Anda di halaman 1dari 6

Pendidikan agama atasi gejala sosial

KUALA LUMPUR 28 Mac Pendidikan agama dan


kekeluargaan merupakan elemen terpenting dalam menangani
gejala sosial yang semakin membimbangkan, termasuk
meningkatnya kejadian mengandung anak luar nika serta
membuang bayi!
Penasiat "slamic Relie# Malaysia $"RM%, Mejar &eneral $'%
(atuk Megat Mod! )uso# Megat Mamud berkata,
pelaksanaan kempen Kami Priatin anjuran Utusan Malaysia
dengan kerjasama Kementerian Pembangunan *anita,
Keluarga dan Masyarakat, Karya+an serta Astro perlu memberi
peratian kepada isu tersebut!
'eliau berkata, dua elemen penting dalam masyarakat iaitu
pendidikan agama dan kekeluargaan merupakan perkara yang
sangat penting!
,(ua elemen tersebut jika dilaksanakan berupaya memberi
kesedaran kepada masyarakat! -aya arap melalui kempen ini
masyarakat lebi terara untuk sama.sama melibatkan diri,/
katanya ketika diubungi di sini ari ini!
Menurut Megat Mod! )uso#, sebagai sebua 012 yang
sentiasa terlibat dengan program amal dan kemasyarakatan,
piaknya sentiasa memberi sokongan padu kepada Utusan
Malaysia dalam menjayakan kempen tersebut!
-ementara itu, Presiden Majlis 'elia "ndia Malaysia $M")3%,
Raja Ratinam berkata, kebanyakan gejala sosial di kalangan
generasi muda berlaku disebabkan kurangnya komunikasi
dalam institusi kekeluargaan!
Menurutnya, kempen Kami Priatin bole dijadikan landasan
untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya institusi
keluarga diperkukukan!
,1olongan belia muda terpengaru dengan masala sosial
yang menyumbang kepada gejala seks bebas dan sebagainya
jika tiada komunikasi antara mereka dengan golongan tua!
,Komunikasi memainkan peranan penting dalam sesebua
institusi kekeluargaan dan masyarakat kerana tanpanya
golongan muda seola.ola ilang panduan dan muda
terdorong untuk melakukan gejala negati#,/ katanya!
Menurutnya, M")3 akan memberi sokongan dan membantu
menjayakan kempen itu menerusi program Lingkaran Priatin
Komuniti!
,Program ini tela empat taun M")3 laksanakan dan ia
berkonsepkan anak angkat!
,4umpuan utama program ini adala golongan belia dan tujuan
program ini adala supaya golongan ini sentiasa
mempamerkan nilai.nilai baik,/ katanya!
Artikel Penu5 ttp566+++!utusan!com!my6utusan6in#o!asp7
y829:9;dt89<2=;pub8Utusan>Malaysia;sec8(alam>0egeri
;pg8dn>:?!tm@iABB2CLDP2u"
E Utusan Melayu $M% 'd
Peranan Rumah Ibadah
Menurut Asnah Hamid (2007) lagi melalui artikel dalam blognya yang bertajuk
Masalah Sosial Di Kalangan Remaja Kini beliau menyatakan bagi umat !slam
rumah ibadat yang "aling "enting ialah masjid# Di sinilah umat !slam sering
berkum"ul untuk menyembah Allah se$ara berjemaah# Sebab itulah di mana sahaja
dalam negara umat !slam bahkan di kota%kota besar dunia ke&ujudan bangunan
masjid yang berbagai bentuk dan ru"a# Ada yang ke$il dan ada "ula yang besar#
Masjid sentiasa menjadi lambang kemegahan umat dan "emerintah !slam# Sebagai
tem"at ibadah masjid mem"unyai "eranan dan "engaruh yang besar dalam
meneruskan "enghayatan nilai%nilai akhlak dalam masyarakat !slam# Kelangsungan
budaya $ara hidu" dan syiar !slam lumrahnya di"erkukuhkan oleh institusi ini#
Sebab itu "erkara "ertama yang dilakukan oleh Rasulullah S#A#' ketika baginda
berhijrah ke Madinah al Munau&arah ialah membina Masjid (uba) dan Masjid
*aba&i #
!lmu yang di"elajari di masjid "ada masa dahulu berse"adu dengan nilai tauhid roh
!slam dan akhlak# !a mengimbaukan ketak&aan dan mengukuhkan ubudiah manusia
ke"ada Allah# !lmu yang di"elajari memba&a berkat dan meningkatkan $iri
khasyatullah atau takut ke"ada Allah# Sebab itu lahir "ara ulama dan ilmuan yang
jujur soleh dan dedikasi# A"abila semangat dan imbauan se"erti ini sudah tiada lagi
ilmu disalut dengan semangat kebendaan dan keserakahan manusia #
Sebab itu mun$ullah ilmuan%ilmuan sekular yang amat ben$i ke"ada !slam dan
ajaran Allah itu sendiri #
Ada berbagai bentuk kegiatan keilmuan kebudayaan dan kemasyarakatan yang
boleh dijalankan di dalam atau di "ekarangan masjid untuk tujuan mengukuhkan
akhlak dan sahsiah umat # Antaranya ialah +
, # Kelas -ardu Ain
2 # Kelas .ajuid / (iraat #
0 # Kelas 1imbingan Remaja #
2 # Kelas 1ahasa Arab #
3 # 4eramah 1erkala #
5 # Seminar Moti6asi dan 7embentukan Syakhsiah #
7 # Kursus Rumahtangga 1ahagia #
8 # Kursus 7engurusan 9ena:ah #
; # Madrasah atau Sistem 7engajian -ormal #
,0 # Kursus Dak&ah dan !mamah #
,, # A$ara .adarus al%(uran #
,2 # Khemah !badan / (iamullail #
,0 # Kursus 7engurusan Masjid #
,2 # Kegiatan Amar Ma)ru< / *ahi Munkar #
,3 # Seminar 7engurusan Sumber Masjid #
,5 # Kem"in Memakmurkan Masjid #
,7 # Membentuk organisasi 1elia Masjid (Rakan Masjid)
Seluruh agensi sosial 9entera Kerajaan Kementerian dan 1adan%badan 1erkanun
*=> dan 1adan%badan Kor"orat s&asta dan a&am hendaklah digembling untuk
bersama%sama ber"eranan meningkatkan kualiti akhlak umat samada dengan
mengadakan kem"en hidu" beretika dan berakhlak atau melan$arkan buku%buku
rujukan yang menjelaskan nilai%nilai akhlak tersebut dan sebagainya #
Malaysia kini tela diliat sebagai sebua negara "slam progresi# dan perlu dicontoi
ole negara.negara membangun! Fakikat kepelbagaian masyarakat yang idup
bersama, +alaupun berlakunya turun naik kon#lik, konsep penyatuan yang
dilaksanakan tela berjaya mengekang krisis etnik! Meskipun perna berlaku
rusuan kaum, misalnya pada :< Mei :=G=, rusuan tersebut tidakla merebak
seingga mengancurkan status-quo negara!
Rusuan yang berlaku berjaya ditamatkan dengan rundingan semula struktur
masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan sosial! -etela kontrak sosial yang
diasaskan pada taun :=HH berjaya memberikan ikatan sosial yang berkesan,
Malaysia berjaya memenui tuntutan melepaskan diri dari sebua negara ,yang
tidak mampu membuat jarum/ kepada sebua negara sedang membangun! Kini,
Malaysia berusaa untuk melonjakkan kedudukannya sebagai sebua negara maju
pada taun 2929!
Masa yang berbaki anyala kurang sepulu taun! Fakikatnya, Malaysia perlu
melakukan trans#ormasi sepenunya sistem pentadbiran dan budaya ber#ikir
masyarakat bagi membolekan berada dalam kelompok negara yang berpendapatan
tinggi! Pendekatan yang digagaskan melalui penegasan semula keperluan kepada
sebua masyarakat yang bersatu padu tela dilakarkan melalui konsep :Malaysia5
Rakyat (idaulukan, Pencapaian (iutamakan! 1agasan ini tidak mengenepikan
asas.asas kekukuan negara, termasuk Perlembagaan dan Rukunegara!
'agi memacukan pertumbuan, dasar.dasar yang lebi progresi# dirangka agar
kereleDanan dengan keperluan semasa dapat dipenui! Antaranya iala
meliberalisasikan 2I subsektor ekonomi, menggariskan Model 'aru Jkonomi yang
berteraskan ekonomi inoDasi dan kreatiDiti, melengkapkan kerjasama erat sektor
a+am dengan s+asta, mengargai bakat dan potensi modal insan, menggerakkan
perspekti# pemikiran selaras dengan pelan trans#ormasi dan sebagainya!
Fasil trans#ormasi ini menjadikan Malaysia lebi diormati sebagai sebua negara
"slam progresi#! Arab -audi, menurut kenyataan yang perna dikeluarkan ole
*isma Putra pada 28 (isember 299= tela melabelkan Malaysia sebagai sebua
negara "slam yang progresi#! Menteri Luar, (atuk Ani#a Aman yang mengadakan
pertemuan dengan rakan seja+atannya, Menteri Ke+angan dan 4imbalan Perdana
Menteri Arab -audi menyatakan kekaguman tersebut! Arab -audi turut memuji
perilaku jemaa aji Malaysia semasa berada di 4ana -uci!
&emaa Faji Malaysia berdisiplin dan menunjukkan perilaku yang baik! Arab -audi
tidak mempunyai masala dengan Malaysia, dan lantaran itu akan terus
meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara! Pengiktira#an itu merupakan
sesuatu yang sepatutnya kita pertaankan, dan kerana itu Malaysia tetap bertegas
untuk terus menjejaki petualang yang bole menjejaskan negara, termasuk
kumpulan militan, pemerdagangan manusia dan aktiDiti penyeludupan! Meskipun
tidak berupaya mengapus sepenunya, sekurang.kurangnya Malaysia tela
menunjukkan kemampuan untuk mengekangnya dari terus menjadi bara dan
bencana!
Atas kejayaan Malaysia itu juga menjadikan Presiden Amerika -yarikat menaru
kepercayaan dengan memberikan peluang kepada Perdana Menteri, (atoK -ri 0ajib
bertemu dan berbincang secara ekslusi#! Keyakinan itu sebenarnya tela mula timbul
apabila &ames '! -teinberg yang berkunjung ke Malaysia pada bulan 2ktober taun
lalu bagi menyampaikan asrat agar Malaysia memainkan peranan dalam
memperbaiki ubungan antara Amerika -yarikat dengan negara.negara "slam!
Malaysia tela diliat sebagai sebua negara yang mampu dan mendapat
kepercayaan negara.negara "slam!
Potensi ekonomi yang dirintis ole Malaysia turut memberikan keyakinan baa+a
produk Malaysia semakin diterima, terutamanya dalam usaa membangunkan
produk alal! "ndustri alal semakin mendapat tempat, bukan saaja dalam
kalangan negara.negara "slam, mala Jropa mula melakukan perubaan dalam
konsep jualan runcit pasar raya mereka! -emakin banyak produk alal dijual dan
diterima ole bukan "slam, atas keperiatinannya mengenai kaeda memproses dan
penggunaan baan!
1ambaran sikap progresi# yang menekankan trans#ormasi itula searusnya
dikembangkan secara meluas dan mendalam dalam sikap kita sebagai umat "slam!
Kita searusnya memaami baa+a kejayaan 0abi Muamad sa+ menyatupadukan
seluru masyarakat Arab iala kerana memperliatkan sikap yang yang berema,
tutur kata yang sederana dan bertindak secara beremat memecakan tembok
kekususan dan kelebian sesebua kabila!
Masyarakat Arab yang amat taat kepada nilai.nilai dan peraturan kabila, akirnya
tidak lagi meliatnya sebagai #aktor yang patu dipertaankan, tetapi yang perlu
dipertaankan ingga ke titisan dara terakir iala "slam! -elagi bukan "slam tidak
mempersenda.sendakan "slam selagi itula mereka bole idup dan membina
keidupan bersama "slam! -elagi orang "slam tidak mengkianati kemurnian dan
prinsip "slam selagi itula "slam mempunyai kekuatan, meskipun semakin banyak
pertembungan kosmik berlaku atas asakan perselisian idea, al.Luran dan Fadis
menjadi pegangan kuat, "slam akan terus berkembang dan bakal membina semula
kegemilangan!
Permulaan abad ke.2: tela menunjukkan tanda.tanda, "slam semakin diterima dan
mendapat kemenangan meskipun sering ditindas! -emakin ditindas, semakin kreati#
dan berani umat "slam! Meskipun Mlotila Pembebasan 1aBa diserang dan dirampas,
semakin membuak rasa kebencian dunia kepada Nionis, semakin banyak piak yang
bakal melakukan misi kemanusiaan ke 1aBa, kerana kekejaman Nionis semakin jelas!
Kini, bagi meredakan sedikit tekanan, "srael suda memberikan kelonggaran untuk
membenarkan bantuan kemanusiaan diulurkan kepada penduduk 1aBa, kerana
"srael suda terasa impitan yang membelenggu sikapnya!
-emakin ramai masyarakat dunia mengambil tindakan memulaukan produk
keluarannya, mala ada negara mula memperitungkan semula ubungan
diplomatik! Malaysia tidak mempunyai ubungan diplomatik dengan "srael, tetapi
sedang berusaa bersama "ndonesia untuk memba+a kes serangan itu kepada
Makama &enaya Antarabangsa, kerana melakukan kesalaan menyerang konDoi
bantuan kemanusiaan dalam ka+asan perairan antarabangsa!
-ikap kepimpinan Malaysia yang progresi# itula menjadikan negara ini semakin
diberikan peratian dan diliat penting dalam geopolitik antarabangsa! Malaysia
tela berupaya meletakkan landasan bertindak yang betul, meskipun ada pendapat
dari rakyat sendiri menilai di sebaliknya, itu adala akikat dan cabaran dalam gaya
kepimpinan dan corak pemikiran! "slam tidak menyekat perbeBaan pendapat asalkan
pandangan dan pendapat itu tidak terkeluar dari landasan yang ditetapkan ole
al.Luran dan Fadis, serta jumur ulama! "tula sebenarnya sikap progresi# dan
pemikiran trans#ormati# yang diperlukan ole "slam, yang tela dibuktikan ole 0abi
Muammad s!a!+ menegakkan "slam di bumi kabila itu!