Anda di halaman 1dari 6

TAHAP 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV


Tarikh : 28 April 2011
Masa : 8.30 pagi -9.30 pagi
Kelas : 3 Anggerik
Bilangan Murid : 30 orang
Mata Pelaaran : Pendidikan !eni "isual
Bidang : #orak
Tauk : $ail %aun
Kegiatan : Ta&pal'&enggunting' &engga&
()ekti* : +uru dapat &engaar &urid &enghasilkan ,orak teran,ang
dengan &enggunakan daun untuk &e&)uat *ail.
-asil Pe&)elaaran : Pada akhir pelaaran &urid dapat:
1. &enggunakan )ahan dari ala&.
2. &en/usun daun untuk &enghasilkan ,orak dan &enghiasi *ail.
Pengetahuan sedia ada: Murid &engenali tu&)uhan se&ula adi.
Penerapan nilai : !e&angat )erku&pulan' kreati*' kerasa&a' ,inta kepada ala&
se&ulaadi.
Keperluan : Alat- gunting' pensel
Bahan- +a&' 0&ounting )oard1' kertas 2arna' daun' ri)en
Bahan &engaar- #arta 3angkah' #ontoh hasilan guru
4uukan- Buku !u&)er Pendidikan !eni "isual KB!4 5 -uraian
!ukatan Pelaaran P!".
Ke&ahiran Ber*ikir : Kreati*' Menana 6dea.
!trategi Pe&)elaaran : Teori ke,erdasan pel)agai' Teori Konstrukti7is&
LANGKAH/
MASA
ISI KANDUNGAN P&P AKTIVITI P&P
STRATEGI
PENCATATAN
Set Induksi
(5 minit)
1. Me&)a2a &urid- &urid keluar
)ilik darah untuk &elihat pel)agai
enis daun.
2. Bertan/a soalan.
-&urid- &urid dikehendaki
&e&)eritahu enis-enis pokok dan
,iri-,iri daun.
1. !e&ua &urid di&inta untuk ke
luar )ilik darah untuk &elihat
enis- enis pokok dengan daun
/ang &e&pun/ai ,irri- ,iri /ang
)er)e8a.
2. +uru )ertan/akan soalan iaitu
9 Pokok /ang &anakah /ang
&e&pun/ai daun /ang )esar:;
-Pelaar &e&)eri a2apan )agi
soalan terse)ut.
<ilai: Kerasa&a'
&e&)eri
perhatian
Langkah 1
(5 minit)
Pengenalan
1. Tauk: $ail %aun
Bidang: 4ekaan dan #orak
Akti7iti: &enghasilkan ,orak
daripada ta&palan daun.
2. Menerangkan tauk pe&)elaaran
3. Menerangkan teknik
&enghasilkan ,orak daripada daun.
1. +uru &enerangkan tauk
pe&)elaaran hari ini.
-Murid &endengar penerangan
guru dengan penuh &inat.
2. +uru &enerangkan teknik
&enghasilkan ,orak daripada
ta&palan daun.
- Murid &endengar penerangan
guru.
<ilai: Mendengar
arahan
Langkah
(5 minit)
Proses Penghasilan
1.#ontoh- ,ontoh daun
2.Alat dan )ahan
-+a&
-+unting
-&ounting )oard
-kertas 2arna
-ri)en
3angkah- langkah &enghasilkan
,orak dengan &enggunakan idea
susunan &oti* untuk &endapatkan
susunan &enarik.
1. +uru &enunukkan ,ontoh-
,ontoh daun.
- &urid- &urid duduk dan
&e&erhatikan ,ontoh- ,ontoh
ga&)ar daun.
2. +uru &enerangkan alat dan
)ahan /ang digunakan pada hari
ini.
3. +uru &enunukkan ,ara
&enghasilkan ,orak daripada idea
susunan &oti*.
- &urid &e&erhatikan gerak kera
/ang dilakukan oleh guru.
ABM:
Alatan dan )ahan
- &e&)eri
perhatian
BBM:
#arta 3angkah
3angkah 1
- &engu&pul pel)agai enis daun
daripada keliling sekolah.
+a&)ar 1
+a&)ar 2
3angkah 2
-potong 0 &ounting )oard1 dan
lukiskan )entuk pada &ounting
)oard dengan pensel.
+a&)ar 3
3angkah 3
Ta&palan kertas 2arna pada huung
setiap )ahagian &ounting )oard.
+a&)ar =
3angkah =
Ta&palkan daun &engikut kesesuian
sai8 )entuk pada lukisan.
+a&)ar >
3angkah >
Ta&palkan ri)en untuk &endapatkan
huru* $ile P!".
3angkah ?
6kat kedua- dua 0&ounting )oard1
untuk &e&)entuk *ail.
Langkah !
(!5 minit)
+erak kera
9 %e&onstrasi +uru;
1. +uru &e&antau gerak kera
&urid.
- &urid &enalankan akti7iti
seperti &ana /ang ditunukkan
oleh guru.
- ketelitian
Penutu"
(5 minit)
Apresiasi dan re*leksi
4e*leksi
@+uru.
1. Murid &en,eritakan
pe&)elaaran hari ini.
- Apakah pe&)elaaran /ang
dialankan.
- Alat dan )ahan /ang
digunakan.
- Perasaan dan pengala&an
se&asa &enalankan akti7iti.
2. +uru &e&)eri arahan untuk
&e&pa&erkan hasil kera.
3. +uru &e&ilih )e)erapa
- hasil &urid untuk sesi penilaian
dan &en,adangkan
pena&)ah)aikan.
Masalah pengaaran dan
pe&)elaaran hari ini.
&urid salah &en/usun
daun.
+uru &e&)eri pertolongan
dan tunuk aar untuk
&en/usun daun &engikut
sai8.
%i akhir pe&)elaaran'
&urid dapat
&en/erapkann/a dan
se&ua pelaar &enghantar
hasil kera &ereka.