Anda di halaman 1dari 3

1) Iklim Tropis

Iklim tropis terletak antara 0 231/2 LU/LS dan hampir 40 % dari permukaan umi!
"iri#$iri iklim tropis adalah sea%ai erikut& Suhu udara rata#rata tin%%i' karena matahari
selalu (ertikal! Umumn)a suhu udara antara 20# 23"! *ahkan di eerapa tempat rata#
rata suhu tahunann)a men$apai 30"!
+mplitudo suhu rata#rata tahunan ke$il! ,i k-atulisti-a antara 1 ."' sedan%kan
ampitudo hariann)a leih esar!
Tekanan udaran)a rendah dan peruahann)a se$ara perlahan dan eraturan!
/u0an an)ak dan leih an)ak dari daerah#daerah lain di dunia!
1!,aerah iklim tropis! ,aerah iklim tropika den%an hutan tropika! Si1at iklim disini asah
den%an amplitudo temperatur tidak seerapa esar! 2arakteristikn)a mirip den%an iklim laut!
/ampir tiap ulan hu0an turun minimal 3 $m per tahun!!,aerah iklim tropika den%an saana!
4emiliki musim kemarau )an% 0elas karea pen%aruh an%in musim!
2arakter Iklim Tropis
4enurut S5okola) 61789) dan 4oore 61773) daerah iklim tropis memiliki karakteristik
sea%ai erikut&
a! Lan%it era-an sepan0an% tahun den%an $loud $o(er 40%#80% )an% dapat
men)eakan %lare/silau
! 4atahari ersinar sepan0an% tahun )an% men%akiatkan radiasi tin%%i
$! 2elemaan san%at tin%%i 640%#70%)
d! :eredaan temperatur )an% relati1 sama sian% dan malam' dan temperatur ratarata
han%at 623o" 34o")
e! 2e$epatan an%in rendah 1'1m/s 4'3m/s!
1! "urah hu0an tin%%i 61200mm/tahun)
+da lima elemen iklim antara lain radiasi matahari' Temperatur' +n%in' "urah hu0an dan
kelemaan! Semuan)a memiliki pen%aruh positi1 dan ne%ati1
Iklim laut 64aritim)
Iklim laut erada di daerah 61) tropis dan su tropis; dan 62) daerah sedan%! 2eadaan iklim di
kedua daerah terseut san%at ereda!
"iri iklim laut di daerah tropis dan su tropis sampai %aris lintan% 40' adalah sea%ai
erikut&
a) Suhu rata#rata tahunan rendah;
) +mplitudo suhu harian rendah/ke$il;
$) *an)ak a-an' dan
d) Serin% hu0an leat disertai adai!
"iri#$iri iklim laut di daerah sedan%' )aitu sea%ai erikut&
a) +mplituda suhu harian dan tahunan ke$il;
) *an)ak a-an;
$) *an)ak hu0an di musim din%in dan umumn)a hu0an rintik#rintik;
d) :er%antian antara musim panas dan din%in ter0adi tidak mendadak dan tia#tia!
Iklim ,arat 62ontinen)
Iklim darat diedakan di daerah tropis dan su tropis' dan di daerah sedan%! "iri#$iri iklim
darat di daerah tropis dan su tropis sampai lintan% 406' )aitu sea%ai erikut&
a) +mplitudo suhu harian san%at esar sedan% tahunann)a ke$il; dan
) "urah hu0an sedikit den%an -aktu hu0an seentar disertai tau1an!
"iri iklim darat di daerah sedan%' )aitu sea%ai erikut&
a) +mplitudo suhu tahunan esar;
) Suhu rata#rata pada musim panas $ukup tin%%i dan pada musim din%in rendah; dan
$) "urah hu0an san%at sedikit dan 0atuh pada musim panas!
Iklim + atau iklim tropis! "irin)a adalah sea%ai erikut&
< suhu rata#rata ulanan tidak kuran% dari 18"'
< suhu rata#rata tahunan 20"#2."'
< $urah hu0an rata#rata leih dari 90 $m/tahun' dan
< tumuhan )an% tumuh eraneka ra%am!
,aerah iklim +' tera%i men0adi empat ma$am iklim' )aitu sea%ai erikut&
61) +1 = Iklim panas hu0an tropis!
62) +s = Iklim sa(ana den%an musim panas kerin%!
63) +- = Iklim sa(ana den%an musim din%in kerin%!
64) +m = Iklim antaran)a' musim kerin% han)a seentar!
Iklim tropis' $iri#$irin)a sea%ai erikut&
1) letakn)a di a%ian umi antara 23'.

LU # 23'. LS;
2) suhu rata#rata tin%%i dan hari panas leih dari 2.0 hari/tahun;
3) di daerah iklim tropika tidak men%enal musim din%in;
4) tempat %erakan#%erakan aliran udara kon(eksi!