Anda di halaman 1dari 2

TUGASAN 3 : 19 JULAI 2014

Homework 1 ( 10 markah)
TARIKH SERAHAN : 23 OGOS 2014 (Interaksi 3)
ARAHAN: Sila jawa a!a kertas ini !an sera" kea!a ens#ara" $asin%&$asin%'
A Bulaka! "#l#ha! $awa"a! %a!& 'eul(
1' (en)r)t *r+,es+r S#e! ()"a$$a! al&Altas kerja#a %)r) a!ala" kerja#a #an%
r+,esi+nal kerana erl) -ertin!ak se-a%ai en%a$al -)!a#a il$)'
Antara -erik)t. $anaka" tin!akan #an% $en%%a$-arkan t)%as %)r) se-a%ai
en%a$al -)!a#a il$) $en%ik)t en!aat terse-)t/
A $e$))k -e-eraa 0iri eri-a!i #an% +siti,
B $en%)asai se%ala il$) ter"a!a $ata elajaran
) $en0itakan en%ala$an&en%ala$an -elajar
* $e$in!a"kan il$) #an% -aik !an $e$-eri et)nj)k ke ara"
ke!enaran
2' Kriteria )ta$a )nt)k r+,esi+n ke%)r)an a!ala"
A $enja!i a"li !ala$ kesat)an
B $e$)n#ai a)t+n+$i !ala$ $e$-)at ke)t)san
) a$at !ierl)kan +le" k)$)lan $as#arakat tertent)
* $e$er+le" lati"an r+,esi+nal !ala$ r+,esi+n ke%)r)an
3' 1a%ai$anaka" aka)nta-iliti sese+ran% %)r) !a)at $enent)kan ke-erkesanan
*2* !i !ala$ -ilik !arja"/
A G)r) #an% sentiasa $as)k ke kelas !aat $elaksanakan *2* !en%an -aik'
B G)r) #an% sentiasa $en%ik)ti erke$-an%an se$asa !aat $enin%katkan
r+ses *2*'
) G)r) #an% sentiasa ak)r !en%an ara"an G)r) 1esar ata) *en%et)a
!aat $enja$in $)t) en%ajaran'
* G)r) #an% sentiasa $eran0an% !an $elaksanakan *2* !en%an
-aik serta $e$-)at en#eli!ikan -a%i $enin%katkan $)t) en%ajaran'
4' *ern#ataan $anaka" #an% "al#!& e"a $enjelaskan k+nse 3en%eta")an
kan!)n%an e!a%+%i4/
A *en%eta")an tentan% ke"en!ak k)rik)l)$ se!jek #an% !iajar'
B *en%eta")an tentan% elajar !ari se%i en%eta")an se!ia !an +la e$ikiran
$ereka'
) *en%eta")an tentan% strate%i&strate%i en%ajaran #an% ses)ai )nt)k $en%ajar
ses)at) k+nse !ala$ isi kan!)n%an'
* *en%eta")an tentan% isi kan!)n%an !an teknik&teknik en#a$aian #an%
el-a%ai )nt)k !ises)aikan $en%ik)t ja!)al wakt)'
5' Se+ran% %)r) "ar)s $en%)asai !an $en%"a#ati kan!)n%an $ata elajaran ata)
!i-an% en%k")s)san !an keakarann#a' 6i sa$in% it) %)r) -erkenaan j)%a
"ar)s $enja!i akar r)j)k en%ajaran !an e$-elajaran' 1er!asarkan ken#ataan !i
atas. keakaran %)r) -erkenaan $er)j)k kea!a
A +tensi setia %)r)
B eri-a!i se-enar %)r)
) "asil kerja #an% !it)nj)kkan
* en%eta")an !an ke$a"iran
B Jawa' +oala! 'er#ku(
1' Se-a%ai enjawat awa$. %)r) !an i"ak en%)r)san sek+la" seat)tn#a
$e$)n#ai si,at&si,at a!il'
a' 1erikan 67A 0iri #an% $en)nj)kkan si,at a!il -a%i se+ran% %)r)'
-' 1erikan E(*AT 0ara se+ran% %)r) -+le" $en)nj)kkan si,at kee!)lian
ter"a!a sese+ran% $)ri!'
2' 1erikan E(*AT tin!akan #an% tela" !ilaksanakan +le" K*( )nt)k
$en%"asilkan %)r) akar'