Anda di halaman 1dari 2

Refleksi Bengkel BIG Fasa V

Saya berasa sangat gembira kerana telah berjaya menghadiri bengkel BIG
kali ini dengan sempurna. Aktiviti bengkel ini telah banyak memanfaatkan saya
kerana bengkel ini adalah bertemakan isu berkaitan alam pendidikan masa
sekarang. Tema ini adalah sangat bersesuaian dengan kerjaya saya pada masa
depan yang akan mengharungi pelbagai perjalanan hidup sebagai seorang bakal
guru. Oleh itu, saya merasakan bengkel ini penting kepada semua aspek dari diri
saya sendiri, kerjaya, organisasi serta kepada komuniti.
ertama sekali, dalam aspek diri, saya telah dapat mempelajari pelbagai
undang!undang dan surat!surat pekeliling yang sangat penting kepada saya.
Sememangnya, undang!undang yang diperkenalkan dalam bengkel kali ini
banyak adalah berkaitan dengan dak"aan di sekolah. Oleh yang demikian, mulai
hari ini, saya akan lebih berhati!hati apabila melakukan sesuatu tindakan kerana
kadang!kala tindakan yang saya buat mungkin adalah suatu kesalahan yang akan
dikenakan tindakan tatatertib ataupun dikenakan dak"aan. Selain itu, Surat
ekeliling Ikhtisas #SI$ yang dinyatakan dalam bengkel ini juga mengingatkan
saya untuk selalu merujuk dan mematuhi segala garis panduan atau peraturan
yang dinyatakan dalamnya agar saya dapat elak daripada dikenakan mana!mana
jenis kesalahan yang mungkin akan merosakkan nama baik saya pada masa
depan.
Selain itu, dalam aspek kerjaya, sebagai seorang bakal guru, saya telah
belajar memahami kepentingan aspek perundangan dalam arena perguruan pada
masa kini. Sebenarnya, melalui bengkel ini, saya telah dimaklumkan tentang
apakah kesalahan guru yang boleh didak"a dan bagaimana %aranya untuk
melindungi saya daripada didak"a pada masa depan. &engan ini, saya haruslah
selalu merujuk dan %uba mengingatkan setiap aspek!aspek penting yang terdapat
dalam pelbagai buku panduan dan surat!surat pekeliling ikhtisas #SI$ yang
disediakan oleh 'emeterian endidikan (alaysia. erkara ini penting kerana
buku!buku panduan perguruan dan surat!surat pekeliling ikhtisas ini adalah
bertujuan untuk memperingatkan semua pengurus sekolah dengan pengetahuan
dan peraturan yang jelas dalam melaksanakan sesuatu tindakan di sekolah.
Sebagai %ontoh, saya harus ingat baha"a saya tidak dibenarkan untuk merotan
murid apabila saya tidak diberikan kuasa oleh guru besar. erkara ini penting
kerana kebanyakan kes merotan murid oleh guru telah dikenakan dak"aan oleh
ibu bapa serta telah mengakibatkan seseorang tersebut dikenakan tindakan
tatatertib yang amat serius. &engan ini, saya harulah lebih rajin merujuk dan
memahami semua peraturan atau peringatan yang terdapat dalam SI mulai
sekarang sebelum menjadi terlalu le"at apabila nasi sudah menjadi bubur.
Seterusnya, saya juga telah lebih memahami tanggungja"ab seorang guru
dalam sekolah. Sebagai seorang bakal guru, saya haruslah selalu mengingatkan
diri sendiri untuk memegang prinsip!prinsip mulia seorang guru pada bila!bila
masa sahaja. Guru diibaratkan sebagai lilin yang membakar diri demi menerangi
kegelapan. Oleh itu, guru merupakan suatu profesion yang sangat disegani ramai.
Oleh sebab itu, saya haruslah %uba menjadi %ontoh teladan yang baik kepada
para murid. &engan ini, lebih banyak generasi muda yang bermoral lagi beretika
akan dapat dilahirkan bagi me"ujudkan organisasi masyarakat yang lebih bersatu
padu demi mempertahankan perpaduan negara (alaysia.
Tambahan lagi, melalui bengkel kali ini, saya telah lebih memahami
kepentingan profesion perguruan kepada komuniti. Guru seharusnya banyak
memba%a dan menimba ilmu yang pelbagai agar dapat menjadi seseorang yang
berpengetahuan dan berpengalaman luas dalam apa!apa sahaja. erkara ini
penting kerana guru haruslah memberikan pendapat atau komen kepada para
murid yang selalunya menyoal pelbagai jenis soalan yang mungkin agak susah
dihuraikan maksudnya. Oleh yang demikian, sekiranya guru memegang
tanggungja"abnya sebagai seorang pendidik ataupun pembimbing yang
berdedikasi lagi berilmu pengetahuan, generasi muda yang lebih berilmu lagi
berfikiran kreatif dan inovatif akan dapat dilahirkan. Se%ara tidak langsung,
komuniti masyarakat yang berfikiran matang lagi kreatif akan dapat membantu
berbakti kepada negara serta merealisasikan )a"asan *+*+ yang sudah lama
diidam!idamkan.
,atijahnya, saya merasakan bengkel kali ini telah banyak memberikan
motivasi dan semangat kepada saya untuk lebih yakin menghadapi pelbagai
%abaran dan rintangan hidup apabila saya menjadi seorang bakal guru pada
masa akan datang.