Anda di halaman 1dari 2

5.4.

1 Jadual Pelaksanaan
Bil
Bulan Februari Mac April
Minggu
Aktiviti
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Mengenal pasti masalah
2
Mengadakan perbualan secara tidak
langsung dengan ibubapa
3 Merancang kaian tindakan
4 Membuat dra! kertas cadangan
5
Menulis kertas cadangan kaian
tindakan
"
Men#ediakan s$alan uian pra dan
uian p$s %perkataan &' ( &')
*
Menalankan uian pra ke atas
kumpulan sasaran
+
Menanda uian pra dan membuat
analisis tentang masalah murid,murid
-
Menghantar kertas cadangan kaian
tindakan
1.
Melaksanakan penggunaan teknik
didik hibur dalam membaca
perkataan
11 Menalankan uian p$s ke atas
kumpulan sasaran
11
Membuat analisis serta lap$ran
tentang kaian #ang dialankan.
5.4.2 &$s &aian
/a#a perlu men#ediakan baet bagi menampung segala perbelanaan sa#a sepanang
menalankan kaian tindakan ini. 0ni adalah bertuuan untuk memastikan peralanan kaian
tindakan sa#a beralan dengan lancar. Jadual 3 menunukkan barang,barang serta perbelanaan
#ang perlu sa#a tanggung sepanang menalankan kaian tindakan ini.
Jadual 3
B01 BA2A34 &5A36060 7 &8/ /95306 J5M1A: %2M)
1 &926A/ A4 berlainan ;arna 4 ;arna 7 2M 5... 2....
2. <A&=A6 %P93>96A&) 1 &A620J 7 *.... *....
3. A1A6 6510/ 5.... 1.....
J5M1A: 1.....

Anda mungkin juga menyukai