Anda di halaman 1dari 1

KRITERIA PENTAKSIRAN PEMBENTANGAN TAHUN 2013 KAJIAN TINDAKAN II

Wajaran 30% (Untuk Pelajar Cemerlang & Baik Sahaja)KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI
1.0 Penyampaian
Pengkaji berkomunikasi secara berkesan

25 MARKAH
Amat Cemerlang=24-25
Cemerlang=22-23
Agak Cemerlang=20-21
Baik= 17-19
Agak Baik=14-16
Boleh menyampai semua content
dalam 20 minit tetap
Membentangkan hasil kajian
dengan amat jelas dan yakin
Nada yang amat sesuai.
Penggunaan bahasa yang tepat
dan menarik.
Fokus kajian sangat jelas.
Menyokong dapatan dengan bukti
yang amat tepat.
Penggunaan media sangat
berkesan
2.0 Pengolahan Pembentangan
Pengkaji menunjukkan pengolahan secara
teratur

30 MARKAH
Amat Cemerlang=28-30
Cemerlang= 26-27
Agak Cemerlang=24-25
Baik=20-23
Agak Baik=16-19
Memperkenalkan topik secara
amat jelas
Kreatif & Inovatif)
Isi-isi disusun secara koheren.
Membuat kesimpulan yang amat
baik berasaskan bukti.
Fokus kajian sangat jelas.

3.0 Isi Kandungan
Menerang & menjelaskan dapatan kajian

25 MARKAH
Amat Cemerlang=24-25
Cemerlang=22-23
Agak Cemerlang=20-21
Baik= 17-19
Agak Baik=14-16
Menyokong dapatan dengan bukti
yang amat tepat.
Bukti dari pelbagai sumber ,
Ada tunjuk instrumen asal.
Ada analisis data (graf, jadual)
Ada sintesis data (rumit ->senang)
Ada triangulasi data
4.0 Soal Jawab
Soalan penilai hanya berhubung dengan
kajian yang dilaksanakan

20 MARKAH
Amat Cemerlang=20
Cemerlang=18-19
Agak Cemerlang=16-17
Baik= 14-15
Agak Baik=11-13

Menjawab soalan dengan amat
jelas
Boleh menjawab semua soalan
Berpengetahuan yang sangat baik
dalam kajian yang dibentang
Tidak teragak-agak dlm menjawap
JUMLAH
100 MARKAH

Markah sebenar X30%=