Anda di halaman 1dari 13

Ciri-ciri kincir angin.

Kebanyakan turbin-turbin angin moden mempunyai tiga mata pisau , dan beroperasi
menghadapi angin. Menara-menara yang tinggi mencapai aliran udara kuat yang malar.
Angin bertukar mata pisau. yang mana memutarkan sebuah lubang, yang dihubungkan
kepada sebuah penjana dan membuat bekalan elektrik. Mata pisau adalah dikawal jadi
bendalah ini sentiasa pusing di kadar sama. Besar, turbin cekap boleh menjana
sehingga 3.6 megawatt setiap. atu megawatt ada cukup menyediakan kuasa untuk
kira-kira 3!! atau lebih banyak untuk satu keluarga.
Fungsi:
Menurut "ungsinya, kincir angin dibagi menjadi dua jenis iaitu kincir angin
untukkepentingan industri dan kincir angin untuk penyaluran air.
Industri:
Kincir angin untuk kepentingan industri terdapat banyak jenisnya dan mereka diberi
nama sesuai dengan penggunaan mereka, contohnya kincir angin untuk
menggergaji#sawmill red.$ atau kincir angin untuk menggiling jagung (cornmill red.).
%enis kincir angin yang paling tua adalah kincir angin standar #standardmolen atau
postmill dalam bahasa &nglish$. Kincir angin ini dapat menangkap dan mengalihkan
banyak angin dan terlebih lagi dengan kincir air yang terpasang di dalamnya, dapat
membantu proses pengalihan dan pengeringan air lebih cepat. 'leh sebab itu, kincir
angin seperti ini banyak dibuat dekat Belanda, ia berman"aat sekali untuk proses
pengalihan angin dan air. Kalau ikutkan, masih banyak jenis-jenis lain dari kincir angin,
seperti contohnya kincir angin kecil #wipmolen, red.$ dan menara kincir angin
#torenmolen$.
Kincir angin juga digunakan untuk membantu proses irigasi #pemotongan$, menggiling
hasil panen#tuai$, dan juga digunakan sebagai medan in"ormasi #mesej$ ( )ontohnya
kalau-kalau ada anggota keluarga si pemilik kincir angin mati, maka posisi kincir akan
menyimpang dari biasanya. *ungsi dari kincir angin pun sekarang bertambah, antara
lain untuk mengalihkan air dan angin, mengasah kayu, memproduksi kertas,
mengeluarkan minyak dari biji, dan sebagainya.
Sebagai penjana kuasa elektrik.
+enjana yang elektrik bekerja di kincir angin cukup banyak #mengunakan dynamo$.
Magnet dilampirkan aci dikelilingi oleh gegelung dawai. ebagai aci berputar, berputar
magnet, yang mewujudkan medan magnet yang bergerak dalam wayar. Medan magnet
yang bergerak menghasilkan arus elektrik yang bergerak dalam wayar, yang
kemudiannya boleh digunakan untuk membantu cahaya lampu dan perkakas kuasa.
Penyaluran air.
,a juga memudahkan proses pengaliran air untuk tanaman seperti padi sawah, jagung
dan sayur-sayuran yang memerlukan kuantiti air yang banyak. -ang penting ialah cara
penyusunan bangunan kincir angin itu dan sistem perparitan yang tersusun.
Bagaimana kincir angin mengatasi masala banjir!!
.ntuk mengatasinya, dalam bangunan kincir angin itu di dalamnya terdapat kincir air.
/engan menggunakan kincir air yang ada di dalam bangunan kincir angin tersebut, air
yang ada di tanah akan dialihkan, disalurkan dan dibendung. elanjutnya, tanah yang
masih sedikit basah dikeringkan dengan kincir angin.
2. KINCIR AIR
Kincir air adalah kincir yang digerakkan oleh air. Terjangan air menyebabkan kincir air
berputar. Semakin deras aliranair, semakin kencang putaran kincirnya. Kincir air bermanfaat
petani untuk mengairi sawah. Kincir air digerakkan oleh air sungai yang deras. Pada roda
kincir dipasang wadah-wadah yang dapat membawa air. ir dibawa berputar keatas dan
dapat tertuang kesaluran pengairan. Sawah pun dapat terairi meski letaknya lebih tinggi
saripada sungai. Kincir air besar dapat mengubah energi gerak air menjadi energi listrik.
Kincir air ini dihubungkan dengan suatu alat yang gerakannya menimbulkan listrik. lat
yang menimbulkan listrik disebut generator.
Diposkan oleh noveni di 04.04
KONSEP RUMAH HIJAU
Kesan rumah hijau merujuk kepada
pemerangkapan bahangan maahari !"eh
#apisan se"imu karb!n di!ksida $ang
%erbenuk di ruang am!s&era.
Pun'a(pun'arumah hijau
Aki)ii perindusrian
Aki)ii pengangkuan
Aki)ii pen$ahuanan
Pembakaran erbuka
Peranian pindah
Urbanisasi
Kesan(kesanrumah hijau
*Peningkaan suhu dunia
*Perubahan 'ua'a $ang me"ampau
*Peningkaan aras "au akiba pen'aiaran
g"asier dan pemanasan g"!ba"
*Kandungan CO+
$ang inggi da"am am!s&era
*Peningkaan emisi gas(gas hijau di negara
$ang sedang membangun
*Penipisan "apisan !,!n
*Menganggu kiar semu"ajadi
*Pe'emaran a"am sekiar
*Men$ebabkan kemaian hai-an dan umbu
han
*Mer!sakkan habia .!ra dan &auna
%ika masyarakat terdahulu memerlukan
suasana kehidupan yang selesa, masyarakat pada hari ini juga memerlukan suasana
kehidupan yang sama #Kamarul A"i0i, 1!!2$.
3ambarajah 4( 5umah 6radisional Melayu merupakan contoh terbaik di dalam aspek
pengawalan iklim dan pengudaraan.
%ournal /esign 7 Built Mengenalpasti 6ahap Kesejahteraan eni Bina
8olume 9, 1!:1 ,;( :2<9-6<<:
eni bina tradisional Melayu adalah satu-satunya yang dapat memberi contoh yang
baik dari segi aspek-aspek seperti bahan-bahan teknik, konsep dan sosial. 5upa bentuk
seni bina adalah hasil dari pengaruh cara kehiduapan harian, kepercayaan, kebudayaan,
sejarah, alam sekitar dan kebolehan teknikal. )ara binaan dipengaruhi oleh keadaan alam
sekeliling dan kegunaan bahan-bahan tempatan #,kmal =isham Albakri, :2<>$ Alam
persekitaran yang berhubung dengan bentuk muka bumi atau topologi juga sebahagian
daripada unsur-unsur yang mempengaruhi sesuatu bentuk seni bina warisan terdahulu.
etiap bangunan yang wujud di tapaknya tidak dapat dipisahkan dengan si"at-si"at tapak
dan keadaan topogra"inya. Kenyataan ini merupakan konsep ,slam yang jelas terdapat
pada seni bina warisan sebagaimana "irman Allah(
Dan ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi, (sebagai rahmat pemberian) daripadaNya (Surah al-Jathiah: 13)
5umah Melayu tradisional mempunyai elemen rekabentuk terhadap cahaya matahari
yang pasi", satu rekabentuk domestik yang unggul terhadap iklim panas lembap yang
mempunyai peneduh yang cukup, bukaan yang banyak untuk aliran udara keluar masuk,
susun atur dalaman terbuka, bertiang, ketinggian siling tinggi dan penggunaan bahan
binaan ringan yang tidak memendapkan haba. /ari pengaruh inilah kesemua rumah
warisan memilih gaya bentuk rumah berpanggung atau bertiang, berkolong, di mana
lantainya tinggi dari permukaan tanah dan itu adalah satu cara mengurangi kelembapan
dari tanah serta memberi laluan peredaran udara keluar masuk #Abdul =alim ;asir, :2<9$.
3ambarajah 9( )ucur atap yang memanjang mengawal pancaran cahaya matahari terus ke
dalam rumah dan tempias hujan
Binaan beranda terbuka dan cucur atap yang memanjang adalah cara kawalan yang
baik terhadap pancaran cahaya dan silau matahari. 5ekabentuk yang terdapat pada
rumah tradisional ini boleh diadaptasikan pada rekabentuk dan binaan rumah moden
sekarang. Konsep keterbukaan pula masih boleh dihadirkan dalam rumah moden dengan
membuat beranda atau elemen tersebut digunapakai sebagai pengganti ruang tamu.
Meskipun rumah moden dibina atau direkabentuk dengan memakai bahan-bahan moden
dengan penataan ruangan yang moden, konsep keterbukaan masih tetap dapat
diaplikasikan. +ada rumah moden, kesan moden biasanya kelihatan pada penggunaan
bahan binaan baru seperti konkrit, kaca, alumunium, dan sebagainya. +enampilan gaya
tradisional masih boleh dihadirkan, misalnya dengan menggunakan elemen bahan kayu
yang diukir bergaya tradisional.
Meningkan$a e&ek dari pemanasan g"!ba" $ang
mengakibakan bumi semakin panas dan buruk bagi
kehidupan mah"uk hidup di p"ane ini dimana adan$a
perubahan ik"im r!pis $ang semakin idak menenu
sehingga menimbu"kan beberapa ben'ana a"am di muka
bumi ini.
#angkah "angkah $ang dapa di"akukan !"eh manusia
unuk mengurangi e&ek pemanasan g"!ba" ersebu
dapa dia"akukan dengan beberapa 'ara. Se'ara g"!ba"
dan se'ara bersama sama p!"a hidup $ang per"u
di"akukan !"eh manusia unuk mengurangi e&ek
pemansan g"!ba" ada"ah /
0 pengurangan pemakaian maeria" $ang dapa
men$ebabkan adan$a pemanasan g"!ba"
0 penanaman huan kemba"i1
0 daur u"ang sampah unuk mengahsi"kan bahan bakar
penggani dengan pemakaian bahan bakar a"ernai)e1
$ang ramah "ingkungan
2ida"am k!ndisi $ang berja"an saa ini se'ara umum
se"uruh "apisan mas$arka harus iku sera mera
beranggung ja-ab unuk men$e"amakann$a dimana
da"am ska"a $ang 'ukup besar dapa di"akukan seperi
peremajaan huan dan da"am se'ara ke'i" dapa
di"akukan !"eh mas$araka khususn$a di "ingkungann$a
masing masing.
Sebagai '!n!h $ang dapa dia"kuakan !"eh manusia di
da"am kehidupann$a $ang pa"ing deka ada"ah dengan
me"akukan k!nsep dek!rasi ineri!r juga dapa
di"akukan mengurangi e&ek pemanasan g"!ba" dengan
menggunakan k!nsep rumah hijau 3green h!use4.
K!nsep rumah hijau dapa diap"ikasikan dengan
mendesain rumah ingga"1 dimana dapa di"akukan
dengan sebuah k!nsep dinding hijau $ang dinamakan
5eri'a" 6arden 1 aau dapa juga di"akukan
menggunakan anaman unuk menuupi dinding
bangunan baik dinding )eri'a" maupun "anai
h!ri,!na".
Man&aa anaman anaman hijau di permukaan )eri'a"
bangunan ada"ah /
0 e&eki& unuk mengurangi suhu dida"am ruangan
0 juga ber&ungsi sebagai peredam kebisingn dari "uar
ruangan
0 mengurangi p!"usi udara dari sekiar "ingkungan
K!nsep ersebu dapa anda "akukan se'ara mudah1
sebagai '!n!h empakan anaman aau hiasan bunga
diaas meja aau sediakan empa khusus unuk
anaman di ruangan ke"uarga. Iu ada"ah pemikiran
sederhana $ang per"u dipikirkan dan di"akukan !"eh
masing masing !rang dan nanin$a akan mendapakan
hasi" $ang sanga memuaskan.
Keunungan "ain $ang akan didapakan dari k!nsep
rumah hijau ada"ah /
0 %anaman dapa berperan sebagai pen$erap suara1
0 Se'ara isime-a menjadi saringan udara unuk
meningkakan kua"ias udara.
0 Mengurangi perubahan panas1 men'ipakan mi'r!(
'"imaes $ang akan membanu perubahan ik"im se'ara
men$e"uruh
0 Mengaur perubahan musim hujan1 men$erap 78(98:
dari )!"ume air hujan1
0 ;er&ungsi unuk menga$aring air a"ami dan menjadi
penengah suhu dari air1
0 Se'ara a"amiah akan menjadi pembau bagi
kehidupan binaang di a"am.
0 E&ek p!sii& "ainn$a ada"ah dapa mengurangi suhu
panas dida"am ruangan1 sebab anaman dapa
mengurangi pemanasan e&ek dari radiasi maahari.
0 Sirku"asi udara akan dia"irkan se'ara erus menerus
0 2isamping iu kebisingan dari "uar ruangan dapa
juga dikurangi karena diserap !"eh anaman $ang ada.
2an da"am desain rumah se'ara men$e"uruh1 dapa
mengap"ikasikan beberapa k!nsep green h!use $aiu /
Sru'ura" Insu"aed Pane"s S$sems 3SIPS4
2igunakan unuk dinding "uar bangunan dan juga unuk
srukur aap1 pane" ini mempun$ai da$a ahan $ang
inggi sebagai pen$eka dan maeria" $ang mempun$ai
kekeaan $ang inggi erhadap pengaruh udara.
;enuk maeria" pane" ini ada"ah pre('u 3dibenuk4 di
pabrik dan siap pasang di"apangan 1 dimana diujukan
unuk mengurangi pemb!r!san maeria" $ang idak
erpakai di"apangan.
S!"ar Ph!!)!"ai' Pane"s
S!"ar P5 pane"s dap diempakan diaap rumah.
Karena juga ber&ungsi sebagai aap dan sebagai
sumber "isrik1 aap ini memang 'ukup maha".
Rain-aer Har)esing s$sem
%abung $ang ber&ungsi unuk menampung air $ang
diempakan di ba-ah "anai 3biasan$a digunakan
unuk menampung air hujan dan air ba-ah anah41
dimana air ampungan ini digunakan unuk pemakaian
pembersihan kamar mandi1 air 'u'i1 pembersihan m!bi"
dan 'uga unuk pen$iraman anaman.
Hea Re'!)er$ 5eni"a!r 3HR54
5eni"a!r $ang ber&ungsi unuk mengaur a"iran udara
di ruangan< rumah unuk menghasi"kan udara $ang
"ebih segar . Pr!du' ini sanga membanu unuk
mengurangi pemakaian enaga "isri bi"a dibandingkan
menggunakan AC.
Radian Hea ="!!r
Suau me!de jenis "anai $ang dapa mengaur aau
men$impan panas di da"am bahan "anai.
Maeria" daur u"ang dan Ramah #ingkungan
Pemakain barang barang daur u"ang dan barang barang
$ang ahan seperi "anai bamb!!1 be!n 'ampuran .$
ash1 penuup aap daur u"ang $ang mengandung aap
mea". ;ahan bahan $ang bersumber dan dipr!duksi
se'ara "!'a". #anai anpa penggunaan karpe ada"ah
juga "ebih baik unuk menjaga kua"ias udara.
2. KINCIR AIR
Kincir air adalah kincir yang digerakkan oleh air. Terjangan air menyebabkan kincir air
berputar. Semakin deras aliranair, semakin kencang putaran kincirnya. Kincir air bermanfaat
petani untuk mengairi sawah. Kincir air digerakkan oleh air sungai yang deras. Pada roda
kincir dipasang wadah-wadah yang dapat membawa air. ir dibawa berputar keatas dan
dapat tertuang kesaluran pengairan. Sawah pun dapat terairi meski letaknya lebih tinggi
saripada sungai. Kincir air besar dapat mengubah energi gerak air menjadi energi listrik.
Kincir air ini dihubungkan dengan suatu alat yang gerakannya menimbulkan listrik. lat
yang menimbulkan listrik disebut generator.
Diposkan oleh noveni di 04.04