Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 2

Pergurusan Pentaksiran dalam bilik darjah


Peranan Guru dalam Pergurusan Bilik Darjah
Proses Penyediaan Ujian dan Peperiksaan
Proses penyediaan ujian dan
peperiksaan memerlukan guru
merancang dan menetapkan
perkara-perkara seperti berikut:
1. Kekerapan ujian dan peperiksaan
dalam satu
. !arikh ujian dan peperiksaan
". #enggubal soalan ujian
$. !empoh masa setiap ujian atau
peperiksaan.
Dalam menggubal ujian% guru juga perlu
memberikan perhatian kepada perkara-
perkara berikut:
Ujian atau peperiksaan mesti adil
dan seharusnya dibentuk
berdasarkan pengetahuan dan
kemahiran yang telah diajar.
&oalan-soalan ujian harus
merangkumi tahap pemikiran
selain daripada peringkat
pengetahuan.
Bincang dengan guru-guru yang
mengajar subjek yang sama di
kelas lain sama ada mereka
bersetuju dengan topik-topik yang
hendak dipuji.
Pentadbiran Ujian atau Peperiksaan
'angkah-langkah yang perlu
diambil dalam pentadbiran ujian
atau peperiksaan adalah seperti
berikut:
1. &ediakan persekitran yang selesa.
Pastikan kerusi dan meja berada
dalam keadaan baik dan sesuai
untuk tahap umur murid.
. Benarkan murid masuk a(al ke
kelas dan mengambil tempat
duduk masing-masing. !ulis mata
pelajaran% tempoh (aktu
ujian)peperiksaan dengan jelas
pada papan putih.
". #urid seharusnya sudah bersedia
dan duduk di tempat masing-
masing sekurang-kurangnya 1*
minit.
$. &emasa ujian% guru boleh
mencatat kehadiran murid. Guru
perlu sentiasa menga(as semasa
ujian berjalan.
+. Pentadbiran ujian dan peperiksaan
mempunyai kesan ke atas sikap
murid.