Anda di halaman 1dari 4

SMK CEDUNG JAYA

26500 MARAN
PAHANG DARUL MAKMUR


UJIAN PENILAIAN TAHAP 3
TINGKATAN 2
MATEMATIK


12 OGOS 2014 (SELASA)
2 JAM (7.40-9.40 PAGI )

ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang telah disediakan dalam kertas
soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir waktu
peperiksaan.


NAMA : ..
KELAS :


UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA
Nama
pemeriksa :

Soalan Markah
penuh
Markah
diperolehi
Soalan Markah
penuh
Markah
diperolehi
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
SULIT
Disediakan oleh :
..
(HIDAYAH BINTI YUSOF)
Disemak oleh :
..


KERJA KURSUS MATEMATIK TAMBAHAN 2014

TAJUK :
APLIKASI NOMBOR INDEKS DAN STATISTIK
NAMA :
ALAMAT: NO. K/P :
NO. TELEFON :
KELAS :
NAMA GURU :


ISI KANDUNGAN
BIL. KONTEKS MUKA SURAT
1. PENGHARGAAN
2. PENGAKUAN
3. PENDAHULUAN
4. OBJEKTIF KAJIAN
5. METODOLOGI KAJIAN
6. PENGENALAN STATISTIK
6.1 DEFINISI DAN SEJARAH STATISTIK
6.2 JENIS STATISTIK
6.3 PENGGUNAAN STATISTIK
7. PENGENALAN INDEKS
8. HASIL KAJIAN
8.1 BAHAGIAN 1
8.2 BAHAGIAN 2
8.3 BAHAGIAN 3
9. KAJIAN LANJUTAN
10. REFLEKSI
11. RUJUKAN
12. LAMPIRAN


PENGAKUAN


Saya mengakui semua tugasan kerja kursus matematik tambahan 2014
yang bertajuk Aplikasi Nombor Indeks dan Statistik adalah hasil kerja
saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya
jelaskan sumbernya.
..
NAMA :
NO. K/P:
TARIKH :