Anda di halaman 1dari 9

BAB 1 PENGERTIAN SEJARAH

MOHAMAD RASHID ABU BAKAR IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM


SUNGAI PETANI


PENDAHULUAN

Bab ini akan membincangkan persoalan-persoalan penting
berkaitan definasi sejarah yang telah menjadi perdebatan antara para
sejarawan abad ini. Secara ringkasnya, perbincangan dalam bab ini akan
mengambil kira 3 aspek yang mewarnai penulisan sejak sejak dahulu lagi.
Fokus perbincangan adalah untuk menjelas konsep sejarah bersifat kajian,
ruang lingkup sejarah dan sejarah naratif.

KONSEP ILMU SEJARAH

Tradisi Sekular

Konsep ilmu menurut tradisi sekular adalah berteraskan asas epistemologi yang
bersumberkan kepada pengalaman pancaindera [empirical] dan pengalaman akal [rasional]. Bagi
golongan empirisisme, ilmu merujuk kepada pengenalan tentang fakta atau perkara-perkara konkrit
yang bersifat induktif. Aliran rasionalisme berpegang kepada konsep ilmu bertolak daripada usaha
akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. Rumusannya di sini, kita dapat melihat
bahawa konsep keilmuan bagi golongan emperisisme lebih bersifat realistik, sedangkan aliran
rasionalisme bersifat idealistik.

Tradisi Teologi

Asas epistemologi dalam tradisi teologi lebih berpandukan
wahyu [reveliation] sebagai sumber pengetahuan yang sebenar. Oleh itu ilmu bermaksud ketibaan
sesuatu maklumat atau makna sebenar daripada pencipta sekelian makhluk. Ini bermakna
maklumat daripada sumber selain wahyu tidaklah di namakan ilmu, malah dianggap sebagai pseudo
atau ilmu palsu.

Kedudukan ilmu dalam teologi Islam adalah untuk pembentukan peribadi mulia atau menjadi
manusia yang sempurna mengikut kehendak agama. Konsep pentarafan ilmu [hierarchy of
knowledge] meletakkan Ilmu agama[Religious Knowledge] yang bersumberkan wahyu lebih tinggi
tarafnya daripada ilmu akliah [Rational Sciences].

PENGERTIAN SEJARAH UMUM

Pelbagai persoalan berkaitan sejarah sebagai satu bidang ilmu pengetahuan telah
dibincangkan oleh para sejarawan sebelum sejarah diiktiraf sebagai satu disiplin yang berasaskan
teori, pengertian, falsafah dan metodologinya. Keistimewaan sejarah kerana ia
sentiasa merangsang manusia untuk terus menyoal tentang keadaaan, kedudukan serta
kesejarahannya (Muhd. Yusof, 1986). Sejarah juga mampu menerima persoalan khusus dan
berupaya pula memberi jawapan yang khusus.

Perkataan [History] berasal daripada perkataan arab iaitu Syajaratun yang bermaksud pohon.
Istilah History merupakan terjemahan dari perkataan Yunani iaitu Histories yang bermaksud
penyelidikan atau pengkajian.
Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh,
masyarakat dan peradaban (Herodotus).
Sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semulajadi dan tersusun dalam bentuk
kronologi dan dalam masa yang sama sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang
mempunyai catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang kukuh (Aristotle).
Sejarah adalah catatan yang dalamnya terhimpun tentang keseluruhan ilmu pengetahuan manusia
dan merupakan sains yang paling mulia (Masudi).
Sejarah adalah kisah tentang kebebasan dan semua sejarah adalah sejarah semasa (Benedetto
Crose, 1886-1952).
Sejarah membawa 3 pengertian atau konsep yang berkait rapat tetapi sangat berbeza antara sama
lain iaitu a). peristiwa manusia masa lalu atau masa lalu yang sebenar, b). catatan tentang peristiwa
tersebut dan c).proses atau teknik membuat catatan tersebut (Garraghgan, 1948).
Sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan atau suatu penyiasatan tentang perkara-perkara yang
telah dilakukan oleh manusia masa lampau dan semua sejarah adalah sejarah pemikiran (R.G.
Collingwood,1966:39).
Sejarah sebagai masa lampau manusia dan persekitarannya yang disusun secara ilmiah dan
lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi
pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku (Sidi Gazalba, 1966:11).
Sejarah merupakan keseluruhan masa lalu manusia seperti sebenarnya berlaku dan percubaaan
manusia menghurai dan mentafsir masa lalu sebagai kajian yang sistematik berdasarkan disiplin
ilmu pengetahuan (Marwick, 1985).
Sejarah sebagai sebagai ilmu pengetahuan yang mencakupi semua hal (Suntharalingam, 1985).
Sejarah merupakan catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu
(Muhd Yusof, 1986).
Sejarah ialah suatu proses interaksi yang berterusan antara sejarawan dan fakta-faktanya serta
dialog yang tidak putus-putus antara masa kini dengan masa lalu (E.H. Carr, 1988).
Perkataan sejarah adalah berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud
mengkaji,menyiasat dan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa zaman silam (Abdul Rahim
Abdul Rashid, 1989).

Berdasarkan pelbagai takrifan yang diberikan oleh tokoh-tokoh sejarawan, dapatlah
disimpulkan bahawa sejarah digunakan untuk mengetahui masa lampau berdasarkan fakta-fakta
dan bukti-bukti yang sahih bagi membolehkan manusia memperkayakan pengetahuan. Dengan
pengetahuan tersebut manusia dapat membentuk sikap berhati-hati [awareness] dalam diri dan
kelompok masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi agar peristiwa yang berlaku pada
masa lampau dapat dijadikan pengajaran berguna.

Pada dasarnya pengertian sejarah boleh dibahagikan kepada tiga dimensi
iaitu epistomologi, metodologi(kaedah sejarah itu dipaparkan) dan Falsafah (pemikiran peristiwa
lalu yang dianalisa secara teliti untuk menentukan sama ada benar atau tidak
SEJARAH SEBAGAI PERISTIWA

Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sehingga sejarah sebagai
peristiwa aitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi/berlangsung pada waktu lampau. Sejarah
melihat sebagaimana/ seperti apa yang seharusnya terjadi (histoir realite). Sejarah sebagai peristiwa
merupakan suatu kejadian di masa lampau yang hanya sekali terjadi serta tidak bisa diulang.

4.1 Ciri utama Sejarah sebagai peristiwa

Abad: kerana peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak
akan berubah ataupun diubah. Oleh karena itulah maka peristiwa tersebut atas tetap dikenang
sepanjang masa.
Unik: kerana peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Peristiwa tersebut tidak dapat diulang jika ingin
diulang tidak akan sama.
Penting: kerana peristiwa yang terjadi tersebut mempunyai erti bagi seseorang bahkan dapat pula
menentukan kehidupan orang banyak.

Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah. Sebuah kenyataan sejarah dapat
diketahui melalui bukti-bukti sejarah yang dapat menjadi saksi terhadap peristiwa yang telah terjadi.
Agar sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah maka harus memenuhi ciri-ciri berikut ini.

Peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun
kelompok.
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu (kapan dan dimana)
Peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain [Contoh: peristiwa ekonomi yang
terjadi adalahdisebabkan oleh aspek politik, sosial dan budaya].
Adanya hubungan sebab-akibat dari peristiwa tersebut [Adanya hubungan sebab akibat baik karena
faktor dari dalam maupun dari luar peristiwa tersebut. Penyebab adalah hal yang menyebabkan
peristiwa tersebut terjadi].
Peristiwa sejarah yang terjadi merupakan sebuah perubahan dalam kehidupan. Hal ini disebabkan
karena sejarah pada hakekatnya adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Selain itu,
sejarah mengkajiaktiviti manusia dalam konteks waktu. Perubahan tersebut dapat meliputi berbagai
aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kesimpulannya, peristiwa adalah kenyataan yang bersifat absolut atau mutlak dan objektif.
Sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kenyataan yang objektif artinya kenyataan yang benar-
benar ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Kenyataan ini dapat dilihat dari fakta-
fakta sejarahnya. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan
manusia seperti peristiwa politik, ekonomi, dan sosial.

SEJARAH BERSIFAT KAJIAN


Sejarah sebagai Ilmu: Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari masa lampau manusia. Sebagai
ilmu, sejarah merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki seperangkat metode dan
teori yang dipergunakan untuk meneliti dan menganalisa serta menjelaskan kerangka masa lampau
yang dipermasalahkan.
Sejarawan harus menulis apa yang sesungguhnya terjadi sehingga sejarah akan menjadi objektif.
Sejarah melihat manusia tertentu yang mempunyai tempat dan waktu tertentu serta terlibat dalam
kejadian tertentu sejarah tidak hanya melihat manusia dalam gambaran dan angan-angan saja.
Sejarah sebagai ilmu memiliki objek, tujuan dan metode. Sebagai ilmu sejarah bersifat empiris dan
tetap berupaya menjaga objektivitinya sekalipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan subjektiviti.

5.2 Ciri-ciri atau karakteristik sejarah sebagai ilmu

Bersifat Empiris :Empiris berasal dari kata Yunani emperia ertinya pengalaman, percobaan,
penemuan, pengamatan yang dilakukan.Bersifat empiris sebab sejarah melakukan kajian pada
peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah akan sangat tergantung pada pengalaman
dan aktiviti nyata manusia yang dirakam dalam dokumen. Untuk selanjutnya dokumen tersebut
diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta yang akan diinterpretasi/ditafsirkan menjadi
tulisan sejarah. Sejarah hanya meninggalkan jejak berupa dokumen.
Memiliki Objek: Objek sejarah yaitu perubahan atau perkembangan aktiviti manusia dalam dimensi
waktu (masa lampau). Waktu merupakan unsur penting dalam sejarah. Waktu dalam hal ini adalah
waktu lampau sehingga asal mula maupun latar belakang menjadi pembahasan utama dalam kajian
sejarah.
Memiliki Teori:Teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu
peristiwa. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaedah-kaedah pokok suatu ilmu. Teori
tersebut diajarkan berdasarkan keperluan peradaban. Rekonstruksi sejarah yang dilakukan
mengenal adanya teori yang berkaitan dengan sebab akibat, penjelasan, objektiviti, dan subjektiviti.
Memiliki Metode: Metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu
maksud. Setiap ilmu tentu memiliki tujuan. Tujuan dalam ilmu sejarah adalah menjelaskan
perkembangan atau perubahan kehidupan masyarakat. Metode dalam ilmu sejarah diperlukan untuk
menjelaskan perkembangan atau perubahan secara benar. Dalam sejarah dikenal metode sejarah
guna mencari kebenaran sejarah. Sehingga seorang sejarawan harus lebih berhati-hati dalam
menarik kesimpulan jangan terlalu berani tetapi sewajarnya saja.
Mempunyai Generalisasi: Kajian dari suatu ilmu selalu disusuli suatu kesimpulan. Kesimpulan
tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Jadi generalisasi merupakan sebuah
kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis.

Ilmu pengetahuan sosial sifatnya selalu berubah dan mudah terjadi sebab kondisi setempat
berubah, waktunya berubah, dan adanya pengaruh dari luar. Manusia tetap ingin
tahu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah berbeza dengan ilmu sosial/ kemanusiaan
yang lain seperti antropologi dan sosiologi sebab :

a. Sejarah membicarakan manusia dari segi waktu yang ertinya sejarah memperhatikan
perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan.
b. Dalam meneliti objeknya, sejarah berpegangan pada teorinya sendiri. Teori tersebut ditemukan
dalam setiap tradisi sejarah. Teori sejarah diajarkan sesuai dengan keperluan peradaban masing-
masing tradisi.
c. Sejarah juga mempunyai generalisasi, dalam menarik kesimpulan umumnya dapat juga sebagai
koreksi terhadap ilmu-ilmu lain.
d. Sejarah juga mempunyai metode sendiri yang sifatnya terbuka dan hanya tunduk pada fakta.
e. Sejarah memerlukan penyelidikan, penulisan yang baik, penalaran yang teratur dan sistematik.

RUANG LINGKUP SEJARAH

Perluasan skop dan dimensi sejarah telah menyebabkan munculnya berbagai subdisiplin
atau cabang-cabang sejarah yang lebih khusus. Namun begitu, cabang-cabang ini hanya wujud
secara subjektif dalam bentuk kajian dan penulisan. Hakikatnya, dalam pengertian objektif sejarah
tidaklah wujud secara terpisah=pisah sebaliknya ia berlaku secara keseluruhan dan saling
berhubungkait antara satu sama lain (Abdul Rahman, 1996). Pada dasarnya, cabang-cabang
sejarah dapat dibahagikan kepada 3 jenis:
Sejarah bersifat Thematic: memberi penekanan kepada tema-tema atau topik-topik tertentu [politik,
ekonomi, kebudayaan, pemikiran, agama].
Sejarah bersifat Paradigmatic: rangka konseptual yang mendasari pandangan dan falsafah
[falsafah sejarah, sosiologi sejarah, psikologi sejarah].
Sejarah bersifat Geographical: berdasarkan konsep ruang dan kawasan tertentu [sejarah dunia,
sejarah tempatan, sejarah negeri].

Sejarah lama pada kurun ke-19 memberi penekanan kepada bidang politik dan diplomasi
dengan cara penulisan berbentuk naratif. James Harvey Robinson (1863 1936) telah
mempelopori sejarah baru yang merupakan sejarah manusia biasa dan menggunakan segala
hasil kajian ahli antropologi, ekonomi, psikologi dan sosiologi sebagai sumber rujukan.

SEJARAH SEBAGAI BENTUK NARATIF
Sejarah sebagai bentuk naratif merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa yang dituliskan
maupun diceritakan oleh seseorang. Sejarah sebagai bahan berbentuk naratif dapat berbentuk lisan
dan tulisan.

7.1 Bentuk Lisan

Contoh penuturan secara lisan baik yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok tentang
peristiwa yang telah terjadi. Bentuk tulisan, dapat berupa kisah yang ditulis dalam buku-buku
sejarah.Sejarah sebagai kisah sifatnya akan subjektif karena tergantung pada interpretasi atau
penafsiran yang dilakukan oleh penulis sejarah. Subjektivitas terjadi lebih banyak diakibatkan oleh
faktor-faktor kepribadian si penulis atau penutur cerita.

Sejarah sebagai kisah dapat berupa naratif yang disusun berdasarkan memori, kesan, atau
tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Sejarah sebagai
kisah dapat diulang, ditulis oleh siapapun dan kapan saja. Untuk mewujudkan sejarah sebagai kisah
diperlukan fakta-fakta yang diperoleh atau dirumuskan dari sumber sejarah. Tetapi tidak semua
fakta sejarah dapat diangkat dan dikisahkan hanya peristiwa penting yang dapat dikisahkan.

7.2 Faktor yang harus diperhatikan dan mempengaruhi sejarah sebagai naratif, adalah:

a. Kepentingan yang diperjuangkan: Faktor kepentingan dapat terlihat dalam cara seseorang
menuliskan dan menceritakan kisah/peristiwa sejarah. Kepentingan tersebut dapat berupa
kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok Contoh: Seorang pencerita biasanya akan lebih
menonjolkan peranannya sendiri dalam suatu peristiwa. Misalnya, seorang pejuang akan
menceritakan kehebatanya dalam menghadapai penjajah.
b. Kelompok sosial dimana dia berada: Dalam hal ini adalah lingkungan tempat ia bergaul,
berhubungan dengan sesama pekerjaannya atau statusnya. Darimana asal pencerita sejarah
tersebut juga mempengaruhi cara penulisan sejarah.Contoh: Seorang sejarawan akan menulis
sejarah dengan menggunakan kaedah akademik ilmu sejarah sedang seorang wartawan akan
menulis sejarah dengan bahasa wartawan.
c. Perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya: Pengetahuan dan latar belakang kemampuan ilmu
yang dimiliki pencerita sejarah juga mempengaruhi kisah sejarah yang disampaikan. Hal tersebut
dapat terlihat dari kelengkapan kisah yang akan disampaikan, gaya penyampaian, dan
interpretasinya atas peristiwa sejarah yang akan dikisahkannya.
d. Kemampuan bahasa yang dimilikinya: Pengaruh kemampuan bahasa seorang penutur/pencerita
sejarah sebagai kisah terlihat dari hasil rekonstruksi penuturan kisah sejarah. Hal ini akan sangat
bergantung pada kemampuan bahasa si penutur kisah sejarah.Jawaban Terbaik - Dipilih oleh Suara Terbanyak
1. Konsepsi relatif dalam sejarah adalah objektivitas dalam penulisan sejarah tanpa dipengaruhi oleh
asal, ras, agama dan kelompok tertentu. Namun sayangnya tidak ada satupun konsepsi relatif sejarah di
dunia ini, karena semua penulis sejarah selalu cenderung dalam subjektivitasnya masing-masing.

2. Kebenaran sebagaimana dicari dan dipikirkan para filosof bukan terdapat dalam ide seperti selama
ini dijadikan dasar pengetahuan yang nyata bagi manusia-pemikir, namun kebenaran itu ada dalam
determinisme sejarah masyarakat manusia dan relativitasnya, artinya berhubungan dengan tingkat
perkembangan dan relasi-relasi internal-eksternal masyarakat manusia

Konsep relatif dalam sejarah maksudnya adalah subjektifitas pengetahuan manusia
terhadap sejarah sebagai realiti yang bercorak kausal dalam perspektif perkembanganzaman
yang terus berubah.
Melalui sejarah, kita boleh tahu bahawa konsep-konsep yang dikemukakan manusia
itusifatnya relatif, subjektif, serta terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Bahkan
sangatdipengaruhi oleh asal, bangsa, agama dan kumpulan tertentu.
Konsep Zionisme misalnya, berkaitan rapat dengan hal ini, demikian juga dengan
konsep Kejawen, konsep politik, konsep Dwi-fungsi ABRI, dan konsepsi Pancasila.
Sejarah yang sebenar sebetulnya nonsense.
Contohnya: pada zaman orang belum mengenal perikemenusiaan, memperbudakorang
adalah wajar [juga pada zaman nabi] dan diterima luas sebagai kudrat alam.Dulu
betul, tapi sekarang salah! Subjektif kerana Aristotle dan nabi
yang fikirannya kunomenyokong perhambaan, tapi John Locke yang fikirannya moden menolak
keras sebab melanggar hak asasi manusia.
Contoh lain: zaman orang belum mengenal emansipasi wanita, wanita tidak
perlumenyertai dalam kegiatan politik, bahkan sekolah tidak usah tinggi-tinggi. Dulu itu betul,
tapi sekarang salah! Sekarang ini wanita diberi kuota dalam parlimen dan boleh
menjadi Dekan / Rektor. Jadi, relatif.
Nah ... dengan demikian terdapat
hubungan timbal balik [INTERDEPENDENSI] antarakonsep relatif dengan kenyataan sejarah
yang memang terus menerus berubahsepanjang masa.

Anda mungkin juga menyukai