Anda di halaman 1dari 12

Sekolah Selamat

1. Pendahuluan
Mutakhir ini media massa kita sering membuat liputan tentang keselamatan
sekolah yang agak longgar. Aspek fizikal, sosial, emosi dan teknikal digambarkan
seolah-olah kurang selamat dan kurang menyakinkan orang ramai. Namun realitinya
bukanlah semua sekolah berkeadaan begitu kerana masih banyak lagi sekolah di
negara ini berkeadaan selamat dan berfungsi secara efektif.
Walau bagaimanapun kita memangnya sedar tentang wujudnya sebilangan
murid sekolah yang berlatarbelakangkan daripada keluarga bermasalah. ita
juga menyedari faktor-faktor yang negatif yang terdapat di luar persekitaran sekolah
yang mampu mempengaruhi watak dan perilaku yang kurang sihat seseorang murid
sehingga mencorakkan suasana sekolah yang tidak selamat.
!erubahan dalam iklim pendidikan dewasa ini telah mewujudkan keperluan mengenal
pasti kaedah, strategi dan model program yang mampu mempertingkatkan keselamatan
dan kejayaan murid serta guru. !ihak keluarga, sekolah dan komuniti harus
bertanggungjawab untuk mewujudkan !olisi "ekolah "elamat.
#agi merealisasikan polisi sekolah selamat berjalan dengan baik dan terancang, maka
segala usaha ke arah meningkatkan keselamatan sekolah dan penghuninya harus
dipikul bersama oleh semua pihak. Mengawal keselamatan di sekolah adalah terletak
kepada pihak pengurusan sekolah yang bertanggungjawab mewujudkan peraturan-
peraturan, latihan-latihan yang berteraskan pendidikan demi mengelak, mengawal dan
mengurangkan kemungkinan berlakunya insiden-insiden negatif di kalangan murid.
Manakala di rumah, amalan keselamatan adalah merupakan pengukuhan kepada
segala nilai yang diterapkan melalui pengajaran, asuhan dan amalan. $alam konteks
masyarakat yang lebih luas pula, keselamatan adalah merupakan suatu manifestasi
bangsa yang berdisiplin, bertanggungjawab, berpengetahuan dan memiliki jati diri yang
cemerlang.

2. Matlamat
Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan
sokongan keluarga dan komuniti setempat.

3. Objektif
i. Meningkatkan kefahaman mengenai tatacara dalam menghadapi sebarang isu
keselamatan, kecemasan, kemalangan dan malapetaka.
ii. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam
perancangan dan pelaksanaan akti%iti-akti%iti sekolah.
iii. Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan.
i%. Memastikan hak setiap indi%idu warga sekolah dipertahan dan dijaga.
%. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
%i. Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil.
%ii. Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat.
%iii. Meningkatkan tahap penumpuan kepada pelajaran dan kerja di kalangan warga
sekolah.
i&. Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positif kepada
sekolah.

4. Rasional
i. $alam banyak keadaan keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas
utama pertimbangan.
ii. Warga sekolah dewasa ini terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal, sosial, emosi
dan teknikal. 'usteru, polisi yang berterusan perlu diwujudkan.
iii. urang mendapat kerjasama daripada keluarga dan masyarakat dengan institusi
pendidikan dari segi keselamatan.
i%. eupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas, tanpa
sokongan keluarga dan komuniti.

5. Definisi
"ekolah "elamat didefinisikan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di
mana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana
pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar.

6. Elemen Pean!an"an Sekolah Selamat
Apabila sesuatu perancangan hendak dibuat mengenai pelaksanaan "ekolah "elamat
elemen-elemen seperti di bawah harus diambil kira dan diteliti terlebih dahulu.
!engubahsuaian elemen-elemen yang dicadangkan mengikut keadaan setempat akan
menjamin pelaksanaan konsep "ekolah "elamat ini dengan lebih berkesan.
i. esedaran awam atau komuniti.
ii. !enekanan kepada penghayatan nilai-nilai murni merentasi kurikulum dan
kokurikulum.
iii. !eraturan sekolah.
i%. !engurusan bencana alam dan kecemasan.
%. ehadiran warga sekolah.
%i. Membasmi ponteng.
%ii. !encegahan dadah, rokok dan arak.
%iii. !erkongsian bijak dengan agensi luar.
i&. esedaran sosial dan budaya.
&. epimpinan murid.
&i. !englibatan keluarga dan komuniti.
&ii. !rogram khas bersama komuniti.
&iii. !encegahan jenayah melalui pelan reka bentuk bangunan sekolah yang selamat.
&i%. Akti%iti kokurikulum dan rekreasi.
&%. !erkongsian bijak dengan pihak berkuasa tempatan.
&%i. Mengenal pasti latar belakang warga sekolah.
&%ii. !embangunan staf.
&%iii. awalan keselamatan sekolah.
&i&. hidmat kemasyarakatan.
&&. !erkongsian bijak bersama korporat.
&&i. !erkongsian bijak dengan media.
&&ii. !erkhidmatan kesihatan sekolah.
&&iii. !engangkutan.
&&i%. !erundangan.
&&%. !enilaian dan pemantauan.

#. Pean!an"an
!erancangan bagi mewujudkan "ekolah "elamat akan memberi peluang dan ruang
kepada sekolah dan masyarakat sekitar membentuk dan membaca strategi untuk
mengatasi isu keselamatan setempat. #agi melicinkan pelaksanaan "ekolah "elamat,
sekolah hendaklah menubuhkan 'awatankuasa "ekolah "elamat ('"") yang
keahliannya terdiri daripada wakil sekolah, ibu bapa, agensi-agensi kerajaan dan bukan
kerajaan.
*.+ ,adangan eahlian 'awatankuasa
!engerusi - !engetua./uru #esar
Naib !engerusi - !enolong anan 0al 1hwal Murid
"etiausaha - aunselor"ekolah./uru #imbingan
Ahli-ahli - Wakil ibu bapa
Wakil guru
Wakil murid
!olis
'.2ukun 3etangga
'abatan ebajikan Masyarakat
Majlis 'u%ana
Wakil !ersatuan #elia
Wakil !ejabat esihatan $aerah.
linik esihatan
#omba
!enghulu.etua ampung
Majlis !erbandaran.$aerah
N/4 yang rele%en
5ndi%idu yang boleh menyumbang
*.6 7ungsi 'awatankuasa "ekolah "elamat
Menyediakan kod etika dan tanggungjawab semua warga sekolah
Menyediakan kod etika dan tanggungjawab pihak lain (omuniti, eluarga)
Mempromosi secara aktif kod dan etika kepada semua warga sekolah dan komuniti
setempat
Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti akan prosedur
keselamatan yang ada
Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak akan isu "ekolah "elamat
Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan prosedur "ekolah "elamat
dari semasa ke semasa
*.8 !eranan
Warga sekolah, keluarga dan komuniti perlu memainkan peranan masing-masing
bagi merealisasikan !olisi "ekolah "elamat. ,ontoh peranan yang boleh dilakukan
adalah seperti berikut --
*.8.+ !eranan "ekolah-
i. Mewujudkan 'awatankuasa "ekolah "elamat.
ii. Menyediakan #uku !anduan !olisi "ekolah "elamat untuk diedarkan
kepada semua warga sekolah dan ibu bapa.penjaga.
iii. Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh-
sungguh dan tegas.
i%. Memberi penerangan dan salinan peraturan sekolah kepada semua pihak
yang memerlukan.
%. Membantu mewujudkan jawatankuasa disiplin di kawasan setempat.
%i. Membantu menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi masalah
keselamatan.
%ii. Mewujudkan pelan pengurusan krisis.
%iii. Mengenal amaran awal kes-kes keselamatan dan bagaimana
menanganinya.
i&. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan
pembelajaran.
&. Memasukkan unsur-unsur keselamatan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
&i. Menggalakkan murid melaporkan sebarang kes yang berkaitan dengan
keselamatan.
&ii. Merekodkan semua peristiwa mengenai keselamatan.
*.8.6 !eranan omuniti -
i. Melibatkan semua ketua masyarakat dalam proses menjadikan
sekolah tempat yang selamat selamat.
ii. Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah.
iii. Memberi sumbangan material, idea dan kepakaran dalam
perkhidmatan mengawal keselamatan sekolah.
i%. Menerapkan nilai-nilai kerohanian oleh pemimpin agama.
%. Menyokong dan menjadi ahli dalam pertubuhan yang membantu
meningkatkan keselamatan.
%i. Membantu bagaimana mengenal dan menyelesaikan masalah.
%ii. Melibatkan diri secara aktif dalam akti%iti sekolah.
%iii. Menyatakan had-had tingkah laku yang dikehendaki oleh komuniti.
i&. Mewujudkan sistem pemantauan kawasan sekitar sekolah bagi
mencegah jenayah.
&. Merapatkan jurang golongan muda dengan warga tua.

*.8.8 !eranan eluarga
i. Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah.
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam semua akti%iti sekolah dan
komuniti.
iii. Memperkukuh nilai-nilai agama.moral kepada anak-anak.
i%. erap berkomunikasi dengan anak-anak.
%. Mengenali rakan anak -anak.
%i. #ekerjasama dengan ibu bapa lain.
%ii. Menjadi ahli dalam pertubuhan yang boleh membantu membanteras
isu-isu keselamatan.
%iii. Mendidik anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri.

$. %aa&an dan 'an""un"ja(ab Sekolah Selamat
9.+ 0arapan
i. #ebas daripada sebarang gangguan sama ada dalam bentuk tutur kata atau
fizikal.
ii. eselamatan harta benda terjamin.
iii. 4rang lain bersikap positif terhadap kebolehannya.
i%. Mendapat kerjasama orang lain dalam menjalankan tugas.
%. 3idak dipandang rendah disebabkan oleh keturunan, agama, latar belakang
sosioekonomi dan jantina.
%i. $ilayan secara adil dan saksama.
%ii. $ihormati dan dihargai.
%iii. #ebas daripada sebarang kemalangan, kecederaan dan penyakit.

9.6 3anggungjawab
$i "ekolah "elamat seseorang itu seharusnya
i. #ebas daripada sentimen perkauman dan diskriminasi jantina.
ii. #ersikap positif terhadap orang lain.
iii. Menghargai perbezaan yang wujud.
i%. #ersikap dan bertindak adil.
%. Memberi kerjasama dan bantu membantu.
%i. Mengamalkan kesopanan dan kesusilaan.
%ii. 1lakkan sebarang kejadian kekerasan, sentimen perkauman dan
perbuatan sumbang tanpa dihalang.
%iii. $atang ke sekolah dengan niat yang betul dan ikhlas.
i&. 'angan mendera fizikal, mental dan emosi.
&. Melaporkan setiap kes.

). 'ata!aa Pen"uusan Polisi Sekolah Selamat
#erikut adalah prinsip-prinsip dan tatacara untuk menangani sebarang isu keselamatan
:.+. !rinsip
i. "etiap aduan hendaklah diambil perhatian serius.
ii. "etiap aduan hendaklah diambil tindakan serta merta.
iii. !erasaan setiap orang yang terlibat harus diambil kira.
i%. "emua pihak yang terlibat dengan aduan hendaklah dilayan secara
adil.saksama dan tidak ada pihak yang teraniaya.
%. "esuatu kes tidak dianggap selesai selagi kedua-dua pihak belum berdamai
dan diterima semula oleh warga sekolah.
%i. Maklumat tentang dasar dan tatacara seharusnya mudah dirujuk.
%ii. 3atacara seharusnya boleh difahami oleh semua pihak yang terlibat.
:.6 3atacara Membuat Aduan
"esiapa yang ingin membuat aduan, dia atau ibu bapa.penjaga atau wakil boleh
memilih satu atau beberapa tatacara berikut --
i. #erbincang terus dengan pihak yang terlibat.
ii. $apatkan khidmat orang tengah yang sesuai contohnya kaunselor.
iii. #erjumpa dengan !engetua./uru #esar atau wakilnya untuk memastikan
aduan itu disiasat. 'ika aduan itu terbukti, hukuman yang setimpal
dikenakan dan dimaklumkan kepada pengadu.

1*. Penutu&
Apabila jenayah, dadah dan keganasan di luar sekolah mula menular ke dalam sekolah
maka tugas menyediakan persekitaran yang selamat untuk pembelajaran menjadi
bertambah sukar. "esungguhnya menjadi harapan ementerian !endidikan Malaysia
agar semua pihak menyambut baik konsep "ekolah "elamat untuk dilaksanakan di
semua sekolah di seluruh negara agar institusi pendidikan di Malaysia dapat berfungsi
sebagai tempat mendidik serta menimba ilmu tanpa gangguan fizikal, mental dan emosi.
"eterusnya masalah-masalah seperti merasa tidak selamat, takut, bimbang, risau, takut
membuat aduan, terancam, dibuli, tertekan, tidak menyeronokkan, tidak selesa, benci,
melarikan diri dari alam persekolahan dan sebagainya yang selama ini menghantui
perasaan dan pemikiran sebilangan warga sekolah, ibu bapa serta penjaga dan
masyarakat seharusnya dapat dicegah dan ditangani. "ekiranya kita tidak merancang
dan berusaha untuk membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan,
bermakna kita telah mengabaikan tanggungjawab untuk melahirkan iklim sekolah yang
tidak kondusif.

SE+,R,- ./R/ SE0O1,% PRO2E0 R-+'-S 3,+. 'ER1-4,' DE+.,+ PE+/1-S,+
4/0/ 0O+SEP D,+ M,+/,1 SE0O1,% SE1,M,'
#5;. NAMA "14;A0

+.
A<5<AN #5N 3A;5#
"M "yed Alwi, ayang, !erlis.


6.
0A'5 0A"AN #5N 0A"05M

8.
A#$=; 2A0MAN #5N "AA$
" "eri 5ndra, angar, !erlis.


>.
A"2=; N5<AM #5N A<M5

?.
A#$=;;A0 #5N MA$ @=N="
"M 'itra, ABAAA 'itra.


B.
2AM;A0 #5N35 A25775N

*.
"0=5# #5N A0MA$
" Ayer 0itam, AB+?A Alor "etar.


9.
M$. "AA$ #5N 5"MA5;

:.
044 #44 WAN
"M ampong astam, #utterworth.

+A.

3AN 35, ;A@
++.

A0MA$ #5N M10A3
" 3eluk #ahang, !ulau !inang

+6.

NAC5MA0 M40AMA$ 'A!125
+8.

!=AN 0A''A0 7=$<5A0 #5N35 3A;5#
"M Alang 5skandar, 'alan urau,#.
"erai.

+>.

N=4;5A #5N35 =MA2
+?.

0A"NA0 #5N35 0A"05M
+B.

A#$=; WA0A# #5N M40$. N42$5N
" !angkalan 3=$M 55, 86+AA
;umut.

+*.

"AA$5A0 #5N35 MA0M=$

+9.

M40$. 0AN "=#A25
"M 'alan 2eko, ajang.

+:.

<A53=N #5N35 5#2A05M

6A.

N420A"ANA #5N35 A0MA$
" 2incing 0ilir, >8AAA ajang.
6+.

1N$4N #5N35 $A0A#AN

66.

0A#"A0 #5N35 @="477

68.

!=AN 0A''A0 M5"0A0 #5N35 0="5N
"M (!) Air !anas, "etapak.

6>.

1;M5 24<<5ANA A#$=; WA0A#

6?.

!=AN DA;A2MA305 a.p #A;A25"0NAN
"'(3) Di%ekananda, ;.

6B.

N. !A2AM1"WA25 A.! NA$A2A'A0

6*.

"AM"=$5N #5N 0AM5$AN
"M ing /eorge D, *A6AA
"eremban.

69.

0A''A0 "0A257A0 "A#A25A0 "@1$ A;W11
6:.

1N,5 ,01A0 ;1 A11
"'(,) ,hung 0wa, 3eluk emang,

8A.

"44 M1@ 1N/
8+.

!=AN WAN 2=0A@A0 #5N35 WAN @AA,4#
"MA "harifah 2odziah, 3eluk 1mas.

86.

24"A$A 0A;5$
88.

2A05MA0 #5N35 A#$=; 2A"5$ " $uyong, MB $uyung.
8>.

0A''A0 7A=<5A0 M$. 3A0A
8?.

AMA2=$5N #5N A#=
"M "ains 'ohor,

8B.

M40$. N40 0A'5 M40$. @=""47
8*.

!=AN A<;A0 #5N35 430MAN
" esang 3asik, "ungai Mati, Muar.

89.

245A0 #5N35 A""AN
8:.

!=AN 2A/A@A0 #5N35 0A'5 4MA2
"M ,lifford, 6*6AA uala ;ipis.

>A.

24<;5N1 M40$. 24"M5
>+.

A#$=; M=5N #5N ;4N/
>6.

0A'5 A#$=; 2A"05$ #5N A#$=; A<5<
" ,ini 8 E ?, 6BB:A, !ekan.

>8.

M40$. 2A<;5 M40AM1$
>>.

A5N=N 'AM5;A0 #5N35 M40$. A;5
"M !adang Midin, uala
3erengganu.

>?.

0A''A0 1"A0 #5N35 M40AMA$
>B.

A#$=;;A0 #5N 0A'5 M$. A;5
" 3ok 'iring, uala 3erengganu.

>*.

0A@A35 #5N35 430MAN
>9.

0A'5 5"MA5; #5N M$. N442
"M !engkalan ,hepa, elantan

>:.

MA"3=2A #5N35 MA0M=$
?A.

WAN M40AM1$ A<1M5 #5N WAN @AA,4#
" Mempelam 'elawang, $abong,
.rai

?+.

0A''A0 "125NA "A=N5
"M 2iam 3aman 3unku, Miri,

?6.

AM1; #5N 0A'5 A,04N/
?8.

0A'5 312"5$1N 0A'5 "A;;10
" 3emenggong $atuk Muip, 3aman
3uanku Miri,

?>.

A771N$5 #5N !A=N
??.

1$WA2$ !A;;10 M1=N
" ;ong 3uma, ;awas, "arawak.

?B.

$5N/ "=5 ;A5 F '40N 35N/
?*.

A25!5N @=$$5N "M Wallace #ay, 3awau, "abah.
?9.

$A3= A$AN #5N $A3= #A"21N F $A3=
#A"2AN
" 3un $atu 0aji Mustaffa, udat.
?:.

A!!4;;4N5A M. AN/AN/4N F "2. M
/12MA5N1
"M "t. Anne, !eti "urat B:, ;abuan.

BA.

@A0@A #5N A0MA$ !=310
B+.

A#$4; "A!!A2 0A'5 AWAN/ $AM53
" #ukit alam, !eti "urat 9+A:*,
;abuan.

B6.

"535 7A=<5A0 "=2AN
24N4;4/5 5N5"5A357 "14;A0 "1;AMA3

4ktober 6AA+
@.#. Menteri !endidikan meminta supaya dikaji
pelaksanaan 5nisiatif "ekolah "elamat di Malaysia.

4ktober 6AA+
!embentukan 'awatankuasa !emandu
"ekolah "elamat di #ahagian "ekolah.

No%ember 6AA+
!enyediaan ertas onsep 5nisiatif
"ekolah "elamat.

No%ember 6AA+
!enyediaan 2angka !elaksanaan.

$isember 6AA+
!emilihan 8+ buah "ekolah !rojek 2intis
"ekolah "elamat (+B "ekolah 2endah E +? "ekolah Menengah).

'an G April 6AA6
!elaksanaan secara rintis 5nisiatif "ekolah "elamat di
8+ buah "ekolah !rojek 2intis "ekolah "elamat.
!emantauan !rojek 2intis.

'anuari 6AA6
!embentukan 'awatankuasa !enulis Manual "ekolah
"elamat.

'an - April 6AA6
#engkel !enulisan dan !enyediaan
Manual "ekolah "elamat.

+? April 6AA6
!embentangan #uku onsep dan Manual "ekolah
"elamat kepada @.#. Menteri !endidikan.

B Mei 6AA6
!elancaran 5nisiatif "ekolah "ekolah oleh @.#. Menteri
!endidikan di 0otel !ark A%enue, "ungai !etani edah.

B G 9 Mei 6AA6
on%ensyen "ekolah "elamat di 0otel !ark A%enue,
"ungai !etani, edah $arul Aman.

Mulai Mei 6AA6
!elaksanaan 5nisiatif "ekolah "elamat di sekurang-
kurangnya +AH buah sekolah di setiap negeri
sehingga akhir tahun 6AA6.

'anuari 6AA8
!elaksanaan sepenuhnya di semua sekolah seluruh negara
Anugerah "ekolah "elamat setiap bulan 4gos