul 9ahman !9bt $"
K-5ua Ha931 L<1,a5an
Mohd EaDli Bin aa-ar !9BT $"
K-5ua P-nja+a Ma8a
Mohd Is*andy Bin )ahlan !9BT $"
K-5ua P-n+a>3/
)abry Cor Bin Tamsin !9BT $"
9
P-nja+a Ma8a
% &bdul &DiD Bin &bdul <amid !)C $"
2 &niDam Binti &bdul &DiD !)C $"
3 uariah Bte Mashori !)C $"
4 Iim )uan 8heng !)C $"
5 Mahayun Binti Ismail !)C $"
6 MaDita Binti &mad = &hmad !)C $"
7 Mohd <aider Bin &bd 9ahman!)C $"
8 Mohd Isa Bin Tukeman !)C $"
9 Mohd )hah Bin amin !)C $"
10 Cor &sikin Binti <ussin !)C $"
11 Cor &DiDah Binti <osrin !)C $"
12 Cor <aiDah Bt Mohideen !)C $"
Ha931 Ba/a,an
1 &hmad EadDli B Bahara Cordin !BI $"
2 &li2e Bt &bd Ghani !BI $"
3 &slinda Binti & &DiD !BI $"
4 <ana3ah Bte Tahir !BI $"
5 <udayani Bt &li !BI $"
6 )u Bee Iam !B8 0"
7 Tang )ai Kim !B8 0"
8 Tee &i <*a !B8 0"
9 Tee Poh )uan !B8 0"
10 Tee )oo 8hoo !B8 0"
Ha931 L<r<n+
1 9ohsukma*ati Binti Faa2ob !BM+"
2 9oDalita Binti Khalid !BM+"
3 )iti 9adDiah Bte Iaiman !BM+"
4 Bamri Bin Ishak !BM+"
5 Bubaidah Binti Mahsan !BM+"
6 BulkeJi Bin &bu Talib !BM+"
P-/-,a8
% &hmad EaiDal Bin Mohd EauDi !)C ("
$ &srul <isham B asiman !)C ("
10
( Eadilah &dha Bin &bdullah !)C ("
Ha931 L<1,a5an
% Ishak Bin &bdul /ahab !)C ("
$ Ioo Eoong )in !)C ("
( MaiDatul <artini Binti Khalil !)C ("
Ha931 L<n5aran
% Baharin Bin Cordin !)C ("
$ Balina Binti 9ashid !)C ("
( )uraiti Binti Md. Fusop !)C ("
Ha931 B3/39 Pan++3/an
% &daikalamary &?P Bulindring !BI ("
2 &Dlina Bte &*i !BI ("
3 Kalsum Binti Mohamed !BI ("
4 Kamaliah Binti &bdul Kadir !BI ("
5 Tan Ang Feng !B8 %"
6 Tan <o2k Iee !B8 %"
7 Tan )*ee Iian !B8 %"
8 Fong Keng <uat !B8 %"
Juru4-.a4
% Coorhasmihan Bt &b 9ahim !BI("
$ <asri Bin Ibrahim !BM+"
( Coor <asmimi Bt <assan !P$"
R-9<> Dan Da5a6Pa,an S9<r
% &h Me Iian=)oo Me Iian !B8 %"
$ 8han )ok Eeng !B8 %"
( 8hee /an Iin !B8 %"
0 8heng Meng Guek !B8 %"
+ 8hia )a* Kim !B8 %"
Mar8Ca/6P-n+a2a8
% <o Kiang Kok !B8 0"
$ Iai Mee 8hing !B8 0"
( Iee 8hia* 8hing !B8 0"
0 Ieong Fim Mei !B8 0"
+ Iim 9oei )hin !B8 0"
11
S385-1 Au>3<
% Mohd Ibrahim B. )ukarti !BM+"
$ Mohd CarDi Bin Fahya !BM+"
( Coranita Bt. Mar*an !BM+"
0 CorliDa Binti Tukijan !BM+"
P-nC-/ara8 P-nCa1,a3an Ha>3a4
1 )ulaiman Bin Talib !BI $"
2 Kamsina*ati Bte & 9ahman !BI $"
3 Iet2humy &?P &rumugam !BI $"
4 Ioh Fen Fuan !BI $"
5 Mah )hio* Fong !BI $"
Tu+a8#5u+a8 K4a8
1 Mohd Khair Bin &b. 9ahmian
2 Cora Bt &bdullah
3 Cordiana Binti Md. )aid
4 Corhasilah Binti PadDil
5 .ng Keng )oon
"&" AKTIDITI6JADUAL
JADUAL KERJA PELAKSANAAN
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
Anjuran : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
KOHORT (JUN !"#JUN !"$)
BI
I
&KTIKITI ? KA9& %EB MAC APR
% $ 7 ? ! 7 ? ! 7
%
Mesyuarat a*atankuasa Kerja
Kejohanan kali pertama
(
Perjumpaan pelajar dengan Penasihat
dan Ketua-Ketua 9umah
0
Mesyuarat ? Taklimat ? Perjumpaan ?
Perbin2angan antara Penyelaras ?Kerja
dengan Pengerusi ?Kerja
+ Iatihan sukan
12
6
Mesyuarat a*atankuasa Kerja
Kejohanan kali kedua
;
Mesyuarat a*atankuasa Kerja
Kejohanan kali ketiga
%
%
Har3 M3n3 K-j<4anan Ba/a,an >an
Pa>an+ IPG KTI
UPACARA PERASMIAN
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR
Anjuran : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
KOHORT (JUN !"#JUN !"$)
MASA TENTATI% PROGRAM
$.'' ptg - )emua pelajar berada di &staka P
- Peserta mengambil tempat
$.%+ ptg - Cyanyian Cegaraku dan Bangsa ohor
$.(' ptg - ,2apan alu-aluan oleh Pengerusi a*atankuasa Pengelola
(.'' ptg - Kejohanan .lahraga dimulakan
0.'' ptg - 9A<&T
0.(' ptg - &2ara kejohanan disambung semula
+.(' ptg - ,pa2ara Penutup Kejohanan
- Di--di- jemputan mengambil tempat masing-masing
- Para peserta berbaris di padang dan beratur di hadapan astaka
- Majlis penyampaian hadiah
- ,2apan perasmian penutup kejohanan oleh Fang Berbahagia
Tuan Pengarah
- Cyanyian lagu Cegara Ku
13
6.(' ptg
- Bersurai
KEJOHANAN MINI BALAPAN DAN PADANG
IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR !"7
Anjuran : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
KOHORT (JUN !"#JUN !"$)
ATURCARA KEJOHANAN
!676!"! MASA : !&"" P-5an+
MASA NO ACARA BAHAGIAN PERINGKAT
Iontar Peluru Ielaki &khir
Iontar Peluru *anita &khir
Iompat auh Ielaki &khir
Iompat auh /anita &khir
%'' meter /anita &khir
%'' meter Ielaki &khir
$'' meter /anita &khir
$'' meter Ielaki &khir
0'' meter /anita &khir
0'' meter Ielaki &khir
0 : 0'' M Iari Berganti /anita &khir
0 : 0'' M Iari Berganti Ielaki &khir
U,aAara P-nu5u, >an
P-nCa1,a3an Ha>3a4
14
"&!& ACARA DAN TARIKH PERLAKSANAAN
BIL ACARA
HADIAH
A P G
% %'' M !I" % % %
$ %'' M !/" % % %
( $'' M !I" % % %
0 $'' M !/" % % %
+ 0'' M !I" % % %
6 0'' M!/" % % %
> %+'' M !I" L % % %
%' %+'' M !/" L % % %
%% 0 : %'' M !I" 0 0 0
%$ 0 : %'' M !/" 0 0 0
%( 0 : 0'' M !I" 0 0 0
%0 0 : 0'' M !/" 0 0 0
%+ I. Peluru !I" % % %
%6 I. Peluru !/" % % %
$% I. Tinggi !I" % % %
$$ I. Tinggi !/" % % %
$( I. auh !I" % % %
$0 I. auh !/" % % %
Ju1/a4 M->a/ (* (* (*
15
L ,-n+-8a4an un5u9 aAara a943r
&" PENUTUP
Kejohanan Mini .lahraga Balapan dan Padang Institut Perguruan
Temenggong Ibrahim anjuran sis*a guru PPG semester 0 ambilan un
$'%%- un $'%+ ini bertujuan memenuhi pra syarat Kursus Kokurikulum
.lahraga !Kod Kursus PPG 5 /& (%%$". )esungguhnya# program ini adalah
untuk melahirkan bakal guru yang sihat dan 2ergas dari segi minda dan
tubuh badan# di samping dapat meningkat dan mengaplikasikan
kemahiran kepega*aian dan kejurulatihan dalam GA9K. olahraga. )elain
dari itu# sis*a sis*i guru juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim
dalam kalangan guru pelatih khasnya dan dengan pihak pengurusan
amnya.
Disediakan oleh5
(ZAINAL BIN MOHD AMIN)
Penyelaras )ukan Dan Permainan
IPG Kampus Temenggong Ibrahim# ohor
Disemak oleh5
16
(ZALI BIN RAHMAN)
Ketua ,nit Kokokurikulum
IPG Kampus Temenggong Ibrahim# ohor
Diluluskan oleh5
(HJ& MOHD SAID BIN HJ& HASRAN)
Pengarah IPG Kampus Temenggong Ibrahim# ohor
PERATURAN DAN S)ARAT#S)ARAT PERTANDINGAN
&" P-nC-r5aan
Kejohanan ini hanya terbuka kepada semua sis*a guru PI)MP semester +
ambilan an $'%%# KPII!)M" ambilan an $'%$ dan KPII!)M" ambilan an $'%("
Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim ohor.
!&" Cara ,-r5an>3n+an
Kejohanan ini akan dijalankan mengikut peraturan-peraturan K...M. dan juga
peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh a*atankuasa Pengelola.
7&" T-1,a5, 5ar394 >an 1a8a
Kejohanan ini akan diadakan di Padang Institut pada hari Khamis# $% M&8 $'%(
mulai pukul $.'' petang.
?&" AAara#aAara Can+ a9an >3,-r5an>3n+9an
BIL BHG. LELAKI BHG& WANITA
% %'' m %'' m
$ $'' m $'' m
( ;'' m ;'' m
0 %+'' m %+'' m
+ 0 : %'' m 0 : %'' m
6 0 : 0'' m 0 : 0'' m
7 Iompat auh Iompat auh
; Iompat Tinggi Iompat Tinggi
> Iontar Peluru Iontar Peluru
$&" P-r1<4<nan 1a8u9
+.% )emua permohonan masuk hendaklah dibuat dalam borang yang
disediakan oleh a*atankuasa Pengelola sahaja.
+.$ Borang penda-taran a2ara mestilah disahkan oleh Ketua Penasihat
9umah )ukan masing-masing.
17
'&" P-n>a:5aran ,-8-r5a >an ,-1.-n5u9an ,a8u9an&
6.% Bagi a2ara perseorangan# setiap rumah sukan dibenarkan
menda-tar >ua <ran+ peserta sahaja.
6.$ )etiap peserta dibenarkan mengambil bahagian tidak
melebihi 8a5u aAara ,-r8-<ran+an dan 8a5u aAara
.-r,a8u9an.
6.( ika berlaku hanya 53+a a5au 9uran+ peserta yang menda-tar bagi
sesuatu a2ara# maka a2ara tersebut akan dibatalkan.
6.0 Bagi a2ara lari berganti-ganti !0 : I''m dan 0 : 0'' m"# setiap
rumah sukan hanya dibenarkan menghantar ? menda-tar satu
pasukan sahaja yang mengandungi -1,a5 orang peserta dan
seorang simpanan daripada mana-mana peserta yang dida-tarkan
dari rumah sukan berkenaan.
6.+ Penda-taran peserta hendaklah dihantar kepada pengerusi
pertandingan tidak le*at dari jam +.'' petang. %;.'(.$'%( !Isnin".
6.6 ,ndian lorong akan diadakan oleh ja*atankuasa pertandingan pada
# $' Ma2 $'%( jam +.'' ptg. Pengurus-pengurus pasukan rumah
sukan dijemput hadir.
(&" P-r5u9aran na1a ,-8-r5a&
7.% Pertukaran nama peserta mestilah dibuat pada masa mesyuarat
pengurus-pengurus pasukan seperti butiran berikut 5
Tarikh 5 $' Ma2 $'%(
Masa 5 +.'' ptg.
Tempat 5 &staka# IPTI# B.
7.$Peserta yang mengganti mana-mana peserta mestilah dida-tarkan
terlebih dahulu di dalam borang penda-taran a2ara dan mestilah
menggantikan keseluruhan a2ara yang dida-tarkan oleh peserta
yang digantikan.
*&" P-nar39an >3r3&
;.% )eseorang peserta yang menarik diri dari sesuatu a2ara dianggap
sudah menarik diri dari semua a2ara yang telah dida-tarkan. ke2uali
mendapat penge2ualian daripada 9e-eri atau disahkan oleh doktor
tentang sesuatu ke2ederaan yang menyatakan ia tidak boleh
menyertai pertandingan.
;&" M-/a,<r >3r3&
)etiap peserta dikehendaki melapor diri kepada pega*ai penyelia peserta
lebih a*al iaitu (' minit sebelum a2ara dimulakan. Peserta yang tidak
melaporkan diri setelah %+ minit sesuatu a2ara diumumkan dianggap
sebagai menarik diri. !9ujuk ;.' di atas"
"&" Cara 1-n-n5u9an 9-,u5u8an 9-j<4anan an5ara ru1a4 8u9an&
%%.% Penentuan kedudukan dalam kejohanan akan didasarkan kepada
jumlah kemenangan pingat emas# perak dan gangsa.
%%.$ ika berlaku keadaan seri keputusan akan dibuat berdasarkan
kepada jumlah mata yang diperolehi oleh maktab ? institut yang
terlibat.
%%.( Mata akan diberi bagi setiap a2ara perseorangan dan
berpasukan seperti berikut5
18
P-r5a1a ( K->ua $ K-53+a
?
K--1,a5 7 K-/31a ! K--na1

!&" N<1.<r ,-8-r5a&


!& Combor peserta h2ndaklah dipakai menurut peraturan K...M.
Dan dipinkan di keempat-empat penjurunya.
!Berukuran 6 M > in2i"
!&! Combor peserta disediakan oleh pihak ,-n+uru8an ru1a4
8u9an
mengikut senarai berikut 5
P-n>-9ar (43jau) "" E ";;
Pan+/31a (.3ru) "" E ;;
Pa4/a2an (1-ra4) !"" E !;;
La98a1ana (9un3n+) 7"" E 7;;
7&" Pa9a3an
%(.% )eliap peserta mestilah berpakaian sukan yang kemas pada
setiap kali menyertai a2ara yang disertainya. Baju hendaklah
dimasukkan ke dalam.
%(.$ )emasa menerima hadiah# setiap peserta juga dikehendaki
memakai Ntra2k suitN serta berkasut sukan.
?&" A/a5#a/a5 ,-r5an>3n+an&
)emua alat pertandingan akan disediakan oleh ? K Pengelola.
$&" Ban5a4an6raCuan&
%+.% Bantahan?rayuan se2ara lisan hendaklah dibuat kepada re-eri
sebaik sahaja sesuatu a2ara itu tamat.
%+.$ Bantahan se2ara bertulis hendaklah dikemukakan 53>a9 /-2a5
>ar3,a>a $ 13n35 8-/-,a8 8-8ua5u 9-,u5u8an >3u1u19an
oleh ?K Pengelola . /ang pertaruhan sebanyak RM$"&""
hendaklah disertakan. /ang tersebut akan lupus jika bantahan itu
tidak tidak diterima.
'&" K-8-/a1a5an&
%6.% ?K Pengelola dan pihak IPG Kampus Temenggong Ibrahim tidak
akan bertanggungja*ab terhadap sebarang kemalangan#
ke2ederaan atau pun kehilangan harta benda sebelum# semasa
dan selepas kejohanan ini.
(&" Ka2a8an P-8-r5a a5au Ar-na Su9an&
%7.% )emua peserta dikehendaki berada ditempat yang dikhaskan oleh
?K Pengelola pertandingan di sepanjang masa pertandingan
dijalankan.
%7.$ <anya peserta-peserta yang mengambil bahagian# pega*ai-pega*ai
yang bertugas dan mereka yang diberi kebenaran se2ara rasmi
sahaja dibenarkan berada di dalam ka*asan?arena sukan di
sepanjang masa pertandingan dijalankan.
*&" Ha9 J6K P-n+-/</a&
19
%;.% ?K Pengelola berhak untuk membuat keputusan atau apa-apa yang
tidak disebutkan dalam peraturan ini.
%;.$ )etiap a2ara akan dimulakan mengikut tarikh# masa dan tempat
seperti yang dinyatakan dalam atur 2ara# tetapi jika perlu ?K
Pengelola berhak membuat sebarang perubahan.
20

Anda mungkin juga menyukai