Anda di halaman 1dari 3

Hasil Pembelajaran Kursus :

1.Menerangkan perkembangan yang signifikan dalam sejarah pendidikan orang pekak di


dalam dan di luar negara dan impaknya terhadap amalan pendidikan sekarang.
2.Menghuraikan ciri-ciri kaedah-kaedah komunikasi yang diguna dalam pendidikan
kanak-kanak masalah pendengaran.
3.Membanding-beza antara kaedah-kaedah komunikasi dari segi kelebihan dan kekurangannya.
4.Membincangkan isu dan trenda dalam pendidikan khas masalah pendengaran masa kini.
5.Membuat rumusan mengenai impak sejarah pendidikan orang pekak terhadap amalan
pendidikan masa kini.
erja kursus ini bagi menilai !asil "embelajaran 1# 2# dan 3.
Objektif Projek :
1. Menjelaskan perkembangan aspek sejarah pendidikan orang pekak di Malaysia dan
impaknya terhadap amalan pendidikan masa kini.
2. Menghasilkan ulasan kritis mengenai kaedah komunikasi orang pekak.
3. Menghasilkan satu risalah mengenai kaedah komunikasi orang pekak.
Ulasan Kritis (40%)
INSTITUT PN!I!IK"N #U$U K"%PUS I&%U KH"S
P$O#$"% I'"("H S"$'"N" %U!" P$#U$U"N
TU#"S"N P$O'K
T"'UK P$O#$"% : PIS%P
N"%" P&"'"$ :
N"%" KU$SUS: P$K%)"N#"N
PN!I!IK"N K"N"K*K"N"K
%"S"&"H PN!N#"$"N
KO! KU$SUS : PK!+0,+
S%ST$ : 0- T"HUN 0+
("mbilan 'anuari -0.-)
T"$IKH %U&" : .4 'U&"I -0.4 T"$IKH H"NT"$: -/ O#OS -0.4
$nda dikehendaki merakam penggunaan od %angan &ahasa Melayu '%&M( seorang rakan anda
semasa sedang mengajar murid-murid masalah pendengaran di dalam kelasnya.
%ulis satu ulasan kritis tentang prinsip amalan# matlamat# kelebihan dan kelemahan penggunaan
%&M yang digunakannya.
Pen01asilan Pro2uk (,0%)
$nda dikehendaki menghasilkan satu risalah yang berlipat tiga yang mengandungi dua kaedah
komunikasi 'kaedah komunikasi oral serta kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual( dalam kalangan
kanak-kanak masalah pendengaran.
)elaskan secara terperinci tentang kaedah-kaedah komunikasi itu dari aspek prinsip amalan# kelebihan
serta kekurangannya
Pan2uan Pelaksanaan Projek :
1. %ugasan ini adalah tugasan indi*idu.
2. %ugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh enam minggu.
3. +ormat penulisan adalah seperti berikut ,
i. +ont $rial
ii. -aiz huruf ialah 11
iii. .angkau 1.5 baris
i*. /ujukan mengikut format $"$
*. 0lustrasi seperti gambar# rajah dan lain-lain yang sesuai
*i. .ampiran
4. Muka hadapan tugasan merangkumi ,
1ama "elajar
$ngka 2iliran
1o.ad pengenalan
umpulan 3 4nit
od dan 1ama ursus
%ajuk tugasan "rojek
1ama "ensyarah $kademik
%arikh !antar
5. %ugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut,
.iputan isi kandungan yang menyeluruh# konsisten dan terperinci.
&ukti-bukti# bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah
dikemukakan.
eseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan hasil kajian dan sokongan ilmiah.
+ormat dan organisasi buku skrap perlu jelas dan koheren.
"enulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa# kematangan hujah dalam menterjemah
maklumat secara kritikal dan analitikal.
5. -ila rujuk kepada 6"anduan %ugasan7.
8. -ila rujuk kepada rubrik pemarkahan.
9. $malan plagiat tidak dibenarkan.
%ugasan disediakan oleh, :isemak oleh,
("NIT" S"PU$" )T SH""$I) (SH"H$U& "$)"3I"H OTH%"N)
"enyelaras ursus ":31;5# "akar &idang Masalah "endengaran#
)abatan "endidikan has# )abatan "endidikan has#
0"2 0lmu has. 0"2 0lmu has.
%arikh , ;8 )ulai 2;14 %arikh , ;8 )ulai 2;14
:isahkan oleh,
(")! $"HI% T"&I))
etua )abatan 0lmu has#
)abatan "endidikan has#
0"2 0lmu has.
%arikh , ;8 )ulai 2;14