Anda di halaman 1dari 3

Isi Buku

Pengenalan Tokoh 2
Awal persahabatan 6
1
1
Pengenalan Tokoh
Natifa Rossa Sahira
Rossa mempunyai sifat feminim!ia agak tomboy !an pelupa"!ia masih kelas #A!ia berumur
12!iasuka ber$an!a !an suka nerobos ketika a!a orang se!ang ngobrol bersama temannya"%arna
kesukaanna hi&au"'ia bersekolah !i (akarta Smart )hil! )enter S$hool atau (S))S"
*ina A+ila ,ariha )antika
'ia $antik !an baik hati" 'ia kelas #)" 'ia biasa !ipanggil )antika !engan temannya" Tapi ibu guru
memanggilnya *ina" 'ia sangat &ago !alam hal yang !ipela&ari oleh ibu gurunya" -a!ang.ka!ang
!ia suka meminta untuk latihan" 'ia &uga &ago internet"
Bella sinta kasila
Siska sifatnya sama !engan *ina" 'ia &uga sekelas !engan *ina" *ereka sebenarnya belum
!iketahui" Tapi !ikasih tahu sekarang sa&a" Sebenarnya mereka su!ah masuk sekolah itu" Tapi su!ah
selesai pela&aran" /ntah kemana perginya mereka"
*isa 0uky Nabila
'ia anak yang sifatnya sama !engan Siska !an *ina" 'ia biasa !ipanggil 0ana" Itu sebenarnya
kebalikan Na !engan 0a" (a!i !ia seperti itu $ara !ipanggil" 'ia &uga belum !iketahui"
Tina Rinasa 1ortu!illah
Rina a!alah seorang anak yang &ail !engan temannya" Ia pernah !ipanggil 1oro" Tapi ibu guru ti!ak
membolehkannya karena nanti ia marah banget maksu!nya marahnya keterlaluan" 'alam $erita ini
!ia ti!ak pernah membantu ibunya"
Na!iya ,irasi *anisa
'ia !ipanggil 'iya" 'ia anak yang sifatnya sama !engan Rossa" %alaupun ia mempunyai sifat malu
tapi ia baik hati" 'ia sifatnya ber$ampur.$ampur" 2i hi hi"""""
0iana Na!a *erisa
0ia a!alah seorang anak yang belum !iketahui" Sifatnya &uga sama !engan Siska" %alaupun ia
pelupa tapi bakatnya tinggi" 0ia pin!ahan !ari Asia" Ayahnya !ari Asia !an ibunya !ari In!onesia" Ia
keturunan Ibunya" Ia pun baik hati" 'ia &uga biasa !ipanggil Na!a"
San!ra Tika ,iniya
,ini sifatnya sama !engan 'iya" 'ia a!alah teman !ekat ,ini" *ereka sering bermain" Rumah
mereka hanya !iselisihi 3 rumah" *ereka pun su!ah sering bersilaturahmi"
-ini Bina Rona Sherlina
Sherly a!alah orang yang tomboi pelupa !an feminim" 'ia pernah !i&aili Rina !engan men$oret
tembok rumahnya saat ia se!ang bermain" %alau !ia pelupa tapi baik hati" 'ia &uga ra&in membantu
ibunya se&ak berumur 4 tahun" -ini ia su!ah 12 tahun" %ow hebat 5 Ra&in sekali"
Sakina Rany Belly
Belly a!alah seorang anak yang sifatnya sama seperti Rossa" 'ia &uga baik hati" 'ia ti!ak pelit" 'ia
mau berbagi" 'ia pun &uga suka ber$an!a" Ia serig menonton lelu$on yang lu$u" Ibunya men&ual
kaos kaki lho """""
2
*illy Rifa Alliany
*illy belum !iketahui" 'ia sifatnya sama seperti *ina" *ereka membuat kelompok mereka
6Trouble *aker7 lalu !itambah *ysterious 8irl men&a!i *ysterious 8irl Troubel *arker" 'ia &uga
baik hati"
A9ka Rohmina -ayla
-ayla belum !i ketahui"Ia sifatnya sama seperti *illy"Ia &uga baik hati"'ia &uga pintar internet"
'i$ky 2afi9h Sahlan
'i$ky bertubuh tinggiberkulit putih"
3