Anda di halaman 1dari 1

MEMINTA PADA ALLAH ITU YANG UTAMA

seorang wanita pagi ini datang untuk memeriksakan diri ke saya. Tertuis di status yang tea!
tergeetak di me"a usianya sekira #$ ta!un. Pertama kai mei!at tampak kuyu wa"a!nya mena!an
sesuatu yang dirasa tidak nyaman sepertinya. %aya sapa dan saya persiakan untuk mengam&i
tempat. Langsung dia &er'erita kaau ( pekan yang au &aru sa"a dia mengaami proses operasi.
Yang men'engangkan operasi itu diakukan di ruma!. )atanya ruma! saa! satu kera&at suaminya
yang memang ter&iasa meakukan ini. Tau gak pem&a'a* &agian mana yang di operasi+ %emakin
ter'engang saya ketika tau &a!wa yang diakukan adaa! mengangkat saa! satu &agian penting
wanita ini. Di ruma! meakukan !a seperti ini+ Tak &er!enti saya memendam tanya ke diri sendiri.
Yang teri!at di depan mata adaa! &ekas "a!itan yang tea! mengering pada uka sepan"ang kurang
e&i! (,'m di DADA %E-ELAH )ANAN. Menak"u&kan &ukan+
Tugas saya tentu meneurusuri &agaimana per"aanannya sampai si i&u ini mem&uat keputusan
seperti ini. Teman.teman se"awat yang didatangi se&eum proses operasi se&etunya suda! mem&eri
ara!an yang &enar* tapi sepertinya i&u ini tak kuasa untuk menoak permintaan suaminya untuk
ditangani oe! kera&at suaminya itu yang katanya tea! ter&iasa meakukan operasi seperti ini di
ruma!. A!!* Indonesia...... inia! negeri dimana saya !idup.
/anita tak &erdaya+ %epertinya tidak "uga. I&u ini datang dengan pakaian seadanya* &autan &a!an
kaos yang se&etunya !anya ayak dipakai di ruma! di!adapan suaminya dan ma!ramnya sa"a. 0eas
ini keema!an iman saya. %e!arusnya saya &isa mem&erikan sousi ter&aik untuk semua
pengaaman !idup yang diewati oe! si i&u. )ETAATAN kepada ALLAH 1a22a wa "aa.