Anda di halaman 1dari 18

Topik 6 Kepentingan Budaya

Reflektif dan Menyelidik .


Oleh: Nor Daumi bin Ishak
Amir Amran bin Hj. Mohd Ali
Mohd Nazeri bin Azizan
Amalan Reflektif

Amalan reflektif bermaksud merenung kembali
sesuatu pengalaman yang kita alami dan
menyedari implikasinya terhadap diri kita.

Budaya ini mampu untuk membantu guru dalam
memperbaiki kelemahan pada diri guru untuk
menambah baik pdp kepada pelajar.

Menurut Schon (1993)

Amalan reflektif ialah proses belajar pada peringkat
tinggi yang melibatkan pemikiran tentang
pembelajaran yang disampaikan.

Guru mereflek semula apa yang disampaikan.

Kepentingan Budaya Refleksi

Amalan refleksi membantu dalam
mengimbangi antara pengalaman sendiri
dengan orang lain
- Antara guru dan murid
- Sebagai penilaian terhadap amalan Pdp guru itu
sendiriJenis-jenis Amalan Reflektif
i. Amalan reflektif semerta (Reflection in Action)

ii.Amalan reflektif ke atas tindakan (Reflection on
Action)

iii.Amalan reflektif untuk tindakan (Reflection for
Action)
Terbahagi kepada 2 cara

(i) Penulisan jurnal refleksi

(ii) Pengurusan portfolio

Proses Pengajaran Reflektif
Penulisan Jurnal refleksi

Aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif
dalam kalangan murid dan guru
Tindakan susulan apabila guru merasa puas
dengan peranan yg dimainkan dalam
menangani masalah pdp dan pengurusan bilik
darjah

Suatu alat yang menggalakkan murid menjana
pengetahuan dan kemahiran
Merangsang pemikiran murid terhadap tugas
mereka dalam pembelajaran
Menurut Wolf (1996),portfolio ialah satu
koleksi maklumat mengenai amalan
pengajaran seorang guru yang terdiri


Pengurusan Portfolio


Daripada rancangan pengajaran
Tugasan pelajar
Rakaman video
Dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan proses
pdp.
Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal.

Sekiranya kita menyelesaikan masalah tanpa
mencari puncanya masalah sebenarnya

Kemungkinan masalah itu tidak dapat diselesaikan
dengan baik.
Kemungkinan masalah lain pula akan menyusul.
Oleh yang demikian budaya membuat reflektif dalam
kalangan guru amat digalakkan.
Guru dapat mengesan segala kelemahan yang lalu
untuk diperbaiki pada masa akan datang.
Kepentingan Penyelidikan
Kepada Guru
Semua guru perlu melakukan penyelidikan
supaya dapat :-
Membuat jangkaan terhadap sesuatu
fenomena yang bakal berlaku.
Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu
program yang telah dijalankan.
Kajian tindakan
(Action Research)

Penyelidikan dapat membantu guru-guru
memberi penjelasan terhadap sesuatu
fenomena yang berlaku dalam
Pdp,pengurusan bilik darjah dan organisasi.
Penyelidikan dapat membantu memberikan
penjelasan sekiranya sesuatu masalah yang
timbul itu dapat ditangani dengan cara yang
betul.
Melalui penyelidikan juga sesuatu masalah yang
timbul akan benar-benar difahami dan satu
kaedah yang betul dapat dibuat untuk
mengetasinya.
Membantu guru menyelesaikan masalah yang
timbul semasa melaksanakan tugas.
Memfokus kepada sesuatu kajian yang lebih
spesifik tentang salah satu aspek dalam
pengajaran yang juga merupakan aspek yang
anda beri perhatian.
Menggalakkan budaya kolaborasi dengan
pihak lain di mana anda sebagai guruterlibat
secara peribadi sebagai peserta kajian ini dan
mungkin melaksanakan kajian secara
indidvidu

Budaya menyelidik

Di mana murid-murid anda sebagai pemberi
maklumat ke atas tindakan yang anda ambil.
Pendokumentasian dan bukti sesuatu
penyataan dapat dilakukan melalui
penyelidikan tindakan
Mendorong kepada budaya reflektif yang
membentuk diri yang berpemikiran dan
bersikap terbuka

Mampu menerima dan mengaku kelemahan
dan bersedia memperbaiki dan berubah
malahan mampu menambah baik amalan
kendiri
Ia juga memberikan peluang untuk nilai
tambah dan peningkatan profesionalisme guru

Kesimpulannya

Kepentingan budaya reflektif dan menyelidik
amat penting kepada guru-guru.

Suasana budaya bagi sesebuah institusi
pendidikan adalah menggalakkanpencarian ilmu
pembelajaran tanpa jemu dan secara
berterusan,membolehkan guru-guru meneroka
idea-idea baru yang boleh meningkatkan
perkembangan ilmu dalam bidang pendidikan di
negara ini.
Sekian, Terima Kasih