Anda di halaman 1dari 3

ASUHAN KEPERAWATAN PADA Sdr Y DENGAN CIDERA KEPALA

BERAT DI RUANG IMC RS BETHESDA


YOGYAKARTA

Disusun oleh:
I PUTU AGUS INDRA SAPUTRA
1002055

PRODI S1 ILMU KEPERAWATAN


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA YAKKUM
YOGYAKARTA
TA 2012/2013

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Laboratorium Klinik Keperawatan ini sudah diteliti dan disetujui oleh
Pembimbing Laboratorium Klinik STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta

Yogyakarta, Juli 2012

Pembimbing Klinik I

Pembimbing Klinik II

( Kristiani, A Md. Kep. )

( Andreas Bk, S. Kep., Ns, )

Pembimbing Akademik

( Ignasia Yunita S,. S. Kep., Ns, )

ii

DAFTAR ISI

Halaman judul..............................................................................................................
Bab I. Pendahuluan
A. MEDIS.........................................................................................................
1.

Pengertian.............................................................................................1

2.

Anatomi fisiologi..................................................................................1

3.

Etiologi.................................................................................................3

4.

Patofisiologi ........................................................................................3

5.

Patway ................................................................................................4

6.

Tanda dan Gejala.................................................................................5

7.

Komplikasi...........................................................................................6

8.

Pemeriksaan Diaknostik......................................................................6

9.

Penatalaksanaan...................................................................................7

B. KEPERAWATAN
1.

Pengkajian ...........................................................................................8

2.

Diagnosa Keperawatan........................................................................8

3.

Intervensi ...........................................................................................10

Bab II. PENGELOLAAN KASUS


A. Pengkajian....................................................................................................13
B. Diaknosa Keperawatan................................................................................26
C. Perencanaan Keperawatan...........................................................................28
D. Catatan Keperawatan...................................................................................32
Bab III.PEMBAHASAN
A. TEORI DAN PRAKTIK.............................................................................38
Bab IV.PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................................41
B. Saran.............................................................................................................41
DAFTAR PUSTAKA

iii